Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 45

 

MILINDAPAHAPĀLI & MILINDA VẤN ĐẠO

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html )

 

 

 

MILINDAPAHAPĀḶI & MILINDA VẤN ĐẠO

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

*****

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

    BĀHIRAKATHĀ - PHẦN NGOẠI THUYẾT:  

 PUBBAYOGO - SỰ LIN HỆ TRONG QU KHỨ:

 

*****

 

 MILINDAPAHĀ - CC CU HỎI CỦA MILINDA:

 

1. Mahāvaggo - Đại Phẩm

2. Addhānavaggo - Phẩm Hnh Trnh

3. Vicāravaggo - Phẩm Sở Hữu Tứ

4. Nibbānavaggo - Phẩm Niết Bn July 06, 2010

5. Buddhavaggo - Phẩm Đức Phật July 08, 2010

6. Sativaggo - Phẩm Tr Nhớ July 10, 2010

7. Arūpadhammavavatthānavaggo - Phẩm Xc Định Cc Php V Sắc July 16, 2010

 

*****

 

MILINDAPAHĀNAṂ PUCCHĀVISSAJJANĀ -

VIỆC HỎI V TRẢ LỜI CC CU HỎI CỦA MILINDA:

July 21, 2010

 

*****

 

MEṆḌAKAPAHĀRAMBHO -

PHẦN MỞ ĐẦU CC CU HỎI NGHỊCH L:  

Aug. 04, 2010

 

 *****

 

MEṆḌAKAPAHĀ - CC CU HỎI NGHỊCH L:

 

I. IDDHIBALAVAGGO - PHẨM NĂNG LỰC CỦA THẦN THNG:

1. Pūjā-appaṭiggahana-paho - Cu hỏi về việc khng thọ nhận cng dường Aug. 28, 2010

2. Bhagavato sabbautāpaho - Cu hỏi về bản thể Ton Tri của đức Thế Tn Sept. 11, 2010

3. Devadattapabbajjajāpaho - Cu hỏi về sự xuất gia của Devadatta Sept. 11, 2010

4. Mahābhūmicālapātubhāvapaho - Cu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của tri đất  Sept. 19, 2010

5. Sivirao cakkhudānapaho - Cu hỏi về sự bố th mắt của đức vua Sivi Oct. 02, 2010

6. Gabbhāvakkantipaho - Cu hỏi về sự nhập vo bo thai Oct. 02, 2010

7. Saddhammantaradhānapaho - Cu hỏi về sự biến mất của Chnh Php Oct. 06, 2010

8. Akusalacchedanapaho - Cu hỏi về sự cắt đứt php bất thiện Oct. 21, 2010

9. Uttarikaraṇīyābhāvapaho - Cu hỏi về tnh chất của việc cần phải lm thm nữa Oct. 21, 2010

10. Iddhibaladassanapaho - Cu hỏi về sự nhận thức đối với năng lực của thần thng Oct. 21, 2010

 

II. ABHEJJAVAGGO - PHẨM KHNG BỊ CHIA RẼ:

1. Khuddānukhuddakapaho - Cu hỏi về cc điều nhỏ nhặt v tiểu tiết  Nov. 02, 2010

2. Ṭhapanīyabyākaraṇapaho - Cu hỏi về việc trả lời nn được đnh chỉ  Nov. 02, 2010

3. Maccubhāyanābhāyanapaho - Cu hỏi về việc sợ hi hay khng sợ hi sự chết  Nov. 03, 2010

4. Maccupāsāmuttikapaho - Cu hỏi về sự thot khỏi ci bẫy của Thần Chết  Nov. 03, 2010

5. Bhagavato lābhantarāyapaho -

                           Cu hỏi về sự chướng ngại trong việc thọ nhận của đức Thế Tn Nov. 03, 2010

6. Ajānantassa pāpakaraṇe bahu-apuapaho -

                           Cu hỏi về việc c nhiều tội ở hnh động c của người khng biết Nov. 04, 2010

7. Bhikkhusaṇghapariharaṇa paho - Cu hỏi về việc quản trị hội chng tỳ khưu Nov. 04, 2010

8. Abhejjaparisatāpaho - Cu hỏi về việc hội chng khng bị chia rẽ Nov. 04, 2010

 

