Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 39

 

APADĀNAPĀḶI & THNH NHN K SỰ

 Tập Một

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

APADĀNAPĀḶI & THNH NHN K SỰ

Tập 1

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

I. BUDDHAVAGGO - PHẨM ĐỨC PHẬT:

 

A. Buddhāpadānaṃ - Phật Ton Gic K Sự

B.   Paccekabuddhāpadānaṃ - Phật Độc Gic K Sự

C.   Therāpadānaṃ - Trưởng Lo K Sự                                 

1.   Sāriputtattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sāriputta

2.   Mahāmoggallānattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Mahāmoggallāna

3.   Mahākassapattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Mahākassapa

4.   Anuruddhattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Anuruddha

5.   Puṇṇattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Puṇṇa

6.   Upālittherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Upāli

7.   Aākoṇḍaattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Aākoṇḍaa

8.   Piṇḍolabhāradvājattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Piṇḍolabhāradvāja

9.   Khadiravaniyarevatattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Khadiravaniyarevata

10. Ānandattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Ānanda

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

II. SĪHĀSANADĀYAKAVAGGO - PHẨM SĪHĀSANADĀYAKA:

 

11. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanadāyaka

12. Ekatthambhikattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Ekatthambhika

13. Nandattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Nanda

14. Cullapanthakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Cullapanthaka

15. Piḷindivacchattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Piḷindivaccha

16. Rāhulattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Rāhula

17. Upasenattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Upasena

18. Raṭṭhapālattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Raṭṭhapāla

19. Sopākattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sopāka

20. Sumaṅgalattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sumaṅgala

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

III. SUBHŪTIVAGGO - PHẨM SUBHŪTI:

 

21. Subhūtittherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Subhūti

22. Upavānattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Upavāna

23. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

24. Pacasīlasamādāniyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Pacasīlasamādāniya

25. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Annasaṃsāvaka

26. Dhūpadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Dhūpadāyaka

27. Pulinapūjakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Pulinapūjaka

28. Uttariyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Uttariya

29. Ekajalikattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Ekajalika

30. Khomadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Khomadāyaka

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

IV. KUṆḌADHĀNAVAGGO - PHẨM KUṆḌADHĀNA:

 

31. Kuṇḍadhānattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Kuṇḍadhāna

32. Sāgatattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sāgata

33. Mahākaccānattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Mahākaccāna

34. Kāḷudāyittherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Kāḷudāyī

35. Mogharājattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Mogharāja

36. Adhimuttattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Adhimutta

37. Lasuṇadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Lasuṇadāyaka

38. Āyāgadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Āyāgadāyaka

39. Dhammacakkikattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Dhammacakkika

40. Kapparukkhiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Kapparukkhiya

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

V. UPĀLIVAGGO - PHẨM UPĀLI:

 

41. Bhāgineyya-Upālittherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Bhāgineyya-Upāli

42. Soṇakoṭikaṇṇattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Soṇakoṭikaṇṇa

43. Kāḷigodhāputtabhaddiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Kāḷigodhāputtabhaddiya

44. Sanniṭṭhāpakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sanniṭṭhāpaka

45. Pacahatthiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Pacahatthiya

46. Padumacchadaniyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Padumacchadaniya

47. Sayanadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sayanadāyaka

48. Caṅkamadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Caṅkamadāyaka

49. Subhaddattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Subhadda

50. Cundattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Cunda

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

VI. VĪJANĪVAGGO - PHẨM VĪJANĪ:


51. Vidhūpanadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Vidhūpanadāyaka

52. Sataraṃsikattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sataraṃsika

53. Sayanadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sayanadāyaka

54. Gandhodakiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Gandhodakiya

55. Opavayhattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Opavayha

56. Saparivārāsanattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Saparivārāsana

57. Pacadīpakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Pacadīpaka

58. Dhajadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Dhajadāyaka

59. Padumattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Paduma

60. Asanabodhiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Asanabodhiya

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

VII. SAKACINTANIYAVAGGO - PHẨM SAKACINTANIYA:

 

61. Sakacintaniyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sakacintaniya

62. Avopupphiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Avopupphiya

63. Paccāgamaniyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Paccāgamaniya

64. Parappasādakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Parappasādaka

65. Bhisadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Bhisadāyaka

66. Sucintitattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sucintita

67. Vatthadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Vatthadāyaka

68. Ambadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Ambadāyaka

69. Sumanattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sumana

70. Pupphacaṅgoṭiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Pupphacaṅgoṭiya

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

VIII. NĀGASAMĀLAVAGGO - PHẨM NĀGASAMĀLA:

 

71. Nāgasamālattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Nāgasamāla

72. Padasaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Padasaaka

73. Buddhasaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka

74. Bhisāluvadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Bhisāluvadāyaka

75. Ekasaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Ekasaaka

76. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Tiṇasantharadāyaka

77. Sūcidāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sūcidāyaka

78. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Pāṭalipupphiya

79. Ṭhitajaliyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Ṭhitajaliya

80. Tipadumiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Tipadumiya

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

IX. TIMIRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TIMIRAPUPPHIYA:

 

81. Timirapupphiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Timirapupphiya

82. Gatasaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Gatasaaka

83. Nipannajaliyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Nipannajaliya

84. Adhopupphiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Adhopupphiya

85. Raṃsisaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Raṃsisaaka

86. Dutiyaraṃsisaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Dutiyaraṃsisaaka

87. Phaladāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

88. Saddasaakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka

89. Bodhisicakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Bodhisicaka

90. Padumapupphiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Padumapupphiya

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược            

 

***

 

X. SUDHĀPIṆḌIYAVAGGO - X. PHẨM SUDHAPIṆḌIYA:

 

91. Sudhāpiṇḍiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sudhāpiṇḍiya

92. Sucintitattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sucintita

93. Aḍḍhacelakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Aḍḍhacelaka

94. Sūcidāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Sūcidāyaka

95. Gandhamāliyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Gandhamāliya

96. Tipupphiyattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Tipupphiya

97. Madhupiṇḍikattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Madhupiṇḍika

98. Senāsanadāyakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Senāsanadāyaka

99. Veyyāvaccakattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Veyyāvaccaka

100. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ -

      K Sự về Trưởng Lo Buddhupaṭṭhāka

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

      Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm

 

***

 

XI. BHIKKHĀDĀYĪVAGGO - XI. PHẨM BHIKKHĀDĀYĪ:

 

101. Bhikkhādāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bhikkhādāyaka

102. āṇasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo āṇasaaka

103. Uppalahatthittherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Uppalahatthi

104. Padapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Padapūjaka

105. Muṭṭhipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Muṭṭhipupphiya

106. Udakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Udakapūjaka

107. Naḷamāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Naḷamāliya

108. Āsanūpaṭṭhāpakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Āsanūpaṭṭhāpaka

109. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Biḷālidāyaka

110. Reṇupūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Reṇupūjaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XII. MAHĀPARIVĀRAVAGGO - PHẨM MAHĀPARIVĀRA:

 

111. Mahāparivārattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Mahāparivāra

112. Sumaṅgalattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sumaṅgala

113. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

114. Ekāsaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekāsaniya

115. Suvaṇṇapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Suvaṇṇapupphiya

116. Citakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

117. Buddhasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka

118. Maggasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Maggasaaka

119. Paccupaṭṭhānasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Paccupaṭṭhānasaaka

120. Jātipūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Jātipūjaka

      Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XIII. SEREYYAKAVAGGO - PHẨM SEREYYAKA:

 

121. Sereyyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sereyyaka

122. Pupphathūpiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pupphathūpiya

123. Pāyāsadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pāyāsadāyaka

124. Gandhodakiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Gandhodakiya

125. Sammukhāthavikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sammukhāthavika

126. Kusumāsaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kusumāsaniya

127. Phaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

128. āṇasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo āṇasaaka

129. Gandhapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Gandhapupphiya

130. Padumapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Padumapūjaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***     

 

 

XIV. SOBHITAVAGGO - PHẨM SOBHITA:

 

131. Sobhitattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sobhita

132. Sudassanattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sudassana

133. Candanapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Candanapūjaka

134. Pupphachadaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pupphachadaniya

135. Rahosaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Rahosaaka

136. Campakapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Campakapupphiya

137. Atthasandassakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Atthasandassaka

138. Ekapasādaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekapasādaniya

139. Sālapupphadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sālapupphadāyaka

140. Piyālaphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Piyālaphaladāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XV. CHATTAVAGGO - PHẨM CHATTA:

 

141. Atichattiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Atichattiya

142. Thambhāropakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Thambhāropaka

143. Vedikārakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vedikāraka

144. Saparivāriyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saparivāriya

145. Ummāpupphiyatherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ummāpupphiya

146. Anulepadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Anulepadāyaka

147. Maggadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Maggadāyaka

148. Phalakadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Phalakadāyaka

149. Vaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vaṭaṃsakiya

150. Pallaṅkadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pallaṅkadāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XVI. BANDHUJĪVAKAVAGGO - PHẨM BANDHUJĪVAKA:

 

151. Bandhujīvakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bandhujīvaka

152. Tambapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tambapupphiya

153. Vīthisammajjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vīthisammajjaka

154. Kakkārupūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kakkārupūjaka

155. Mandāravapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Mandāravapūjaka

156. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kadambapupphiya

157. Tiṇasūlakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tiṇasūlaka

158. Nāgapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Nāgapupphiya

159. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Punnāgapupphiya

160. Kumudadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kumudadāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XVII. SUPĀRICARIYAVAGGO - PHẨM SUPĀRICARIYA:

 

161. Supāricariyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Supāricariya

162. Kaṇaverapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kaṇaverapupphiya

163. Khajjakadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Khajjakadāyaka

164. Desapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Desapūjaka

165. Kaṇikāracchadaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kaṇikāracchadaniya

166. Sappidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sappidāyaka

167. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Yūthikāpupphiya

168. Dussadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Dussadāyaka

169. Samādapakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Samādapaka

170. Pacaṅguliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pacaṅguliya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XVIII. KUMUDAVAGGO - PHẨM KUMUDA:

 

171. Kumudamāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kumudamāliya

172. Nisseṇidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Nisseṇidāyaka

173. Rattipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Rattipupphiya

174. Udapānadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Udapānadāyaka

175. Sīhāsanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sīhāsanadāyaka

176. Maggadattikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Maggadattika

177. Ekadīpiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekadīpiya

178. Maṇipūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Maṇipūjaka

179. Tikicchakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tikicchaka

180. Saṅghupaṭṭhākattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saṅghupaṭṭhāka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XIX. KUṬAJAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM KUṬAJAPUPPHIYA:

 

181. Kuṭajapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kuṭajapupphiya

182. Bandhujīvakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bandhujīvaka

183. Koṭumbariyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Koṭumbariya

184. Pacahatthiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pacahatthiya

185. Isimuggadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Isimuggadāyaka

186. Bodhi-upaṭṭhākattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bodhi-upaṭṭhāka

187. Ekacintikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekacintika

188. Tikaṇṇipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tikaṇṇipupphiya

189. Ekacāriyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekacāriya

190. Tivaṇṭipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tivaṇṭipupphiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XX. TAMĀLAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM TAMĀLAPUPPHIYA:

 

191. Tamālapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tamālapupphiya

192. Tiṇasantharadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tiṇasantharadāyaka

193. Khaṇḍaphulliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Khaṇḍaphulliya

194. Asokapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Asokapūjaka

195. Aṅkolakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Aṅkolaka

196. Kisalayapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kisalayapūjaka

197. Tindukadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tindukadāyaka

198. Muṭṭhipūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Muṭṭhipūjaka

199. Kiṅkaṇipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kiṅkaṇipupphiya

200. Yūthikāpupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Yūthikāpupphiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

         Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm

 

***

 

XXI. KAṆIKĀRAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM KAṆIKĀRAPUPPHIYA:

 

201. Kaṇikārapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kaṇikārapupphiya

202. Minelapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Minelapupphiya

203. Kiṅkiṇikapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kiṅkiṇika

204. Taraṇiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Taraṇiya

205. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Nigguṇḍipupphiya

206. Udakadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Udakadāyaka

207. Salalamāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Salalamāliya

208. Koraṇḍapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Koraṇḍapupphiya

209. Ādhāradāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ādhāradāyaka

210. Vātātapanivāriyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vātātapanivāriya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXII. HATTHIVAGGO - PHẨM HATTHI:

 
211. Hatthidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Hatthidāyaka

212. Pānadhidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pānadhidāyaka

213. Saccasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saccasaaka

214. Ekasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekasaaka

215. Raṃsisaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Raṃsisaaka

216. Saṇṭhitattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saṇṭhita

217. Tālavaṇṭadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tālavaṇṭadāyaka

218. Akkantasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Akkantasaaka

219. Sappidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sappidāyaka

220. Pāpanivāriyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pāpanivāriya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXIII. ĀLAMBANADĀYAKAVAGGO - PHẨM ĀLAMBANADĀYAKA:

 

221. Ālambanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ālambanadāyaka

222. Ajinadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ajinadāyaka

223. Dvirataniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Dvirataniya

224. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ārakkhadāyaka

225. Avyādhikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Avyādhika

226. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Aṅkolapupphiya

227. Sovaṇṇavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sovaṇṇavaṭaṃsakiya

228. Mijavaṭaṃsakiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Mijavaṭaṃsakiya

229. Sukatāveliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sukatāveliya

230. Ekavandiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekavandiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXIV. UDAKĀSANAVAGGO - PHẨM UDAKĀSANA:

 

231. Udakāsanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Udakāsanadāyaka

232. Bhājanadāyakattherāpadānaṃ -

         232. K Sự về Trưởng Lo Bhājanadāyaka

233. Sālapūpiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sālapūpiya

234. Kilajadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kilajadāyaka

235. Vedikārakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vedikāraka

236. Vaṇṇakārattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vaṇṇakāra

237. Piyālapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Piyālapupphiya

238. Ambayāgadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ambayāgadāyaka

239. Jagatikārakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Jagatikāraka

240. Vāsidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Vāsidāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXV. TUVARADĀYAKAVAGGO - PHẨM TUVARADĀYAKA:

 

241. Tuvaradāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tuvaradāyaka

242. Nāgakesariyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Nāgakesariya

243. Naḷinakesariyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Naḷinakesariya

244. Viravipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Viravipupphiya

245. Kuṭidhūpakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kuṭidhūpaka

246. Pattadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pattadāyaka

247. Dhātupūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Dhātupūjaka

248. Sattalipupphapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sattalipupphapūjaka

249. Bimbijāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bimbijāliya

250. Uddāladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Uddāladāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXVI. THOMAKAVAGGO - PHẨM THOMAKA:

 

251. Thomakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Thomaka

252. Ekāsanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekāsanadāyaka

253. Citakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

254. Ticampakapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ticampakapupphiya

255. Sattapāṭaliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sattapāṭaliya

256. Upāhanadākayattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Upāhanadākaya

257. Majaripūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Majaripūjaka

258. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Paṇṇadāyaka

259. Kuṭidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kuṭidāyaka

260. Aggajapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Aggajapupphiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXVII. ĀKĀSUKKHIPIYAVAGGO - PHẨM ĀKĀSUKKHIPIYA:

 

261. Ākāsukkhipiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ākāsukkhipiya

262. Telamakkhiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Telamakkhiya

263. Aḍḍhacandiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Aḍḍhacandiya

264. Padīpiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Padīpiya

265. Biḷālidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Biḷālidāyaka

266. Macchadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Macchadāyaka

267. Javahaṃsakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Javahaṃsaka

268. Salalapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Salalapupphiya

269. Upāgatāsayattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Upāgatāsaya

270. Taraṇiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Taraṇiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXVIII. SUVAṆṆABIMBOHANAVAGGO - PHẨM SUVAṆṆABIMBOHANA:

 

271. Suvaṇṇabimbohaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Suvaṇṇabimbohaniya

272. Tilamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tilamuṭṭhidāyaka

273. Caṅgoṭakiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Caṅgoṭakiya

274. Abbhajanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Abbhajanadāyaka

275. Ekajaliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekajaliya

276. Potthadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Potthadāyaka

277. Citakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

278. Āluvadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Āluvadāyaka

279. Ekapuṇḍarīkattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekapuṇḍarīka

280. Taraṇīyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Taraṇīya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXIX. PAṆṆADĀYAKAVAGGO - PHẨM PAṆṆADĀYAKA:

 
281. Paṇṇadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Paṇṇadāyaka

282. Phaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

283. Paccuggamaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Paccuggamaniya

284. Ekapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekapupphiya

285. Maghavapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Maghavapupphiya

286. Upaṭṭhākadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Upaṭṭhākadāyaka

287. Apadāniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Apadāniya

288. Sattāhapabbajitattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sattāhapabbajita

289. Buddhupaṭṭhākattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Buddhupaṭṭhāka

290. Pubbaṅgamiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pubbaṅgamiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXX. CITAKAPŪJAKAVAGGO - PHẨM CITAKAPŪJAKA:

 
291. Citakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

292. Pupphadhārakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pupphadhāraka

293. Chattadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Chattadāyaka

294. Saddasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka

295. Gosīsanikkhepakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Gosīsanikkhepaka

296. Pādapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pādapūjaka

297. Desakittakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Desakittaka

298. Saraṇagamaniyatherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

299. Ambapiṇḍiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ambapiṇḍiya

300. Anusaṃsāvakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Anusaṃsāvaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

         Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm

 

***

 

XXXI. PADUMAKESARIYAVAGGO - PHẨM PADUMAKESARIYA:

 

301. Padumakesariyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Padumakesariya

302. Sabbagandhiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sabbagandhiya

303. Paramannadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Paramannadāyaka

304. Dhammasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Dhammasaaka

305. Phaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Phaladāyaka

306. Sampasādakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sampasādaka

307. Ārāmadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ārāmadāyaka

308. Anulepadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Anulepadāyaka

309. Buddhasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Buddhasaaka

310. Pabbhāradāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pabbhāradāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXII. ĀRAKKHADĀYAKAVAGGO - PHẨM ĀRAKKHADĀYAKA:

 
311. Ārakkhadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ārakkhadāyaka

312. Bhojanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bhojanadāyaka

313. Gatasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Gatasaaka

314. Sattapadumiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sattapadumiya

315. Pupphāsanadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pupphāsanadāyaka

316. Āsanatthavikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Āsanatthavika

317. Saddasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka

318. Tiraṃsiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tiraṃsiya

319. Kandalipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kandalipupphiya

320. Kumudamāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kumudamāliya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXIII. UMMĀPUPPHIYAVAGGO - PHẨM UMMĀPUPPHIYA:

 

321. Ummāpupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ummāpupphiya

322. Pulinapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pulinapūjaka

323. Hāsajanakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Hāsajanaka

324. Yaasāmikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Yaasāmika

325. Nimittasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Nimittasaaka

326. Annasaṃsāvakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Annasaṃsāvaka

327. Nigguṇḍipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Nigguṇḍipupphiya

328. Sumanāveliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sumanāveliya

329. Pupphachattiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pupphachattiya

330. Saparivārachattadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saparivārachattadāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXIV. GANDHADHŪPIYAVAGGO - PHẨM GANDHADHŪPIYA:

 

331. Gandhadhūpiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Gandhadhūpiya

332. Udakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Udakapūjaka

333. Punnāgapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Punnāgapupphiya

334. Ekadussadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekadussadāyaka

335. Phusitakampiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Phusitakampiya

336. Pabhaṅkarattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pabhaṅkara

337. Tiṇakuṭidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tiṇakuṭidāyaka

338. Uttareyyadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Uttareyyadāyaka

339. Dhammasavaṇiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Dhammasavaṇiya

340. Ukkhittapadumiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ukkhittapadumiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXV. EKAPADUMIYAVAGGO - PHẨM EKAPADUMIYA:

