Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 37

 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO & PHN TCH ĐẠO

 Tập Một

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

PAṬISAMBHIDĀMAGGO & PHN TCH ĐẠO

Tập 1

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

A. MAHĀVAGGO - PHẨM CHNH YẾU:

 

I. āṇakathā - Giảng về Tr:

 

      Mātikā - Tiu Đề                                                                                                            02   -   09

1.   Sutamayaāṇa - Tr về yếu tố tạo thnh điều đ được nghe                                             10   -   79

2.   Sīlamayaāṇa - Tr về yếu tố tạo thnh giới                                                                     80   -   91

3.   Samādhibhāvanāmayaāṇa - Tr về yếu tố tạo thnh việc tu tập định                             91   -   95

4.   Dhammaṭṭhitiāṇa - Tr về sự hiện diện của cc php                                                    94  -  101

5.   Sammasanaāṇa - Tr về sự thấu hiểu                                                                          100  -  103

6.   Udayabbayānupassanaāṇa - Tr qun xt sự sanh diệt                                               104  -  109

7.   Vipassanaāṇa - Tr về minh st                                                                                  108   -  111

8.  Ādīnavaāṇa - Tr về điều tai hại                                                                                   112  -  115

9.  Saṅkhārupekkhāāṇa - Tr về cc trạng thi xả đối với cc php hữu vi                         114  -  125

10. Gotrabhūāṇa - Tr chuyển tộc                                                                                    124  -  129

11.  Maggaāṇa - Tr về Đạo                                                                                             128  -  133

12. Phalaāṇa - Tr về Quả                                                                                                132  -  137

13. Vimuttiāṇa - Tr về giải thot                                                                                      136  -  139

14. Paccavekkhanaāṇa - Tr về việc qun xt lại                                                              138  -  143

15. Vatthunānattaāṇa - Tr về tnh chất khc biệt của cc vật nương                                142  -  147

16. Gocaranānattaāṇa - Tr về tnh chất khc biệt của cc hnh xứ                                  148  -  153

17. Cariyānānattaāṇa - Tr về tnh chất khc biệt của cc hnh vi                                     152  -  159

18. Bhūminānattaāṇa - Tr về tnh chất khc biệt của cc lnh vực                                   160  -  161

19. Dhammanānattaāṇa - Tr về tnh chất khc biệt của cc php                                    162  -  167

20 - 24. āṇapacaka - Năm loại tr                                                                                  166  -  167

25 - 28. Paṭisambhidāāṇa - Tr về sự phn tch                                                                168  -  175

29 -31. āṇattaya - Ba loại tr                                                                                           174  -  179

32. Ānantarikasamādhiāṇa - Tr về định khng gin đoạn                                                180  -  183

33. Araṇavihāraāṇa - Tr về sự an tr khng uế nhiễm                                                     184  -  185

34. Nirodhasamāpattiāṇa - Tr về sự chứng đạt thiền diệt                                                186  -  191

35. Parinibbānaāṇa - Tr về sự vin tịch Niết Bn                                                            190  -  193

36. Samasīsaṭṭhaāṇa - Tr về nghĩa của cc php đứng đầu được tịnh lặng                     192  -  195

37. Sallekhaṭṭhaāṇa - Tr về nghĩa của việc dứt trừ                                                       194  -  197

38. Viriyārambhaāṇa - Tr về việc khởi sự tinh tấn                                                          196  -  197

39. Atthasandassanaāṇa - Tr về sự trực nhận nghĩa                                                     198  -  199

40. Dassanavisuddhiāṇa - Tr về sự thanh tịnh trong việc nhận thức                                 198  -  201

41.  Khantiāṇa - Tr về việc chấp nhận                                                                             200  -  201

42. Pariyogāhanaāṇa - Tr về sự thm nhập                                                                    202  -  203

43. Padesavihāraāṇa - Tr về sự an tr vo cc lnh vực                                                 202  -  203

44 - 49. Vivaṭṭaāṇachakka - Tr về sự ly khai (nhm 6)                                                   204  -  209

50. Iddhividhaāṇa - Tr về thể loại của thần thng                                                             210  -  211

51.  Sotadhātuvisuddhiāṇa - Tr thanh tịnh của nhĩ giới                                                     212  -  213

52. Cetopariyaāṇa - Tr biết được tm                                                                             212  -  215

53. Pubbenivāsānussatiāṇa - Tr nhớ về cc kiếp sống trước                                           214  -  217

54. Dibbacakkhuāṇa - Tr về thin nhn                                                                           216  -  217

55. Āsavakkhayaāṇa - Tr về sự đoạn tận của cc lậu hoặc                                              218  -  221

