Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO & PHÂN TÍCH ĐẠO

 Tập Hai

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO & PHÂN TÍCH ĐẠO

Tập 2

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CÁC CÂU KỆ & TỪ VỰNG:

 

    

 

B. YUGANADDHAVAGGO - PHẨM KẾT HỢP CHUNG:

  

            ***     

 

I.    Yuganaddhakathā - Giảng về sự Kết Hợp Chung                                                          02   -   23

 

II.    Saccakathā - Giảng về Chân Lư                                                                                    24   -   41

 

III.  Bojjhaṅgakathā - Giảng về Giác Chi                                                                             42   -   67

 

IV.   Mettākathā - Giảng về Từ Ái                                                                                       68   -   85

 

V.    Virāgakathā - Giảng về Ly Tham Ái                                                                             86   -   95

 

VI.   Paṭisambhidākathā - Giảng về sự Phân Tích                                                               96  -   117

 

VII.  Dhammacakkakathā - Giảng về Pháp Luân                                                               118  -  131

 

VIII. Lokuttarakathā - Giảng về Tối Thượng ở Thế Gian                                                   130  -  133

 

IX.    Balakathā - Giảng về Lực                                                                                         134   -  151

 

X.      Suññatākathā - Giảng về Không Tánh                                                                     152   -  165

 

 

C. PAÑÑĀVAGGO - PHẨM TUỆ:

 

***

 

I.     Paññākathā - Giảng về Tuệ                                                                                       166   -  195

 

II.    Iddhikathā - Giảng về Thần Thông                                                                             196   -  211

 

III.  Abhisamayakathā - Giảng về Sự Lănh Hội                                                                 212   -  219

 

IV.   Vivekakathā - Giảng về Sự Viễn Ly                                                                          218   -  227

 

V.    Cariyākathā - Giảng về Hành Vi                                                                               228   -  229

 

VI.   Pāṭihāriyakathā - Giảng về Phép Kỳ Diệu                                                                230   -  235

 

VII  Samasīsikathā - Giảng về Các Pháp Đứng Đầu được Tịnh Lặng                                 236   -  239

                                                                                           

VIII. Satipaṭṭhānakathā - Giảng về sự Thiết Lập Niệm                                                     240   -  245

 

IX.   Vipassanākathā - Giảng về Minh Sát                                                                         246   -  261

 

X.    Mātikākathā - Giảng về Các Tiêu Đề                                                                        262   -  269

    

--ooOoo--

 

 

 

   
 

<Đầu Trang>