Trang Chính

TTPV 32: Jātakapāḷi - Bổn Sanh tập I

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

KHUDDAKANIKĀYA - TIỂU BỘ

JĀTAKAPĀḶI - BỔN SANH tập I

* TTPV tập 32 *

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

Cập Nhật: Friday, December 25, 2015

 

VI. CHAKKANIPĀTO - NHÓM SÁU KỆ NGÔN

 

Nguồn: Tam Tạng Pāli - Sinhala thuộc Buddha Jayanti Tripitaka Series (BJTS)

Lời tiếng Việt: Tỳ khưu Indacanda

Trang 234:

 

Trang 235:

 

 

▪ 1. AVĀRIYAVAGGO

 

 

▪ 1. PHẨM GĂ CHÈO Đ̉

CHƯƠNG SÁU  (Sáu bài kệ)
(Gs. Trần Phương Lan)

848. Māssu kujjhi bhūmipati māssu kujjhi rathesabha,
kuddhaṃ appaṭikujjhanto rājā raṭṭhassa pūjito.

 

848. “Tâu vị chúa tể của trái đất, xin bệ hạ chớ nóng giận. Tâu đấng thủ lănh xa binh, xin bệ hạ chớ nóng giận. Trong khi không nóng giận lại với kẻ đă nổi nóng, đức vua được xứ sở tôn vinh.

Đừng bao giờ giận, hỡi Minh quân,
Chúa tể trần gian, chớ hận sân,
Đừng lấy ḷng sân bù mối hận
Quân vương như vậy đáng suy tôn.

849. Gāme vā yadi vāraññe ninne vā yadi vā thale,
sabbattha-m-anusāsāmi māssu kujjhi rathesabha.

 

849. Dầu ở làng hoặc ở rừng, dầu ở đất trũng hoặc ở đất bằng, ở tất cả mọi nơi, thần khuyên bảo rằng, tâu đấng thủ lănh xa binh, xin bệ hạ chớ nóng giận.”

Dù ở rừng xanh hoặc ở làng,
Ở trên bờ biển, giữa trùng dương,
Chớ bao giờ giận, ta khuyên nhủ
Măi măi từ nay, hỡi Đại vương.

850. Avāriyapitā nāma ahu gaṅgāya nāviko,
pubbe janaṃ tārayitvā pacchā yācati vetanaṃ,
tenassa bhaṇḍanaṃ hoti na ca bhogehi vaḍḍhati.

 

850. “Người cha của nàng Avāriyā đă là người chèo đ̣ ở sông Gaṅgā.
Gă đưa người qua sông trước, sau đó mới đ̣i hỏi tiền công.
V́ thế, có sự căi lộn dành cho gă, và gă không làm gia tăng các của cải.

Chú A-và-ri-ya,
Thuyền lướt sóng Hằng Hà,
Trước tiên đưa du khách,
Rồi mới hỏi tiền phà,
Do vậy ăn đ̣n măi,
Thật xui xẻo, dại khờ!

851. Atiṇṇaṃyeva yācassu apāraṃ tāta nāvika,
añño hi tiṇṇassa mano añño hoti taresino.

 

851. Này người chèo đ̣ thân mến, ông hăy đ̣i hỏi khi người ta c̣n chưa qua đến bờ bên kia. Bởi v́, người đă qua sông có ư nghĩ khác, người tầm cầu sự qua sông có ư nghĩ khác.

Hỏi tiền trước lúc chở qua sông,
Chớ đến bờ kia hỏi nhọc công,
Chú chở bá nhơn nên bá tánh,
Tánh t́nh thay đổi trước sau luôn.

852. Gāme vā yadi vāraññe ninne vā yadi vā thale,
sabbatthamanusāsāmi māssu kujjhi nāvika.

 

852. Dầu ở làng hoặc ở rừng, dầu ở đất trũng hoặc ở đất bằng, ở tất cả mọi nơi, ta khuyên bảo rằng, này người chèo đ̣, xin ông chớ nóng giận.”

Hỏi tiền trước lúc chở qua sông,
Chớ đến bờ kia hỏi nhọc công,
Chú chở bá nhơn nên bá tánh,
Tánh t́nh thay đổi trước sau luôn.

853. Yāyevānusāsaniyā rājā gāmavaraṃ adā,
tāyevānusāsaniyā nāviko paharī mukhaṃ.

 

853. “Chỉ với lời khuyên bảo, đức vua đă ban cho ân huệ một ngôi làng, với chính lời khuyên bảo ấy, người chèo đ̣ đă đánh vào mặt.

Vua nghe lời khuyến thiện, đă ban
Lợi tức phần ta cả một làng,
Chú lái đ̣ nghe lời khyyến thiện
Lại đánh người cho ngă xuống đàng.

854. Bhattaṃ bhinnaṃ hatā bhariyā gabbho ca patito chamā,
migova jātarūpena na tenatthaṃ avaḍḍhitun ”ti.


1. Avāriyajātakaṃ.

 

854. Bữa ăn bị vỡ tan, người vợ bị đánh, và bào thai bị sẩy rơi ở mặt đất. Tựa như con thú với khổi vàng, gă chèo đ̣ không làm tăng trưởng lợi ích với lời khuyên bảo ấy.”


1. Bổn sanh Gă Chèo Đ̣.
 

Cơm đổ, vợ y đánh tả tơi,
Thai nhi chết trước lúc ra đời,
Lời khuyên cho kẻ này vô dụng
Như vàng ṛng tặng thú hoang thôi.

Câu chuyện 376

855. Mā tāta kujjhi na hi sādhu kodho
bahumpi te adiṭṭhaṃ assutañca,
mātā pitā disatā setaketu
ācariyamāhu disataṃ pasatthā.

 

855. “Này con, chớ nóng giận bởi v́ sự giận dữ là không tốt,
cũng có nhiều việc con chưa được thấy và chưa được nghe.
Này Setaketu, mẹ cha là phương hướng,
các bậc xuất chúng đă nói thầy dạy học là phương hướng.

Hiền hữu, hận sân chẳng lợi ǵ,
Trí cao vượt quá chuyện ḿnh nghe:
"Một phương" phải hiểu là cha mẹ,
"Thầy giáo" được dùng chí hướng kia.

856. Agārino annadapānavatthadā
avhāyikā tampi disaṃ vadanti,
esā disā paramā setaketu
yaṃ patvā dukkhī sukhino bhavanti.

 

856. Các gia chủ, những người cho cơm ăn, cho nước uống và vải mặc,
các bậc Thánh nhân nói hạng người ấy cũng là phương hướng.
Này Setaketu, phương hướng kia là tuyệt đối (Niết Bàn),
sau khi đạt đến nơi ấy, những kẻ khổ đau trở nên an lạc.”

 

"Gia chủ" cho y phục, uống ăn,
Cửa thường rộng mở, chính là "phương",
C̣n "phương" trong nghĩa cao siêu nhất:
"Trạng thái vô ưu, lạc Niết-bàn".

857. Kharājinā jaṭilā paṅkadantā
dumukkharūpā ye me japanti mante,
kacci nu te mānusike payoge
idaṃ vidū parimuttā apāyā.
 

857. “Có y da dê thô cứng, tóc bện, có răng bị đóng bợn, có bộ dạng lấm lem dơ bẩn, các vị này lẩm nhẩm các chú thuật, phải chăng các vị ấy, trong sự rèn luyện thuộc về nhân gian, là những vị hiểu biết thế gian này, và đă được hoàn toàn thoát khỏi các đọa xứ?"

Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bện,
Miệng th́ thầm kinh thánh, dáng b́nh an,
Chẳng từ nan mọi phương tiện hiền nhân,
Chắc đă đạt Chân như và Giải thoát.

Trang 236:

Trang 237:

 

858. Pāpāni kammāni karitva rāja
bahussuto neva careyya dhammaṃ,
sahassavedāpi na taṃ paṭicca
dukkhā pamuñce caraṇaṃ apatvā.

 

858. “Tâu bệ hạ, sau khi làm các hành động xấu xa, người có nhiều kiến thức c̣n có thể không thực hành thiện pháp. Người đă không đạt được sự thực hành, dầu có một ngàn sự hiểu biết, không v́ điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau.”

Một trí nhân có thể làm ác hạnh,
Một trí nhân có thể chẳng chánh chân,
Ngàn câu Vệ-đà chẳng tạo an toàn
Khi việc hỏng, hoặc cứu người lâm nạn.

859. Sahassavedopi na taṃ paṭicca
dukkhā pamuñce caraṇaṃ apatvā,
maññāmi vedā aphalā bhavanti
sasaññamaṃ caraṇaññeva saccaṃ.

 

859. “Người đă không đạt được sự thực hành, dầu có một ngàn sự hiểu biết, không v́ điều ấy mà có thể thoát khỏi khổ đau. Ta nghĩ rằng các sự hiểu biết là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lư.

Một trí nhân có thể làm ác hạnh,
Một trí nhân có thể chẳng chánh chân,
Ngài bảo Vệ-đà là vật không cần,
Chỉ tu tập điều thân là thiết yếu.

860. Naheva vedā aphalā bhavanti
sasaṃyamaṃ caraṇañceva saccaṃ,
kittiṃ hi pappoti adhicca vede
santaṃ punoti caraṇena danto ”ti.


2. Setaketujātakaṃ.

 

860. “Các sự hiểu biết không hẳn là không có kết quả, chính sự thực hành với sự tự chế ngự là chân lư. Bởi v́ người sau khi học tập các sự hiểu biết th́ đạt được danh tiếng, c̣n với sự thực hành, người đă được huấn luyện đạt đến sự an tịnh.”


2. Bổn sanh Bà-la-môn Setaketu.
 

Không, Vệ-đà không hoàn toàn vô dụng,
Dù điều thân tu tập: đạo chánh chân,
Học Vệ-đà vẫn mang lại vinh quang,
Song ta đạt Tối an nhờ chánh hạnh.

Câu chuyện 377

861. Paṅko ca kāmā palipo ca kāmā
bhayañca metaṃ timūlaṃ pavuttaṃ,
rajo ca dhūmo ca mayā pakāsitā
hitvā tuvaṃ pabbaja brahmadatta.

 

861. “Các dục là bùn nhơ, và các dục là băi lầy,
và sự sợ hăi với ba gốc rễ này đă được ta nói đến,
bụi bặm và khói mù đă được ta giảng giải,
sau khi từ bỏ, này Brahmadatta, xin đức vua hăy xuất gia.”

Dục lạc chỉ là đám bùn dơ bẩn
"Nỗi kinh hoàng ba gốc" được gọi là,
Ta bảo rằng khói bụi với sương sa,
Hăy bỏ chúng, xuất gia ĺa thế tục.

862. Gathito ca ratto adhimucchito ca
kāmesvāhaṃ brāhmaṇa bhiṃsarūpaṃ,
taṃ nussahe jīvikattho pahātuṃ
kāhāmi puññāni anappakāni.

 

862. “Này Bà-la-môn, trẫm bị vướng mắc, bị luyến ái, bị mê đắm trong các dục. Là người tầm cầu mạng sống, trẫm không thể dứt bỏ dục có dáng vẻ hung tợn ấy. Trẫm sẽ làm không ít các phước thiện.”

Trẫm say đắm, lún sâu bùn tham dục,
Bà-la-môn, dục lạc đáng kinh thay,
Song yêu đời, trẫm không thể bỏ ngay,
Trẫm xin nguyện suốt đời làm thiện sự.

863. Yo atthakāmassa hitānukampino
ovajjamāno na karoti sāsanaṃ,
idameva seyyo iti maññamāno
punappunaṃ gabbhamupeti mando.