56 - 63.  Saccaāṇacatukkadvaya - Tr về Chn L (Hai nhm bốn)                                 222  -  223

64 - 67.  Suddhikapaṭisambhidāāṇa - Tr về sự phn tch c tnh chất thuần ty               224  -  227

68.  Indriyaparopariyattaāṇa - Tr biết được khả năng của người khc về cc quyền        226  -  231

69. Āsayānusayaāṇa - Tr về thin kiến v xu hướng ngủ ngầm                                          230  -  233

70. Yamakapāṭihīraāṇa - Tr song thng                                                                          234  -  235

71.  Mahākaruṇāsamāpattiāṇa - Tr về sự thể nhập đại bi                                               236  -  243

72 - 73.  Sabbauta-anāvaraṇaāṇa - Tr Ton Gic khng bị ngăn che                         242  -  249

 

II. Diṭṭhikathā - Giảng về Kiến:

 

      Diṭṭhipucchā - Cc cu hỏi về Kiến                                                                              250  -  261

1.  Assādadiṭṭhi - Khoi lạc kiến                                                                                         262  -  267

2.   Attānudiṭṭhi - Ty ng kiến                                                                                           266  -  281

3.   Micchādiṭṭhi - T kiến                                                                                                  282  -  283

4.   Sakkāyadiṭṭhi - Thn kiến                                                                                            282  -  283

5.   Sakkāyavatthukāsassatadiṭṭhi - Thường kiến lấy thn lm nền tảng,                             284  -  285

6.   Sakkāyavatthukā-ucchedadiṭṭhi - Đoạn kiến lấy thn lm nền tảng                              284  -  285

7.   Antaggāhikādiṭṭhi - Hữu bin kiến                                                                               286  -  295

8.   Pubbantānudiṭṭhi - Qu khứ hữu bin kiến                                                                  294  -  295

9.   Aparantānudiṭṭhi - Vị lai hữu bin kiến                                                                         294  -  295

10. Saṃyojanikādiṭṭhi - Kiến c sự rng buộc                                                                    294  -  296

11.  Ahantimānavinibandhādiṭṭhi - Kiến c sự tự ho v gắn b về ti,                           296  -  297

12. Mamantimānavinibandhādiṭṭhi - Kiến c sự tự ho v gắn b về của ti,                  296  -  297

13. Attavādapaṭisaṃyuttādiṭṭhi - Kiến c lin hệ đến luận thuyết về tự ng                         298  -  299

14. Lokavādapaṭisaṃyuttādiṭṭhi - Kiến c lin hệ đến luận thuyết về thế giới                      298  -  299

15 - 16. Bhavadiṭṭhi - Vibhavadiṭṭhi - Hữu kiến - Phi hữu kiến                                          300  -  307

 

III. Ānāpānasatikathā -

Giảng về Niệm Hơi Thở Vo Hơi Thở Ra:

 

1.   Gaṇanuddesa - Liệt K Số Lượng                                                                                308  -  309

2.   Paripantha-upakārasoḷasaāṇa - 16 Tr Ngăn Trở v Hỗ Trợ                                     308  -  311

3.   Upakkilesaāṇa - Tr về ty phiền no                                                                          310  -  317

4.   Vodānaāṇa - Tr trong việc Thanh Lọc                                                                         316  -  331

5.   Satokāriāṇa - Tr về việc Thực Hnh Niệm                                                                  330  -  373

6 - 11. āṇarāsichakkaṃ - Nhm Su về Tr                                                                      374  -  377

 

IV. Indriyakathā - Giảng về Quyền:

 

1.   Paṭhamasutta - Bi Kinh thứ nhất                                                                                 378  -  383

2.   Dutiyasutta - Bi Kinh thứ nh                                                                                       382  -  401

3.   Tatiyasutta - Bi Kinh thứ ba                                                                                        400  -  413

4.   Catutthasutta - Bi Kinh thứ tư                                                                                    412  -  423

      Indriyasamodhānaya - Tổng Hợp về Quyền                                                                  422  -  435

 

V. Vimokkhakathā - Giảng về Giải Thot:                                                                       436  -  495

 

VI. Gatikathā - Giảng về Ci Ti Sanh:                                                                           496  -  503

 

VII. Kammakathā - Giảng về Nghiệp:                                                                              504  -  505

 

VIII. Vipallāsakathā - Giảng về sự Lầm Lạc:                                                                 506  -  509

 

IX. Maggakathā - Giảng về Đạo:                                                                                      508  -  513

 

X. Maṇḍapeyyakathā - Giảng về Tịnh Thủy Nn Uống:                                                  514  -  521

  

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>