Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

BUDDHAVAṂSAPĀḶI & PHẬT SỬ

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

BUDDHAVAṂSAPĀḶI & PHẬT SỬ

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

 

 

*****

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

                

      Ratanacaṅkamanakaṇḍo -

      Con Đường Kinh Hnh Bằng Chu Bu                              2   -   19

      Sumedhakathā - Phần Ni về Sumedha                              20  -   53

 

1    Dīpaṅkarabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Dīpaṅkara                                             54   -   59

2    Koṇḍaabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Koṇḍaa                                             60   -   67

3    Maṅgalabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Maṅgala                                                68   -   75

4    Sumanabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Sumana                                                 76   -   83

5    Revatabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Revata                                                  84   -   91

6    Sobhitabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Sobhita                                                   92  -   99

7    Anomadassibuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Anomadassī                                          100  -  107

8    Padumabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Paduma                                                108  -  113

9    Nāradabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Nārada                                                 114   -  121

10  Padumuttarabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Padumuttara                                         122   -  129

11   Sumedhabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Sumedha                                              130   -  137

12  Sujātabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Sujāta                                                   138   -  145

13  Piyadassibuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Piyadassī                                               146   -  151

14  Atthadassibuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Atthadassī                                             152   -  157

15  Dhammadassibuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Dhammadassī                                        158   -  163

16  Siddhatthabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Siddhattha                                             164   -  169

17  Tissabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Tissa                                                     170   -  177

18  Phussabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Phussa                                                   178   -  183

19  Vipassibuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Vipassī                                                   184   -  191

20 Sikhībuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Sikhī                                                      192   -  199

21  Vessabhūbuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Vessabhū                                               200  -  207

22  Kakusandhabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Kakusandha                                           208  -  215

23  Koṇāgamanabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Koṇāgamana                                          216  -  223

24  Kassapabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Kassapa                                                 224  -  233

25  Gotamabuddhavaṃso -

      Lịch Sử Đức Phật Gotama                                                  234  -  239

 

      Buddhapakiṇṇakakaṇḍo -

      Chương Tổng Hợp về Chư Phật                                         240  -  243

      Dhātubhājanīyakathā -

      Giảng Giải về Việc Phn Chia X-Lợi                                 244  -  247

   

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>