Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

SÁCH SONG NGỮ PĀLI - VIỆT

 

THŪPAVAṂSA & SỬ LIỆU VỀ BẢO THÁP XÁ LỢI

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

THŪPAVAṂSA & SỬ LIỆU VỀ BẢO THÁP XÁ LỢI

 

 

(Đây là văn bản gồm nhiều trang PDF)

 

(Văn Bản PDF hoàn chỉnh 1.8 Mb)

 

--ooOoo--

 

MỤC LỤC:

Mục Lục  ……..……...………………………….............i

Lời giới thiệu ……........………………………………....iii

 

LIÊN QUAN ĐẾN ẤN ĐỘ:

Chương 1:

Giảng Giải về Lời Phát Nguyện .....................................5

Chương 2:

Giảng Giải về Các Ngôi Bảo Tháp của Chư Phật ...........21

Chương 3:

Giảng Giải về Hai Ngôi Bảo Tháp Thờ Búi Tóc và Vải Choàng .................................................................................57

Chương 4:

Giảng Giải về Mười Ngôi Bảo Tháp ..............................65

Chương 5:

Giảng Giải về sự Lưu Trữ các Xá Lợi ..........................111

Chương 6:

Giảng Giải về Tám Mươi Bốn Ngàn Ngôi Bảo Tháp .....119

 

LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH LAN:

Chương 7:

Giảng Giải về Tu Viện Bảo Tháp (Thūpārāma) ............143

Chương 8:

Giảng Giải về Sự Ngự Đến của Cội Bồ Đề ...................181

Chương 9:

Giảng Giải về Các Ngôi Bảo Tháp ở Mỗi Do-Tuần ......191

Chương 10:

Giảng Giải về các Đức Vua Kế Vị nhằm Giải Thích Sự Việc ................................................................................195

Chương 11:

Giảng Giải về Ngôi Bảo Tháp ở Mahiyaṅgana .............197

Chương 12:

Giảng Giải về Tu Viện Maricavaṭṭi ..............................211

Chương 13:

Giảng Giải về Sự Nhận Được Vật Liệu Xây Dựng Ngôi Bảo Tháp ................................................................................233

Chương 14:

Giảng Giải về Sự Khởi Công Xây Ngôi Bảo Tháp ........253

Chương 15:

Giảng Giải và Mô Tả H́nh Thức của Căn Pḥng Thờ Xá Lợi .................................................................................269

Chương 16:

Giảng Giải về Việc Tôn Trí Xá Lợi .............................315

Chương 17:

Giảng Giải về Ngôi Đại Bảo Điện ................................347

Phần Kết Thúc. …………………………………….…..367

CÁC BẢN DỊCH CỦA TỲ KHƯU INDACANDA, Ph. D.

 

   
 

<Đầu Trang>