 

863. “Trong khi được giáo huấn bởi người có ḷng thương tưởng đến điều lợi ích, bởi người có ḷng mong muốn sự tiến bộ, kẻ nào không làm theo lời giáo huấn, trong khi nghĩ rằng: ‘Chính điều này là tốt hơn,’ kẻ ngu muội đi đến thai bào lần này đến lần khác.
 

Ai bác bỏ lời bạn hiền khuyên nhủ,
Thương xót và mong bạn tránh đọa đày,
Cứ tưởng rằng: "Cơi thế tốt lành thay",
Sẽ không dứt tái sinh đầu thai măi.

864. So ghorarūpaṃ nirayaṃ upeti
subhāsubhaṃ muttakarīsapūraṃ,
sattā sakāye na jahanti giddhā
ye honti kāmesu avītarāgā.

 

864. Kẻ ấy đi đến bào thai, ví như địa ngục, có dáng vẻ ghê rợn, nơi không đẹp đẽ đối với những người tốt lành, bị ngập tràn bởi nước tiểu và phân. Những kẻ nào có sự luyến ái chưa được xa ĺa khỏi các dục, những kẻ ấy bị dính mắc, bị thèm khát, chúng không từ bỏ bụng mẹ.
 

Nơi đày đọa đáng kinh: phần kẻ ấy
Đầy vật dơ, bị người thiện chê bai,
Kẻ tham kia dục vọng chẳng hề rời,
Thân xác chứa ngập đầy mầm nhục dục.

865. Mīḷhena littā ruhirena makkhitā
semhena littā upanikkhamanti,
yaṃ yaṃ hi kāyena phusanti tāvade
sabbaṃ asātaṃ dukkhameva kevalaṃ.
 

865. Chúng chào đời, bị lấm lem bởi phẩn, bị bôi trét bởi máu, bị lấm lem bởi đàm. Vào khi ấy, bất cứ cái ǵ chúng chạm đến bằng thân, tất cả đều không có khoái lạc, toàn bộ chỉ là khổ đau.”
 

Đầu máu mủ, vật hôi tanh thế tục,
Mọi hữu t́nh đều phải chịu tái sinh,
Những vật ǵ xúc chạm suốt đời ḿnh,
Chỉ cốt để đem khổ đau trần giới.

Trang 238:

 

Trang 239:

 

866. Disvā vadāmi nahi aññato savaṃ
pubbenivāsaṃ bahukaṃ sarāmi,
citrāhi gāthāhi subhāsitāhi
darīmukho nijjhāpayī sumedhan ”ti.


3. Darīmukhajātakaṃ.

 

866. “Ta nói, sau khi nh́n thấy, không phải trong khi nghe từ người khác.

Ta nhớ lại vô số kiếp sống trước đây.

Với những kệ ngôn phong phú đă được khéo nói,

đức Phật Độc Giác Darīmukha đă giúp cho vị vua khôn ngoan thấu hiểu.”


3. Bổn sanh Bà-la-môn Darīmukha.
 

Ta nói lên những điều ta trông thấy,
Chứ không lo người khác nói ta nghe,
Ta nhớ rành các đời kiếp xưa kia.

Da-ri-muk đă rót vào tai bạn
Su-me-dha lắm vần kệ ngọt ngào,
Hiển bày ra cả trí tuệ tối cao.

Câu chuyện 378

867. Kākoḷā kākasaṅghā ca mayañca patataṃ varā,
sabbeva sadisā homa imaṃ āgamma pabbataṃ.

 

867. “Các con quạ đen, các bầy quạ thường, và chúng ta là cao quư trong số các loài có cánh; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu sắc sau khi đi đến ngọn núi này.

Hai chúng ta là loài chim ưu tú
Trên núi này bên đám quạ, diều hâu,
Cả mọi loài cùng chỉ có một màu:

868. Idha sīhā ca vyagghā ca sigālā ca migādhamā,
sabbeva sadisā honti ayaṃ ko nāma pabbato.

 

868. Ở nơi này, các con sư tử, các con hổ, và các con chó rừng là thấp kém trong số các loài thú; toàn bộ tất cả chúng ta trở nên giống nhau về màu sắc. Ngọn núi này có tên là ǵ?”

Chó hạ liệt đua tranh cùng loài hổ,
Và với chúa sơn lâm: đàn sư tử
Vậy núi này có tên gọi là sao?

869. Imaṃ nerunti jānanti manussā pabbatuttamaṃ,
idha vaṇṇena sampannā vasanti sabbapāṇino.

 

869. “Mọi người đều biết ngọn núi tên Neru này là ngọn núi hạng nhất. Tất cả các sinh vật sống ở nơi này đều có màu sắc vàng.”

Ne-ru là tên gọi Núi tối cao,
Ở nơi đây muôn loài đều vàng óng.

870. Amānanā yattha siyā santānaṃ vā vimānanā,
hīnasammānanā vā ’pi na tattha vasatiṃ vase.

 

870. “Nơi nào có sự không kính trọng hoặc có sự xem thường đối với những người tốt, hoặc thậm chí có sự kính nể đối với những kẻ hạ liệt, không nên sống ở nơi ấy.

Hễ nơi nào thiện nhân không được trọng,
Hoặc ít hơn người khác, hăy đi liền,

871. Yatthālaso ca dakkho ca sūro bhīru ca pūjiyā,
na tattha santo nivasanti avisesakare nage.

 

871. Nơi nào kẻ lười biếng và người khôn khéo, bậc dũng cảm và kẻ nhút nhát đều được tôn vinh, những người tốt không sống nơi đó, ở ngọn núi có sự hành xử không phân biệt.

Dẫu hiền ngu, can đảm hoặc ươn hèn,
Đều nhất loạt được tôn sùng b́nh đẳng,
Thiện nhân chẳng thể cùng ngươi chung sống,
Hỡi Núi cao không phán đoán phân minh!

872. Nāyaṃ neru vibhajati hīnamukkaṭṭhamajjhime,
avisesakaro neru handa neruṃ jahāmase ”ti.


4. Nerujātakaṃ.

 

872. Núi Neru này không phân loại hạ liệt, ưu tú, hay trung b́nh. Núi Neru có sự hành xử không phân biệt. Nào, chúng ta nên ĺa bỏ núi Neru.”


4. Bổn sanh Núi Neru.
 

Dầu tối ưu, hạ liệt, hoặc trung b́nh,
Ne-ru cũng chẳng thể nào suy xét,
Vậy, hỡi ôi! Chúng ta đành từ biệt
Núi Ne-ru không biết lẽ biệt phân.

Câu chuyện 379

873. Āsāvatī nāma latā jātā cittalatāvane,
tassā vassasahassena ekaṃ nibbattate phalaṃ,
taṃ devā payirupāsanti tāva dūraphalaṃ satiṃ.

 

873. “Dây leo tên āsāvatī mọc ở khu vườn Cittalatāvana (thuộc cơi trời), một ngàn năm, nó chỉ sanh ra một trái. Chư Thiên trông chừng cây ấy cho đến khi có được trái cây lâu năm (mới ra quả ấy).

À-sà-ti mọc trên vườn Thiên giới
Một ngàn năm chỉ sinh trái một lần,
Chư Thiên hằng kham nhẫn măi chờ trông.

874. Āsiṃseva tuvaṃ rāja āsā phalavatī sukhā,
āsiṃsetheva so pakkhī āsiṃsetheva so dijo.

 

874. Tâu bệ hạ, bệ hạ hăy luôn ước nguyện. Niềm ao ước có được sự kết trái là hạnh phúc. Loài chim ấy cũng luôn ước nguyện, loài lưỡng sanh ấy cũng luôn ước nguyện.

Quá hy vọng, Đại vương, đầy ngon ngọt,
Chim hy vọng không bao giờ tổn thất,
Nó đạt tṛn mong ước dẫu xa vời.

875. Tassa cāsā samijjhittha tāva dūragatā satī,
āsiṃseva11 tuvaṃ rāja āsā phalavatī sukhā.
 

875. Và niềm ao ước của con chim đă được thành tựu dầu cho đă đi đến nơi xa xôi. Tâu bệ hạ, bệ hạ hăy luôn ước nguyện. Niềm ao ước có được sự kết trái là hạnh phúc.
 

Tâu Đại vương, quá hy vọng ngọt bùi!
Cứ hy vọng, Đại vương, hy vọng măi.

Trang 240:

Trang 241:

 

876. Sampesi kho maṃ vācāya na ca sampesi kammunā,
mālā sereyyakasseva vaṇṇavantā agandhikā.

 

876. “Nàng quả thật đă làm ta hài ḷng với lời nói, nhưng chưa làm hài ḷng bằng hành động, tựa như tràng hoa sereyyaka có sắc không hương.

Lời nói nàng nghe quả thật dịu êm,
Song hành động không thỏa ḷng mong đợi.
Hoa hữu sắc vô hương là cỏ dại,

877. Aphalaṃ madhuraṃ vācaṃ yo mittesu pakubbati,
adadaṃ avissajaṃ bhogaṃ sandhi tenassa jīrati.

 

877. Người nào bày tỏ lời nói ngọt ngào với các bạn bè nhưng không có kết quả, không bố thí, không ban phát của cải, sự liên kết về t́nh bạn với người ấy bị phai nhạt.

Lời hứa kia dẫu đẹp chẳng thi hành
Với bạn thân, ta phải ném cho nhanh,
Chẳng đem tặng, cứ để dành măi măi,
T́nh bạn kia tất nhiên là suy thoái.

878. Yaṃ hi kayirā taṃ hi vade yaṃ na kayirā na taṃ vade,
akarontaṃ bhāsamānaṃ parijānanti paṇḍitā.

 

878. Có thể làm điều ǵ th́ nên nói điều ấy, không thể làm điều ǵ th́ không nên nói điều ấy. Các bậc sáng suốt biết rơ người nói mà không làm.

Ta chỉ nên hứa trước việc ḿnh làm,
Đừng hứa suông những việc chẳng đảm đang.
Nếu ta nói mà không làm phận sự,
Các trí nhân xét xem liền thấy rơ.

879. Balañca vata me khīṇaṃ pātheyyañca na vijjati,
saṅke pāṇūparodhāya handandāni vajāmahaṃ.

 

879. Thật sự sức lực của trẫm bị cạn kiệt, và lương thực dự trữ không c̣n, trẫm hoài nghi về sự tiêu tùng của mạng sống. Nào, giờ đây, trẫm ra đi.”

Đạo quân ta hao tổn, cạn kho lương,
Ta hoài nghi đời sống đă suy tàn,
Đă đến lúc ra đi, đành từ biệt.

880. Etadeva hi me nāmaṃ yaṃ nāmasmiṃ rathesabha,
āgamehi mahārāja pitaraṃ āmantayāmahan ”ti.


5. Āsaṅkajātakaṃ.

 

880. “Tâu đấng thủ lănh xa binh, chính tiếng ấy đúng là tên của thiếp, thiếp có tên ấy. Tâu đại vương, xin bệ hạ hăy đi dến gặp cha, thiếp xin thỉnh mời.”


5. Bổn sanh Nàng Āsaṅkā.
 

Tâu Đại vương, vừa nói ra tên thiếp,
Hăy đến ngay, cha thiếp nhận cầu hôn.

Câu chuyện 380

881. Na me rucci migālopa yassa te tādisā gati,
atuccaṃ tāta patasi abhūmiṃ tāta sevasi.

 

881. “Này Migālopa, đường bay của con như thế ấy không làm cho cha ưa thích. Này con, con bay quá cao. Này con, con lai văng vùng ở ngoài địa phận.

Đường con bay bổng, hỡi con thân,
Cha thấy chúng sao thật bất an,
Con vụt lên cao xa quá mức,
Vượt vùng ta sống thật an toàn.

882. Catukkaṇṇaṃva kedāraṃ yadā te paṭhavī siyā,
tato tāta nivattassu māssu etto paraṃ gami.

 

882. Khi nào đối với con, quả đất trở thành tựa như khoảnh đất h́nh vuông, này con, từ nơi ấy con nên quay trở lại, chớ bay cao hơn nơi ấy.