III. PAṆĀMITAVAGGO - PHẨM Đ BỊ GIẢI TN:

1. Seṭṭhadhammapaho - Cu hỏi về Gio Php tối thượng Nov. 21, 2010

2. Sabbasatta hitaphraṇapaho - Cu hỏi về sự ban pht điều lợi ch đến tất cả chng sanh Nov. 21, 2010

3. Vatthaguyhatidassanapaho - Cu hỏi về việc biểu lộ vật được che giấu sau lớp vải Nov. 21, 2010

4. Pharusavācābhāvapaho - Cu hỏi về bản thể của lời ni gay gắt Nov. 21, 2010

5. Rukkhācetanabhāvapaho - Cu hỏi về bản thể suy tư của cy cối Nov. 22, 2010

6. Piṇḍapātamahapphalapaho - Cu hỏi về quả bu lớn của mn th thực Nov. 24, 2010

7. Buddhapūjanapaho - Cu hỏi về sự cng dường đức Phật Nov. 26, 2010

8. Pādasakalikāhatapaho - Cu hỏi về việc bị thương bởi miếng đ ở bn chn Jan. 14, 2011

9. Aggaggasamaṇapaho - Cu hỏi về vị Sa-mn cao qu hạng nhất Jan. 15, 2011

10. Vaṇṇabhaṇanapaho - Cu hỏi về lời ni ca ngợi Jan. 16, 2011

11. Ahiṃsāniggahapaho - Cu hỏi về sự khng hm hại v sự trấn p Jan. 17, 2011

12. Bhikkhupaṇāmitapaho - Cu hỏi về việc đ giải tn cc vị tỳ khưu Jan. 18, 2011

 

IV. SABBAUTAĀṆAVAGGO - PHẨM VỀ TR TON TRI:

1. Iddhiyā kammavipākabalavatarapaho -

                             Cu hỏi về thần thng v quả thnh tựu của nghiệp Jan. 19, 2011

2. Dhammavinayapaṭicchannāpaṭicchannapaho -

                             Cu hỏi về Php v Luật được che giấu hay khng được che giấu Jan. 19, 2011

3. Musāvādagarulahubhāvapaho - Cu hỏi về tnh chất nặng nhẹ của lời ni dối Jan. 20, 2011

4. Bodhisattadhammatāpaho - Cu hỏi về quy luật tự nhin đối với đức Bồ Tt Jan. 20, 2011

5. Attanipātanapaho - Cu hỏi về việc lao mnh xuống Jan. 21, 2011

6. Mettānisaṃsa paho - Cu hỏi về lợi ch của tm từ Jan. 22, 2011

7. Kusalākusalasamapaho - Cu hỏi về sự bằng nhau của thiện v bất thiện Jan. 23, 2011

8. Amarādevīpaho - Cu hỏi về hong hậu Amarā Jan. 23, 2011

9. Khīṇāsavābhāyanapaho - Cu hỏi về sự khng sợ hi của bậc lậu tận Jan. 24, 2011

10. Tathāgata sabbautāpaho - Cu hỏi về bản thể ton tri của đức Như Lai Jan. 24, 2011

 

V. SANTHAVAVAGGO - PHẨM THN THIẾT:

1. Santhavapaho - Cu hỏi về sự thn thiết Jan. 25, 2011

2. Udarasaatapaho - Cu hỏi về việc hạn chế bao tử Jan. 26, 2011

3. Bhagavato appābādhatāpaho - Cu hỏi về sự t bệnh của đức Thế Tn  Jan. 27, 2011

4. Anuppannamagguppādakapaho - Cu hỏi về vị lm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi Jan. 28

5. Lomasakassapa paho - Cu hỏi về Lomasakassapa Jan. 29, 2011

6. Chaddantajotipāla paho - Cu hỏi về Chaddanta v Jotipāla Jan. 30, 2011

7. Ghatīkārapaho - Cu hỏi về Ghaṭīkāra Jan. 31, 2011

8. Brāhmanarājavādapaho - Cu hỏi về lời ni l B-la-mn v l vua Feb. 01, 2011

9. Gāthābhigītabhojanakathāpaho -

                               Cu hỏi giảng về vật thực do việc ngm nga cc bi kệ Feb. 02, 2011

10. Dhammadesanāya appossukabhāvapaho -

      Cu hỏi về trạng thi khng nỗ lực trong việc thuyết giảng Gio Php của đức Thế Tn Feb. 03, 2011

