Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 32

 

JĀTAKAPĀLI - BỔN SANH tập I

 

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Sunday, July 24, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

I. EKAKANIPĀTO - NHM MỘT KỆ NGN

 

1. APAṆṆAKAVAGGO - PHẨM KHNG LỖI LẦM

 

1.   Apaṇṇakajātakaṃ - Bổn sanh Khng Lỗi Lầm (25/05/2015)

2.   Vaṇṇupathajātakaṃ - Bổn sanh Bi Ct (25/05/2015)

3.   Serivāvāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Thương Bun Serivā (25/05/2015)

4.   Cullaseṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Tiểu Triệu Ph (25/05/2015)

5.   Taṇḍulanāḷijātakaṃ - Bổn sanh Đấu Gạo (25/05/2015)

6.   Devadhammajātakaṃ - Bổn sanh Thin Php (25/05/2015)

7.   Kaṭṭhahārijātakaṃ - Bổn sanh C Gi Nhặt Củi (25/05/2015)

8.   Gāmaṇijātakaṃ - Bổn sanh Gāmaṇī (25/05/2015)

9.   Makhādevajātakaṃ - Bổn sanh Makhādeva (25/05/2015)

10. Sukhavihārijātakaṃ - Bổn sanh Vị Sống An Lạc (25/05/2015)

  

2. SĪLAVAGGO - PHẨM GIỚI

 

1.   Lakkhaṇamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Lakkhaṇa (26/05/2015)

2.   Nigrodhamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Nigrodha (26/05/2015)

3.   Kaṇḍinajātakaṃ - Bổn sanh Mũi Tn (26/05/2015)

4.   Vātamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Nai Gi (26/05/2015)

5.   Kharādiyajātakaṃ - Bổn sanh Kharādiyā (26/05/2015)

6.   Tipallatthamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai C Ba Tư Thế Nằm (27/05/2015)

7.   Mālutajātakaṃ - Bổn sanh Gi (27/05/2015)

8.   Matakabhattajātakaṃ - Bổn sanh Thực Phẩm Cng Vong (27/05/2015)

9.   Āyācitabhattajātakaṃ - Bổn sanh Về Vật Thực Cầu Khấn (27/05/2015)

10. Naḷapānajātakaṃ - Bổn sanh uống Nước Bằng Ống Sậy (27/05/2015)

 

3. KURUṄGAVAGGO - PHẨM SƠN DƯƠNG

 

1.   Kuruṅgamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Sơn Dương (27/05/2015)

2.   Kukkurajātakaṃ - Bổn sanh Cc Con Ch (28/05/2015)

3.   Bhojājānīyajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Thuần Chủng (28/05/2015)

4.   Ājaajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Ni (28/05/2015)

5.   Titthajātakaṃ - Bổn sanh Bến Tắm (28/05/2015)

6.   Mahilāmukhajātakaṃ - Bổn sanh Voi Mahilāmukha (28/05/2015)

7.   Abhiṇhajātakaṃ - Bổn sanh (Gặp Gỡ) Thường Xuyn (29/05/2015)

8.   Nandivisālajātakaṃ - Bổn sanh Nandivisāla (29/05/2015)

9.   Kaṇhajātakaṃ - Bổn sanh Con B Đen (29/05/2015)

10. Munikajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Munika (29/05/2015)

  

4. KULĀVAKAVAGGO - PHẨM TỔ CHIM CON

 

1.   Kulāvakajātakaṃ - Bổn sanh Tổ Chim Con (29/05/2015)

2.   Naccajātakaṃ - Bổn sanh Nhảy Ma (30/05/2015)

3.   Sammodamānajātakaṃ - Bổn sanh Trong Lc Thn Thiện (30/05/2015)

4.   Macchājātakaṃ - Bổn sanh Con C (30/05/2015)

5.   Vaṭṭakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Ct Con (30/05/2015)

6.   Sakuṇajātakaṃ - Bổn sanh Cc Con Chim (01/06/2015)

7.   Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Chim Đa Đa (03/06/2015)

8.   Bakajātakaṃ - Bổn sanh Con C (03/06/2015)

9.   Nandajātakaṃ - Bổn sanh Nanda (04/06/2015)

10. Khadiraṅgārajātakaṃ - Bổn sanh Than Hừng Cy Khadira (04/06/2015)

 

5. ATTHAKĀMAVAGGO - PHẨM MONG MỎI SỰ TẤN HA

 

1.   Losakajātakaṃ - Bổn sanh Losaka (07/06/2015)

2.   Kapotakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Bồ Cu (07/06/2015)

3.   Veḷukajātakaṃ - Bổn sanh Veḷuka (07/06/2015)

4.   Makasajātakaṃ - Bổn sanh Con Muỗi (07/06/2015)

5.   Rohiṇijātakaṃ - Bổn sanh Rohiṇī (07/06/2015)

6.   Ārāmadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lm Hỏng Khu Vườn (07/06/2015)

7.   Vāruṇidūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lm Hỏng Rượu (07/06/2015)

8.   Vedabbhajātakaṃ - Bổn sanh Vedabbha (07/06/2015)

9.   Nakkhattajātakaṃ - Bổn sanh Ngi Sao (07/06/2015)

10. Dummedhajātakaṃ - Bổn sanh Những Kẻ Tr Tồi (08/06/2015)

 

6. ĀSIṂSAVAGGO - PHẨM HY VỌNG

 

1.   Mahāsīlavajātakaṃ - Bổn sanh Sīlavā Vĩ Đại (08/06/2015)

2.   Cūḷajanakajātakaṃ - Tiểu Bổn sanh Janaka (08/06/2015)

3.   Puṇṇapātijātakaṃ - Bổn sanh V Rượu Đầy (08/06/2015)

4.   Kiṃphalajātakaṃ - Bổn sanh Tri Cy G (08/06/2015)

5.   Pacāvudhajātakaṃ - Bổn sanh Năm Loại Vũ Kh (08/06/2015)

6.   Kacanakkhandhajātakaṃ - Bổn sanh Khối Vng (08/06/2015)

7.   Vānarindajātakaṃ - Bổn sanh Khỉ Cha (09/06/2015)

8.   Tayodhammajātakaṃ - Bổn sanh Ba Đức Tnh (09/06/2015)

9.   Bherivādajātakaṃ - Bổn sanh Tiếng Trống (09/06/2015)

10. Saṅkhadhamanajātakaṃ - Bổn sanh Thổi T V (09/06/2015)

 

7. ITTHIVAGGO - PHẨM NGƯỜI NỮ

 