Khi đất chỉ là một băi vuông
Hiện ra phía trước mắt con trông,
Th́ nên quay lại thôi con nhé,
Đừng táo bạo bay vút giữa không.

883. Santi aññepi sakuṇā pattayānā vihaṅgamā,
akkhittā vātavegena naṭṭhā te sassatīsamā.

 

883. Cũng có những loài chim khác có sự di chuyển bằng cặp cánh, có sự đi lại ở không trung, bị cuốn đi bởi sức mạnh của gió; chúng bị bỏ mạng, trong lúc nghĩ rằng ḿnh là trường cửu.”
 

Chim sải cánh bay tận cơi không,
Chúng thường gặp băo tố cuồng phong,
Khi đang nỗ lực lên cao măi,
V́ chúng kiêu căng phải mạng vong.

884. Akatvā aparaṇṇassa pitu vuddhassa sāsanaṃ,
kāḷe vāte atikkamma verambānaṃ vasaṃ gato.

 

884. “Chim kên kên Migālopa đă không làm theo lời dạy của con chim cha già cả tên Aparaṇṇa. Nó đă vượt quá làn gió đen và đă đi vào vùng tác động của các luồng gió Veramba.

Khinh lời khuyên nhủ thật khôn ngoan
Của đấng lăo thân, gặp Hắc Phong,

Tên gọi Ve-ram-bha Băo tố,

885. Tassa puttā ca dārā ca ye caññe anujīvino,
sabbe vyasanamāpāduṃ anovādakare dije.

 

885. Các chim con, các con chim mái, và những những con chim khác sống phụ thuộc vào nó, tất cả đều gánh chịu điều bất hạnh khi con chim kên kên Migālopa không làm theo lời giáo huấn (của chim cha).

 

Vợ con, gia sản phải tan hoang.

886. Evampi idha vuddhānaṃ yo vākyaṃ nāvabujjhati,
atisīmaṃ caro ditto gijjhovātītasāsano,
sabbe saṃkhya napapponti akatvā buddhasāsanan ”ti.


6. Migālopajātakaṃ.
 

886. Cũng y như vậy, ở đây người nào không nhận chân được lời nói của các bậc trưởng thượng, kẻ ấy có sự hành xử vượt quá giới hạn, cao ngạo, tựa như con chim kên kên đă vượt qua lời chỉ dạy. Sau khi không thực hành lời dạy của đức Phật, tất cả không đạt được sự hiểu biết.”

 

6. Bổn sanh Kên Kên Migālopa.

 

Do vậy những ai chẳng chú tâm
Nghe lời huynh trưởng vẫn khuyên răng,
Như chim kiêu mạn bay đi lạc,
Bất phục lệnh trên, gặp tử thần.

Câu chuyện 381

Trang 242:

 

Trang 243:

 

 

887. Kā nu kāḷena vaṇṇena na cāsi piyadassanā,
kā vā tvaṃ kassa vā dhītā kathaṃ jānemu taṃ mayaṃ.

 

887. “Nàng nào có màu da đen, và không có vẻ đáng mến? Nàng là ai, hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?”

Ai đây xanh thẩm hóa đen huyền,
Không khả ái đâu trước mắt nh́n,
Con gái nhà ai, nàng ấy nhỉ,
Làm sao ta biết, hỡi cô tiên?

888. Mahārājassahaṃ dhītā virūpakkhassa caṇḍiyā,
ahaṃ kāḷī alakkhikā kāḷakaṇṇīti maṃ vidū,
okāsaṃ yācito dehi vasemu tava santike.

 

888. “Thiếp là con gái của đại vương Virūpakkha có tánh dữ tợn. Thiếp là Kāḷī, là người nữ bất hạnh. Người ta biết rơ thiếp là Kāḷakaṇṇī. Được yêu cầu về chỗ ngụ, xin ngài hăy ban cho. Hăy để cho bọn thiếp cư ngụ bên cạnh ngài.”

Quảng Mục Thiên vương chính phụ thân,
Kà-li là Bất Hạnh, tai ương,
Xin ngài cho một pḥng lưu trú
Kề cận ngài như dạ ước mong.

889. Kiṃ sīle kiṃ samācāre purise nivisase tuvaṃ,
puṭṭhā me kāḷi akkhāhi yathā jānemu taṃ mayaṃ.

 

889. “Nàng để ư đến người nam có giới đức ǵ, có tánh hạnh ǵ? Này Kāḷī, được tôi hỏi, xin nàng hăy giải thích cho chúng tôi có thể biết về nàng.”

Nàng vẫn sống theo giới hạnh ǵ?
Đường nào nhân thế bước chân đi?
Đây là câu hỏi xin nàng đáp,
Ta muốn chú tâm để lắng nghe.

890. Makkhī paḷāsī sārambhī issukī maccharī saṭho,
so mayhaṃ puriso kanto laddhaṃ yassa vinassati.

 

890. “Người nam nào có sự gièm pha, ác ư, hung hăng, ganh tỵ, bỏn xẻn, lường gạt, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; (thiếp sẽ làm cho) phần tài sản của cải đă đạt được của kẻ ấy bị tiêu hoại.”

Giả dối, buông lung, cáu kỉnh luôn,
Vong ân, tật đố, dạ xan tham,
Ác nhân, ta giúp thành công để
Thắng lợi làm cho chúng diệt vong.

891. Kodhano upanāhī ca pisuno ca vibhedako,
kaṇṭakavāco pharuso so me kantataro tato.

 

891. “Người nam nào giận dữ, thù hằn, đâm thọc, và là kẻ ly gián, có lời nói xóc xỉa, thô lỗ, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu hơn người kia.

Sâu hận lại c̣n thân thiết hơn,
Giao tranh, phỉ báng, lẫn hung tàn,

892. Ajjasuveti puriso sadatthaṃ nāvabujjhati,
ovajjamāno kuppati seyyaso atimaññati.

 

892. Người nam không nhận chân được việc có lợi ích (nghĩ rằng): ‘Việc hôm nay, hăy để đến ngày mai,’ là kẻ bị bực tức trong khi được giáo huấn, khi dể người vượt trội ḿnh.

Kẻ ngu không biết người lương thiện,
Oán ghét lời khuyên, lẫn thiện nhân.

893. Davappaluddho puriso sabbamittehi dhaṃsati,
so mayhaṃ puriso kanto tasmiṃ homi anāmayā.

 

893. Người nam bị dính mắc vào các thú vui, bị các bạn bè ruồng bỏ, kẻ ấy, đối với thiếp, là người nam đáng yêu; thiếp không phải sầu khổ với kẻ ấy.”

Người nào hành động trí ngu si,
Bằng hữu thảy đều phải chán chê,
Kẻ ấy với ta là bạn đó,
Ta t́m lạc thú ở người kia.

894. Apehi etto tvaṃ kāḷi netaṃ amhesu vijjati,
aññaṃ janapadaṃ gaccha nigame rājadhāniyo.

 

894. “Này Kāḷī, nàng hăy đi khỏi đây, các điều ấy không t́m thấy ở chúng tôi. Nàng hăy đi đến xứ sở khác, đến các thị trấn, đến các kinh thành.”

Kà-li, nàng hăy bước đi ngay,
Chẳng có ǵ vui thú ở đây,
Hăy đến các kinh thành xứ khác,
Biến nhanh ra khỏi chốn này.

895. Ahampi kho taṃ jānāmi netaṃ tumhesu vijjati,
santi loke alakkhikā saṅgharanti bahuṃ dhanaṃ,
ahaṃ devo ca me bhātā ubho naṃ vidhamāmase.

 

895. “Quả thật, thiếp cũng biết được chàng, các điều ấy không t́m thấy ở chàng. Ở thế gian có những kẻ không may mắn, họ tom góp được nhiều tài sản, thiếp và vị Thiên nhân anh trai của thiếp, cả hai người thiếp có thể làm tiêu tan tài sản ấy.”

Ta vẫn biết ngài rơ lắm thay,
Không ǵ vui thú ở nơi đây,
Những người ác tạo nhiều mưu kế,
Huynh đệ ta làm biến mất ngay.

896. Kā nu dibbena vaṇṇena pathabyā suppatiṭṭhitā,
kā vā tvaṃ kassa vā dhītā kathaṃ jānemu taṃ mayaṃ.
 

896. “Nàng nào đă khéo hiện ra ở trái đất với màu sắc thuộc cơi Trời? Nàng là ai, hoặc là con gái của ai, làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?”
 

Ai đây màu sáng chói Thiên thần
Trên đất b́nh yên, dáng thật chân,
Con gái nhà ai, nàng ấy nhỉ,
Làm sao ta biết, hỡi tiên nương?

Trang 244:

 

Trang 245:

 

897. Mahārājassahaṃ dhītā dhataraṭṭhassa sirīmato,
ahaṃ sirī ca lakkhī ca bhūripaññāti maṃ vidū,
okāsaṃ yācito dehi vasemu tava santike.

 

897. “Thiếp là con gái của đại vương Dhataraṭṭha có sự vinh quang. Thiếp là Sirī, và là người nữ may mắn. Người ta biết rơ thiếp là Bhūripaññā. Được yêu cầu về chỗ ngụ, xin ngài hăy ban cho. Hăy để cho chúng tôi cư ngụ bên cạnh ngài.”

Tŕ Quốc Thiên vương chính phụ thân,
Ta là Hạnh Phúc, trí am tường,
Thế nhân tán tụng, xin an trú
Đại sảnh cùng ngài dạ ước mong.

898. Kiṃ sīle kiṃ samācāre purise nivisase tuvaṃ,
puṭṭhā me lakkhi akkhāhi yathā jānemu taṃ mayaṃ.

 

898. “Nàng để ư đến người nam có giới đức ǵ, có tánh hạnh ǵ? Này người nữ may mắn, được tôi hỏi, xin nàng hăy giải thích cho chúng tôi có thể biết về nàng.”

Nàng vẫn sống theo giới hạnh ǵ?
Đường nào nhân thế bước chân đi?
Đây là câu hỏi xin nàng đáp,
Ta muốn chú tâm để lắng nghe.

899. Yo cāpi sīte athavāpi uṇhe
vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca,
khudaṃ pipāsaṃ abhibhuyya sabbaṃ
rattindivaṃ yo satataṃ niyutto,
kālāgatañca na hāpeti atthaṃ
so me manāpo nivaseva tamhi.

 

899. “Người nam nào chịu đựng tất cả các sự lạnh hoặc là nóng, gió và nắng, ruồi và các loài ḅ sát, đói, khát, người nam nào đêm ngày thường xuyên gắn bó (với bổn phận), và không bê trễ việc lợi ích khi thời điểm đến, người ấy là ưng ư đối với thiếp; thiếp để ư đến người ấy.

Người nào dù nóng, lạnh, phong ba,
Đói khát, ruồi gây bệnh, độc xà,
Phận sự ngày đêm làm tṛn vẹn,
Ta luôn quư mến sống cùng nhà.
 

900. Akkodhano mittavā cāgavā ca
sīlūpapanno asaṭhojubhūto,
saṅgāhako sakhilo saṇhavāco
mahattapattopi nivātavutti.

 

900. Người nam nào không giận dữ, có sự thân thiện, và có sự xả thí,
có giới hạnh, không lường gạt, có bản tính ngay thẳng,
là người hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói mềm mỏng,
dầu đạt được địa vị lớn lao, cũng vẫn có thái độ khiêm tốn.