11. Ācariyānācariyakatāpaho - Cu hỏi về trạng thi khng c thầy của vị thầy Feb. 04, 2011

 

 *****

 

ANUMĀNAPAHĀ - CC CU HỎI SUY LUẬN:

 

I. BUDDHAVAGGO - PHẨM ĐỨC PHẬT:

1. Dvībuddhuppādapaho - Cu hỏi về việc sanh ln của hai vị Phật  Feb. 05, 2011

2. Gotamiyā vatthadānapaho - Cu hỏi về việc dng cng tấm vải của b Gotamī  Feb. 06, 2011

3. Gihipabbajitasammāpaṭipattipaho -

                        Cu hỏi về việc thực hnh đng đắn của hng tại gia v xuất gia  Feb. 07, 2011

4. Paṭipadādosapaho - Cu hỏi về sự sai tri trong đường lối thực hnh  Feb. 08, 2011

5. Hīnāyāvattanapaho - Cu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường  Feb. 09, 2011

6. Arahato vedanāvediyanapaho - Cu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hn  Feb. 10, 2011

7. Abhisamayantarāyapaho - Cu hỏi về chướng ngại của sự chứng ngộ  Feb. 11, 2011

8. Dussīlapaho - Cu hỏi về giới hạnh tồi  Feb. 12, 2011

9. Udakasattajīvatāpaho - Cu hỏi về việc c sinh mạng v sự sống của nước  Feb. 13, 2011

 

II. NIPPAPACAVAGGO - PHẨM KHNG CHƯỚNG NGẠI:

1. Nippapacapaho - Cu hỏi về php khng chướng ngại  Feb. 14, 2011

2. Gihī-arahantapaho - Cu hỏi về người tại gia chứng A-la-hn  Feb. 15, 2011

3. Arahato satisammosapaho - Cu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hn  Feb. 16, 2011

4. Loke natthibhāvapaho - Cu hỏi về vật thể khng c ở thế gian  Feb. 17, 2011

5. Akammajādipaho - Cu hỏi về vật khng sanh ra do nghiệp  Feb. 18, 2011

6. Kammajākammajapaho - Cu hỏi về vật sanh ra do nghiệp v khng sanh ra do nghiệp  Feb. 19, 2011

7. Yakkhamatasarīrapaho - Cu hỏi về thy chết của Dạ-xoa  Feb. 20, 2011

8. Sikkhāpadapaho - Cu hỏi về sự quy định điều học  Feb. 21, 2011

9. Suriyatāpapaho - Cu hỏi về sự chiếu sng của mặt trời  Feb. 22, 2011

10. Suriyatapanapaho dutiyo - Cu hỏi về sự chiếu sng của mặt trời  Feb. 23, 2011

 

III. VESSANTARAVAGGO - PHẨM VESSANTARA:

1. Vessantaraputtadānapaho - Cu hỏi về việc bố th con của Vessanta Feb. 25, 2011

2. Dukkarakārikāpaho - Cu hỏi về việc hnh khổ hạnh Feb. 27, 2011

3. Kusalākusalabalavatarapaho - Cu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn March. 01, 2011

4. Pubbapetādisapaho - Cu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đ qu vng March. 02, 2011

5. Supinapaho - Cu hỏi về giấc mơ March. 03, 2011

6. Akālamaraṇapaho - Cu hỏi về việc chết khng đng thời. March. 05, 2011

7. Cetiyapariyapaho - Cu hỏi về điều kỳ diệu ở bảo thp. March. 06, 2011
            8. Dhammābhisamayapaho - Cu hỏi về sự lnh hội Gio Php.
March. 08, 2011
            9. Nibbānassa adukkhamissabhāvapaho - Cu hỏi về tnh chất khng bị xen lẫn khổ của Niết Bn.
            10. Nibbānarūpasaṇṭhānapaho - Cu hỏi về hnh thể v vị tr của Niết Bn.
March. 11, 2011
            11. Nibbānasacchikaraṇapaho - Cu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bn.
March. 13, 2011
            12. Nibbānasannihitapaho - Cu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bn.
March. 14, 2011

 

IV. ANUMĀNAVAGGO - PHẨM SUY LUẬN:

1. Anumānapaho - Cu hỏi (giảng bằng sự) suy luận. March. 15, 2011

2. Dhutaṇgapaho - Cu hỏi về php từ khước. March. 16, 2011

 