1.   Asātamantajātakaṃ - Bổn sanh Ch Thuật Asāta (10/06/2015)

2.   Andhabhūtajātakaṃ - Bổn sanh Ở Trong Bo Thai (10/06/2015)

3.   Takkajātakaṃ - Bổn sanh Sữa Bơ (10/06/2015)

4.   Durājānajātakaṃ - Bổn sanh Kh Hiểu (10/06/2015)

5.   Anabhiratijātakaṃ - Bổn sanh Khng Hứng Th (10/06/2015)

6.   Mudulakkhaṇajātakaṃ - Bổn sanh Đặc Tnh Dịu Dng (10/06/2015)

7.   Ucchaṅgajātakaṃ - Bổn sanh Ở Trong Lng (10/06/2015)

8.   Sāketajātakaṃ - Bổn sanh Sāketa (11/06/2015)

9.   Visavantajātakaṃ - Bổn sanh Chất Độc Đ Được i Ra (11/06/2015)

10. Kuddālajātakaṃ - Bổn sanh Ci Cuốc (11/06/2015)

 

8. VARAṆAVAGGO - PHẨM CY VARAṆA

 

1.   Varaṇajātakaṃ - Bổn sanh Cy Varaṇa (11/06/2015)

2.   Sīlavanāgarājajātakaṃ - Bổn sanh Voi Cha Giới Hạnh (11/06/2015)

3.   Saccaṃkirajātakaṃ - Bổn sanh Sự Thật Nghe Ni (11/06/2015)

4.   Rukkhadhammajātakaṃ - Bổn sanh Quy Luật Cy Cối (11/06/2015)

5.   Macchajātakaṃ - Bổn sanh Con C (11/06/2015)

6.   Asaṅkiyajātakaṃ - Bổn sanh Khng Sợ Sệt (11/06/2015)

7.   Mahāsupinajātakaṃ - Bổn sanh Cc Giấc Chim Bao Lớn (12/06/2015)

8.   Illīsajātakaṃ - Bổn sanh (Triệu Ph) Illīsa (12/06/2015)

9.   Kharassarajātakaṃ - Bổn sanh m Thanh Inh Ỏi (12/06/2015)

10. Bhīmasenajātakaṃ - Bổn sanh Bhīmasena (12/06/2015)

 

9. APĀYIMHAVAGGO - PHẨM CHNG TI Đ UỐNG

 

1.   Surāpānajātakaṃ - Bổn sanh Uống Rượu (13/06/2015)

2.   Mittavindajātakaṃ - Bổn sanh Mittavinda (13/06/2015)

3.   Kālakaṇṇijātakaṃ - Bổn sanh Kālakaṇṇī (13/06/2015)

4.   Atthassadvārajātakaṃ - Bổn sanh Cnh Cửa Đưa Đến Tấn Ha (13/06/2015)

5.   Kimpakkajātakaṃ - Bổn sanh Tri Cy Kiṃpakka (13/06/2015)

6.   Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xt Về Giới (13/06/2015)

7.   Maṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Cc Điềm Lnh (13/06/2015)

8.   Sārambhajātakaṃ - Bổn sanh B Ko Sārambha (14/06/2015)

9.   Kuhakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lừa Gạt (14/06/2015)

10. Akataūjātakaṃ - Bổn sanh Kẻ V Ơn (14/06/2015)

 

10. LITTAVAGGO - PHẨM Đ ĐƯỢC THOA VO

 

1.   Littajātakaṃ - Bổn Sanh Đ Được Thoa Vo (14/06/2015)

2.   Mahāsārajātakaṃ - Bổn sanh Phẩm Chất Vĩ Đại (15/06/2015)

3.   Vissāsabhojanajātakaṃ - Bổn sanh Thọ Dụng Do Sự Tin Cậy (15/06/2015)

4.   Lomahaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Rởn Lng (15/06/2015)

5.   Mahāsudassanajātakaṃ - Bổn sanh Vua Mahāsudassana (15/06/2015)

6.   Telapattajātakaṃ - Bổn sanh Ci Bt Dầu (15/06/2015)

7.   Nāmasiddhijātakaṃ - Bổn sanh Sự Thnh Tựu Của Tn Gọi (15/06/2015)

8.   Kuṭavāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Thương Bun Xảo Tr (15/06/2015)

9.   Parosahassajātakaṃ - Bổn sanh Hơn Một Ngn Người (15/06/2015)

10. Asātarūpajātakaṃ - Bổn sanh Hnh Thức Khng Khoi Lạc (15/06/2015)

 

11. PAROSATAVAGGO - PHẨM HƠN MỘT TRĂM NGƯỜI

 

1.   Parosatajātakaṃ - Bổn sanh Hơn Một Trăm Người (16/06/2015)

2.   Paṇṇikajātakaṃ - Bổn sanh Người Bn Rau (16/06/2015)

3.   Verījātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Th (16/06/2015)

4.   Mittavindajātakaṃ - Bổn sanh Mittavinda (16/06/2015)

5.   Dubbalakaṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Nhnh Cy Yếu Ớt (16/06/2015)

6.   Udacanījātakaṃ - Bổn sanh Ci Thng Xch Nước (16/06/2015)

7.   Sālittakajātakaṃ - Bổn sanh Nm Sỏi (16/06/2015)

8.   Bāhiyajātakaṃ - Bổn sanh C Thn Nữ (16/06/2015)

9.   Kuṇḍapūvajātakaṃ - Bổn sanh Bnh Bột Cm (16/06/2015)

10. Sabbasaṃhārakapaho - Bổn sanh Cu Hỏi Về Việc Tổng Hợp Mọi Thứ (17/06/2015)

 

12. HAṂSAVAGGO - PHẨM THIN NGA

1.   Gadrabhapaho - Cu hỏi về Con Lừa (18/06/2015)

2.   Amarādevipaho - Cu hỏi của Hong Hậu Amarā (18/06/2015)

3.   Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Rừng (18/06/2015)

4.   Mitacinatijātakaṃ - Bổn sanh Con C Suy Nghĩ Chừng Mực (18/06/2015)

5.   Anusāsikajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Ci Chỉ Dạy (18/06/2015)

6.   Dubbacajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Kh Bảo (18/06/2015)

7.   Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Chim Đa Đa (18/06/2015)

8.   Vaṭṭakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Ct (18/06/2015)

9.   Akālarāvijātakaṃ - Bổn sanh G Gy Phi Thời (18/06/2015)

10. Bandhanamokkhajātakaṃ - Bổn sanh Thot Khỏi Sự Tri Buộc (18/06/2015)

 

13. KUSANĀḶIVAGGO - PHẨM CỎ ỐNG KUSA

 

