Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 30

 

VIMĀNAVATTHUPĀḶI & CHUYỆN THIÊN CUNG

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Việt Ngữ - Html)

 

 

 

VISAYASŪCI - MỤC LỤC

*****

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

 

1. PĪṬHAVAGGO - PHẨM CHIẾC GHẾ

June 11, 2010
 

1.   Paṭhamapīṭha  vimānaṃ   - Thiên Cung ‘Chiếc Ghế’ thứ nhất                 02

2.   Dutiyapīṭha vimānaṃ         - Thiên Cung ‘Chiếc Ghế’ thứ nh́                 02

3.   Tatiyapīṭha  vimānaṃ         - Thiên Cung ‘Chiếc Ghế’ thứ ba                 04

4.   Catutthapīṭhavimānaṃ       - Thiên Cung ‘Chiếc Ghế’ thứ tư                  06

5.   Kuñjara   vimānaṃ            - Thiên Cung 'Voi'                                       08

6.   Paṭhamanāvāvimānaṃ      - Thiên Cung ‘Chiếc Thuyền’ thứ nhất           10

7.   Dutiyanāvā  vimānaṃ         - Thiên Cung ‘Chiếc Thuyền’ thứ nh́           12

8.   Tatiyanāvā  vimānaṃ         - Thiên Cung ‘Chiếc Thuyền’ thứ ba            14

9.   Dīpa        vimānaṃ            - Thiên Cung  ‘Cây Đèn’                             16

10. Tiladakkhiṇā                     - Thiên Cung

                                              ‘Vật Cúng Dường Làm Bằng Hạt Mè’          18

11. Patibbatā - Thiên Cung ‘Người Vợ Chung Thủy’         20

12. Dutiya patibbatā  vimānaṃ - Thiên Cung 

                                                      ‘Người Vợ Chung Thủy’ thứ nh́           22

13. Suṇisā       vimānaṃ         - Thiên Cung ‘Người Con Dâu.’                     24

14.  Dutiya suṇisā vimānaṃ    - Thiên Cung ‘Người Con Dâu’ thứ nh́          24

15. Uttarā        vimānaṃ         - Thiên Cung ‘Uttarā’                                   26

16. Sirimā        vimānaṃ         - Thiên Cung  ‘Sirimā’                                  28

17. Kesakārī    vimānaṃ         - Thiên Cung  ‘Kesakārī.’                              32

 

***

 

2. CITTALATĀVAGGO 

October 17, 2011

 

1.    Dāsī vimānaṃ    - Thiên Cung của Người Nữ Tỳ October 17, 2011           36

2.   Lakhumā vimānaṃ - Thiên Cung của Lakhumā  October 19, 2011             38

3.   Ācāmadāyikā vimānaṃ - Thiên cung của Người Nữ

                                         Bố Thí Bọt Nước Cơm October 20, 2011             40

4.   Caṇḍālī vimānaṃ - Thiên cung của Người Nữ Ḍng Hạ Tiện                     42

5.   Bhadditthi  vimānaṃ -  Thiên cung của Bhadditthī  October 24, 2011         46

6.   Soṇadinnāvimānaṃ - Thiên cung của Soṇadinnā                                       48

7.   Uposathā  vimānaṃ - Thiên cung của Uposathā                                        50

8.   Saddhā     vimānaṃ - Thiên cung của Saddhā  October 25, 2011               52

9.   Sunandā    vimānaṃ - Thiên cung của Sunandā                                        54

10. Bhikkhādāyikā  vimānaṃ - Thiên cung của người nữ bố thí vật thực          54

11. Dutiyabhikkhādāyikā vimānaṃ -

                                 Thiên cung của người nữ bố thí vật thực thứ nh́           56

 

***

 

 

3. PĀRICCHATTAKAVAGGO 

October 27, 2011

 

