Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

DĪGHANIKĀYA & TRƯỜNG BỘ

 

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Wednesday, August 15, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

DĪGHANIKĀYA & TRƯỜNG BỘ

Tập 1

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

I/- SĪLAKKHANDHAVAGGAPĀḶI - PHẨM GIỚI UẨN  

01. Brahmajālasuttaṃ - Kinh Phạm Vng (htm)


02.
Sāmaaphalasuttaṃ - Kinh Sa Mn Quả (htm)


03.
Ambaṭṭha
suttaṃ - Kinh A-ma-tr (htm)


04.
Soṇadaṇḍasuttaṃ - Kinh Chủng ức (htm)


05.
Kūṭadantasuttaṃ - Kinh Cứu-la-đn-đầu (htm)


06.
Mahālisuttaṃ - Kinh Ma-ha-li (htm)


07.
Jāliyasuttaṃ - Kinh Cha-li-da (htm)


08.
Mahāsīhanādasuttaṃ - Kinh ại Sư tử hống (htm)


09.
Poṭṭhapādasuttaṃ - Kinh Bố-s-b-lu


10.
Subhasuttaṃ - Kinh Tu-ba (htm)

 

11. Kevaṭṭasuttaṃ - Kinh Kin cố (htm)


12.
Lohiccasuttaṃ - Kinh L-hi-gia (htm)


13.
Tevijjasuttaṃ - Kinh Tam minh (htm)

 


 
SĪLAKKHANDHAVAGGO NIṬṬHITO PAṬHAMO.

--ooOoo--

 

 

DĪGHANIKĀYA & TRƯỜNG BỘ

Tập 2

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

II/- MĀHĀVAGGAPĀḶI  

14. Mahāpadānasuttaṃ


15.
Mahānidānasuttaṃ


16.
Mahāparinibbānasuttaṃ


17.
Mahāsudassanasuttaṃ


18.
Janavasabhasuttaṃ


19.
Mahāgovindasuttaṃ


20.
Mahāsamayasuttaṃ


21.
Sakkapahasuttaṃ


22.
Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ


23.
Pāyāsisuttaṃ


 
MAHĀVAGGO NIṬṬHITO DUTIYO.

 

--ooOoo--

 

 

DĪGHANIKĀYA & TRƯỜNG BỘ

Tập 3

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

III/- PĀTHIKAVAGGAPĀḶI  

24. Pāthikasuttaṃ


25.
Udumbarikasuttaṃ


26.
Cakkavattisuttaṃ

 

27. Aggaasuttaṃ


28.
Sampasādanīyasuttaṃ


29.
Pāsādikasuttaṃ


30.
Lakkhaṇasuttaṃ


31.
Siṅgālasuttaṃ


32.
Āṭānāṭiyasuttaṃ


33.
Saṅgītisuttaṃ


34.
Dasuttarasuttaṃ

 


 
PĀTHIKAVAGGO NIṬṬHITO TATIYO.

 

NIṬṬHITO DĪGHANIKĀYO

--ooOoo--

 

   
     
 

| Mục lục Trường Bộ I | Mục lục Trường Bộ II | Mục lục Trường Bộ III |

 
 

<Đầu Trang>