1.   Kusanāḷijātakaṃ - Bổn sanh Cỏ Ống Kusa (19/06/2015)

2.   Dummedhajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Ngu Muội (19/06/2015)

3.   Naṅgalisajātakaṃ - Bổn sanh Ci Cn Cy (19/06/2015)

4.   Ambajātakaṃ - Bổn sanh Cc Quả Xoi (19/06/2015)

5.   Kaṭāhakajātakaṃ - Bổn sanh Kaṭāhaka (19/06/2015)

6.   Asilakkhaṇajātakaṃ - Bổn sanh Tướng Trạng Của Cy Kiếm (19/06/2015)

7.   Kalaṇḍukajātakaṃ - Bổn sanh Kalaṇḍuka (19/06/2015)

8.   Biḷāravatajātakaṃ - Bổn sanh Sự Hnh Tr Giả Dối (20/06/2015)

9.   Aggikajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Thờ Lửa (20/06/2015)

10. Kosiyajātakaṃ - Bổn sanh Kosiyā (20/06/2015)

 

14. ASAMPADĀNAVAGGO - PHẨM KHNG TIẾP NHẬN

 

1.   Asampadānajātakaṃ - Bổn sanh Khng Tiếp Nhận (20/06/2015)

2.   Pacagarukajātakaṃ - Bổn sanh Năm Điều Nghim Trọng (20/06/2015)

3.   Ghatāsanajātakaṃ - Bổn sanh Ngọn Lửa (20/06/2015)

4.   Jhānasodhanajātakaṃ - Bổn sanh Sự Trong Sạch Của Thiền (20/06/2015)

5.   Candābhajātakaṃ - Bổn sanh nh Sng Của Mặt Trăng (20/06/2015)

6.   Suvaṇṇahaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Con Thin Nga Vng (21/06/2015)

7.   Babbukajātakaṃ - Bổn sanh Con Mo (21/06/2015)

8.   Godhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đ (21/06/2015)

9.   Ubhatobhaṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Bị Suy Sụp Cả Hai Nơi (21/06/2015)

10. Kākajātakaṃ - Bổn sanh Con Quạ (21/06/2015)

 

15. KAKAṆṬAKAVAGGO - PHẨM CON TẮC K

 

1.   Godhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đ (21/06/2015)

2.   Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Rừng (21/06/2015)

3.   Virocanajātakaṃ - Bổn sanh Sự Chiếu Sng (21/06/2015)

4.   Naṅguṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Ci Đui B (21/06/2015)

5.   Rādhajātakaṃ - Bổn sanh Rādha (21/06/2015)

6.   Kākajātakaṃ - Bổn sanh Bầy Quạ (22/06/2015)

7.   Puppharatajātakaṃ - Bổn sanh Vải Chong Hoa Đỏ (22/06/2015)

8.   Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Rừng (22/06/2015)

9.   Ekapaṇṇajātakaṃ - Bổn sanh Cy C Một L (22/06/2015)

10. Sajīvajātakaṃ - Bổn sanh Sajīva (22/06/2015)

 

***

 

II. DUKANIPĀTO - NHM HAI KỆ NGN

 

1. DAḶHAVAGGO - PHẨM CỨNG RẮN

 

1. Rājovādajātakaṃ - Bổn sanh Gio Giới Đức Vua (23/06/2015)

2. Sigālajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Rừng (23/06/2015)

3. Sūkarajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Rừng (23/06/2015)

4. Uragajātakaṃ - Bổn sanh Con Rắn (23/06/2015)

5. Gaggajātakaṃ - Bổn sanh Gagga (23/06/2015)

6. Alīnacittajātakaṃ - Bổn sanh Hong Tử Alīnacitta (23/06/2015)

7. Guṇajātakaṃ - Bổn sanh Cng Đức (24/06/2015)

8. Suhanujātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Suhanu (24/06/2015)

9. Morajātakaṃ - Bổn sanh Con Cng (24/06/2015)

10. Vinīlakajātakaṃ - Bổn sanh Vinīlaka (24/06/2015)

 

2. SANTHAVAVAGGO - PHẨM THN THIẾT

 

1. Indasamānagottajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Indasamānagotta (24/06/2015)

2. Santhavajātakaṃ - Bổn sanh Sự Thn Thiết (24/06/2015)

3. Susīmajātakaṃ - Bổn sanh Vua Susīma (25/06/2015)

4. Gijjhajātakaṃ - Bổn sanh Chim Diều Hu (25/06/2015)

5. Nakulajātakaṃ - Bổn sanh Con Chồn (25/06/2015)

6. Upasāḷhajātakaṃ - Bổn sanh B-la-mn Upasāḷha (25/06/2015)

7. Samiddhijātakaṃ - Bổn sanh Trưởng Lo Samiddhi (25/06/2015)

8. Sakuṇagghijātakaṃ - Bổn sanh Chim Diều Hu (25/06/2015)

9. Arakajātakaṃ - Bổn sanh Đạo Sư Araka (26/06/2015)

10. Kakaṇṭakajātakaṃ - Bổn sanh Con Tắc K (26/06/2015)

 

3. KALYĀṆADHAMMAVAGGO - PHẨM PHP TỐT LNH

 

1. Kalyāṇadhammajātakaṃ - Bổn sanh Php Tốt Lnh (26/06/2015)

2. Daddarajātakaṃ - Bổn sanh Ni Daddara (26/06/2015)

3. Makkaṭajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (26/06/2015)

4. Dutiyamakkaṭajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ - Thứ Nh (27/06/2015)

5. Ādiccupaṭṭhānajātakaṃ - Bổn sanh Đứng Hầu Mặt Trời (27/06/2015)

6. Kaḷāyamuṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Nắm Tay Hạt Đậu (27/06/2015)

7. Tindukajātakaṃ - Bổn sanh Cy Tinduka (27/06/2015)

8. Kacchapajātakaṃ - Bổn sanh Con Ra (27/06/2015)

9. Satadhammajātakaṃ - Bổn sanh B-la-mn Satadhamma (27/06/2015)

10. Duddadajātakaṃ - Bổn sanh Vật Kh Cho (27/06/2015)

 

4. ASADISAVAGGO - PHẨM KHNG THỂ SNH BẰNG

 

1. Asadisajātakaṃ - Bổn sanh Khng Thể Snh Bằng (27/06/2015)

2. Saṅgāmāvacarajātakaṃ - Bổn sanh Quen Thuộc Chiến Trận (28/06/2015)

3. Vāḷodakajātakaṃ - Bổn sanh Nước Đ Được Chắt Lọc (28/06/2015)

4. Giridattajātakaṃ - Bổn sanh M Phu Giridatta (28/06/2015)

5. Anabhiratijātakaṃ - Bổn sanh Khng Hứng Th (28/06/2015)

6. Dadhivāhanajātakaṃ - Bổn sanh Vua Dadhivāhana (29/06/2015)

7. Catumaṭṭhajātakaṃ - Bổn sanh Bốn Điều Lm Say Đắm (29/06/2015)

8. Sīhakotthukajātakaṃ - Bổn sanh Ch Rừng Lai Sư Tử (29/06/2015)

9. Sīhacammajātakaṃ - Bổn sanh Tấm Da Sư Tử (29/06/2015)

10. Sīlānisaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Lợi ch Của Giới (29/06/2015)

 