1.   Uḷāra vimānaṃ - Thiên cung cao sang   October 27, 2011                          60

2.   Ucchudāyikāvimānaṃ -  Thiên cung của Người Nữ Bố Thí Mía                 62

3.   Pallaṅka   vimānaṃ - Thiên cung Chiếc Ghế Dài   October 29, 2011           64

4.   Latā         vimānaṃ - Thiên cung của Latā  October 30, 2011                     66

5.   Guttila       vimānaṃ - Thiên cung của Guttila   Nov. 01, 2011                    70

6.   Daddalla   vimānaṃ - Thiên cung tỏa sáng rực rỡ  Nov. 14, 2011                76

7.   Sesavatī    vimānaṃ - Thiên cung của Sesavatī  Dec. 05, 2011                    80

8.   Mallikā     vimānaṃ - Thiên cung của Mallikā  Dec. 06, 2011                      84

9.   Visālakkhī vimānaṃ - Thiên cung của Visālakkhī  Dec. 06, 2011                 86

10. Pāricchattaka vimānaṃ - Thiên cung Pāricchattaka  Dec. 07, 2011              88

 

***

 

4. MAÑJEṬṬHAKAVAGGO 

December 08, 2011

 

1.   Mañjeṭṭhaka  vimānaṃ - Thiên Cung Màu Đỏ Tía  Dec. 07, 2011              90

2.   Pabhassara vimānaṃ - Thiên Cung Rực Rỡ  Dec. 08, 2011                       90

3.   Nāga          vimānaṃ - Thiên Cung Long Tượng  Dec. 08, 2011                92

4.   Alomā        vimānaṃ -  Thiên Cung của Alomā  Dec. 09, 2011                  94

5.   Kañjikadāyikā vimānaṃ - Thiên Cung của

                            Người Nữ Bố Thí Cháo Chua  Dec. 09, 2011                      96

6.   Vihāra        vimānaṃ -  Thiên Cung Trú Xá   Dec. 10, 2011                       98

7.   Caturitthi     vimānaṃ - Thiên Cung của Bốn Phụ Nữ Dec. 11, 2011         102

8.   Amba         vimānaṃ - Thiên Cung Vườn Xoài  Dec. 11, 2011                 108

9.   Pīta             vimānaṃ - Thiên Cung Màu Vàng  Dec. 12, 2011                  110

10. Ucchu         vimānaṃ - Thiên Cung Khúc Mía  Dec. 12, 2011                   112

11.  Candana    vimānaṃ - Thiên Cung do sự Đảnh Lễ  Dec. 13, 2011            114

12. Rajjumālā   vimānaṃ -  Thiên Cung của Rajjumālā  Dec. 14, 2011            116

 

***

 

5. MAHĀRATHAVAGGO 

December 17, 2011

 