Nhă nhặn, thiết thân, hạnh chánh chân,
Khoan dung, thẳng thắn, dạ b́nh an,
Tín thành, thiện cảm, đầy kham nhẫn,
Ta điểm tô thêm mọi phước phần,

901. Tasmāhaṃ pose vipulā bhavāmi
ummī samuddassa yathāpi vaṇṇaṃ,
yo cāpi mitte athavā amitte
seṭṭhe sarikkhe athavāpi hīne.

 

901. 902. V́ thế, ở nơi người nam ấy, thiếp trở nên không c̣n nhỏ bé, cũng giống như đối với những người đang quan sát màu sắc của biển cả, th́ các làn sóng đang tiến đến chồng lên nhau đường như có vẻ đồ sộ. Và người nam nào, đối với bạn hay thù, đối với người xuất sắc, tương đương, hoặc kém cỏi, trong lúc thực hành điều lợi ích hay là không lợi ích, có thể vận hành sự tiếp độ trực tiếp hay gián tiếp, không nói lời thô lỗ bất cứ lúc nào, thiếp là thuộc về người nam ấy, dầu đă chết hay c̣n sống.

Như sóng lan dần trên biển cả,
Một màu sáng chói ngập trùng dương.

Với bạn thân hay chẳng bạn thân,
Với người hơn, kém, hoặc ngang hàng,

902. Atthaṃ carantaṃ athavā anatthaṃ
āvī raho saṅgahameva vatte,
vācaṃ na vajjā pharusaṃ kadāci
matassa jīvassa ca tassa homi.

 

Ác nhân hay cả cừu nhân nữa,
Dù tối trời hay giữa ánh quang,
Những kẻ nhân từ không ác ngữ
Tử sinh ta măi kết thân bằng.

903. Etesa yo aññataraṃ labhitvā
kantā sirī majjati appapañño,
taṃ dittarūpaṃ visamaṃ carantaṃ
karīsajātaṃ va vivajjayāmi.

 

903. Người nam nào đă đạt được một đức tính nào đó trong số các đức tính này, là kẻ thiểu trí (nghĩ rẵng): ‘Nàng Sirī đáng yêu say mê ta,’ thiếp tránh xa kẻ có bản chất ngạo mạn, đang hành xử không nhất quán ấy, tựa như tránh xa đống phân.

Song nếu kẻ ngu được mến thương
Lại sinh ngạo mạn với kiêu căng,
Con đường bất thiện đầy ngoan cố,
Ta tránh xa như một vũng bùn.

904. Attanā kurute lakkhiṃ alakkhiṃ kurutattanā,
na hi lakkhiṃ alakkhiṃ vā añño aññassa kārako ”ti.


7. Sirikālakaṇṇijātakaṃ.
 

904. Mỗi người tự bản thân tạo ra sự may mắn, tự bản thân tạo ra sự bất hạnh, bởi v́ không ai là người tạo ra may mắn hay bất hạnh cho người khác.”


7. Bổn sanh Tiên Nữ Sirī và Kālakaṇṇī.
 

Họa, phúc nghiệp riêng mỗi bản thân,
Chẳng ai tạo nghiệp của tha nhân,
Một người không thể gây tai họa,
Hạnh phúc cho ai ở cơi trần.

Câu chuyện 382

Trang 246:

 

Trang 247:

 

905. Sucittapattacchadana tambacūḷa vihaṅgama,
oroha dumasākhāya mudhā bhariyā bhavāmi te.

 

905. “Hỡi loài chim có lớp vỏ bọc bằng lông với màu sắc sặc sỡ, có mồng đỏ chói, từ nơi cành cây chàng hăy đáp xuống, thiếp sẽ là người vợ không sính lễ của chàng.”

Chim có cánh hồng sáng rực sao,
Mồng cao rũ xuống đẹp dường bao,
Thiếp nay ước muốn nên chồng vợ,
Bỏ cây xuống với thiếp đây nào!

906. Catuppadī tvaṃ kalyāṇi dvipadāhaṃ manorame,
migī pakkhī asaṃyuttā aññaṃ pariyesa sāmikaṃ.

 

906. “Này người đẹp, nàng có bốn chân. Này cô nàng quyến rũ, ta có hai chân. Loài thú và loài chim không kết hợp được, nàng hăy t́m kẻ khác làm chồng.”

Cô nàng quyến rủ, đẹp xinh ôi!
Nàng có bốn chân, tôi chỉ hai,
Chim, thú không bao giờ kết hợp,
Hăy t́m chàng khác thật cân đôi.

907. Komārikā te hessāmi mañjukā piyabhāṇinī,
vinda maṃ ariyena vedena sāvayā maṃ yadicchasi.

 

907. “Thiếp sẽ là người vợ trinh nguyên của chàng, có giọng nói ngọt ngào, có lời nói đáng yêu. Chàng hăy tiếp nhận thiếp với niềm vui thánh thiện, nếu chàng muốn chàng có thể tuyên bố thiếp là nữ tỳ.”

Thiếp dâng chàng sắc đẹp thanh xuân,
Lời nói dịu êm nhă nhặn luôn,
Làm vợ quư yêu hay thị nữ,
Tùy nghi đối xử hợp phu quân.

908. Sakuṇādini lohitape cori kukkuṭapothini,
na tvaṃ ariyena vedena mamaṃ bhattāramicchasi.

 

908. “Này cô nàng hút máu các loài chim, này nữ tặc, này cô nàng sát hại gà trống, nàng muốn ta làm chồng không v́ niềm vui thánh thiện.”

Con Mèo hút máu họ nhà Gà,
Cướp giết bạo tàn thật xấu xa,
Vợ quư ư? Không hề quư trọng
Trong ḷng Mèo lúc tán dương ta.

909. Evampi caturā nārī disvāna pavaraṃ naraṃ,
nenti saṇhāhi vācāhi biḷārī viya kukkuṭaṃ.

 

909. “Cũng tương tự như vậy, những người nữ khôn lanh, sau khi nh́n thấy người nam cao quư, th́ dụ dỗ bằng những lời nói mềm mỏng, ví như con mèo cái dụ dỗ con gà trống.

Vậy khi chúng thấy một anh hùng,
Cả bầy nhi nữ thật tinh khôn
Cố t́m cách để ḥng lôi cuốn.
(Cứ xem Mèo cái với Kê vương).

910. Yo ve uppatitaṃ atthaṃ na khippamanubujjhati,
amittavasamanveti pacchā ca-m-anutappati.

 

910. Thật vậy, người nào không mau chóng nhận biết sự việc đă nảy sanh, rồi đi theo sự khống chế của kẻ thù, về sau sẽ hối tiếc.

Ai không đối phó trước nguy nan
Đành phải ngă dài ở dưới chân
Cúi mặt phục tùng ngay địch thủ,
Trong niềm uất hận lẫn đau buồn.

911. Yo ca uppatitaṃ atthaṃ khippameva nibodhati,
muccate sattusambādhā kukkuṭova biḷariyā ”ti.


8. Kukkuṭajātakaṃ.

 

911. Và người nào nhận chân sự việc đă nảy sanh thật mau chóng, người ấy thoát khỏi sự ngược đăi của kẻ thù, tựa như con gà trống với con mèo cái vậy.”


8. Bổn sanh Con Gà Trống.
 

Người kịp thời xem xét sự t́nh
Gian nguy xảy đến số phần ḿnh,
Như Gà trống lánh xa Mèo cái,
Cừu địch kia, cần tránh thật nhánh.

Câu chuyện 383

912. Dhammaṃ caratha ñātayo dhammaṃ caratha bhaddaṃ vo,
dhammacārī sukhaṃ seti asmiṃ loke paramhi ca.

 

912. “Hăy thực hành đạo đức, này các bà con. Hăy thực hành đạo đức, điều tốt lành sẽ đến với quư vị. Người thực hành đạo đức nằm ngủ thoài mái ở đời này và đời sau.”

Hành tŕ đức hạnh, hỡi chư huynh,
Cầu chúc chư huynh đệ phước lành!
Ta nói lại: hành tŕ đức hạnh
Đời này, đời kế đạt an b́nh.

913. Bhaddako vatayaṃ pakkhī dijo paramadhammiko,
ekapādena tiṭṭhanto dhammamevānusāsati.

 

913. “Con chim này quả thật là bậc hiền thiện, loài lưỡng sanh, bậc đạo đức cao tột. Trong khi đứng bằng một chân, gă chỉ dạy thuần đạo đức.”

Chim này chánh hạnh, phước ân tràn,
Thuyết giảng chỉ cần đứng một chân.

914. Nāssa sīlaṃ vijānātha anaññāya pasaṃsatha,
bhutvā aṇḍañca chāpe ca dhammo dhammoti bhāsati.

 

914. “Các người không nhận biết bản tính của con thú này, đă không biết các ngươi lại ca ngợi. Sau khi ăn trứng và các chim con, nó luôn nói: ‘Đạo đức, đạo đức.’

Các con không biết tính chim này
Khi tán các con, ngu dại thay!
"Đức hạnh" nó rao, "đức hạnh" măi,
Rồi ăn cả trứng lẫn con bầy!

915. Aññaṃ bhaṇati vācāya aññaṃ kāyena kubbati,
vācāya no ca kāyena na taṃ dhammaṃ adhiṭṭhito.
 

915. Nó nói điều khác bằng lời nói, nó làm bằng thân điều khác. Bằng lời nói chứ không bằng thân, nó không đứng vững ở đạo đức ấy.
 

Những điều nó giảng, giọng thanh thanh,
Song bọn chúng không thể thực hành,
"Đức hạnh" nó ồn ào trống rỗng,
Chánh chân của nó chẳng chân thành.

Trang 248:

 

Trang 249:

 

916. Vācāya sakhilo manoviduggo
channo kūpasayova kaṇhasappo,
dhammadhajo gāmanigamāsu sādhu
sammato dujjāno purisena bālisena.

 

916. Nó có sự tử tế về lời nói, có sự khúc mắc về tâm ư,
tựa như con rắn độc màu đen ẩn nấp ở trong hang hốc,
có biểu hiện đạo đức, là người tốt lành ở trong làng và thị trấn,
được công nhận là khó có thể biết được bởi người thiểu trí.

Giả dối trong tâm, lưỡi phỉnh phờ,
Nó là rắn hổ lén ḅ vô:
Nó nhờ áo khoác ngoài lừa gạt
Dân chúng, v́ chúng quá dại khờ.

917. Imaṃ tuṇḍehi pakkhehi pādā cimaṃ viheṭhatha,
chavaṃ himaṃ vināsetha nāyaṃ saṃvāsanāraho ”ti.


9. Dhammadhajajātakaṃ.

 

917. Hăy tấn công con chim này với các mỏ, với các cánh, và bắng các bàn chân. Hăy tiêu diệt loài tệ hại này. Hạng này không xứng đáng sống chung với chúng ta.”


9. Bổn sanh Biểu Hiện Đạo Đức.
 

Lấy mỏ, cánh lôi nó đánh ngay,
Xé tan nó với móng chim này!
Đời tàn cho đáng, tên hèn hạ
Phản bội niềm tin chính nghĩa đây.

Câu chuyện 384

918. Sace brāhmaṇa gacchasi sāketaṃ añjanāvanaṃ,
vajjāsi nandiyaṃ nāma puttaṃ asmāka-orasaṃ,
mātā pitā ca te vuddhā te taṃ icchanti passituṃ.

 

918. “Này Bà-la-môn, nếu ngài đi đến khu rừng Añjanā ở Sāketa,
xin ngài nói với con trai ruột của chúng tôi tên là Nandiya rằng:
‘Mẹ và cha của ngươi đă già, các vị ấy mong muốn được gặp ngươi.’”

Bà-la-môn, ngài có vào ngự uyển,
Khi ngài đi qua xứ Oudh, kinh đô,
Xin t́m Nan-di yêu dấu của ta
Và nhắn gửi một đôi lời chân thật:
Qua tháng năm cha mẹ già kiệt lực,
Ḷng khát khao mong mỏi đợi con về.