5. RUHAKAVAGGO - PHẨM QUAN TẾ TỰ RUHAKA

 

1. Ruhakajātakaṃ - Bổn sanh Quan Tế Tự Ruhaka (30/06/2015)

2. Sirikālakaṇṇijātakaṃ - Bổn sanh May Mắn v Bất Hạnh (30/06/2015)

3. Cullapadumajātakaṃ - Bổn sanh Vua Cullapaduma (30/06/2015)

4. Maṇicorajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Cướp Ngọc Ma-ni (30/06/2015)

5. Pabbatūpattharajātakaṃ - Bổn sanh Khu Vực Ở Chn Ni (30/06/2015)

6. Valāhassajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Bay (30/06/2015)

7. Mittāmittajātakaṃ - Bổn sanh Bạn v Th (30/06/2015)

8. Rādhajātakaṃ - Bổn sanh Con Vẹt Rādha (30/06/2015)

9. Gahapatijātakaṃ - Bổn sanh Chủ Nh (01/07/2015)

10. Sādhusīlajātakaṃ - Bổn sanh Giới Hạnh Tốt Lnh (01/07/2015)

 

6. NATAṂDAḶHAVAGGO - PHẨM VIỆC ẤY KHNG RẮN CHẮC

 

1. Bandhanāgārajātakaṃ - Bổn sanh Tri Buộc Tại Gia (01/07/2015)

2. Keḷisīlajātakaṃ - Bổn sanh Thi Quen Đa Giỡn (01/07/2015)

3. Khandhavattajātakaṃ - Bổn sanh Phận Sự Tổng Hợp (01/07/2015)

4. Vīrakajātakaṃ - Bổn sanh Con Quạ Vīraka (02/07/2015)

5. Gaṅgeyyajātakaṃ - Bổn sanh Con C Sng Gaṅgā (02/07/2015)

6. Kuruṅgamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Sơn Dương (03/07/2015)

7. Assakajātakaṃ - Bổn sanh Vua Assaka (03/07/2015)

8. Suṃsumārajātakaṃ - Bổn sanh Con C Sấu (03/07/2015)

9. Kakkarajātakaṃ - Bổn sanh Con G Rừng (03/07/2015)

10. Kandagaḷakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kandagaḷaka (03/07/2015)

 

7. BĪRAṆATTHAMBHAKAVAGGO - PHẨM ĐM CỎ BĪRAṆA

 

1. Somadattajātakaṃ - Bổn sanh Somadatta (04/07/2015)

2. Ucchiṭṭhabhattajātakaṃ - Bổn sanh Bữa Ăn Cn Thừa (04/07/2015)

3. Bharujātakaṃ - Bổn sanh Vua Bharu (04/07/2015)

4. Puṇṇanadījātakaṃ - Bổn sanh Con Sng Đầy Nước (04/07/2015)

5. Kacchapajātakaṃ - Bổn sanh Con Ra (04/07/2015)

6. Macchajātakaṃ - Bổn sanh Con C (05/07/2015)

7. Seggujātakaṃ - Bổn sanh Thn Nữ Seggu (05/07/2015)

8. Kūṭavāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Thương Bun Xảo Tr (05/07/2015)

9. Garahitajātakaṃ - Bổn sanh Bị Ch Trch (05/07/2015)

10. Dhammaddhajajātakaṃ - Bổn sanh Ngọn Cờ Đạo Đức (05/07/2015)

 

8. KĀSĀVAVAGGO - PHẨM Y CA-SA

 

1. Kāsāvajātakaṃ - Bổn sanh y ca-sa (05/07/2015)

2. Cūḷanandiyajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Cūḷanandiya (05/07/2015)

3. Puṭabhattajātakaṃ - Bổn sanh Gi Cơm (06/07/2015)

4. Kumbhīlajātakaṃ - Bổn sanh Con C Sấu (06/07/2015)

5. Khantivaṇṇanajātakaṃ - Bổn sanh Ca Ngợi Sự Kham Nhẫn (06/07/2015)

6. Kosiyajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim C (07/07/2015)

7. Gūthapāṇakajātakaṃ - Bổn sanh Bọ Rầy Uống Phn (07/07/2015)

8. Kāmanītajātakaṃ - Bổn sanh Bị Cuốn Theo Dục Vọng (07/07/2015)

9. Palāsijātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Đo Thot (07/07/2015)

10. Dutiyapalāsijātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Đo Thot thứ nh (07/07/2015)

 

9. UPĀHANAVAGGO - PHẨM ĐI GIY

 

1. Upāhanajātakaṃ - Bổn sanh Đi Giy (08/07/2015)

2. Vīṇāthūṇajātakaṃ - Bổn sanh Cy Đn vīṇā (08/07/2015)

3. Vikaṇṇakajātakaṃ - Bổn sanh Mũi Tn (08/07/2015)

4. Asitābhūjātakaṃ - Bổn sanh Nng Asitābhū (09/07/2015)

5. Vacchanakhajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Vacchanakha (09/07/2015)

6. Bakajātakaṃ - Bổn sanh Con C (13/07/2015)

7. Sāketajātakaṃ - Bổn sanh Tại Sāketa (13/07/2015)

8. Ekapadajātakaṃ - Bổn sanh Một Chữ (14/07/2015)

9. Haritamātujātakaṃ - Bổn sanh Con Ếch Xanh (14/07/2015)

10. Mahāpiṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Vua Mahāpiṅgala (14/07/2015)

 

10. SIGĀLAVAGGO - PHẨM CH RỪNG

 

1. Sabbadāṭhajātakaṃ - Bổn sanh Mọi Loi Th C Nanh (15/07/2015)

2. Sunakhajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch (15/07/2015)

3. Guttilajātakaṃ - Bổn sanh Nhạc Sĩ Guttila (15/07/2015)

4. Vīticchajātakaṃ - Bổn sanh Xa La Ước Muốn (15/07/2015)

5. Mūlapariyāyajātakaṃ - Bổn sanh Phương Php Căn Bản (15/07/2015)

6. Telovādajātakaṃ - Bổn sanh Gio Giới Về Dầu Ăn (16/07/2015)

7. Pādajalijātakaṃ - Bổn sanh Hong Tử Pādajali (16/07/2015)

8. Kiṃsukopamajātakaṃ - Bổn sanh V Dụ Về Cy Kiṃsuka (16/07/2015)

9. Sālakajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Sālaka (16/07/2015)

10. Kapijātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (17/07/2015)

 

***

 

III. TIKANIPĀTO - NHM BA KỆ NGN

 

1. SAṄKAPPAVAGGO - PHẨM TƯ DUY

 

