Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

LUẬT TIỂU PHẨM tập II

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

CULLAVAGGAPĀḶI & LUẬT TIỂU PHẨM

Tập 2

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

Cn dưới đy l văn bản gồm nhiều trang PDF:

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

V. KHUDDAKAVATTHUKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG CC TIỂU SỰ:

 

Khuddakavatthūni -

Cc tiểu sự                                                                                                         02

Tatiyabhāṇavāro -

Tụng phẩm thứ ba                                                                                               68

Uddānagāthā -

Cc cu kệ tm lược                                                                                          116

 

*****

 

VI. SENĀSANAKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG SNG TỌA:

 

Vihārānujānanaṃ -

Sự cho php về tr x                                                                                        128

Macapīṭhādi-anujānanaṃ -

Sự cho php giường, ghế, v.v...                                                                           134

Setavaṇṇādi-anujānanaṃ -

Sự cho php (sơn) mu trắng, v.v...                                                                     142

Paṭibhānacittapaṭikkhepaṃ -

Sự ngăn cấm về hnh ảnh gợi cảm                                                                        144

Iṭṭhakācayādi-anujānanaṃ -

Sự cho php nền mng bằng gạch, v.v...                                                              146

Upaṭṭhānasālā-anujānanaṃ -

Sự cho php phng hội họp                                                                                148

Pākārādi-anujānanaṃ -

Sự cho php hng ro, v.v...                                                                               152

Ārāmaparikkhepa-anujānanaṃ -

Sự cho php việc ro quanh tu viện                                                                     154

Anāthapiṇḍikavatthu -

Cu chuyện về Anāthapiṇḍika                                                                             158

Navakammadānaṃ -

Sự giao cng trnh mới                                                                                        170

Aggāsanādi-anujānanaṃ -

Sự cho php chỗ ngồi tốt nhất, v.v...                                                                   172

Avandiyādipuggalā -

Những người khng nn được đảnh lễ                                                                 178

Āsanappaṭibāhanapaṭikkhepaṃ -

Sự ngăn cấm về việc xm phạm chỗ ngồi                                                             180

Gihīvikata-anujānanaṃ -

Sự cho php ở chỗ đ được trưng by bởi gia chủ                                               182

Jetavanavihārānumodanā -

Việc ni lời ty hỷ về tr x Jetavana                                                                    182

Āsanappaṭibāhanādi -

Việc xm phạm chỗ ngồi, v.v...                                                                            186

Senāsanaggāhāpakasammuti -

Sự chỉ định vị phn phối chỗ tr ngụ                                                                     190

Avissajjiyavatthu -

Cu chuyện về vật khng nn phn tn                                                                 202

Avebhaṅgiyavatthu -

Cu chuyện về vật khng nn phn chia                                                                204

Navakammadānakathā -

Phần giảng về việc giao cng trnh mới                                                                  208

Aatraparibhogapaṭikkhepādi -

Sự ngăn cấm về đồ đạc của địa điểm khc                                                            216

Saṅghabhattādi-anujānanaṃ -

Sự cho php về bữa trai phạn dng đến hội chng, v.v...                                       222

Bhattuddesakasammuti -

Sự chỉ định vị sắp xếp cc bữa ăn                                                                        222

Senāsanapaāpakādisammuti -

Sự chỉ định vị phn bố chỗ tr ngụ                                                                        224

Appamattakavissajjakasammuti -

Sự chỉ định vị phn pht vật linh tinh                                                                     230

Sāṭiyaggāhāpakādisammuti -

Sự chỉ định vị phn phối vải chong                                                                      232

 

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                                  236                   

 

*****

 

VII. SAṄGHABHEDAKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG CHIA RẼ HỘI CHNG:

 

Chasakyapabbajjākathā -

Phần giảng về sự xuất gia của su vị dng Sakya                                                   246

Devadattavatthu -

Cu chuyện về Devadatta                                                                                     256

Pacasatthukathā -

Phần giảng về năm hạng đạo sư                                                                            262

Pakāsanīyakammaṃ -

Hnh sự cng bố                                                                                                  270

Ajātasattukumāravatthu -

Cu chuyện về hong tử Ajātasattu                                                                       276

Abhimārapesanaṃ -

Việc phi đi những kẻ st thủ                                                                                280

Lohituppādakakammaṃ -

Nghiệp bu của kẻ lm chảy mu (ở đức Phật)                                                     286

Nāḷāgiripesanaṃ -

Việc đưa ra con voi Nāḷāgiri                                                                                 292

