Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 15

 

MAJJHIMANIKĀYA & TRUNG BỘ tập III

 

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

Cập Nhật: Saturday, April 05, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

MAJJHIMANIKĀYA & TRUNG BỘ

Tập 3

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

UPARIPAṆṆĀSAKO  

I/- DEVADAHAVAGGO:

101. Devadaha suttaṃ - Kinh giảng tại Devadaha (htm) (pdf)

102. Pacattaya suttaṃ

103. Kinti suttaṃ

104. Sāmagāma suttaṃ

105. Sunakkhatta suttaṃ - Kinh giảng cho Sunakkhatta (htm) (pdf)

106. Ānejasappāya suttaṃ - Kinh giảng về sự thuận lợi cho bất động (htm) (pdf)

107. Gaṇakamoggallānasuttaṃ - Kinh giảng cho Gaṇakamoggallāna (htm) (pdf)

108. Gopakamoggallānasuttaṃ - Kinh giảng cho Gopakamoggallāna (htm) (pdf)

109. Mahāpuṇṇama suttaṃ

110. Cūḷapuṇṇama suttaṃ  

II/- ANUPADAVAGGO:

111. Anupada suttaṃ

112. Chabbisodhana suttaṃ

113. Sappurisa suttaṃ

114. Sevitabbāsevitabba suttaṃ

115. Bahudhātuka suttaṃ

116. Isigili suttaṃ

117. Mahācattārīsaka suttaṃ

118. Ānāpānasati suttaṃ - Kinh giảng về Niệm hơi thở vo hơi thở ra (htm) (pdf)

119. Kāyagatāsati suttaṃ - Kinh giảng về Niệm-đặt-ở-thn (htm) (pdf)

120. Saṅkhāruppatti suttaṃ  

III/- SUATAVAGGO:

121. Cūḷasuata suttaṃ

122. Mahāsuata suttaṃ

123. Acchariyabbhuta suttaṃ

124. Bakkula suttaṃ

125. Dantabhūmi sutraya

126. Bhūmija suttaṃ

127. Anuruddha suttaṃ

128. Upakkilesa suttaṃ

129. Bālapaṇḍita suttaṃ

130. Devadūta suttaṃ  

IV/- VIBHAṄGAVAGGO:

131. Bhaddekaratta suttaṃ

132. Ānanda bhaddekaratta suttaṃ

133. Mahakaccānabhaddekaratta suttaṃ

134. Lomasakaṅgiya bhaddekaratta suttaṃ

135. Cūḷakammavibhaṅga suttaṃ

136. Mahākammavibhaṅga suttaṃ

137. Saḷāyatanavibhaṅga suttaṃ

138. Uddesavibhaṅga suttaṃ

139. Araṇavibhaṅga suttaṃ

140. Dhātuvibhaṅga suttaṃ

141. Saccavibhaṅga suttaṃ

142. Dakkhiṇāvibhaṅga suttaṃ - Kinh Phn Biệt Cng Dường (htm) (pdf) 

V/- SAḶĀYATANAVAGGO:

143. Anāthapiṇḍikovāda suttaṃ

144. Channovāda suttaṃ - Kinh Gio Giới Channa (htm) (pdf)

145. Puṇṇovāda suttaṃ

146. Nandakovāda suttaṃ

147. Cūḷarāhulovāda suttaṃ

148. Cha chakka suttaṃ - Kinh giảng về Su Nhm Su (htm) (pdf)

149. Mahāsaḷāyatanika suttaṃ - Kinh giảng về Su Đại Xứ (htm) (pdf)

150. Nagaravindeyya suttaṃ

151. Piṇḍapātapārisuddhi suttaṃ

152. Indriyabhāvanā suttaṃ  

 

UPARIPAṆṆĀSAKAṂ SAMATTAṂ.

MAJJHIMANIKĀYO SAMATTO.

--ooOoo--

 

   
     
 

| Mục lục Trung Bộ I | Mục lục Trung Bộ II | Mục lục Trung Bộ III |

 
 

<Đầu Trang>