Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

SÁCH SONG NGỮ PĀLI - VIỆT

 

DĪPAVAṂSA & SỬ LIỆU VỀ ĐẢO LAṄKĀ

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

DĪPAVAṂSA & SỬ LIỆU VỀ ĐẢO LAṄKĀ

 

 

(Đây là văn bản gồm nhiều trang PDF)

 

(Văn Bản PDF hoàn chỉnh 1.4 Mb)

 

--ooOoo--

 

MỤC LỤC:....................................................................................i


Vài nét về tác giả và dịch phẩm..................................................vi


GIỚI THIỆU TÁC PHẨM..........................................................xi


CHƯƠNG 1: ................................................................................1
Câu kệ 01-05: Lời mở đầu của tác giả .............................................1
Câu kệ 06-14: Bồ tác thành tựu quả Phật và thọ hưởng lạc giải
thoát ...............................................................................................2
Câu kệ 15-23: Đức Phật quán xét về sự phát triển của ḥn đảo
Laṅkā. ...........................................................................................4
Câu kệ 29-44: Đức Phật chuyển Pháp Luân tế độ chúng sanh..........7
Câu kệ 45-65: Ngự đến đảo Laṅkā (Lần thứ nhất). Cảm hoá các
dạ-xoa .........................................................................................10
Câu kệ 66-80: Hoàn tất việc chuyển dời các dạ-xoa đến đảo
Giridīpa........................................................................................ 14


CHƯƠNG 2: ..............................................................................19
Câu kệ 01-50:Đức Phật ngự đến đảo Laṅkā (lần thứ nh́). Khuất
phục và ḥa giải hai loài rồng đang gây chiến .................................19
Câu kệ 51-60: Ngự đến đảo Laṅkā (lần thứ ba) do sự thỉnh mời
của Long vương Maṇi-akkhika..................................................... 28
Câu kệ 61-69: Đức Phật Thích Ca xác nhận việc ba vị Phật quá
khứ và ba nhánh Bồ Đề liên quan đến các vị Phật ấy đă được trồng
xuống đảo Laṅkā ......................................................................... 30


CHƯƠNG 3: ..............................................................................33
Câu kệ 01-61: Liệt kê các triều đại ở Jambudīpa (Ấn Độ) từ vị vua
đầu tiên cho đến đức vua Ajātasattu (A-xà-thế)............................. 33

CHƯƠNG 4: ..............................................................................47
Câu kệ 01-33: Cuộc Kết Tập lần thứ nhất do ngài Mahākassapa
chủ tọa ........................................................................................ 47
Câu kệ 34-68: Sự truyền thừa Giáo Pháp và cuộc Kết Tập lần thứ
nh́................................................................................................ 53
Câu kệ 69-93: Sự phân chia thành 18 hệ phái sau cuộc Kết Tập lần
thứ nh́ ......................................................................................... 60


CHƯƠNG 5: ..............................................................................67
Câu kệ 01-13: Tư liệu liên quan đến ngài Moggaliputta Tissa là vị
chủ tọa cuộc Kết Tập lần thứ ba .................................................. 67
Câu kệ 14-48: Sự truyền thừa Giáo Pháp .................................... 69


CHƯƠNG 6: ..............................................................................77
Câu kệ 01-98: Sử liệu về đức vua Asoka: Lên ngôi vua ở xứ
Jambudīpa, thọ hưởng phước báu đă tạo, phát khởi đức tin, quy y
Tam Bảo, cúng dường hội chúng tỳ khưu, xây dựng bảo tháp ....... 77


CHƯƠNG 7: ..............................................................................97
Câu kệ 01-16: Lễ hội dâng cúng 84.000 tu viện ........................... 97
Câu kệ 17-30: Mahinda và Saṅghamittā xuất gia .......................... 99
Câu kệ 31-58: Ngài Moggalliputtatissa thanh lọc Giáo Hội và tiến
hành cuộc Kết Tập lần thứ ba .................................................... 102


CHƯƠNG 8: ........................................................................... 109
Câu kệ 01-12: Ngài Moggalliputtatissa phái các nhóm tỳ khưu đi
truyền bá Phật Pháp ở các xứ biên địa ........................................ 109


CHƯƠNG 9: ........................................................................... 113
Câu kệ 01-36: Sự thành lập vương quốc Laṅkā.......................... 113
Câu kệ 37-42: Đức Phật đă ngự đến ḥn đảo Laṅkā ba lần ....... 119
Câu kệ 43-45: Vị vua đầu tiênVijaya băng hà ............................. 120

CHƯƠNG 10: ......................................................................... 121
Câu kệ 01-09: Các vị vua kế nghiệp có liên hệ huyết thống với
ḍng dơi Sākya (Thích Ca) ........................................................ 121