1. Saṅkappajātakaṃ - Bổn sanh Tư Duy (17/07/2015)

2. Tilamuṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Nắm Hạt M (17/07/2015)

3. Maṇikaṇṭhajātakaṃ - Bổn sanh Rồng Cha Maṇikaṇṭha (18/07/2015)

4. Kuṇḍakakucchisindhavajātakaṃ - Bổn sanh Ngựa Ni Với Bụng Cm Gạo Đỏ (18/07/2015)

5. Sukajātakaṃ - Bổn sanh Con Kt (18/07/2015)

6. Jarūdapānajātakaṃ - Bổn sanh Ci Giếng Cũ (18/07/2015)

7. Gāmaṇicaṇḍajātakaṃ - Bổn sanh Người Hầu Gāmaṇicaṇḍa (18/07/2015)

8. Mandhātujātakaṃ - Bổn sanh Vua Chuyển Lun Mandhātu (18/07/2015)

9. Tirīṭavacchajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Tirīṭavaccha (18/07/2015)

10. Dūtajātakaṃ - Bổn sanh Sứ Giả (18/07/2015)

 

2. PADUMAVAGGO - PHẨM HOA SEN

 

1. Padumajātakaṃ - Bổn sanh Hoa Sen (18/07/2015)

2. Mudupāṇijātakaṃ - Bổn sanh Bn Tay Mềm Mại (19/07/2015)

3. Cullapalobhanajātakaṃ - Bổn sanh Sự Cm Dỗ Nhỏ (19/07/2015)

4. Mahāpanādajātakaṃ - Bổn sanh Vua Mahāpanāda (19/07/2015)

5. Khurappajātakaṃ - Bổn sanh Mũi Tn (20/07/2015)

6. Vātaggajātakaṃ - Bổn sanh Con Ngựa Vātagga (20/07/2015)

7. Kakkaṭakajātakaṃ - Bổn sanh Con Cua (20/07/2015)

8. Ārāmadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lm Hỏng Khu Vườn (21/07/2015)

9. Sujātajātakaṃ - Bổn sanh Nng Sujātā (21/07/2015)

10. Ulūkajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim C (22/07/2015)

 

3. ARAAVAGGO - PHẨM KHU RỪNG

 

1. Udapānadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lm Bẩn Giếng Nước (22/07/2015)

2. Vyagghajātakaṃ - Bổn sanh Con Cọp (23/07/2015)

3. Kacchapajātakaṃ - Bổn sanh Con Ra (23/07/2015)

4. Lolajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Tham Lam (23/07/2015)

5. Rucirajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Xinh Xắn (23/07/2015)

6. Kurudhammajātakaṃ - Bổn sanh Tập Qun Xứ Kuru (23/07/2015)

7. Romakajātakaṃ - Bổn sanh Bồ Cu Romaka (24/07/2015)

8. Mahisajātakaṃ - Bổn sanh Con Tru (24/07/2015)

9. Satapattajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim G Kiến (24/07/2015)

10. Puṭadūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Lm Hỏng Ci Giỏ (24/07/2015)

 

4. ABBHANTARAVAGGO - PHẨM CHNH GIỮA

 

1. Abbhantarajātakaṃ - Bổn sanh Chnh Giữa (25/07/2015)

2. Seyyaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Tốt Hơn Một Phần (25/07/2015)

3. Vaḍḍhakīsūkarajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Rừng Của Người Thợ Mộc (26/07/2015)

4. Sirijātakaṃ - Bổn sanh Sự May Mắn (26/07/2015)

5. Maṇisūkarajātakaṃ - Bổn sanh Ngọc Ma-ni V Heo Rừng (27/07/2015)

6. Sālukajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Sāluka (27/07/2015)

7. Lābhagarahajātakaṃ - Bổn sanh Ch Trch Lợi Lộc (27/07/2015)

8. Macchuddānajātakaṃ - Bổn sanh Phần C Dnh Ring (27/07/2015)

9. Nānācchandajātakaṃ - Bổn sanh Cc Mong Muốn Khc Nhau (27/07/2015)

10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xt Về Giới (27/07/2015)

 

5. KUMBHAVAGGO - PHẨM CI HŨ

 

1. Bhadraghaṭajātakaṃ - Bổn sanh Ci Bnh Tốt Lnh (28/07/2015)

2. Supattajātakaṃ - Bổn sanh Quạ Vương Supatta (28/07/2015)

3. Kāyavicchandajātakaṃ - Bổn sanh Khng Cn Mong Muốn Ở Thn (29/07/2015)

4. Jambukhādakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Nhai Tri Đo Đỏ (29/07/2015)

5. Antajātakaṃ - Bổn sanh Hạng Cht (29/07/2015)

6. Samuddajātakaṃ - Bổn sanh Biển Cả (29/07/2015)

7. Kāmavilāpajātakaṃ - Bổn sanh Lời Than Vn Về Điều Mong Muốn (29/07/2015)

8. Udumbarajātakaṃ - Bổn sanh Cy Sung (30/07/2015)

9. Komāyaputtajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Komāyaputta (30/07/2015)

10. Vakajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Si (30/07/2015)

 

***

  

IV. CATUKKANIPĀTO - NHM BỐN KỆ NGN

 

1. VIVARAVAGGO - PHẨM HY MỞ RA

 

1. Cullakāliṅgajātakaṃ - Bổn sanh Vua Cullakāliṅga (31/07/2015)

2. Mahā-assārohajātakaṃ - Bổn sanh Vị Đại Kỵ Sĩ (31/07/2015)

3. Ekarājajātakaṃ - Bổn sanh Vua Ekarāja (31/07/2015)

4. Daddarajātakaṃ - Bổn sanh Con Rắn Daddara (01/08/2015)

5. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xt Về Giới (01/08/2015)

6. Sujātājātakaṃ - Bổn sanh Nng Sujātā (01/08/2015)

7. Palāsajātakaṃ - Bổn sanh Cy Palāsa (01/08/2015)

8. Javasakuṇajātakaṃ - Bổn sanh Chim G Kiến (02/08/2015)

9. Chavakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Cng Đinh (02/08/2015)

10. Sayhajātakaṃ - Bổn sanh Quan Đại Thần Sayha (02/08/2015)

 

2. PUCIMANDAVAGGO - PHẨM CY PUCIMANDA

 

1. Pucimandajātakaṃ - Bổn sanh Cy Pucimanda (03/08/2015)

2. Kassapamandiyajātakaṃ - Bổn sanh Kassapa v Kẻ Khờ Dại (03/08/2015)

3. Khantivādijātakaṃ - Bổn sanh Vị Thuyết Về Nhẫn Nại (03/08/2015)

4. Lohakumbhijātakaṃ - Bổn sanh Địa Ngục Chậu Đồng (04/08/2015)

5. Maṃsajātakaṃ - Bổn sanh Miếng Thịt (04/08/2015)

6. Sasajātakaṃ - Bổn sanh Con Thỏ (04/08/2015)

7. Matarodanajātakaṃ - Bổn sanh Khc Người Đ Chết

8. Kaṇaverajātakaṃ - Bổn sanh Hoa Kaṇavera (05/08/2015)

9. Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Chim Đa Đa (05/08/2015)

