Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI-VIỆT tập 41

 

APADĀNAPĀḶI & THNH NHN K SỰ

 Tập Ba

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU-Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO & PHN TCH ĐẠO

Tập 3

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

I. SUMEDHĀVAGGO-PHẨM SUMEDHĀ:

 

1.     Sumedhāpadānaṃ-

        K Sự về Sumedhā

2.     Mekhalādāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Mekhalādāyikā

3.     Maṇḍapadāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Maṇḍapadāyikā

4.     Saṅkamanatthāpadānaṃ-

        K Sự về Saṇkamanatthā

5.     Naḷamālikāpadānaṃ-

        K Sự về Naḷamālikā

6.     Ekapiṇḍapātadāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Ekapiṇḍapātadāyikā 

7.     Kaṭacchubhikkhādāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Kaṭacchubhikkhādāyikā

8.     Sattuppalamālikāpadānaṃ-

        K Sự về Sattuppalamālikā

9.     Pacadīpikāpadānaṃ-

        K Sự về Pacadīpikā

10.   Udakadāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Udakadāyikā

        Tassuddānaṃ-Tm Lược của Phẩm Ny

 

***

 

II. EKUPOSATHIKAVAGGO-PHẨM MỘT LẦN TRAI GIỚI:

 

11.   Ekuposathikāpadānaṃ-

        K Sự về Ekuposathikā

12.   Salalapupphikāpadānaṃ-

        K Sự về Salalapupphikā

13.   Modakadāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Modakadāyikā

14.   Ekāsanadāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Ekāsanadāyikā

15.   Pacadīpadāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Pacadīpadāyikā

16.   Sālamālikāpadānaṃ-

        K Sự về Sālamālikā

17.   Mahāpāpatigotamī-apadānaṃ-

        K sự về Mahāpajāpatigotamī

18.   Khemāpadānaṃ-

        K Sự về Khemā

19.   Uppalavaṇṇāpadānaṃ-

        K Sự về Uppalavaṇṇā

20.   Paṭācārāpadānaṃ-

        K Sự về Paṭācārā

        Tassuddānaṃ-Tm Lược của Phẩm Ny

 

***

 

III. KUṆḌALAKESIVAGGO-PHẨM KUṆḌALAKESĪ:

 

21.   Kuṇḍalakesāpadānaṃ-

        K Sự về Kuṇḍalakesā

22.   Kisāgotamī apādānaṃ-

        K Sự về Kisāgotamī

23.   Dhammadinnāpadānaṃ-

        K Sự về Dhammadinnā

24.   Sakulāpadānaṃ-

        K Sự về Sakulā

25.   Nandājanapadakalyāṇī apadānaṃ-

        K Sự về Nandā-Mỹ Nhn của Xứ Sở

26.   Soṇāpadānaṃ-

        K Sự về Soṇā

27.   Bhaddākāpilāni-apadānaṃ-

        K Sự về Bhaddākāpilānī

28.   Yasodharāpadānaṃ-

        K Sự về Yasodharā

29.   Dasabhikkhunīsahassāpadānaṃ-

        K Sự về 10.000 vị Tỳ Khưu Ni

30.   Aṭṭhārasabhikkhunīsahassāpadānaṃ-

        K Sự về 18.000 vị Tỳ Khưu Ni

        Tassuddānaṃ-Tm Lược của Phẩm Ny

 

***

 

IV. KHATTIYĀVAGGO-PHẨM CC NI DNG ST-ĐẾ-LỴ:

 

31.   Yasavatīpamukhabhikkhunīnaṃ apadānaṃ-

        K Sự về cc vị Tỳ Khưu Ni đứng đầu l Yasavatī

32.   Brahmaṇakaābhikkhunīnaṃ apadānaṃ-

        K Sự về cc vị Tỳ Khưu Ni Thiếu Nữ B-la-mn

33.   Uppaladāyikāpadānaṃ-

        K Sự về Uppaladāyikā

34.   Sigālamātāpadānaṃ-

        K Sự về Sigālamātā

35.   Sukkāpadānaṃ-

        K Sự về Sukkā

36.   Rūpanandāpadānaṃ-

        K Sự về Rūpanandā

37.   Aḍḍhakāsī-apadānaṃ-

        K Sự về Aḍḍhakāsī

38.   Puṇṇāpadānaṃ-

        K Sự về Puṇṇā

39.   Ambapālī-apadānaṃ-

        K Sự về Ambapālī

40.   Pesalāpadānaṃ-

        K Sự về Pesalā

        Tassuddānaṃ-Tm Lược của Phẩm Ny

        Atha vagguddānaṃ-Tm Lược của Cc Phẩm

 

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>