1.   Maṇḍukadevaputta   vimānaṃ

                               - Thiên Cung của Thiên tử Ếch          Dec. 17, 2011        122

2.   Revatī             vimānaṃ                                                                         122

3.   Chattamāṇavakavimānaṃ - Thiên Cung của

                                 thanh niên Bà-la-môn Chatta           Dec. 19, 2011        126

4.   Kakkaṭakarasadāyakavimānaṃ 

               - Thiên Cung của Người Bố Thí Xúp Cua          Dec. 20, 2011        132

5.   Dvārapālaka    vimānaṃ 

                          - Thiên Cung của Người Giữ Cửa          Dec. 20, 2011        134

6.   Karaṇīya         vimānaṃ 

                             - Thiên Cung do Việc Nên Làm          Dec. 20, 2011        136

7.   Dutiyakaraṇīya vimānaṃ 

                  - Thiên Cung do Việc Nên Làm thứ nh́          Dec. 20, 2011        138

8.   Sūci                 vimānaṃ 

                                      - Thiên Cung do Cây Kim          Dec. 20, 2011        140

9.   Dutiyasūci        vimānaṃ 

                           - Thiên Cung do Cây Kim thứ nh́          Dec. 20, 2011        142

10. Nāga                vimānaṃ 

                                      - Thiên Cung Long Tượng          Dec. 20, 2011        144

11.  Dutiyanāga      vimānaṃ -

                           - Thiên Cung Long Tượng thứ nh́          Dec. 21, 2011        146

12. Tatiyanāga        vimānaṃ 

                           - Thiên Cung Long Tượng thứ ba          Dec. 21, 2011        146

13. Cūḷaratha   vimānaṃ - Thiên Cung Cỗ Xe Nhỏ          Dec. 23, 2011          148

14. Mahāratha  vimānaṃ - Thiên Cung Cỗ Xe Lớn           Dec. 26, 2011         154

 

***

 

6. PĀYĀSIVAGGO

Dec. 27, 2011


1.   Agāriya vimānaṃ - Thiên Cung của Người Tại Gia          Dec. 27
, 2011     164

2.   Dutiya-agāriya vimānaṃ 

                     - Thiên Cung của Người Tại Gia thứ nh́          Dec. 27, 2011     164

3.   Phaladāyaka vimānaṃ 

                  - Thiên Cung của Người Bố Thí Trái Cây           Dec. 27, 2011     166

4.   Paṭhama-upassayadāyaka vimānaṃ 

     - Thiên Cung của Người Bố Thí Chỗ Ngụ thứ nhất          Dec. 27, 2011     168

5.   Dutiya-upassayadāyaka vimānaṃ 

     - Thiên Cung của Người Bố Thí Chỗ Ngụ thứ nh́            Dec. 28, 2011     170

6.   Bhikkhādāyaka vimānaṃ 

      - Thiên Cung của Người Bố Thí Vật Thực                      Dec. 28, 2011     170

7.   Yavapālaka vimānaṃ 

      - Thiên Cung của Người Canh Giữ Lúa Mạch                 Dec. 28, 2011    172

8.   Paṭhamakuṇḍalī vimānaṃ 

      - Thiên Cung của Người Có Bông Tai thứ nhất               Dec. 28, 2011     174

9.   Dutiyakuṇḍalī vimānaṃ 

      - Thiên Cung của Người Có Bông Tai thứ nh́                 Dec. 29, 2011     176

10. Uttara vimānaṃ - Thiên Cung của Uttara                        Dec. 29, 2011     178

 

***

 

7. SUNIKKHITTAVAGGO 

Dec. 30, 2011

 

1.   Cittalatā vimānaṃ - Thiên Cung Cittalatā                        Dec. 30, 2011     180

2.   Nandana vimānaṃ - Thiên Cung Nandana                      Dec. 30, 2011     180

3.   Maṇithūṇa vimānaṃ 

      - Thiên Cung có Cột Trụ Bằng Ngọc Ma-ni                    Dec. 30, 2011     182

4.   Suvaṇṇa vimānaṃ - Thiên Cung Bằng Vàng                    Jan. 01, 2012     184

5.   Amba vimānaṃ - Thiên Cung Cây Xoài                          Jan. 02, 2012     186

6.   Gopāla vimānaṃ - Thiên Cung của Người Chăn Ḅ          Jan. 03, 2012    188

7.   Kanthakavimānaṃ - Thiên Cung của Kanthaka                 Jan. 04, 2012    192

8.   Anekavaṇṇa vimānaṃ - Thiên Cung nhiều màu sắc           Jan. 05, 2012    196

9.   Maṭṭakuṇḍali vimānaṃ 

                                   - Thiên Cung của Maṭṭakuṇḍalī           Jan. 06, 2012   198

10. Serissaka vimānaṃ - Thiên Cung của Serissaka                 Jan. 12, 2012    202

11. Sunikkhittavimānaṃ - Thiên Cung Khéo Đặt Xuống          Jan. 12, 2012    216

        

--ooOoo--

 

 

 

   
 

<Đầu Trang>