Pacavatthuyācanakathā -

Phần giảng về sự yu cầu năm sự việc                                                                   294

Saṅghabhedakathā -

Phần giảng về việc chia rẽ hội chng                                                                      306

Upālipahā - Cc cu hỏi của vị Upāli                                                                 318

 

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                                   332

 

*****

 

VIII. VATTAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG PHẬN SỰ:

 

Āgantukavattaṃ - Phận sự của vị vng lai                                                           334

Āvāsikavattaṃ - Phận sự của vị thường tr                                                          340

Gamikavattaṃ - Phận sự của vị xuất hnh                                                           344

Anumodanavattaṃ - Phận sự của việc ty hỷ                                                      346

Bhattaggavattaṃ - Phận sự ở chỗ thọ thực                                                         348

 

Piṇḍacārikavattaṃ - Phận sự của vị đi khất thực                                                354

Āraikavattaṃ - Phận sự của vị ngụ ở rừng                                                       358

Senāsanavattaṃ - Phận sự ở nơi cư ngụ                                                              362

Jantāgharavattaṃ - Phận sự ở nh tắm hơi                                                         368

Vaccakuṭivattaṃ - Phận sự ở nh vệ sinh                                                            370

                                                                                                                       

Upajjahāyavattaṃ - Phận sự đối với thầy tế độ                                                  376

Saddhivihārikavattaṃ - Phận sự đối với đệ tử                                                    386

 

Ācariyavattaṃ - Phận sự đối với thầy dạy học                                                     394

Antevāsikavattaṃ - Phận sự đối với học tr                                                        404

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                                  410

 

*****

 

IX. PĀTIMOKKHAṬṬHAPANAKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG ĐNH CHỈ GIỚI BỔN PĀTIMOKKHA:

 

Pātimokkhuddesayācanaṃ -

Thỉnh cầu tuyn đọc giới bổn Pātimokkha                                                            424

Mahāsamudde aṭṭha-acchariyā -

Tm php kỳ diệu về biển cả                                                                                 426

Dhammavinaye aṭṭha-acchariyā -

Tm php kỳ diệu ở Php v Luật                                                                         430

Pātimokkhasavanāraho -

Vị xứng đng nghe giới bổn Pātimokkha                                                              434

Dhammikādhammikapātimokkhaṭṭhapanaṃ -

Việc đnh chỉ giới bổn Pātimokkha đng Php v sai Php                                    436

Dhammikapātimokkhaṭṭhapanaṃ -

Việc đnh chỉ giới bổn Pātimokkha đng Php                                                      442

Attādāna-aṅgaṃ -

Cc yếu tố của việc đch thn khởi tố                                                                    454

Codakenapaccavekkhitabbadhammā -

Cc php cần được qun xt bởi vị khiển trch                                                     456

Codakacuditakapaṭisaṃyuttakathā -

Phần giảng về mối lin quan

giữa vị khiển trch v vị bị khiển trch                                                                   460

 

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                                  464

 

*****

 

X. BHIKKHUNĪKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG TỲ KHƯU NI:

 

Mahāpajāpatigotamīvatthu -

Cu chuyện về b Mahāpajāpatī Gotamī                                                              468

Atthagarudhammā -

Tm Trọng Php                                                                                                472

Bhikkhunī-upasampadānujānanaṃ -

Sự cho php về việc tu ln bậc trn của tỳ khưu ni                                               476

Dutiyabhāṇavāro -

Tụng phẩm thứ nh                                                                                              490

Tatiyabhāṇavāro -

Tụng phẩm thứ ba                                                                                              512

 

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                                 536

 

*****

 

XI. PACASATIKAKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG LIN QUAN NĂM TRĂM VỊ:

 

Saṅgītinidānaṃ - Duyn khởi của việc kết tập                                                   544

Khuddānukhuddakasikkhāpadakathā -

Phần giảng về cc điều học nhỏ nhặt v t quan trọng                                           552

Brahmadaṇḍakathā -

Phần giảng về hnh phạt Phạm Thin                                                                   558

 

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                                564

 

*****

 

 

XII. SATTASATIKAKKHANDHAKAṂ

- CHƯƠNG LIN QUAN BẢY TRĂM VỊ:

 

Paṭhamabhāṇavāro - Tụng phẩm thứ nhất                                                      566

Dutiyabhāṇavāro - Tụng phẩm thứ nh                                                            582

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                              598

        

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>