10. Succajajātakaṃ - Bổn sanh Vật Dễ Th Bỏ (05/08/2015)

 

3. KUṬIDŪSAKAVAGGO - PHẨM KẺ PH HOẠI CỐC LIU

 

1. Kuṭidūsakajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Ph Hoại Cốc Liu (05/08/2015)

2. Daddabhajātakaṃ - Bổn sanh Tiếng Động Ầm Ầm (06/08/2015)

3. Brahmadattajātakaṃ - Bổn sanh Vua Brahmadatta (06/08/2015)

4. Cammasāṭakajātakaṃ - Bổn sanh Tấm Chong Da Th (06/08/2015)

5. Godhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đ (06/08/2015)

6. Kakkārujātakaṃ - Bổn sanh Hoa Kakkāru (06/08/2015)

7. Kākātijātakaṃ - Bổn sanh Hong Hậu Kākātī (07/08/2015)

8. Ananusociyajātakaṃ - Bổn sanh Khng Nn Sầu Muộn (07/08/2015)

9. Kāḷabāhujātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Kāḷabāhu (07/08/2015)

10. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xt Về Giới (07/08/2015)

 

4. KOKĀLIKAVAGGO- PHẨM KOKĀLIKA

 

1. Kokālikajātakaṃ - Bổn sanh Kokālika (08/08/2015)

2. Rathalaṭṭhijātakaṃ - Bổn sanh Gậy Điều Khiển Xe Ngựa (08/08/2015)

3. Pakkagodhajātakaṃ - Bổn sanh Con Kỳ Đ Nướng Chn (08/08/2015)

4. Rājovādajātakaṃ - Bổn sanh Gio Huấn Đức Vua (08/08/2015)

5. Jambukajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Rừng (08/08/2015)

6. Brahāchattajātakaṃ - Bổn sanh Vị Chatta Vĩ Đại (09/08/2015)

7. Pīṭhajātakaṃ - Bổn sanh Ghế Ngồi (09/08/2015)

8. Thusajātakaṃ - Bổn sanh Vỏ Trấu (09/08/2015)

9. Bāverujātakaṃ - Bổn sanh Xứ Bāveru (09/08/2015)

10. Visayhajātakaṃ - Bổn sanh Trưởng Giả Visayha (10/08/2015)

 

5. CŪḶAKUṆĀLAVAGGO - PHẨM TIỂU KUṆĀLA

 

1. Kinnarījātakaṃ - Bổn sanh Hong Hậu Kinnarī (11/08/2015)

2. Vānarajātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (12/08/2015)

3. Kuntinījātakaṃ - Bổn sanh Chim Dẽ Ci (12/08/2015)

4. Ambacorajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Trộm Xoi (12/08/2015)

5. Gajakumbhajātakaṃ - Bổn sanh Con Ra (12/08/2015)

6. Kesavajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Kesava (13/08/2015)

7. Ayakūṭajātakaṃ - Bổn sanh Ci Ba Sắt (13/08/2015)

8. Āraajātakaṃ - Bổn sanh Khu Rừng (13/08/2015)

9. Sandhibhedajātakaṃ - Bổn sanh Chia Rẽ Mối Lin Kết (14/08/2015)

10. Devatāpahajātakaṃ - Bổn sanh Cc Cu Hỏi Của Vị Thin Nhn (14/08/2015)

 

***

 

V. PACAKANIPĀTO - NHM NĂM KỆ NGN

 

1. MAṆIKUṆḌALAVAGGO - PHẨM BNG TAI NGỌC MA-NI

 

1. Maṇikuṇḍalajātakaṃ - Bổn sanh Bng Tai Ngọc Ma-ni (15/08/2015)

2. Sujātajātakaṃ - Bổn sanh Thanh Nin Sujāta (15/08/2015)

3. Dhonasākhajātakaṃ - Bổn sanh Cnh Cy Tỏa Rộng (16/08/2015)

4. Uragajātakaṃ - Bổn sanh Con Rắn (16/08/2015)

5. Ghatajātakaṃ - Bổn sanh Vua Ghata (17/08/2015)

6. Kāraṇḍiyajātakaṃ - Bổn sanh Thanh Nin Kāraṇḍiya (17/08/2015)

7. Laṭukikajātakaṃ - Bổn sanh Chim Ct (17/08/2015)

8. Culladhammapālajātakaṃ - Tiểu Bổn sanh Dhammapāla (18/08/2015)

9. Suvaṇṇamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Nai Vng (18/08/2015)

10. Susandhijātakaṃ - Bổn sanh Hong Hậu Susandhi (19/08/2015)

 

2. VAṆṆĀROHAVAGGO - PHẨM MU DA V DNG VC

 

1. Vaṇṇārohajātakaṃ - Bổn sanh Mu Da v Dng Vc (19/08/2015)

2. Sīlavīmaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Suy Xt Về Giới (20/08/2015)

3. Hirijātakaṃ - Bổn sanh Sự Lim Sỉ (20/08/2015)

4. Khajjopaṇakapaho - Bổn sanh Con Đom Đm (20/08/2015)

5. Ahituṇḍikajātakaṃ - Bổn sanh Người Bắt Rắn (21/08/2015)

6. Gumbiyajātakaṃ - Bổn sanh Dạ-xoa Gumbiya (21/08/2015)

7. Sāḷiyajātakaṃ - Bổn Sanh Con chim So (21/08/2015)

8. Tacasārajātakaṃ - Bổn sanh Cật Của Cy Tre (22/08/2015)

9. Mittavindakajātakaṃ - Bổn sanh Mittavindaka (22/08/2015)

10. Palāsajātakaṃ - Bổn sanh Cy Palāsa (22/08/2015)

 

3. AḌḌHAVAGGO - PHẨM MỘT NỬA

 

1. Dīghitikosalajātakaṃ - Bổn sanh Vua Dīghiti Xứ Kosala (23/08/2015)

2. Migapotajātakaṃ - Bổn sanh Nai Con (23/08/2015)

3. Mūsikajātakaṃ - Bổn sanh Con Chuột (23/08/2015)

4. Culladhanuggahajātakaṃ - Bổn sanh Tiểu Xạ Thủ (24/08/2015)

5. Kapotajātakaṃ - Bổn sanh Chim Bồ Cu (24/08/2015)

 

***

 

VI. CHAKKANIPĀTO - NHM SU KỆ NGN

 

1. AVĀRIYAVAGGO - PHẨM G CHO Đ

 

