Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI-VIỆT tập 40

 

APADĀNAPĀḶI & THNH NHN K SỰ

 Tập Hai

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU-Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

APADĀNAPĀḶI & THNH NHN K SỰ

Tập 2

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

XLI. METTEYYAVAGGO-PHẨM METTEYYA:

 

401. Tissametteyyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Tissametteyya

402. Puṇṇakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Puṇṇaka 

403. Mettaguttherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Mettagū

404. Dhotakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Dhotaka

405. Upasivattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Upasiva

406. Nandakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nandaka 

407. Hemakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Hemaka

408. Todeyyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Todeyya

409. Jatukaṇṇittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Jatukaṇṇi 

410. Udenattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Udena

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược 

 

***

 

XLII. BHADDĀLIVAGGO-PHẨM BHADDĀLI:

 

411. Bhaddālittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bhaddāli 

412. Ekachattiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekachattiya 

413. Tiṇasūlakachadaniyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Tiṇasūlakachadaniya 

414. Madhumaṃsadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Madhumaṃsadāyaka 

415. Nāgapallavakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nāgapallavaka 

416. Ekadīpiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekadīpiya 

417. Ucchaṅgapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ucchaṅgapupphiya 

418. Yāgudāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Yāgudāyaka 

419. Patthodanadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Patthodanadāyaka 

420. Macadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Macadāyaka

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

XLIII. SAKIṂSAMMAJJAKAVAGGO-PHẨM SAKIṂSAMMAJJAKA:

 

421. Sakiṃsammajjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sakiṃsammajjaka 

422. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekadussadāyaka 

423. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekāsanadāyaka 

424. Sattakadambapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sattakadambapupphiya 

425. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Koraṇḍapupphiya 

426. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ghatamaṇḍadāyaka 

427. Ekadhammasavaṇiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekadhammasavaṇiya 

428. Sucintitattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sucintita 

429. Soṇṇakiṅkaṇiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Soṇṇakiṅkaṇiya 

430. Soṇṇakontarikattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Soṇṇakontarika 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

XLIV. EKAVIHĀRIVAGGO-PHẨM EKAVIHĀRĪ:

 

431. Ekavihāriyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekavihāriya 

432. Ekasaṃkhiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekasaṃkhiya 

433  Pāṭihīrasaakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pāṭihīrasaaka 

434. āṇatthavikattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo āṇatthavika 

435. Ucchukhaṇḍikattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ucchukhaṇḍika 

436. Kalambadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kalambadāyaka 

437. Ambāṭakadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ambāṭakadāyaka 

438. Harītakadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Harītakadāyaka 

439. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ambapiṇḍiya 

440. Jambuphaliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Jambuphaliya 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***  

 

XLV. VIBHĪṬAKAVAGGO-PHẨM VIBHĪṬAKA:

 

441. Vibhīṭakamijiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vibhīṭakamijiya 

442  Koladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Koladāyaka 

443. Billaphaliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Billaphaliya

444. Bhallātakadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bhallātakadāyaka 

445. Uttalipupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Uttalipupphiya 

446. Ambāṭakiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ambāṭakiya 

447. Sīhāsanikattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanika 

448. Pādapīṭhiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pādapīṭhiya 

449. Vedikārakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vedikāraka 

450. Bodhighariyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bodhighariya 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

XLVI. JAGATIDĀYAKAVAGGO-PHẨM JAGATIDĀYAKA:

 

451. Jagatidāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Jagatidāyaka 

452. Morahatthiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Morahatthiya 

453. Sīhāsanavījakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanavījaka 

454. Ti-ukkādhārakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ti-ukkādhāraka 

455. Akkamanadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Akkamanadāyaka 

456. Vanakoraṇḍiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vanakoraṇḍiya 

457. Ekachattiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekachattiya 

458. Jātipupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Jātipupphiya 

459. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Paṭṭipupphiya 

460. Gandhapūjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Gandhapūjaka 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

XLVII. SĀLAKUSUMIYAVAGGO-PHẨM SĀLAKUSUMIYA:

 

461. Sālakusumiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sālakusumiya 

462. Citakapūjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka 

463. Citakanibbāpakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Citakanibbāpaka 

464. Setudāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Setudāyaka 

465. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sumanatālavaṇṭiya 

466. Avaṇṭaphaliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Avaṇṭaphaliya 

467. Labujadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Labujadāyaka 

468. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pilakkhaphaladāyaka 

469. Sayampaṭibhāṇiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sayampaṭibhāṇiya 

470. Nimittavyākaraṇiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nimittavyākaraṇiya 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

XLVIII. NAḶAMĀLIVAGGO-PHẨM NAḶAMĀLĪ:

 

471. Naḷamāliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Naḷamāliya 

472. Maṇipūjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Maṇipūjaka 

473. Ukkāsatikattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ukkāsatika 

474. Sumanavījaniyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sumanavījaniya 

475. Kummāsadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kummāsadāyaka 

476. Kusaṭṭhadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kusaṭṭhadāyaka 

477. Giripunnāgiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Giripunnāgiya 

478. Vallikāraphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vallikāraphaladāyaka 

479. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pānadhidāyaka 

480. Pulinacaṅkamiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pulinacaṅkamiya 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

