Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

SÁCH SONG NGỮ PĀLI - VIỆT

 

RATANATTAYAPŪJĀ & LỄ BÁI TAM BẢO

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

RATANATTAYAPŪJĀ & LỄ BÁI TAM BẢO

 

 

(Đây là văn bản gồm nhiều trang PDF)

 

(Văn Bản PDF hoàn chỉnh 313 Kb)

 

--ooOoo--

 

MỤC LỤC:

RATANATTAYAPŪJĀ = LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO

BUDDHARATANAPAṆĀMA = LỄ BÁI PHẬT BẢO

BUDDHAGUṆA - ÂN ĐỨC PHẬT

BUDDHĀTTAPAṬIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y PHẬT BẢO

BUDDHAKHAMĀPANA= SÁM HỐI PHẬT BẢO

DHAMMARATANAPAṆĀMA - LỄ BÁI PHÁP BẢO

DHAMMAGUṆA - ÂN ĐỨC PHÁP BẢO

DHAMMĀTTAPAṬIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y PHÁP BẢO

DHAMMAKHAMĀPANA - SÁM HỐI PHÁP BẢO

SAṄGHARATANAPAṆĀMA - LỄ BÁI TĂNG BẢO

SAṄGHAGUṆA - ÂN ĐỨC TĂNG BẢO

SAṄGHĀTTAPATIÑÑĀ - LỜI BỐ CÁO QUY Y TĂNG BẢO

SAṄGHAKHAMĀPANA - SÁM HỐI TĂNG BẢO

LỄ BÁI XÁ LỢI

CÁC BẢN DỊCH CỦA TỲ KHƯU INDACANDA, Ph. D.

 

   
 

<Đầu Trang>