 *****

 

OPAMMAKATHĀPAHĀ - CC CU HỎI GIẢNG VỀ CC V DỤ:

 

 MĀTIKĀ - CC TIU ĐỀ:

 

I. GADUBHAVAGGO - PHẨM LỪA:

1. Gadrabhaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi lừa.  March. 17, 2011
            2. Kukkuṭaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi g trống.
            3. Kalandakaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi sc.
            4. Dīpiniyaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi beo ci
            5. Dīpikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi beo đực.
            6. Kummaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi ra.
 March. 17, 2011
            7. Vaṃsaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cy tre.
            8. Cāpaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cy cung.
            9. Vāyasaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi quạ.
            10. Makkaṭaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi khỉ.

 

II. SAMUDDAVAGGO - PHẨM BIỂN CẢ: March. 17, 2011

1. Lāpulataṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của dy bầu. March. 18, 2011
            2. Padumaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cy sen.
            3. Bījaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của hạt giống.
            4. Sālakalyāṇikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cy sālā xinh đẹp.
            5. Nāvaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của chiếc thuyền.
            6. Nāvālakanakaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của ci neo thuyền.
March. 22, 2011
            7. Kupaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cột buồm.
            8. Niyāmakaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của người thuyền trưởng.
            9. Kammakaraṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của người lm cng.
            10. Samuddaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của biển cả.
 

III. PAṬHAVIVAGGO - PHẨM ĐẤT:

1. Paṭhavyaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của đất. March. 26, 2011
            2. Āpaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của nước.
            3. Tejaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của lửa.
            4. Vāyuṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của gi.
            5. Pabbataṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của ni.
            6. Ākāsaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của hư khng.
March. 28, 2011
            7. Candaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của mặt trăng.
            8. Suriyaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của mặt trời.
            9. Sakkaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của vị Sakka.
            10. Cakkavatyaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của vị Chuyển Lun.
 

IV. UPACIKĀVAGGO - PHẨM MỐI:

1. Upacikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi mối. April. 02, 2011
            2. BiḶālapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi mo.
            3. Unduraṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi chuột.
            4. Vicchikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi b cạp.
            5. Nakulaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi chồn.
            6. Jarasigālaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi ch rừng gi.April
. 03, 2011
            7. Migaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi nai.
            8. Gorūpaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi b.
            9. Varāhaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi heo.
            10. Hatthiṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi voi.
 

V. SĪHAVAGGO - PHẨM SƯ TỬ:

1. Sīhaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi sư tử.April. 04, 2011
            2. Cakkavākaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi ngỗng đỏ.
            3. Peṇāhikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi sếu ci.
            4. Gharakapotaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi bồ cu nh.
            5. Ulūkaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi chim c.
            6. Satapattaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi chim g kiến.April
. 05, 2011
            7. Vagagulyaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi dơi.
            8. Jalūkaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi đỉa.
            9. Sappaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi rắn.
            10. Ajagaraṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi trăn.
 

VI. MAKKAṬAKAVAGGO - PHẨM NHỆN:

1. Makkaṭakaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi nhện. April. 06, 2011
            2. Thanassītadārakaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của đứa b đeo bầu v.
            3. Kummaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi ra.
            4. Pavanaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của khu rừng.
            5. Rukkhaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cy cối.
            6. Meghaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của cơn mưa. April
. 07, 2011
            7. Maṇiratanaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của ngọc ma-ni.
            8. Māgavikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của người thợ săn.
            9. Bāḷisikaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của người cu c.
            10. Tacchakaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của người thợ mộc.
 

VII. KUMBHAVAGGO - PHẨM CHUM NƯỚC:

1. Kumbhaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của chum nước. April. 08, 2011
            2. Kāḷāyasaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của loi hắc điểu.
            3. Chattaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của ci lọng che.
            4. Khettaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của thửa ruộng.
            5. Agadaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của thuốc giải độc.
            6. Bhojanaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của vật thực.
            7. Issāsaṅgapaho - Cu hỏi về tnh chất của người cung thủ.
 

NIGAMANAṂ - ĐOẠN KẾT: April. 09, 2011

 

Milindapaho niṭṭhito - Milinda Vấn Đạo được chấm dứt.

April. 10, 2011

 

--ooOoo--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

<Đầu Trang>