XLIX. PAṂSUKŪLAVAGGO-PHẨM PAṂSUKŪLA:

 
481. Paṃsukūlasaakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Paṃsukūlasaaka 

482. Buddhasaakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka

483. Bhisadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bhisadāyaka 

484. āṇatthavikattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo āṇatthavika 

485. Candanamāliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Candanamāliya

486. Dhātupūjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Dhātupūjaka 

487. Pulinuppādakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pulinuppādaka

488. Taraṇiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Taraṇiya 

489. Dhammarucittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Dhammaruci 

490. Sālamaṇḍapiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sālamaṇḍapiya 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

L. TIKIṄKAṆIPUPPHIYAVAGGO-PHẨM TIKIṄKAṆIPUPPHIYA:

 
491. Tikiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Tikiṅkaṇipupphiya 

492. Paṃsukūlapūjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Paṃsukūlapūjaka 

493. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Koraṇḍapupphiya

494. Kiṃsukapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kiṃsukapupphiya

495. Upaḍḍhadussadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Upaḍḍhadussadāyaka

496. Ghatamaṇḍadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ghatamaṇḍadāyaka 

497. Udakadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Udakadāyaka 

498. Pulinathūpiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Pulinathūpiya 

499. Naḷakuṭidāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Naḷakuṭidāyaka 

500. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Piyālaphaladāyaka

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

        Atha vagguddānaṃ-Phần tm lược của cc phẩm

 

***

 

LI. KAṆIKĀRAVAGGO- PHẨM KAṆIKĀRA:


501. Tikaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Tikaṇikārapupphiya 

502. Ekapattadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ekapattadāyaka 

503. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kāsumāriphaladāyaka 

504. Avaṭaphaliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Avaṭaphaliya 

505. Vāraphaliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vāraphaliya 

506. Mātuluṅgaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Mātuluṅgaphaladāyaka 

507. Ajeliphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ajeliphaladāyaka 

508. Amodaphaliyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Amodaphaliya 

509. Tālaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Tālaphaladāyaka 

510. Nāḷikeradāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nāḷikeradāyaka 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

LII. PHALADĀYAKAVAGGO-PHẨM PHALADĀYAKA:


511. Kurajiyaphaladāyakattherāpadāna
-

        K Sự về Trưởng Lo Kurajiyaphaladāyaka 

512. Kapitthaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kapitthaphaladāyaka

513. Kosumbhaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kosumbhaphaladāyaka

514. Ketakapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ketakapupphiya 

515. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nāgapupphiya 

516. Ajjunapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ajjunapupphiya 

517. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kuṭajapupphiya 

518. Ghosasaakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Ghosasaaka 

519. Sabbaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sabbaphaladāyaka 

520. Padumadhārakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Padumadhāraka 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

LIII. TIṆADĀYAKAVAGGO-PHẨM TIṆADĀYAKA:

 

521. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Tiṇamuṭṭhidāyaka 

522. Macadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Macadāyaka 

523. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya 

524. Abbhajanadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Abbhajanadāyaka 

525. Supaṭadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Supaṭadāyaka 

526. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Daṇḍadāyaka-

527. Girinelapūjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Girinelapūjaka 

528. Bodhisammajjakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bodhisammajjaka 

529. Āmaṇḍaphaladāyakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Āmaṇḍaphaladāyaka 

530. Sugandhattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sugandha 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

 

***

 

LIV. KACCĀNAVAGGO-PHẨM KACCĀNA:


531. Mahākaccānattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Mahākaccāna 

532. Vakkalittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vakkali

533. Mahākappinattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Mahākappina 

534.   Dabbattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Dabba

535. Kumārakassapattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kumārakassapa 

536. Bāhiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bāhiya

537. Koṭṭhitattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trg. Lo Koṭṭhita

538. Uruvelakassapattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Uruvelakassapa 

539. Rādhattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Rādha

540. Mogharājattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Mogharāja

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược 

***

 

LV. BHADDIYAVAGGO-PHẨM BHADDIYA:

 
541. Lakuṇṭakabhaddiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Lakuṇṭakabhaddiya 

542. Kaṅkhārevatattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kaṅkhārevata 

543. Sīvalittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sīvali

544. Vaṅgīsattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vaṅgīsa

545. Nandakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nandaka 

546. Kāḷudāyittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kāḷudāyi 

547. Abhayattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Abhaya

548. Lomasakaṅgiyattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Lomasakaṅgiya 

549. Vanavacchattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vanavaccha 

550. Cūḷasugandhattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Cūḷasugandha 

        Uddānaṃ-Phần Tm Lược

        Atha vagguddānaṃ-Phần tm lược của cc phẩm

 

***

 

LVI. YASAVAGGO-PHẨM YASA:

 

551. Yasattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Yasa

552. Nadīkassapattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Nadīkassapa 

553. Gayākassapattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Gayākassapa 

554. Kimbilattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Kimbila

555. Vajjiputtattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Vajjiputta 

556. Uttarattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Uttara

557. Apara-uttarattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Apara-uttara

558. Bhaddajittherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Bhaddaji 

559. Sīvakattherāpadānaṃ-

        K Sự về Trưởng Lo Sīvaka

        Tassuddānaṃ-Tm lược của phẩm ny

 

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>