1. Avāriyajātakaṃ - Bổn sanh G Cho Đ (25/08/2015)

2. Setaketujātakaṃ - Bổn sanh B-la-mn Setaketu (25/08/2015)

3. Darīmukhajātakaṃ - Bổn sanh B-la-mn Darīmukha (25/08/2015)

4. Nerujātakaṃ - Bổn sanh Ni Neru (26/08/2015)

5. Āsaṅkajātakaṃ - Bổn sanh Nng Āsaṅkā (26/08/2015)

6. Migālopajātakaṃ - Bổn sanh Kn Kn Migālopa (27/08/2015)

7. Sirikālakaṇṇijātakaṃ - Bổn sanh Tin Nữ Sirī v Kālakaṇṇī (27/08/2015)

8. Kukkuṭajātakaṃ - Bổn sanh Con G Trống (28/08/2015)

9. Dhammadhajajātakaṃ - Bổn sanh Biểu Hiện Đạo Đức (28/08/2015)

10. Nandiyamigajātakaṃ - Bổn sanh Con Nai Nandiyamiga (29/08/2015)

 

2. SENAKAVAGGO - PHẨM VUA SENAKA

 

1. Kharaputtajātakaṃ - Bổn sanh Con Lừa (30/08/2015)

2. Sūcijātakaṃ - Bổn sanh Cy Kim (30/08/2015)

3. Tuṇḍilajātakaṃ - Bổn sanh Con Heo Tuṇḍila (31/08/2015)

4. Suvaṇṇakakkaṭakajātakaṃ - Bổn sanh Con Cua Vng (31/08/2015)

5. Mayhakajātakaṃ - Bổn sanh Loi Chim Mayhaka (31/08/2015)

6. Dhajaviheṭhajātakaṃ - Bổn sanh Ph Hủy Biểu Tượng (01/09/2015)

7. Bhisapupphajātakaṃ - Bổn sanh Củ Sen v Hoa Sen (01/09/2015)

8. Vighāsajātakaṃ - Bổn sanh Vật Thực Cn Thừa (01/09/2015)

9. Vaṭṭakajātakaṃ - Bổn sanh Chim Ct (02/09/2015)

10. Kākajātakaṃ - Bổn sanh Con Quạ (02/09/2015)

 

***

 

VII. SATTAKANIPĀTO - NHM BẢY KỆ NGN

 

1. KUKKUVAGGO - PHẨM KUKKU

 

1. Kukkujātakaṃ - Bổn sanh Kukku (03/09/2015)

2. Manojajātakaṃ - Bổn sanh Sư Tử Manoja (04/09/2015)

3. Sutanujātakaṃ - Bổn sanh Thanh Nin Sutanu (04/09/2015)

4. Gijjhajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kn Kn (04/09/2015)

5. Dabbhapupphajātakaṃ - Bổn sanh Bng Hoa Cỏ (05/09/2015)

6. Dasaṇṇakajātakaṃ - Bổn sanh Cy Gươm Xứ Dasaṇṇa (06/09/2015)

7. Sattubhastajātakaṃ - Bổn sanh Ti Da Đựng Bnh (11/09/2015)

8. Aṭṭhisenajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn sĩ Aṭṭhisena (12/09/2015)

9. Kapijātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ (12/09/2015)

10. Bakabrahmajātakaṃ - Bổn sanh Phạm Thin Baka (13/09/2015)

 

2. GANDHĀRAVAGGO - PHẨM GANDHĀRA

 

1. Gandhārajātakaṃ - Bổn sanh Gandhāra (13/09/2015)

2. Mahākapijātakaṃ - Bổn sanh Con Khỉ Cha (14/09/2015)

3. Kumbhakārajātakaṃ - Bổn sanh Người Lm Đồ Gốm (14/09/2015)

4. Daḷhadhammajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Daḷhadhamma (19/09/2015)

5. Somadattajātakaṃ - Bổn sanh Con Voi Somadatta (19/09/2015)

6. Susīmajātakaṃ - Bổn sanh Vua Susīma (20/09/2015)

7. Koṭisimbalijātakaṃ - Bổn sanh Thần Cy Bng Vải (20/09/2015)

8. Dhūmakārijātakaṃ - Bổn sanh G Chăn D Dhūmakārī (21/09/2015)

9. Jāgarajātakaṃ - Bổn sanh Người Tỉnh Thức (21/09/2015)

10. Kummāsapiṇḍajātakaṃ - Bổn sanh Phần Cho Đặc (22/09/2015)

11. Parantapajātakaṃ - Bổn sanh N Tỳ Paranta (22/09/2015)

 

***

 

VIII. AṬṬHAKANIPĀTO - NHM TM KỆ NGN

 

KACCĀNIVAGGO - PHẨM B KACCĀNI

 

1. Kaccānijātakaṃ - Bổn sanh B Kaccāni (23/09/2015)

2. Aṭṭhasaddajātakaṃ - Bổn sanh Tm m Thanh (23/09/2015)

3. Sulasājātakaṃ - Bổn sanh Nng Sulasā (24/09/2015)

4. Sumaṅgalajātakaṃ - Bổn sanh G Giữ Vườn Sumaṅgala (25/09/2015)

5. Gaṅgamālajātakaṃ - Bổn sanh Thợ Cạo Gaṅgamāla (26/09/2015)

6. Cetiyajātakaṃ - Bổn sanh Vua Cetiya (26/09/2015)

7. Indriyajātakaṃ - Bổn sanh Cc Gic Quan (27/09/2015)

8. Ādittajātakaṃ - Bổn sanh Bị Chy Rực (27/09/2015)

9. Aṭṭhānajātakaṃ - Bổn sanh Sự Việc Khng Xảy Ra (28/09/2015)

10. Dīpijātakaṃ - Bổn sanh Con Bo (28/09/2015)

 

***

 

IX. NAVAKANIPĀTO - NHM CHN KỆ NGN

 

NAVAKANIPĀTO - NHM CHN KỆ NGN

 

1. Gijjhajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kn Kn (29/09/2015)

2. Kosambajātakaṃ - Bổn sanh Kosambī (30/09/2015)

3. Mahāsukajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kt Lớn (01/10/2015)

4. Cullasukajātakaṃ - Bổn sanh Chim Kt Nhỏ (02/10/2015)

5. Hāritajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Hārita (03/10/2015)

6. Padamāṇavakajātakaṃ - Bổn sanh Chng Trai Xem Xt Vết Bn Chn (04/10/2015)

7. Lomasakassapajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Lomasakassapa (05/10/2015)

8. Cakkavākajātakaṃ - Bổn sanh Chim Hồng Hạc (06/10/2015)

9. Haḷiddirāgajātakaṃ - Bổn sanh Tm Chao Đảo (07/10/2015)

10. Samuggajātakaṃ - Bổn sanh Ci Hộp (08/10/2015)

11. Pūtimaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Ch Rừng Pūtimaṃsa (09/10/2015)

12. Tittirajātakaṃ - Bổn sanh Con G G (10/10/2015)

 

***

 

X. DASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI KỆ NGN

 

DASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI KỆ NGN

 

1. Catudvārajātakaṃ - Bổn sanh Bốn Cnh Cửa (11/10/2015)

2. Kaṇhajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇha (12/10/2015)

3. Catuposathikajātakaṃ - Bổn sanh Bốn Vị Hnh Trai Giới (13/10/2015)

4. Saṅkhajātakaṃ - Bổn sanh B-la-mn Saṅkha (14/10/2015)

5. Cullabodhijātakaṃ - Bổn sanh Tiểu Gic Ngộ (15/10/2015)

6. Kaṇhadīpāyanajātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Kaṇhadīpāyana (16/10/2015)

7. Nigrodhajātakaṃ - Bổn sanh Vua Nigrodha (17/10/2015)

8. Takkalajātakaṃ - Bổn sanh Củ Takkaḷa (18/10/2015)

9. Mahādhammapālajātakaṃ - Đại Bổn sanh Dhammapāla (19/10/2015)

10. Kukkuṭajātakaṃ - Bổn sanh Con G Trống (20/10/2015)

11. Maṭṭakuṇḍalijātakaṃ - Bổn sanh Thin Tử Maṭṭakuṇḍali (21/10/2015)

12. Biḷārakosiyajātakaṃ - Bổn sanh Triệu Ph Biḷārakosiya (21/10/2015)

13. Cakkavākajātakaṃ - Bổn sanh Chim Hồng Hạc (22/10/2015)

14. Bhūripaajātakaṃ - Bổn sanh Tr Tuệ Uyn Bc (23/10/2015)

15. Mahāmaṅgalajātakaṃ - Bổn sanh Điềm Lnh Lớn (24/10/2015)

16. Ghatapaṇḍitajātakaṃ - Bổn sanh Ghata Sng Suốt (25/10/2015)

 

***

  

XI. EKĀDASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI MỘT KỆ NGN

 

EKĀDASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI MỘT KỆ NGN

 

1. Mātuposakajātakaṃ - Bổn sanh Người Phụng Dưỡng Mẹ (30/10/2015)

2. Juṇhajātakaṃ - Bổn sanh Hong Tử Juṇha (31/10/2015)

3. Dhammajātakaṃ - Bổn sanh Thin Tử Dhamma (01/11/2015)

4. Udayajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Udaya (02/11/2015)

5. Pānīyajātakaṃ - Bổn sanh Nước Uống Được (03/11/2015)

6. Yudhajayajātakaṃ - Bổn sanh Thi Tử Yudhajaya (04/11/2015)

7. Dasarathajātakaṃ - Bổn sanh Đại Vương Dasaratha (05/11/2015)

8. Saṃvarajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Saṃvara (06/11/2015)

9. Suppārakajātakaṃ - Bổn sanh Vị Suppāraka (07/11/2015)

 

***

  

XII. DVĀDASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI HAI KỆ NGN

 

DVĀDASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI HAI KỆ NGN

 

1. Cūḷakuṇālajātakaṃ - Bổn sanh Chim Cu Cu Nhỏ (08/11/2015)

2. Bhaddasālajātakaṃ - Bổn sanh Cy May Mắn (09/11/2015)

3. Samuddavāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Biển Cả V Thương Bun (12/11/2015)

4. Kāmajātakaṃ - Bổn sanh Cc Dục (13/11/2015)

5. Janasandhajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Janasandha (14/11/2015)

6. Mahākaṇhajātakaṃ - Bổn sanh Con Ch Đen Lớn (15/11/2015)

7. Kosiyajātakaṃ - Bổn sanh Kẻ Keo Kiệt Kosiya (16/11/2015)

8. Meṇḍakapahajātakaṃ - Bổn sanh Cu Hỏi Về Con Cừu (17/11/2015)

9. Mahāpadumajātakaṃ - Bổn sanh Hong Tử Paduma Vĩ Đại (18/11/2015)

10. Mittāmittajātakaṃ - Bổn sanh Bạn V Th (19/11/2015)

 

***

 

XIII. TERASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI BA KỆ NGN

 

TERASAKANIPĀTO - NHM MƯỜI BA KỆ NGN

 

1. Ambajātakaṃ - Bổn sanh Cy Xoi (23/11/2015)

2. Phandanajātakaṃ - Bổn sanh Cy Phandana (24/11/2015)

3. Javanahaṃsajātakaṃ - Bổn sanh Chim Thin Nga Thần Tốc (25/11/2015)

4. Cullanāradajātakaṃ - Tiểu Bổn sanh Ẩn Sĩ Nārada (26/11/2015)

5. Dūtajātakaṃ - Bổn sanh Cc Vị Sứ Giả (27/11/2015)

6. Kāliṅgabodhijātakaṃ - Bổn sanh Vua Kāliṅga v Cội Bồ Đề (28/11/2015)

7. Akittijātakaṃ - Bổn sanh Ẩn Sĩ Akitti (29/11/2015)

8. Takkāriyajātakaṃ - Bổn sanh Thanh Nin Takkāriya (30/11/2015)

9. Rurumigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Cha Ruru (01/12/2015)

10. Sarabhamigajātakaṃ - Bổn sanh Nai Sarabha (02/12/2015)

 

***

  

XIV. PAKIṆṆAKANIPĀTO - NHM LINH TINH

 

PAKIṆṆAKANIPĀTO - NHM LINH TINH

 

1. Sālikedārajātakaṃ - Bổn sanh Ruộng La Sāli (03/12/2015)

2. Candakinnarajātakaṃ - Bổn sanh Nhn Điểu Canda (04/12/2015)

3. Mahā-ukkusajātakaṃ - Bổn sanh Chim Ưng Vĩ Đại (05/12/2015)

4. Uddālakajātakaṃ - Bổn sanh Đạo Sĩ Uddālaka (06/12/2015)

5. Bhisajātakaṃ - Bổn sanh Cc Củ Sen (07/12/2015)

6. Surucijātakaṃ - Bổn sanh Vua Suruci (08/12/2015)

7. Pacuposathajātakaṃ - Bổn sanh Năm Vị Hnh Trai Giới (09/12/2015)

8. Mahāmorajātakaṃ - Bổn sanh Con Chim Cng Vĩ Đại (10/12/2015)

9. Tacchasūkarajātakaṃ - Bổn sanh Heo Rừng Taccha (11/12/2015)

10. Mahāvāṇijajātakaṃ - Bổn sanh Người Thương Bun Vĩ Đại (12/12/2015)

11. Sādhīnajātakaṃ - Bổn sanh Đức Vua Sādhīna (13/12/2015)

12. Dasabrāhmaṇajātakaṃ - Bổn sanh Mười Hạng B-La-Mn (14/12/2015)

13. Bhikkhāparamparajātakaṃ - Bổn sanh Vật Thực Theo Tuần Tự (15/12/2015)

 

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>