919. Bhuttā mayā nivāpāni rājino pāṇabhojanaṃ,
taṃ rājapiṇḍaṃ avabhottuṃ nāhaṃ brāhmaṇamussahe.

 

919. “Tôi đă thọ dụng các vật nuôi dưỡng, nước uống và thức ăn của đức vua, này Bà-la-môn, tôi không thể ăn không vật thực ấy của đức vua mà không đền đáp.

Ta đội ơn vua, ăn uống tràn trề,
Chưa đi được, chờ khi làm ích lợi.

920. Odahissāmahaṃ passaṃ khurappāṇissa rājino,
tadāhaṃ sukhito mutto api passeyya mātaraṃ.

 

920. Tôi sẽ phô bày phần bên hông về phía cung tên của đức vua, khi ấy tôi được tự do, thoải mái, và tôi có thể gặp gỡ mẹ của tôi.”

Trước cung vua, ta sẽ giơ sườn đợi,
Rồi về thăm cha mẹ để thanh minh.

921. Migarājā pure āsiṃ kosalassa niketave,
nandiyo nāma nāmena abhirūpo catuppado.

 

921. “Trước đây, ta đă là con nai chúa ở Niketava thuộc xứ Kosala, tên là Nandiya, là loài bốn chân có vóc dáng xinh đẹp.

Xưa ta chính Lộc vương trong xứ Oudh,
Tánh và danh là Hoan hỷ, Nan-di

922. Taṃ maṃ vadhitumāgañji dāyasmiṃ añjanāvane,
dhanuṃ adejjhaṃ katvāna usuṃ sandhāya kosalo.

 

922. Vị vua xứ Kosala đă đi đến để giết chết chính ta ở vườn nai thuộc khu rừng Añjanā. Vị vua đă kéo căng dây cung và kết hợp với mũi tên.

Muốn giết ta trong ngự uyển, ngày kia
Đức vua đến, tên nằm trên dây sẵn.

923. Tassāhaṃ odahiṃ passaṃ khurappāṇissa rājino,
tadāhaṃ sukhito mutto mātaraṃ daṭṭhumāgato ”ti.


10. Nandiyamigajātakaṃ.

 

923. Ta đă phô bày phần bên hông về phía cung tên của vị vua ấy, khi ấy ta được tự do, thoải mái, ta đă đi đến gặp gỡ mẹ của ta.”


10. Bổn sanh Con Nai Nandiyamiga.
 

Ta phơi sườn trước tên vua đ̣i bắn,
Rồi về thăm cha mẹ để thanh minh.

Câu chuyện 385

Avāriyavaggo paṭhamo.

*****

 

Phẩm Gă Chèo Đ̣ là thứ nhất.

*****

 

TASSUDDĀNAṂ

Atha kujjharathesabhaketuvaro
darīmukhasanerutā ca puna,
āsānandasirī ca sucittavaro
athadhammikanandi migena dasa.


--ooOoo--
 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

Giờ chuyện đấng thủ lănh xa binh nóng giận, chuyện Setaketu,
Bà-la-môn Darīmukha, và núi Neru lần nữa,
niềm ao ước, không hoan hỷ, tiên nữ Sirī, và chuyện màu sắc sặc sỡ,
rồi bậc đạo đức cao tột, với con nai Nandiya, là mười.

--ooOoo--
 

Trang 250:

 

Trang 251:

 

 

▪ 2. SENAKAVAGGO

 

 

▪ 2. PHẨM VUA SENAKA

 

CHƯƠNG SÁU  (Sáu bài kệ)
(Gs. Trần Phương Lan)

924. Saccaṃ kirevamāhaṃsu bhastaṃ bāloti paṇḍitā,
passa bālo rahokammaṃ āvikubbaṃ na bujjhati.

 

924. “Nghe nói sự thật là như vầy: Các bậc sáng suốt đă nói rằng: ‘Loài dê là ngu dốt.’ Hăy nh́n xem kẻ ngu dốt không biết rằng ḿnh đang làm một cách lộ liễu cái việc phải làm kín đáo.”

Bậc trí bảo dê quả thật ngu,
Những lời chân thật tự bao giờ,
Dê này không biết ḿnh phô diễn
Những việc phải làm kín đáo ư?

925. Tvaṃ nu kho samma bālosi kharaputta vijānahi,
rajjuyā hi parikkhitto vaṅkoṭṭho ohito mukho.

 

925. “Này bạn, bạn thật là ngu si. Này lừa, bạn hăy biết thế. Bởi v́ bạn bị buộc quanh bởi sợi dây thừng, cái hàm bị vặn vẹo, cái miệng bị bịt lại.

Này ông Lừa hỡi, nghĩ xem nào,
Rồi thấy là ông ngốc biết bao,
Ông bị buộc dây thừng trói chặt,
Hàm ông tréo, mắt chẳng nh́n cao.

926. Aparampi samma te bālyaṃ yo mutto na palāyasi,
so ca bālataro samma yaṃ tvaṃ vahasi senakaṃ.

 

926. Này bạn, bạn c̣n có sự ngu dốt khác nữa là bạn không tẩu thoát khi được tự do. Và này bạn, gă Senaka mà bạn chở đi c̣n ngu dốt hơn bạn nữa.”

Khi được thả ra chẳng chạy ngay,
V́ ông quen thói thật ngu thay,
Vua Se-nak ấy ông chuyên chở
C̣n thật ngu hơn cả chú mày!

927. Yannu samma ahaṃ bālo ajarāja vijānahi,
atha kena senako bālo taṃ me akkhāhi pucchito.

 

927. “Này bạn, việc tôi là ngu dốt, này dê chúa, bạn biết rồi. C̣n v́ sao vua Senaka là ngu dốt? Được hỏi, xin bạn hăy giải thích về điều ấy cho tôi.”

Vậy này Dê chúa, dám thưa ngài,
Tôi đại ngu, ngài hiểu quá rồi,
C̣n chuyện vua Se-nak xuẩn ngốc,
Làm ơn giải thích rơ cho tôi.

928. Uttamatthaṃ labhitvāna bhariyāya yo padassati,
tena jahissatattānaṃ sā cevassa na hessati.

 

928. “Sau khi nhận được chú thuật có lợi ích tối cao, vua Senaka sẽ ban tặng cho vợ. V́ thế, vua sẽ mất mạng sống, c̣n hoàng hậu sẽ không thuộc về vua nữa.”

Vua có một kho báu hiển linh,
Lại v́ hoàng hậu ném cho nhanh,
Không khuyên hoàng hậu trung thành được,
Đành phải hy sinh tính mạng ḿnh.

929. Na ve piyaṃ meti janinda tādiso
attaṃ niraṃ katvā piyāni sevati,
attāva seyyo paramāva seyyo
labbhā piyā ocitatthena pacchā ”ti.


1. Kharaputtajātakaṃ.

 


929. “Tâu chúa thượng, thật sự người như bệ hạ đây không thể nghĩ rằng: ‘Đây là vật yêu quư của ta,’ rồi xem nhẹ bản thân và phục vụ các vật yêu quư ấy. Chính bản thân là tốt hơn, và tốt hơn vật yêu quư khác, bởi v́ vật yêu quư là có thể đạt được sau này bằng cách tuyển chọn.”


1. Bổn sanh Con Lừa.
 

Như ngài ở địa vị vương quân
Có thể mang nhiều nỗi ước mong,
Song phải bỏ ngay niềm ước vọng,
Nếu thân ngài phải chịu thương vong.

Đời người quả thật là quan trọng
C̣n kiếm ǵ cao hơn bản thân?
Nếu tính mạng duy tŕ trọn vẹn,
Th́ không cần ước vọng cầu mong!

Câu chuyện 386

930. Akakkasaṃ apharusaṃ kharadhotaṃ supāsiyaṃ,
sukhumaṃ tikhiṇaggañca ko sūciṃ ketumicchati.

 

930. “Người nào muốn mua cây kim không sần sùi, không thô, được mài với đá mài, có thể xuyên thủng dễ dàng, mảnh mai, và có mũi nhọn hoắt?

Xâu nhanh, trơn láng, thẳng ngay,
Được bôi bóng nhoáng bột mài xanh xanh,
Đầu kim sắc nhọn, thanh thanh,
Kim đây, ai muốn mua ḿnh trao tay?

931. Sumajjañca supāsañca anupubbaṃ suvattitaṃ,
ghanaghātimaṃ paṭitthaddhaṃ ko sūciṃ ketumicchati.

 

931. Người nào muốn mua cây kim khéo được mài bóng, và có sự xuyên thủng suôn sẻ, được di chuyển nhẹ nhàng theo tuần tự, đâm thủng được vật cứng, và rắn chắc?”

Xâu nhanh, vững mạnh, thẳng ngay,
Thân kim khèo luyện tṛn đầy đẹp sao!
Sắt kia cũng sẽ xuyên vào,
Kim đây ai muốn mua nào ai ơi!

932. Itodāni patāyanti sūciyo baḷisāni ca,
koyaṃ kammāragāmasmiṃ sūciṃ vikketumicchati.


 

932. “Hiện nay, các loại kim và các loại lưỡi câu đều được bán ra từ nơi này. Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn?

Móc câu ta đă bán rồi,
Làng trên xóm dưới ai người chẳng hay?
Thợ rèn ta ở thành này,
C̣n ai bán được kim may nữa à?

933. Ito satthāni gacchanti kammantā vividhā puthū,
koyaṃ kammāragāmasmiṃ sūciṃ vikketumarahati.

 

933. Từ nơi này, sản xuất ra các vũ khí, các dụng cụ nhiều loại khác nhau. Người này là ai mà muốn bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn?”
 

Nghề rèn nổi tiếng chúng ta,
Việc làm khí cụ ai mà sánh ngang?
Thợ rèn ta ở trong làng,
Ai c̣n đem bán kim mang tới ḿnh?

Trang 252:

 

Trang 253:

 

934. Sūciṃ kammāragāmasmiṃ vikketabbā pajānatā,
ācariyāva jānanti kammaṃ sukatadukkataṃ.

 

934. “Người có tài trí nên bán kim ở ngôi làng của các thợ rèn. Chính các bậc thầy biết được sản phẩm đă được làm tốt hay làm vụng.

Thợ rèn ta ở trong thành,
Nhưng người tài bán kim ḿnh mới hay!
Tổ sư nghề sẵn trong tay,
Món hàng đệ nhất mua ngay kẻo hoài!

935. Imañca te pitā bhadde sūciṃ jaññā mayā kataṃ,
tayā ca maṃ nimanteyya yañcatthaññaṃ ghare dhanan ”ti.


2. Sūcijātakaṃ.

 

935. Này cô nương, và nếu cha của nàng biết được cây kim này đă được tôi làm, ông sẽ gă nàng cho tôi cùng với các tài sản khác có ở trong nhà.”


2. Bổn sanh Cây Kim.
 

Một khi nghiêm phụ biết rồi
Cây kim này đă do tôi tự làm,
Tôn ông chắc chắn sẽ ban
Gia tài sản nghiệp cùng nàng cho tôi!

Câu chuyện 387

936. Navachandake dāni dīyati
puṇṇāyaṃ doṇi suvāminī ṭhitā,
bahuke jane pāsapāṇike
no ca kho me paṭibhāti bhuñjituṃ.

 

936. “Giờ đây, được cho ăn cách thức mới,
cái máng thức ăn th́ đầy ắp, bà chủ th́ đứng gần,
có nhiều người với bẫy thú ở bàn tay,
và em thật sự không có hứng thú để ăn.

Em lo chuyện lạ hôm nay,
Mẹ ḿnh đứng cạnh máng đầy thức ăn,
Người cầm tḥng lọng đứng gần,
Đến ăn chắc hẳn hại thân ḿnh rồi.

