Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

 

TAM TẠNG PĀLI & CHÚ GIẢI

 

Hệ phái Theravāda - Nguyên Thủy

(Tŕnh bày ở dạng Pdf) (Tŕnh bày ở dạng web)

 

Cập Nhật: Monday, April 08, 2013

 

PĀLI - CHÁNH TẠNG (Html):

 

(TAM TẠNG PĀḶI - CÁC BẢN DỊCH MỚI)

 

 
 

KINH:

* Kinh Trường Bộ - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.
* Kinh Trung Bộ - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.
* Kinh Tương Ưng Bộ - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

* Kinh Tăng Chi Bộ - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.
* Kinh Tiểu Bộ I (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập) - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

 

Các bản dịch Kinh Tiểu Bộ II đến Kinh Tiểu Bộ X dưới đây không nên được xếp vào KINH TIỂU BỘ của TAM TẠNG PĀLI v́ không phải là bản dịch trực tiếp từ CHÁNH TẠNG PĀLI thuộc truyền thống Phật giáo Theravāda ở các quốc gia Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, v.v... Xin so sánh với văn bản song ngữ ở Trang Ôn Cố Tri Tân.
* Kinh Tiểu Bộ II (Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự) - Gs Trần Phương Lan dịch.
* Kinh Tiểu Bộ III (Trưởng lăo tăng kệ, Trưởng lăo ni kệ) - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.
* Kinh Tiểu Bộ IV (Chuyện Tiền thân, 1-120) - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.
* Kinh Tiểu Bộ V (Chuyện Tiền thân, 121-263) - Ḥa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
* Kinh Tiểu Bộ VI (Chuyện Tiền thân, 264-395) - Ḥa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
* Kinh Tiểu Bộ VII (Chuyện Tiền thân, 396-473) - Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
* Kinh Tiểu Bộ VIII (Chuyện Tiền thân, 474-520) - Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
* Kinh Tiểu Bộ IX (Chuyện Tiền thân, 521-539) - Giáo sư Trần Phương Lan dịch.
* Kinh Tiểu Bộ X (Chuyện Tiền thân, 540-547) - Giáo sư Trần Phương Lan dịch.


* Hạnh Tạng (Kinh Tiểu Bộ) - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Hạnh Tạng (Kinh Tiểu Bộ) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Phật sử (Buddhavamsa) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Đạo Vô ngại giải (Patisambhidāmagga) - Cư sĩ Nguyễn Văn Ngân dịch.
* Kư sự Trưởng Lăo Ni (Theri Apadana) - Tỳ khưu Indacanda dịch.

* Kinh Pháp Cú (Tiểu Bộ)
- Tỳ khưu Khantipalo & Ḥa thượng Thích Minh Châu (Anh-Việt).
- Ḥa thượng Narada & Tịnh Minh (Pali-Anh-Việt).
- Bản thi hóa của Tỳ khưu Giới Đức.
- Bản trích tụng của Ḥa thượng Thích Trí Quang.
- Bản thi hóa của Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
- Bản dịch Việt ngữ của Phạm Kim Khánh.

- Thiện Nhựt lược dịch & t́m hiểu.

* Mi Tiên vấn đáp (Milinda Panha) - Ḥa thượng Giới Nghiêm Thitasilo dịch, Tỳ khưu Giới Đức hiệu đính.

 

* Chú Giải Ngạ Quỷ Sự - Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
* Chú Giải Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Chú giải Chuyện Thiên Cung - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Chú giải Tiểu Tụng - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Chú giải Phật Sử - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Chú giải Phật Tự Thuyết - Tỳ khưu Siêu Minh.

 

LUẬT:

* Luật tạng: Phân tích Giới bổn (Suttavibhanga) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu – I (Bhikkhuvibhanga I) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu – II (Bhikkhuvibhanga II) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Luật tạng: Phân Tích Giới Tỳ khưu Ni – (Bhikkhunivibhanga) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Luật tạng: Đại Phẩm (Mahavagga) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Luật tạng: Tiểu Phẩm (Cullavagga) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
* Luật tạng: Tập Yếu (Parivāra) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
+ Giới bổn Pātimokkha của Tỳ khưu ni - Tỳ khưu Indacanda dịch.

VI DIỆU PHÁP:

* Vi Diệu Pháp: Mục lục tổng quát.
* Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani) - Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.
* Bộ Phân Tích (Vibhanga) - Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.
* Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha) - Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.
* Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti) - Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.
* Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - Tâm An & Minh Tuệ dịch.
* Bộ Song Đối (Yamaka) - Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.
* Bộ Vị Trí (Patthana) - Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.

* Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasālinī) - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Chú giải Bộ Phân Tích (Vibhanga Atthakathā) - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
* Chú giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana -Atthakathā) - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

 

 
 

<Đầu Trang>