Trang Chνnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 43

 

NETTIPAKARAṆA - CẨM NANG HỌC PHẬT

 

(Đọc với font VU- Times vΰ Acrobat Reader)

Cập Nhật: Sunday, January 24, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

Saṃgahavāro –                                                                            

Uddesavāro –

Niddesavāro –

Paṭiniddesavāro –

 

1. Desanāhāravibhaṅgo –

2. Vicayahāra –

3. Yuttihāra –

4. Padaṭṭhānahāra –

5. Lakkhaṇahāra – 

6. Catubyūhahāra –

7. Āvaṭṭahāra – 

8. Vibhattihāra –

9. Parivattanahāra –

10. Vevacanahāra – 

11. Paρρattihāra – 

12. Otaraṇahāra –

13. Sodhanahāra – 

14. Adhiṭṭhānahāra –

15. Parikkhārahāra –

16. Samāropanahāra –

 

 

1. Desanāhāra  sampāta 

2. Vicayahāra –

3. Yuttihāra –

4. Padaṭṭhānahāra –

5. Lakkhaṇahāra – 

6. Catubyūhahāra –

7. Āvaṭṭahāra – 

8. Vibhattihāra –  

9. Parivattanahāra –

10. Vevacanahāra –

11. Paρρattihāra – 

12. Otaraṇahāra – 

13. Sodhanahāra – 

14. Adhiṭṭhānahāra – 

15. Parikkhārahāra –  

16. Samāropanahāra –

 

Nayasamuṭṭhānaṃ – 

Sāsanapaṭṭhānaṃ –                                                                          

        

--ooOoo--

 

 

 
   
 

<Đầu Trang>