937. Tasasi bhamasi leṇamicchasi
attāṇosi kuhiṃ gamissasi,
appossukko bhuñja tuṇḍila
maṃsatthāya hi posiyāmase.

 

937. “Em run rẩy, em đi loanh quanh, em t́m nơi trú ẩn,
em không có sự nương tựa, vậy em sẽ đi đâu?
Này heo Tuṇḍila, em hăy vô tư lự, em hăy ăn đi,
chúng ta được nuôi dưỡng chỉ v́ mục đích lấy thịt.

Hăi kinh, cầu cứu, run hoài,
Không ai cứu giúp em đ̣i trốn đâu?
Ăn đi, Heo bé chớ sầu,
Mẹ nuôi ta béo v́ cầu thịt heo!

938. Ogaha rahadaṃ akaddamaṃ
sabbaṃ sedamalaṃ pavāhaya,
gaṇhāhi navaṃ vilepanaṃ
yassa gandho na kadāci chijjati.

 

938. Em hăy lội xuống hồ nước không có bùn.
Em hăy tẩy sạch tất cả mồ hôi và cáu bẩn.
Em hăy lấy dầu thoa mới,
loại dầu có mùi thơm không bao giờ bị phai nhạt.”

Nhào vô ao nước trong veo,
Mồ hôi cấu uế thật nhiều, rửa đi!
Rồi em sẽ thấy diệu kỳ,
Dầu thơm mát dịu không hề biến suy.

939. Katamo rahado akaddamo
kiṃsu sedamalanti vuccati,
katamañca navaṃ vilepanaṃ
kassa gandho na kadāci chijjati.

 

939. “Hồ nước nào là không có bùn?
Cái ǵ được gọi là mồ hôi và cáu bẩn?
Và dầu thoa mới loại nào,
mùi thơm của cái ǵ không bao giờ bị phai nhạt?”

Ǵ là ao nước pha lê,
Mồ hôi cấu uế nói về điều chi?
Dầu xoa kỳ diệu là ǵ?
Mùi hương ngào ngạt chẳng khi nào tàn?

940. Dhammo rahado akaddamo
pāpaṃ sedamalanti vuccati,
sīlañca navaṃ vilepanaṃ
tassa gandho na kadāci chijjati.

 

940. “Giáo Pháp là hồ nước không có bùn.
Việc xấu xa nói đến mồ hôi và cáu bẩn.
Và giới hạnh là dầu thoa mới,
mùi thơm của giới hạnh không bao giờ bị phai nhạt.

Pháp là ao nước trong ngần,
Mồ hôi cấu uế lỗi lầm mê si,
Dầu thơm đức hạnh tẩm đi,
Mùi hương măi măi chẳng hề tàn phai.

941. Nandanti sarīraghātino
na ca nandanti sarīradhārino,
puṇṇāya ca puṇṇamāsiyā
ramamānāva jahanti jīvitan ”ti.


3. Tuṇḍilajātakaṃ.
 

941. Những kẻ có sự hủy hoại mạng sống vui mừng, và những kẻ có sự duy tŕ mạng sống không vui mừng. Những người thật sự vui thích với sự đầy đủ về giới hạnh buông bỏ mạng sống vào những ngày trai giới.”


3. Bổn sanh Con Heo Tuṇḍila.
 

Người không sinh mạng là vui,
Người c̣n sinh mạng bời bời lo toan.
Con người phải chết, chớ buồn,
Hăy vui như hội trăng tṛn quanh năm.

Câu chuyện 388

Trang 254:

 

Trang 255:

 

942. Siṅgī migo āyatacakkhunetto
aṭṭhittaco vārisayo alomo,
tenābhibhūto kapaṇaṃ rudāmi
hare sakhā kissa nu maṃ jahāsi.

 

942. “Con vật có càng, có mắt lồi,
có lớp vỏ cứng, sống ở trong nước, không có lông.
Bị nó chế ngự, tôi khóc lóc thảm thương.
Nè, này bạn, tại sao bạn lại bỏ rơi tôi?”

Một chú càng vàng với mắt lồi,
Ở hồ, trần trụi, bọc xương mai,
Chụp tôi, nghe tiếng tôi kêu thét
Sao bỏ bạn thân quư mến ngài?

943. So passasanto mahatā phaṇena
bhujaṅgamo kakkaṭamajjhapatto,
sakhā sakhāraṃ paritāyamāno
bhujaṅgamaṃ kakkaṭako gahesi.

 

943. “Là bạn bè đang bảo vệ bạn bè, con rắn ấy, trong lúc thở ph́ ph́ bằng cái mang lớn, đă lao đến con cua. Con cua đă kẹp lấy con rắn.”

Con Rắn bỗng nhào lên chú Cua,
Nó không muốn bỏ bạn bây giờ:
Rắn giương mào rộng vừa lao đến,
Cua tấn công ngay chú Rắn ḅ.

944. Na vāyasaṃ no pana sapparājaṃ
ghāsatthiko kakkaṭako adeyya,
pucchāmi taṃ āyatacakkhunetta
atha kissa hetumha ubho gahītā.

 

944. “Con cua đă kẹp lấy con quạ và luôn cả con rắn chúa không phải v́ mục đích thức ăn. Này con thú có mắt lồi, ta hỏi ông rằng: V́ nguyên nhân ǵ mà cả hai chúng tôi bị ông ḱm kẹp?”

Chẳng phải v́ lo kiếm miếng mồi
Mà Cua bắt Rắn, Quạ trên trời,
Mắt lồi hăy nói cho tôi biết
Sao chú lại kềm kẹp chúng tôi?

945. Ayaṃ puriso mama atthākāmo
yo maṃ gahetvāna dakāya neti,
tasmiṃ mate dukkhamanappakaṃ me
ahañca eso ca ubho na homa.

 

945. “Người này có sự mong muốn điều lợi ích cho tôi;
vị này đă vớt tôi lên và đưa ra khỏi hồ nước.
Nếu vị ấy chết đi, khổ đau sẽ có cho tôi không phải là ít.
Tôi và vị này không phải là hai người.

Ngài đem ta tự dưới ao kia,
Bày tỏ ân cần, quư mến ta,
Nếu chết, thời ta đây khổ năo,
Ngài và ta, chỉ một thôi mà.

946. Mamañca disvāna pavaḍḍhakāyaṃ
sabbo jano hiṃsitumeva micche,
sāduñca thullañca muduñca maṃsaṃ
kākāpi maṃ disvā viheṭhayeyyuṃ.

 

946. Và sau khi nh́n thấy tôi có thân thể phát triển,
tất cả mọi người đều mong muốn giết chết tôi ngay,
(nghĩ rằng) thịt con cua này ngọt, béo, và mềm mại.
Các con quạ cũng vậy, sau khi nh́n thấy, cũng sẽ hăm hại tôi.”

Thấy ta nay đă lớn lên dần,
Ai nấy đều mong giết hưởng phần:
Cua mập ngọt ngon đầy mỹ vị,
Nh́n ta, Quạ muốn xé tan thân.

947. Sace tassa hetumha ubho gahītā
uṭṭhātu poso visamācamāmi,
mamañca kākañca pamuñca khippaṃ
pure visaṃ gāḷhamupeti maccaṃ.

 

947. “Nếu cả hai chúng tôi bị ông ḱm kẹp v́ nguyên nhân người ấy,
th́ hăy giải độc cho người ấy, tôi sẽ hút ra chất độc.
Và hăy lập tức phóng thích tôi và con quạ,
trước khi chất độc ngấm sâu vào trong người ấy.”

Nếu Cua kẹp Rắn, Quạ v́ ngài,
Ta sẽ rút chất độc ấy thôi,
Ngài tỉnh dậy, mau tha Rắn, Quạ,
Thấm sâu chất độc, ắt tàn đời.

948. Sappaṃ pamokkhāmi na tāva kākaṃ
paṭibaddhako hohiti tāva kāko,
purisañca disvāna sukhiṃ arogaṃ
kākaṃ pamokkhāmi yatheva sappaṃ.

 

948. “Tôi sẽ phóng thích con rắn, nhưng con quạ th́ chưa;
hăy để con quạ là vật được giữ lại làm con tin.
Và sau khi nh́n thấy người ấy khỏe khoắn, không bệnh,
tôi sẽ phóng thích con quạ, giống y như con rắn vậy.”

Ta thả Rắn, không thả Quạ đây,
Con tin là Quạ buộc nơi này,
Ta không thả nó đi nơi khác,
Cho đến khi an ổn với ngài.

949. Kāko tadā devadatto ahosi
māro pana kaṇhasappo ahosi,
ānandabhaddo kakkaṭako ahosi
ahaṃ tadā brāhmaṇo homi satthā ”ti.


4. Suvaṇṇakakkaṭakajātakaṃ.
 

949. “Khi ấy, con quạ đă là Devadatta,
c̣n Ma Vương đă là con rắn độc màu đen,
Ānanda hiền thiện đă là con cua,
khi ấy, ta đă là vị đạo sư Bà-la-môn.”


4. Bổn sanh Con Cua Vàng.
 

Con Rắn hổ là chính Ác ma,
Đề-bà-đạt, ấy Quạ đen kia,
A-nan thiện hạnh là Cua nọ,
Điền chủ La-môn ấy chính Ta.

Câu chuyện 389

Trang 256:

 

Trang 257:

 

950. Sakuṇo mayhako nāma girisānudarīcaro,
pakkaṃ pipphalim āruyha mayhaṃ mayhanti kandati.

 

950. “Loài chim tên Mayhaka có sự sinh sống ở hang động của đồi núi. Nó đậu ở cây pipphalī có trái chín và kêu khóc ‘mayhaṃ, mayhaṃ.[1]


[1] Loài chim này có tiếng kêu là ‘mayhaṃ, mayhaṃ’ nên được đặt tên là Mayhaka (JaA. iii, 302). Từ Pāḷi ‘mayhaṃ’ có nghĩa là ‘của tôi.’

 

Có con chim được gọi May-ha,
Nó sống trong hang dưới núi xa,
Trái chín trên cây sung cổ thụ,
"Của ta, ta nữa", nó kêu la.

951. Tassevaṃ vilapantassa dijasaṅghā samāgatā,
bhutvāna pipphaliṃ yanti vilapitveva so dijo.

 

951. Trong khi nó đang kêu than như vậy, có bầy chim đă tụ tập lại. Sau khi ăn xong, chúng bay đến cây pipphalī khác. Con chim ấy chỉ có kêu than.

Bầy chim kia lúc nó kêu vang,
Tụ tập chung quanh cả một đàn,
Ăn trái thỏa ḷng tuy thấy thế,
May-ha vẫn cất tiếng kêu than.

952. Evameva idhekacco saṅgharitvā bahuṃ dhanaṃ,
nevattano na ñātīnaṃ yathodhiṃ paṭipajjati.

 

952. Tương tự y như vậy, ở đây, một người nào đó, sau khi gom góp được nhiều tài sản, nhưng đối với bản thân cũng như đối với các thân quyến lại không phân chia theo từng phần phù hợp để sử dụng.

Cũng vậy, người kia lắm bạc vàng,
Nhưng không chia sẻ giữa thân bằng,
 

953. Na so acchādanaṃ bhattaṃ na mālaṃ na vilepanaṃ,
anubhoti sakiṃ kiñci na saṅgaṇhāti ñātake.

 

953. Người ấy không một lần hưởng thụ bất cứ vật ǵ về y phục, vật thực, tràng hoa, dầu thoa, và cũng không giúp đỡ cho các thân quyến.

Cũng không thọ hưởng lần nào cả
Y phục và luôn các thức ăn,

Hương liệu cùng ṿng hoa rực rỡ,
Cũng không ân huệ với thân nhân.