CHƯƠNG 11: ......................................................................... 123
Câu kệ 01-25: Đức vua Devānampiya lên ngôi vua ở xứ
Tambapaṇṇi và thành tựu quả phước.......................................... 123
Câu kệ 26- 40: T́nh thân hữu và niềm tin vào Phật Pháp của đức
vua Asoka (Jambudīpa) và đức vua Devānampiya (Tambapaṇṇi)
.................................................................................................. 127


CHƯƠNG 12: ......................................................................... 131
Câu kệ 01-07: Phẩm vật và lời nhắn nhủ của đức vua Asoka....... 131
Câu kệ 08-40: Phái đoàn của ngài Mahinda ngự đến ḥn đảo
Laṅkā........................................................................................ 132
Câu kệ 41-82: Tiếp độ đức vua Devānampiyatissa và hoàng hậu
Anulā ........................................................................................ 137


CHƯƠNG 13: ......................................................................... 147
Câu kệ 01-17: Ngài Mahinda thuyết Pháp độ chúng sanh ........... 147
Câu kệ 18-34 Đức vua dâng cúng khu vườn Mahāmeghavana..... 150
Câu kệ 35-64: Bảy lần động đất khẳng định sự thiết lập Giáo Pháp
ở tại ḥn đảo này ....................................................................... 153


CHƯƠNG 14: ......................................................................... 159
Câu kệ 01-07: Động đất lần thứ tám khẳng định việc an trí Xá-lợi
đức Phật và xây dựng ngôi bảo tháp........................................... 159
Câu kệ 08-19: Việc thuyết Pháp của ngài Mahinda...................... 160
Câu kệ 20-49: Việc kết ranh giới tại Tissārāma là tu viện thứ nhất
.................................................................................................. 162
Câu kệ 50-80: Việc xây dựng và kết ranh giới tu viện thứ nh́ ở tại
ngọn núi Tissa. Mahāriṭṭha và năm mươi lăm vị vương tử xuất gia.
Sáu mươi hai vị A-la-hán an cư mùa mưa đầu tiên tại đảo Laṅkā
.................................................................................................. 167

CHƯƠNG 15: ......................................................................... 175
Câu kệ 01-32: Cung thỉnh xá-lợi Phật ......................................... 175
Câu kệ 33-63: Ba vị Phật quá khứ Kakusandha, Konāgamana,
Kassapa và ḥn đảo Laṅkā ........................................................ 181
Câu kệ 64-72: Lời tiên tri của đức Phật Gotama về vai tṛ của ngài
Mahinda và việc an trí xá-lợi tại ḥn đảo Laṅkā .......................... 186
Câu kệ 73-94: Chuẩn bị việc xuất gia của hoàng hậu Anulā ......... 187


CHƯƠNG 16: ......................................................................... 193
Câu kệ 01-39: Việc rước cội Đại Bồ Đề từ Jambudīpa đến ḥn đảo
Laṅkā........................................................................................ 193
Câu kệ 40-43: Hoàng hậu Anulā và một ngàn nữ nhân xuất gia trở
thành tỳ khưu ni.......................................................................... 199


CHƯƠNG 17: ......................................................................... 201
Câu kệ 01-75: Ḥn đảo Laṅkā qua bốn đời đức Phật: Kakusandha,
Konāgamana, Kassapa, và Gotama............................................. 201
Câu kệ 76-88: Mối giao hảo giữa đức vua Asoka và
Devānampiyatissa....................................................................... 214
Câu kệ 89-110: Ngài Mahinda Niết Bàn..................................... 216


CHƯƠNG 18: ......................................................................... 221
Câu kệ 01-06: Lời tán dương Tam Bảo ...................................... 221
Câu kệ 07-43: Danh tánh các vị tỳ khưu ni ở Jambudīpa và
Tambapaṇṇi............................................................................... 222
Câu kệ 44-45: Sử liệu về đảo Laṅkā từ triều vua Sīva đến triều vua
Abhaya ..................................................................................... 228


CHƯƠNG 19: ..........................................................................231
Câu kệ 01-23: Phật Giáo dưới triều vua Abhaya Duṭṭhagāmaṇī ....231


CHƯƠNG 20: ......................................................................... 237
Câu kệ 01-36: Phật Giáo từ triều vua Saddhātissa đến triều vua
Kuṭikaṇṇatissa ........................................................................... 237

CHƯƠNG 21: ......................................................................... 245
Câu kệ 01-30: Đức tin và sự cúng dường của đức vua (Bhatika)
Abhaya ..................................................................................... 245
Câu kệ 31-38: Phật Giáo từ triều vua Nāga đến triều vua Subha
.................................................................................................. 250
CHƯƠNG 22: ......................................................................... 255
Câu kệ 01-73: Phật Giáo từ triều vua Vasabha đến triều vua
Mahāsena................................................................................... 255


--ooOoo--

 

   
 

<Đầu Trang>