Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

VIMUTTIMAGGA & GIẢI THOT ĐẠO

Người Dịch: Group Pali Chuyn Đề

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Saturday, April 05, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

VIMUTTIMAGGA & GIẢI THOT ĐẠO

 

 

*****

 

   

| 01 |  

I. Paṭhamo Nidānakaccho

- Phần Thuyết Dẫn Nhập - Thứ Nhất

 

II. Dutiyo Sīlakaccho - Sīlavibhāgo

- Phần Thuyết về Giới - Thứ Nh

 

III. Tatiyo kaccho - Dhutāni

- Phần Thuyết về Cc Hạnh Từ Khước - Thứ Ba

            1. Paṃsukūlikaṅgaṃ - Hạnh mặc y paṃsukūla

            2. Tecīvarikaṅgaṃ - Hạnh chỉ sử dụng ba y

            3. Piṇḍapātikaṅgaṃ- Hạnh đi khất thực

            4. Sapadānacārikaṅgaṃ - Hạnh đi khất thực theo từng nh

            5. Ekāsanīkaṅgaṃ - Hạnh một chỗ ngồi (khi thọ thực)

            6. Pattapiṇḍikaṅgaṃ - Hạnh thọ thực trong bnh bt

            7. Khalupacchābhattikaṅgaṃ - Hạnh khng ăn vật thực dng sau

            8. Āraikaṅgaṃ - Hạnh sống ở rừng

            9. Rukkhamūlikaṅgaṃ - Hạnh ngụ ở gốc cy

            10. Abbhokāsikaṅgaṃ - Hạnh ngụ ở ngoi trời

            11. Sosānikaṅgaṃ - Hạnh ngụ ở mộ địa

            12. Yathāsanthanikaṅgaṃ - Hạnh ngụ chỗ ở theo chỉ định

            13. Nesajjikaṅgaṃ - Hạnh oai nghi ngồi (khng nằm)

            14. Pakiṇṇakakathā - Phần giảng giải linh tinh

 

IV. Catuttho Samādhikaccho

- Phần Thuyết về Định - Thứ Tư

 

V. Pacamo Kaccho - Kalyāṇamittapariyesanā 

- Phần Thuyết về Sự Tầm Cầu Bậc Thiện Hữu

 

VI. Chaṭṭho Kaccho - Cariyāvibhāgo 

- Phần Thuyết về Sự Phn Loại Cc Tnh

            1. Rāgacariyā - Tnh i

            2. Dosacariyā - Tnh sn

            3. Mohacariyā - Tnh si

            4. Saddhācariyā - Tnh tn

            5. Buddhicariyā - Tnh gic

            6. Vitakkacariyā - Tnh tầm

            7. Missakacariyā - Tnh hỗn hợp

 

VII. Sattamo Kammaṭṭhānakaccho

            1. Aṭṭhatiṃsa - ārammaṇakammaṭṭhānāni

            2. Dve viāṇāni

 

 

| 02 |  

VIII. Aṭṭhamo Kaccho - Kasiṇavibhāgo

            1. Paṭhavikasiṇaṃ

            2. Rūpārūpajjhānavibhāgo

 

Aṭṭhamo Kaccho - Dutiyo bhāgo

            1. Kammaṭṭhāna

            2. Āpo, tejo, vāyo kasiṇa

            3. Nīla, pīta, lohita, odāta kasiṇa

            4. Viāṇa kasiṇa

            5. Dasa asubhāni

            6. Uddhumātakaṃ

            7. Vinīlakaṃ

            8. Vipubbakaṃ

            9. Vicchiddakaṃ

            10. Vikkhāyitakaṃ

            11. Vikkhittakaṃ

            12. Hatavikkhittakaṃ

            13. Lohitakaṃ

            14. Pulavakaṃ

            15. Aṭṭhikaṃ

 

Tatiyo bhāgo - Anussati vibhāgo

            1. Buddhānussati

            2. Dhammānussati

            3. Saṅghānussati

            4. Sīla, cāga, devatānussati

            5. Ānāpāna sati

            6. Maraṇasati

            7. Kāyagatāsati

            8. Upasamānussati

 

Catuttho bhāgo - Appamaāyo

            1. Mettā

            2. Karuṇā

            3. Muditā

            4. Upekkhā

            5. Pakiṇṇaka kathā

Dhātu-vavatthānaṃ

Āhāre paṭikkūlasaā

Āruppā

            1. Akāsānacāyatana

            2. Viānacāyatana

            3. Ākicaāyatana

            4. Nevasaānāsaāyatana

 

 

| 03 |  

IX. Navamo kaccho - Paca abhiāyo

            1. Iddhividhaṃ

            2. Dibbasotaṃ

            3. Paracittavijānaṃ

            4. Pubbenivāsānussati

            5. Dibbacakkhu

 

X. Dasamo kaccho - Paābhāvanā

 

XI. Ekādasamo kaccho - Paca upāyā

            1. Khandha, dhātu, āyatana, hetu, nidāna

            2. Rūpa

            3. Vedanā

            4. Saā

            5. Saṅkhārā

            6. Viāṇa

            7. Āyatana

            8. Dhātu

            9. Hetu

            10. Nidāna

 

Dutiyo bhāgo - Sacca-vibhāgo

            1. Dukkha-saccaṃ

            2. Dukkha-samudaya-saccaṃ

            3. Dukkha-nirodha-saccaṃ

            4. Dukkha-nirodha-gāmiṇi-paṭipadā ariya-saccaṃ

 

XII. Dvādasamo kaccho - Visuddhivibhāgo

            1. Sīlacittavisuddhi

            2. Diṭṭhivisuddhi

            3. Kaṅkhāvitaraṇavisuddhi

            4. Udayabbayaāṇaṃ

            5. Bhaṅgānupassanāāṇaṃ

 

XIII. Terasamo kaccho

            1. Bhayatūpaṭṭhānaāṇaṃ

            2. Mucitukāmyaāṇaṃ

            3. Anulomaāṇaṃ

            4. Gotrabhuāṇaṃ

            5. Pakiṇṇakadhammā

 

--ooOoo--

 

 

 
 

| 00 | 01 | 02 | 03 |

 
 

<Đầu Trang>