Trang Chνnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 44

 

PETAKOPADESAPĀḶI - TAM TẠNG CHỈ NAM

 

(Đọc với font VU- Times vΰ Acrobat Reader)

Cập Nhật: Sunday, January 24, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

(Bắt đầu dịch 12/06/2018)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

I. PAṬHAMABHŪMI – ARIYASACCAPPAKĀSANA                        04

      1. Soḷasahārā –                                                                                  04

      2. Paρcanayā –                                                                                  06

      3. Aṭṭhārasamūlapadā –                                                                 06

      4. Dukkha ariyasacca –                                                                    10

      5. Dukkha samudayo –                                                                     14

      6. Dukkha nirodha –                                                                         14

      7. Maggo –                                                                                          14

      8. Cattāri ariyasaccāni –                                                                 16

      9. Anupādisesā nibbānadhātu –                                                     16

 

II. DUTIYABHŪMI – SĀSANAPAṬṬHĀNA                                       32

 

III. TATIYABHŪMI –                                                                            80

 

IV. CATUTTHABHŪMI –                                                                      98

      Suttavicayo –                                                                                    98

 

V. PAΡCAMABHŪMI –                                                                       106

      1. Desanā hāro –                                                                             106

      2. Vicayo hāro –                                                                              108

      3. Yutti hāro –                                                                                  116

      4. Padaṭṭhāna hāro –                                                                      116

      5. Lakkhaṇo hāro –                                                                         118

      6. Catubyūho hāro –                                                                       120

      7. Āvaṭṭo hāro –                                                                              122

      8. Vibhatti hāro –                                                                           126

      9. Parivattano hāro –                                                                     126

      10. Vevacano hāro –                                                                       126

      11. Paρρatti hāro –                                                                         128

      12. Otaraṇo hāro –                                                                         128

      13. Sodhano hāro –                                                                         132

      14. Adhiṭṭhāno hāro –                                                                    134

      15. Parikkhāro hāro –                                                                     136

      16. Samāropano hāro –                                                                  142

 

VI. CHAṬṬHABHŪMI –

      1. Paρcakkhandhā –                                                                        146

      2. Aṭṭhārasa dhātuyo –                                                                  146

      3. Dvādasāyatanāni –                                                                    148

      4. Cattāri ariyasaccāni –                                                               148

      5. Sattatiṃsa bodhipakkhikā dhammā –                                    148

      6. Avijjā –                                                                                         154

      7. Vipallāsā –                                                                                   154

      8. Samatho –                                                                                    158

      9. Vipassanā –                                                                                 158

      10. Alobho kusalamūlaṃ –                                                           160

      11. Adoso kusalamūlaṃ –                                                              160

      12. Amoho kusalamūlaṃ –                                                            162

      13. Cattāri cakkāni –                                                                       166

      14. Ekādasa sīlamūlakādhammā –                                              166

      15. Catasso ariyabhūmiyo –                                                          166

      16. Nava anupubbasamāpattiyo –                                               174

 

VII. SATTAMABHŪMI – HĀRASAMPĀTA

      1. Pakiṇṇaka niddeso –                                                                  180

      2. Hārasampātabhūmi –                                                               186

 

VIII. AṬṬHAMABHŪMI – SUTTAVEBHAṄGIYA

      Naya samuṭṭhānaṃ–                                                                    308

 

                                                                          

        

--ooOoo--

 

 

 
   
 

<Đầu Trang>