 

341. Ekapadumiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekapadumiya

342. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ti-uppalamāliya

343. Dhajadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Dhajadāyaka

344. Tikiṅkiṇipūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tikiṅkiṇipūjaka

345. Naḷāgārikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Naḷāgārika

346. Campakapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Campakapupphiya

347. Padumapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Padumapūjaka

348. Tiṇamuṭṭhidāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tiṇamuṭṭhidāyaka

349. Tindukaphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Tindukaphaladāyaka

350. Ekajaliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekajaliya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXVI. SADDASAAKAVAGGO - PHẨM SADDASAAKA:

 

351. Saddasaakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saddasaaka

352. Yavakalāpiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Yavakalāpiya

353. Kiṃsukapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kiṃsukapūjaka

354. Sakoṭakakoraṇḍadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sakoṭakakoraṇḍadāyaka

355. Daṇḍadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Daṇḍadāyaka

356. Ambayāgudāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ambayāgudāyaka

357. Supuṭakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Supuṭakapūjaka

358. Macadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Macadāyaka

359. Saraṇagamaniyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Saraṇagamaniya

360. Piṇḍapātikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Piṇḍapātika

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXVII. MANDĀRAVAPUPPHIYAVAGGO - PHẨM MANDĀRAVAPUPPHIYA:

 

361. Mandāravapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Mandāravapupphiya

362. Kakkārupupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kakkārupupphiya

363. Bhisamuḷāladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bhisamuḷāladāyaka

364. Kesarapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kesarapupphiya

365. Aṅkolapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Aṅkolapupphiya

366. Kadambapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kadambapupphiya

367. Uddālapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Uddālapupphiya

368. Ekacampakapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ekacampakapupphiya

369. Timirapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Timirapupphiya

370. Salalapupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Salalapupphiya

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXVIII. BODHIVANDAKAVAGGO - PHẨM BODHIVANDAKA:

 

371. Bodhivandakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bodhivandaka

372. Pāṭalipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pāṭalipupphiya

373. Ti-uppalamāliyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ti-uppalamāliya

374. Paṭṭipupphiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Paṭṭipupphiya

375. Sattapaṇṇiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sattapaṇṇiya

376. Gandhamuṭṭhiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Gandhamuṭṭhiya

377. Citakapūjakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Citakapūjaka

378. Sumanatālavaṇṭiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sumanatālavaṇṭiya

379. Sumanadāmiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sumanadāmiya

380. Kāsumāriphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kāsumāriphaladāyaka

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XXXIX. AVAṆṬAPHALAVAGGO - PHẨM AVAṆṬAPHALA:

 

381. Avaṇṭaphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Avaṇṭaphaladāyaka

382. Labujadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Labujadāyaka

383. Udumbaraphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Udumbaraphaladāyaka

384. Pilakkhaphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Pilakkhaphaladāyaka

385. Phārusaphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Phārusaphaladāyaka

386. Valliphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Valliphaladāyaka  

387. Kadaliphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Kadaliphaladāyaka

388. Panasaphaladāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Panasaphaladāyaka

389. Soṇakoṭivīsattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Soṇakoṭivīsa

390. Pubbakammapilotikā padānaṃ -

         K Sự tn Pubbakammapilotika

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược

 

***

 

XL. PIḶINDIVACCHAVAGGO - PHẨM PIḶINDIVACCHA:

 

391. Piḷindivacchattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Piḷindivaccha

392. Selattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sela

393. Sabbakittikattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sabbakittika

394. Madhudāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Madhudāyaka

395. Padumakūṭāgāriyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Padumakūṭāgāriya

396. Bakkulattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Bakkula

397. Girimānandattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Girimānanda

398. Salalamaṇḍapiyattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Salalamaṇḍapiya

399. Sabbadāyakattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Sabbadāyaka

400. Ajitattherāpadānaṃ -

         K Sự về Trưởng Lo Ajita

         Uddānaṃ - Phần Tm Lược      

         Atha vagguddānaṃ - Phần Tm Lược Cc Phẩm

        

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>