954. Tassevaṃ vilapantassa mayhaṃ mayhanti rakkhato,
rājāno athavā corā dāyādāyeva appiyā,
dhanamādāya gacchanti vilapitveva so naro.

 

954. Tương tự như vậy đối với người ấy, trong lúc ǵn giữ và đang kêu than ‘của tôi, của tôi,’ các vị vua hoặc các kẻ trộm cướp, ngay cả những người thừa kế không được yêu mến đă đoạt lấy tài sản rồi ra đi. Người ấy chỉ có kêu than.

"Của ta, ta măi", kêu rền rĩ,
Nó giữ kho tàng thỏa dạ tham.

Vua chúa cường gian, các đứa con
Chỉ mong sao nó sớm từ trần,
Cướp tài sản nó, trong khi ấy
Kẻ bủn xỉn kêu khóc tiếc than.

955. Dhīro ca bhoge adhigamma saṅgaṇhāti ca ñātake,
tena so kittiṃ pappoti pecca sagge ca modatī ”ti.


5. Mayhakajātakaṃ.

 

955. Và bậc sáng trí, sau khi thành tựu các của cải, th́ giúp đỡ cho các thân quyến, nhờ thế, vị ấy đạt được danh tiếng, và vui sướng ở cơi trời sau khi chết đi.”

 

5. Bổn sanh Loài Chim Mayhaka.

 

Người có trí khôn được bạc vàng
Thường đem giúp đỡ các thân bằng,
Do vầy danh vọng trên trần thế,
Thiên giới đời sau được phước phần.

Câu chuyện 390

956. Dubbaṇṇarūpaṃ tuvam ariyavaṇṇī
purakkhatvā pañjaliko namassasi,
seyyo nu te so udavā sarikkho
nāmaṃ parassattano cāpi brūhi.

 

956. “Ngài là người có vóc dáng cao cả, và ngài tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái đến vị có bề ngoài xấu xí. Vị ấy là tốt hơn hay là tương đương với ngài? Xin ngài hăy nói tên của vị ấy và luôn cà tên của bản thân ngài.”

Dung mạo thanh cao, lại cúi đầu,
Sau người dị tướng, bước theo hầu,
Người này hơn, kém, hay b́nh đẳng,
Xin nói tánh danh, trẫm thỉnh cầu.

957. Na nāmagottaṃ gaṇhanti rāja
sammaggatānujjugatāna devā,
ahañca te nāmadheyyaṃ vadāmi
sakkohamasmi tidasānamindo.

 

957. “Tâu bệ hạ, chư Thiên trong số các vị đă đi đúng đường lối hoặc đă đi theo con đường ngay thẳng th́ không nắm giữ danh xưng và ḍng họ. Và tôi nói cho bệ hạ tên gọi của tôi. Tôi là Thiên Chủ Sakka, chúa của chư Thiên cơi Tam Thập.

Chư Thiên không nói họ cùng tên
Của thiện nhân toàn hảo, Thánh hiền,
Riêng chỉ phần ta nêu tước hiệu
Sak-ka Thiên chủ của chư Thiên.

958. Yo disvā bhikkhuṃ caraṇūpapannaṃ
purakkhatvā pañjaliko namassati,
pucchāmi taṃ devarājetamatthaṃ
ito cuto kiṃ labhate sukhaṃ so.

 

958. “Người nào sau khi nh́n thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh,
th́ tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái.
thưa Thiên Vương, trẫm hỏi ngài về ư nghĩ của việc này,
người ấy nhận được hạnh phúc ǵ sau khi từ nơi này chết đi?”

Người kính yêu hiền Thánh vẹn toàn
Sau ngài, tiến bước dáng nghiêm trang,
Phần ǵ thừa hưởng, này Thiên chủ,
Phước đức đời sau sẽ phát ban?

959. Yo disvā bhikkhuṃ caraṇūpapannaṃ
purakkhatvā pañjaliko namassati,
diṭṭheva dhamme labhate pasaṃsaṃ
saggañca so yāti sarīrabhedā.
 

959. “Người nào sau khi nh́n thấy vị tỳ khưu thành tựu về giới hạnh,
th́ tôn vinh, chắp tay lại, lễ bái,
ngay trong kiếp hiện tại này, nhận được sự khen ngợi,
và người ấy đi đến cơi trời khi cơ thể ră tan.”
 

Người kính yêu hiền Thánh vẹn toàn,
Sau ngài, cất bước dáng nghiêm trang,
Tiếng khen trần thế nay thừa hưởng,
Thiên giới đời sau lúc mạng chung.

Trang 258:

 

Trang 259:

 

960. Lakkhī vata me udapādi ajja
yaṃ vāsavaṃ bhūtapataddasāma,
bhikkhuñca disvāna tavajja sakka
kāhāmi puññāni anappakāni.

 

960. “May mắn quả thật đă sanh khởi đến trẫm hôm nay,
là việc chúng tôi đă nh́n thấy vị Thiên Chủ, chúa của các Thiên thần.
Và thưa Sakka, hôm nay sau khi nh́n thấy vị tỳ khưu của ngài,
trẫm sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.”

Mặt trời số phận chiếu hôm nay,
Mắt trẫm nh́n Thiên chủ hiển bày
Bậc Thánh xuất trần, này Đế Thích,
Trẫm làm thiện sự kể từ rày.
 

961. Addhā have sevitabbā sapaññā
bahussutā ye bahuṭhānacintino,
bhikkhuñca disvāna mamañca rāja
karohi puññāni anappakāni.

 

961. “Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ,
các bậc đa văn, là những vị có những suy nghĩ bao quát.
Và tâu bệ hạ, sau khi nh́n thấy vị tỳ khưu của ta,
bệ hạ hăy làm các việc phước thiện không phải là ít.”

Chân chánh thay sùng bái Thánh nhân,
Tâm tư hướng đến trí cao thâm,
Giờ đây long nhăn đă chiêm ngưỡng
Thiên chủ Sak-ka với Thánh nhân,
Mong ước từ nay nhiều phước nghiệp
Sẽ là phận sự của minh quân.

962. Akkodhano niccapasannacitto
sabbātithīyācayogo bhavitvā,
nihacca mānaṃ abhivādayissaṃ
sutvāna devinda subhāsitānī ”ti.


6. Dhajaviheṭhajātakaṃ.

 

962. “Thưa vị Chúa của chư Thiên, sau khi lắng nghe những lời khéo nói,
trẫm sẽ không có sự giận dữ, thường xuyên có tâm tịnh tín,
sau khi đáp ứng sự yêu cầu của tất cả những người khách lạ,
trẫm sẽ dẹp bỏ sự ngă mạn, và sẽ chí thành đảnh lễ.


6. Bổn sanh Phá Hủy Biểu Tượng.
 

Tư tưởng mang đầy đủ phước ân,
Từ nay ḷng dạ trẫm ly sân,
Lắng tai nghe ngoại nhân cầu thỉnh,
Trẫm nhận lời khuyên nhủ chánh chân,
Trẫm sẽ diệt tan ḷng ngă mạn,
Phụng thờ Thiên chủ, dạ tôn sùng.

Câu chuyện 391

963. Yametaṃ vārijaṃ pupphaṃ adinnaṃ upasiṅghasi,
ekaṅgametaṃ theyyānaṃ gandhatthenosi mārisa.

 

963. “Ông hít ngửi đóa hoa sen này c̣n chưa được cho đến ông. Việc này là một tội trộm cắp. Này ông, ông là kẻ trộm cắp hương thơm.”

Ngài không được phép ngửi hương hoa,
Dù chỉ một hoa mới nở ra,
Đó thật là h́nh thức đạo tặc,
Sa-môn, ngài trộm ngửi hương hoa.

964. Na harāmi na bhañjāmi ārā siṅghāmi vārijaṃ,
atha kena nu vaṇṇena gandhatthenoti vuccati.

 

964. “Tôi không lấy đi, không bẻ găy, tôi hít ngửi bông hoa từ xa, vậy th́ với lư do ǵ mà gọi là ‘kẻ trộm cắp hương thơm’?

Ta chẳng hái, không bẻ găy hoa,
Mùi hương ta ngửi tự đằng xa,
Ta không thể bảo nào duyên cớ
Nàng nói ta đang ngửi trộm hoa.

965. Yoyaṃ bhisāni khaṇati puṇḍarīkāni bhañjati,
evaṃ ākiṇṇakammanto kasmā eso na vuccati.

 

965. Người đào bới các củ sen, bẻ găy các bông hoa sen là kẻ có việc làm vung văi như vậy, tạo sao kẻ ấy lại không bị nói đến?”

Kẻ nọ đang đào bới củ sen,
Phá thân cây găy, đó nh́n xem,
Sao nàng không bảo cách hành động
Kẻ ấy là bừa băi, thấp hèn?

966. Ākiṇṇaluddo puriso dhāticeḷaṃva makkhito,
tasmiṃ me vacanaṃ natthi tañca arahāmi vattave.

 

966. “Người tàn bạo dẫy đầy tội lỗi bị hoen ố tựa như vải che thân của người vú em. Ta không có lời nói nào cho kẻ ấy, và ta dành để nói cho ông.

Những người phóng túng sống buông lơi,
Như áo vú em, đáng chán rồi,
Ta chẳng nói năng ǵ kẻ ấy,
Song ta chiếu cố nói ngài thôi.

967. Anaṅgaṇassa posassa niccaṃ sucigavesino,
vāḷaggamattaṃ pāpassa abbhāmattaṃva khāyati.

 

967. Đối với người không có ô nhiễm, thường xuyên tầm cầu sự thanh tịnh, th́ việc xấu xa bằng đầu cọng lông được xem như là đám mây đen lớn.”

Khi bỏ dục tham của thế nhân,
Và đi t́m cách tịnh thân tâm,
Tội dù chỉ nhỏ như đầu tóc
Chẳng khác trên trời đám hắc vân!

968. Addhā maṃ yakkha jānāsi atho maṃ anukampasi,
punapi yakkha vajjāsi yadā passasi edisaṃ.

 

968. “Thật vậy, này Dạ-xoa, ngài hiểu biết về tôi, vậy xin ngài hăy thương xót đến tôi. Thêm nữa, này Dạ-xoa, khi nào ngài nh́n thấy việc như thế này, xin ngài hăy lên tiếng.”

Hiển nhiên Thần nữ hiểu tinh tường,
Nên với ta, nàng đă đoái thương,
Nếu thấy ta rày c̣n tái phạm,
Xin nàng nói nữa, khẩn cầu nàng.

969. Neva taṃ upajīvāma napi te bhatakamhase,
tvameva bhikkhu jāneyya yena gaccheyya suggatin ”ti.


7. Bhisapupphajātakaṃ.
 

969. “Chúng tôi không sống gần ông, và cũng không phải là người làm thuê cho ông. Này tỳ khưu, chính ông nên biết lối nào có thể đi đến chốn an vui.”


7. Bổn sanh Củ Sen và Hoa Sen.
 

Ta chẳng sống đây phụng sự ngài,
Chúng ta không ở mướn cho ai,
Xin ngài tự kiếm đường đi tới
Hạnh phúc tối cao giữa cơi đời.

Câu chuyện 392

Trang 260:

 

Trang 261:

 

970. Susukhaṃ vata jīvanti ye janā vighāsādino,
diṭṭheva dhamme pāsaṃsā samparāye ca suggati.

 

970. “Những người nào là những người ăn vật thực c̣n thừa thật sự sống vô cùng thoài mái, họ được sự khen ngợi ngay trong thời hiện tại và chốn an vui trong thời vị lai.”

Hạnh phúc là ai sống giữa đời
Bằng tàn dư bố thí mà thôi,
Được người tán thán trên trần thế,
Số phận đời sau: lạc cơi trời.

