Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 34

 

JĀTAKAPĀLI - BỔN SANH tập III

 

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Sunday, January 22, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

XXII. MAHĀNIPĀTO - NHM LỚN

 

1. Mūgapakkhajātakaṃ - Bổn Sanh Hong Tử Cm Qu (31/07/2016)

 

2. Mahājanakajātakaṃ - Đại Bổn Sanh Janaka (11/08/2016)

 

3. Sāmajātakaṃ - Bổn Sanh Sāma (17/08/2016)

 

4. Nimijātakaṃ - Bổn Sanh Đức Vua Nimi (26/08/2016)

            i. Nirayakaṇḍaṃ - Phẩm Địa Ngục

            ii. Vimānakaṇḍaṃ - Phẩm Thin Đường

 

5. Khaṇḍahālajātakaṃ - Bổn Sanh Quan Tế Tự Khaṇḍahāla (03/09/2016)

 

6. Bhūridattajātakaṃ - Bổn Sanh Long Vương Bhūridatta (20/09/2016)

            i. Nagarakaṇḍaṃ - Phẩm Thnh Phố

            ii. Vanappavesakaṇḍaṃ - Phẩm Đi Vo Rừng

            iii. Kīḷanakaṇḍaṃ - Phẩm Lm Tr Tiu Khiển

            iv. Nagarappavesanakaṇḍaṃ - Phẩm Đi Vo Thnh Phố

            v. Subhagakaṇḍaṃ - Phẩm Subhaga

            vi. Yaabhedavādakaṇḍaṃ - Phẩm Ni Về Sự Hư Hoại của Lễ Dng Hiến

 

7. Mahānāradakassapajātakaṃ - Đại Bổn Sanh Nāradakassapa (03/10/2016)

 

8. Vidhurajātakaṃ - Bổn Sanh Bậc Sng Suốt Vidhura (24/10/2016)

            i. Dohaḷakakaṇḍaṃ - Phẩm Chứng Bệnh Khao Kht

            ii. Maṇikaṇḍaṃ - Phẩm Vin Ngọc Ma-ni

            iii. Akkhakaṇḍaṃ - Phẩm Tr Đổ Sc Sắc

                 Gharāvāsapaho - Cu Hỏi Về Cuộc Sống Tại Gia

            iv. Pekkhanakaṇḍaṃ - Phẩm Thăm Nom

            v. Rājavasatikaṇḍaṃ - Phẩm Chốn Triều Đnh

                 Antarapeyyālo - Phần Giản Lược Ở Đoạn Giữa

            vi. Sādhunaradhammakaṇḍaṃ - Phẩm Nguyn Tắc Của Người Đạo Đức

            vii. Kāḷāgirikaṇḍaṃ - Phẩm Ni Kāḷāgiri

 

9. Ummaggajātakaṃ - Bổn Sanh Đường Hầm (10/11/2016)

i. Sattadārakapahā - Bảy Cu Hỏi Của Đứa Trẻ

            ii. Gadrabhapaho - Cu Hỏi Về Con Lừa

            iii. Kakaṇṭakapaho - Cu Hỏi Về Con Tắc K

            iv. Sirikālakaṇṇipaho - Cu Hỏi Về May Mắn V Bất Hạnh

            v. Meṇḍakapaho - Cu Hỏi Về Con Cừu

            vi. Sirimandapaho - Cu Hỏi Về Uy Quyền V Kẻ Ngu

            vii. Channapathapaho - Cu Hỏi Về Lối Đi Đ Được Che Giấu

            viii. Khajjopaṇakapaho - Cu Hỏi Về Con Đom Đm

            ix. Bhūripaho - Cu Hỏi Uyn Bc

            x. Devatāpucchitapahā - Cc Cu Hỏi Được Hỏi Bởi Vị Thin Nhn

            xi. Pacapaṇḍitapaho - Cu Hỏi Dnh Cho Năm Bậc Nhn Sĩ

            xii. Mahāummaggakaṇḍaṃ - Phẩm Đường Hầm Vĩ Đại

            xiii. Dakarakkhasapaho - Cu Hỏi Của Thủy Thần

 

10. Mahāvessantarajātakaṃ - Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại

i. Dasavaragāthā - Cc Kệ Ngn Về Mười Điều n Huệ

            ii. Himavantavaṇṇanā - Ca Tụng Ni Hy-m-lạp

            iii. Dānakaṇḍaṃ - Phẩm Bố Th (28/11/2016)

            iv. Vanappavesanakhaṇḍaṃ - Phẩm Đi Vo Rừng
            v. Jūjakapabbaṃ - Đoạn Về B-la-mn Jūjaka (06/12/2016)
            vi. Cūḷavanavaṇṇanā - Phần M Tả Khu Rừng Nhỏ (09/12/2016)
            vii. Mahāvanavaṇṇanā - Phần M Tả Khu Rừng Lớn (06/01/2017)
            viii. Kumārapabbaṃ - Đoạn Về Hai Đứa Trẻ (09/01/2017)
            ix. Maddīpabbaṃ - Đoạn Về Nng Maddī (13/01/2017)
            x. Sakkapabbaṃ - Đoạn Về Thin Chủ Sakka (15/01/2017)
            xi. Mahārājapabbaṃ - Đoạn Về Vị Đại Vương (18/01/2017)
            xii. Chakkhattiyapabbaṃ - Đoạn Về Su Vị St-đế-lỵ (19/01/2017)            

            xiii. Nagarakaṇḍaṃ - Phẩm (Về Lại) Kinh Thnh (20/01/2017)

 

--ooOoo--

 (Dịch xong ngy 20/01/2017)

 

 

   
 

<Đầu Trang>