971. Sukassa bhāsamānassa na nisāmetha paṇḍitā,
idaṃ suṇātha sodariyā amhe vāyaṃ pasaṃsati.

 

971. “Các vị sáng suốt không để tâm đến con két đang nói tiếng người. Này các anh em, hăy lắng nghe con chim này. Nó khen ngợi chúng ta đấy.”

Bậc trí phải chăng nên lắng tai
Khi Anh vũ nói giọng như người,
Hăy nghe, các bạn, chim ca tụng
Bọn chúng ta đây, rơ tuyệt vời!

972. Nāhaṃ tumhe pasaṃsāmi kuṇapādā suṇātha me,
ucchiṭṭhabhojino tumhe na tumhe vighāsādino.

 

972. “Tôi không khen ngợi các người, này những kẻ ăn thịt xác chết, hăy lắng nghe tôi. Các người là những kẻ ăn thức ăn bị bỏ đi, các người không phải là những người ăn vật thực c̣n thừa.”

Chẳng phải ta ca tụng các thầy,
Bọn ăn xác chết, hăy nghe đây:
Các thầy ăn món đồ thừa thải,
Chẳng phải tàn dư bố thí này.

973. Sattavassā pabbajitā mejjhāraññe sikhaṇḍino,
vighāseneva yāpento mayañce bhoto gārayhā,
ke nu bhoto pasaṃsiyā.

 

973. “Là những người đă xuất gia bảy năm, ở giữa rừng, có để chỏm tóc, đang nuôi sống chỉ bằng vật thực c̣n thừa, nếu chúng tôi đáng bị chê trách đối với ngài, vậy th́ đối với ngài, những ai đáng được khen ngợi?”

Xuất thế bảy năm, cạo tóc đen,
Nơi đây ta sống tháng ngày liền,
Ăn đồ tàn thực, sao chim trách,
Vậy thế ai người thật đáng khen?

974. Tumhe sīhānaṃ vyagghānaṃ vāḷānañcāvasiṭṭhakaṃ,
ucchiṭṭheneva yāpentā maññivhā vighāsādino.

 

974. “Các người ăn vật c̣n sót lại của các con sư tử, của các con hổ, và của các loài thú dữ, trong khi nuôi sống chỉ bằng thức ăn bị bỏ đi, các người tưởng rằng ḿnh là những người ăn vật thực c̣n thừa.”

Món thừa sư, hổ, thú săn mồi,
Là thứ cần dùng của các người,
Quả thật chúng là đồ phế thải
Dù người gọi "chỉ tàn dư thôi".

975. Ye brāhmaṇassa samaṇassa aññassa ca vaṇibbino,
datvāna sesaṃ bhuñjanti te janā vighāsādino ”ti.


8. Vighāsajātakaṃ.

 

975. “Những người nào sau khi cho đến vị Bà-la-môn, đến vị Sa-môn, và đến người ăn xin khác rồi ăn phần c̣n lại, những người ấy là những người ăn vật thực c̣n thừa.”


8. Bổn sanh Vật Thực C̣n Thừa.
 

Người nào bố thí các Sa-môn,
Để đáp ứng ngay mọi thứ cần,
Rồi thọ những ǵ c̣n để lại,
Sống nhờ của bố thí dư tàn.

Câu chuyện 393

976. Paṇītaṃ bhuñjase bhattaṃ sappitelañca mātula,
atha kena nu vaṇṇena kiso tvamasi vāyasa.

 

976. “Thưa cậu, cậu ăn thức ăn hảo hạng là bơ lỏng và dầu ăn; vậy th́ thưa cậu quạ, v́ lư do ǵ mà cậu lại gầy ốm?”
 

Bơ, dầu đủ món cao lương,
Chú ơi, thực phẩm chú toàn thơm ngon,
Cho tôi biết rơ nguồn cơn
Tại sao chú phải gầy ṃn thế ư?

977. Amittamajjhe vasato tesu āmisamesato,
niccaṃ ubbiggahadayassa kuto kākassa daḷhiyaṃ.

 

977. “Làm sao loài quạ có được sự mạnh khỏe khi đang sống ở giữa những kẻ thù, đang kiếm ăn ở nơi chúng nó, có tâm thường xuyên bị hoảng hốt?

Ta đang sống giữa kẻ thù,
Ḷng ta cứ phải ưu tư ră rời,
Hăi kinh đi kiếm miếng mồi,
Muốn thành béo mập, Cút ơi, cách nào?

978. Niccaṃ ubbedhino kākā dhaṅkā pāpena kammunā,
laddho piṇḍo na pīṇeti kiso tenasmi vaṭṭaka.

 

978. Loài quạ thường xuyên chịu sự kích động, bị ám ảnh bởi ác nghiệp. Thức ăn kiếm được không đủ cho nhu cầu; này chim cút, v́ thế ta bị gầy ốm.

Suốt đời Quạ sống lo âu,
Trí luôn cảnh giác, đương đầu nguy nan,
Miếng mồi kiếm chẳng đủ ăn,
Cút ơi, v́ thế gầy ṃn thân ta.

979. Lūkhāni tiṇabījāni appasnehāni bhuñjasi,
atha kena nu vaṇṇena thūlo tvamasi vaṭṭaka.

 

979. Này chim cút, ngươi ăn cỏ và các hạt giống thô cứng, có ít chất béo, vậy th́ v́ lư do ǵ ngươi lại mập bự?”

Cỏ khô, hạt thóc quả là
Thức ăn của Cút chẳng no béo ǵ,
V́ sao Cút mập thế kia,
Lại ăn ít ỏi, nói đi, bạn vàng!

980. Appicchā appacintāya avidūragamanena ca,
laddhā laddhena yāpento thūlo tenasmi vāyasa.

 

980. “Do ít ham muốn, d0 ít suy nghĩ, và do việc không phải đi xa, trong khi nuôi sống với bất cứ vật ǵ đă kiếm được, thưa cậu quạ, v́ thế, tôi mập bự.

Ta mong vừa đủ an nhàn,
Thong dong bay lượn quăng đường ngắn kia,
Kiếm ăn bất cứ vật ǵ,
Nên ta béo mập khó b́, Quạ ơi!

981. Appicchassa hi posassa appacintisukhassa ca,
susaṅgahitamānassa vuttī susamudāniyā ”ti.


9. Vaṭṭakajātakaṃ.
 

981. Bởi v́ đối với người có ít ham muốn và có sự an lạc do ít suy nghĩ, đối với người có sự chừng mực đă khéo được duy tŕ, sinh kế của người ấy là dễ dàng đạt được.”


9. Bổn sanh Chim Cút.
 

Tràn đầy hạnh phúc, an vui,
Trong ḷng biết đủ, thảnh thơi tháng ngày,
Mục tiêu dễ đạt lắm thay,
Đây phần ưu thắng đời này ta theo.

Câu chuyện 394

Trang 262:

 

Trang 263:

 

982. Cirassaṃ vata passāma sahāyaṃ maṇidhārinaṃ,
sukatāya massukuttiyā sobhate vata me sakhā.

 

982. “Quả thật lâu lắm rồi chúng ta mới nh́n thấy bạn bè mang ngọc ma-ni. Quả thật bạn của tôi sáng ngời với cḥm râu khéo tỉa.

Ông bạn cũ ơi, hăy ngắm xem,
Nữ trang sáng rực rỡ đeo lên,
Bộ râu tỉa gọn oai ra phết,
Trông bạn thật tươi trước mắt nh́n!

983. Parūḷhakacchanakhalomo ahaṃ kammesu vyāvaṭo,
cirassaṃ nahāpitaṃ laddhā lomantaṃ apahārayiṃ.

 

983. “Các móng và lông đă mọc dài. Ta bị bận rộn về nhiều công việc. Cuối cùng, sau khi có được người thợ cạo, ta đă cho cạo sạch lông ấy.”

Các lông, móng cứ mọc nhanh ghê,
Làm vương víu ta khắp mọi bề,
Thợ hớt tóc sau cùng bước tới,
Nên ta thoát lớp vỏ xù x́!

984. Yaṃ nu lomaṃ ahāresi dullabhaṃ laddhakappakaṃ,
atha kiñcarahi te samma kaṇṭhe kiṇakiṇāyati.

 

984. “Sau khi đạt được người thợ cạo, là việc khó đạt được, bạn đă bảo người ấy cạo lông. C̣n bây giờ, này bạn, cái ǵ kêu leng keng ở cổ của bạn?”

Dĩ nhiên Quạ được vặt lông đen,
Chú thợ cạo kia thật khéo khen!
Quanh cổ th́ sao, xin nói rơ,
Cái ǵ lúng lẳng tựa chuông reng?

985. Manussasukhumālānaṃ maṇi kaṇṭhesu lambati,
tesāhamanusikkhāmi mā tvaṃ maññi davā kataṃ.

 

985. “Ngọc ma-ni được đeo ở cổ của những người thanh lịch. Ta học theo bọn họ. Bạn chớ nghĩ rằng việc đă làm là việc đùa giỡn.

Những người thanh lịch vẫn đeo hoài
Quanh cổ ngọc châu, thói ở đời,
Muốn bắt chước người, ta cũng vậy,
Bạn đừng tưởng đó chuyện đùa chơi!

986. Sacepi maṃ pihayasi massukuttiṃ sukāritaṃ,
kārayissāmi te samma maṇiñcāpi dadāmi te.

 

986. Nếu bạn cũng thích cḥm râu khéo tỉa này, này bạn, ta sẽ bảo làm cho bạn, và ta cũng sẽ cho bạn ngọc ma-ni nữa.”

C̣n nếu bạn ganh tỵ bộ ria
Được khéo điểm tô chải chuốt kia,
Ta sẽ nhờ người này cạo giúp,
Rồi đeo ngọc, bạn cũng như ta.

987. Tvaññeva maṇinā channo sukatāya ca massuyā,
āmanta kho taṃ gacchāmi piyaṃ me tava dassanan ”ti.


10. Kākajātakaṃ.

 

987. “Chính bạn mới phù hợp với ngọc ma-ni và với cḥm râu khéo tỉa. Sau khi tŕnh bày với bạn th́ ta ra đi. Ta ưa thích việc không nh́n thấy bạn.”


10. Bổn sanh Con Quạ.
 

Không, chính ông phù hợp nhất đời
Với râu và ngọc khéo ra oai,
Thấy ông hiện diện gây phiền toái,
Ta giă biệt ông, cất bước thôi!

Câu chuyện 395

Senakavaggo dutiyo.

*****

 

Phẩm Vua Senaka là thứ nh́.

*****

 

TASSUDDĀNAṂ

Atha passa sasūci ca tuṇḍilako
migamayhaka pañcama sakkavaro,
atha pañjalivārija mejjha puna
atha vaṭṭaka kapotavarena dasa.

Chakkanipāto niṭṭhito.

*****

 

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

Giờ hăy nh́n xem, với cây kim, và con heo Tuṇḍila,
con thú (cua vàng), chim Mayhaka là thứ năm, chuyện Sakka,
rồi chắp tay lại, và đóa hoa sen, thêm nữa ở giữa rừng,
rồi chim cút, với chuyện chim bồ câu, là mười.


Nhóm Sáu Kệ Ngôn được chấm dứt.

*****

TATRA VAGGUDDĀNAṂ BHAVATI

Atha vaggaṃ pakittissaṃ chanipātavaruttame,
avāriyo senako dveva vuttā subyañjanā ”ti.

--ooOoo--
 

TÓM LƯỢC CÁC PHẨM Ở NHÓM NÀY LÀ

Giờ tôi đă thuật lại các phẩm ở Nhóm Sáu cao quư tối thượng,
hai phẩm, Avāriya và Senaka, được nói đến với văn tự hoàn hảo.


--ooOoo--

 

 

<Trang trước>

<Trang Kế>

 

<Mục Lục Jātakapāḷi - Bổn Sanh tập I>

<Đầu Trang>