Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

LUẬT ĐẠI PHẨM tập II

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

MAHĀVAGGAPĀḶI & LUẬT ĐẠI PHẨM

Tập 2

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

Cn dưới đy l văn bản gồm nhiều trang PDF:

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

VI. BHESAJJAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG DƯỢC PHẨM:

 

Pacabhesajjakathā - Phần giảng về năm loại dược phẩm - trang 02

Vasādībhesajjakathā - Phần giảng về cc loại dược phẩm: mỡ th, v.v... - trang 06

Pilindivacchavatthu - Cu chuyện về vị Pilindivaccha - trang 12

Guḷādi-anujānanā - Sự cho php về (thọ dụng) đường, v.v... - trang 24

Antovuṭṭhādipaṭikkhepakathā - Phần giảng về sự cấm đon vật thực đ được chuẩn bị ở bn trong (khun vin) - trang 24

Uggahitapaṭiggahanaṃ - Sự thọ lnh (tri cy) đ được nhặt ln - trang 28

Paṭiggahitādi-anujānanā - Sự cho php về (vật thực) đ được thọ lnh, v.v... - trang 30

Satthakammapaṭikkhepakathā - Phần giảng về sự cấm đon việc mổ xẻ - trang 34

Manussamaṃsapaṭikkhepakathā - Phần giảng về sự cấm đon (thọ dụng) thịt người - trang 36

Hatthimaṃsādipaṭikkhepakathā - Phần giảng về sự cấm đon (thọ dụng) thịt voi, v.v... - trang 40

Yāgumadhugoḷakānujānanā - Sự cho php về cho v mật vin - trang 44

Taruṇappasannamahāmattavatthu - Cu chuyện về vị quan đại thần mới c đức tin - trang 46

Belaṭṭhakaccānavatthu - Cu chuyện về Belaṭṭha Kaccāna - trang 50

Pāṭaligāmavatthu - Cu chuyện ở Pāṭaligāma - trang 54

Sunīdhavassakāravatthu - Cu chuyện về Sunīdha v Vassakāra - trang 56

Koṭigāme saccakathā - Phần giảng về bốn Chn L ở Koṭigāma - trang 60

Ambapālivatthu - Cu chuyện về nng Ambapālī - trang 62

Licchavīvatthu - Cu chuyện về cc vị dng di Licchavi - trang 62

Sīhasenāpativatthu - Cu chuyện về tướng qun Sīha - trang 66

Kappiyabhūmi-anujānanā - Sự cho php về khu vực lm thnh được php - trang 78

Meṇḍakagahapativatthu - Cu chuyện về gia chủ Meṇḍaka - trang 82

Pacagorasādi-anujānanā - Sự cho php về năm sản phẩm từ b, v.v... - trang 92

Keṇiyajaṭilavatthu - Cu chuyện về đạo sĩ bện tc Keṇiya - trang 94

Rojamallavatthu - Cu chuyện về Roja người Malla - trang 98

Buḍḍhapabbajitavatthu - Cu chuyện về vị xuất gia lc tuổi gi - trang 102

Catumahāpadesakathā - Phần giảng về bốn php dung ha - trang 106

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 108

 

*****

 

VII. KAṬHINAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG KAṬHINA:

 

Kaṭhinānujānanā - Sự cho php về Kaṭhina - trang 110

Ādāyasattakaṃ - Nhm bảy về cầm lấy - trang 114

Samādāyasattakaṃ - Nhm bảy về mang theo - trang 116

Ādāyachakkaṃ - Nhm su về cầm lấy - trang 118

Samādāyachakkaṃ - Nhm su về mang theo - trang 120

Ādāyapaṇṇarasakaṃ - Nhm mười lăm về cầm lấy - trang 122

Samādāyapaṇṇarasakādīni - Nhm mười lăm về mang theo, v.v... - trang 124

Vippakatasamādāyapaṇṇarasakaṃ - Nhm mười lăm về mang theo y chưa lm xong - trang 124

Anāsādvādasakaṃ - Nhm mười hai về khng như mong mỏi - trang 130

Āsādvādasakaṃ - Nhm mười hai về như mong mỏi - trang 134

Karaṇīyadvādasakaṃ - Nhm mười hai về c cng việc cần lm - trang 138

Apacinayanavakaṃ - Nhm chn về chưa thu thập - trang 142

Phāsuvihārapacakaṃ - Nhm năm về vị c sự tr ngụ thoải mi - trang 146

Paḷibodhāpaḷibodhakathā - Phần giảng về điều vướng bận v khng vướng bận - trang 148

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 150

 

*****

 

VIII. CĪVARAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG Y PHỤC:

 

Jīvakavatthu - Cu chuyện về vị Jīvaka - trang 154

Seṭṭhibhariyāvatthu - Cu chuyện về người vợ của nh đại ph - trang 158

Bimbisārarājavatthu - Cu chuyện về đức vua Bimbisāra - trang 162

Rājagahaseṭṭhivatthu - Cu chuyện về nh đại ph ở Rājagaha - trang 164

Seṭṭhiputtavatthu - Cu chuyện về người con trai nh đại ph - trang 168

Pajjotarājavatthu - Cu chuyện về đức vua Pajjota - trang 170

Sīveyyakadussayugakathā - Phần giảng về xấp vải đi xứ Sivi - trang 174

Samatiṃsavirecanakathā - Phần giảng về liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần - trang 174

Varayācanā - Sự cầu xin điều ước muốn - trang 178

Kambalānujānanādikathā - Phần giảng về sự cho php (sử dụng) tấm mền len  - trang 180

Paṃsukūlapariyesanaṃ - Sự tm kiếm vải dơ bị quăng bỏ - trang 180

Cīvarapaṭiggāhakasammuti - Sự chỉ định vị tiếp nhận y - trang 182

Bhaṇḍāgārasammuti - Sự chỉ định nh kho chứa đồ - trang 184

Cīvararajanaṃ - Việc nhuộm y - trang 188

Chinnakacīvarānujānanā - Sự cho php về y đ được cắt - trang 190

Ticīvarānujānanā - Sự cho php về ba y - trang 190

Atirekacīvarakathā - Phần giảng về y phụ trội - trang 192

Visākhāvatthu - Cu chuyện về b Visākhā - trang 196

Nisīdanādi-anujānanā - Sự cho php về vật lt ngồi, v.v... - trang 204

Pacchimavikappanūpagacīvarādikathā - Phần giảng về y c kch thước tối thiểu cần phải ch nguyện để dng chung - trang 208

Saṅghikacīvaruppādakathā - Phần giảng về sự pht sanh cc y thuộc về hội chng - trang 210

Upanandasakyaputtavatthu - Cu chuyện về vị Upananda con trai dng Sakya - trang 214

Gilānavatthu - Cu chuyện về vị bị bệnh - trang 216

Matasantakakathā - Phần giảng về đồ đạc của người chết - trang 218

Naggiyapaṭikkhepo - Sự cấm đon về việc la thể - trang 222

Kusacīrādipaṭikkhepo - Sự cấm đon về việc che thn bằng cỏ kusa v.v... - trang 222

Vassaṃvutthānaṃ anuppannacīvarakathā - Phần giảng về y chưa pht sanh cho cc vị đ sống qua ma (an cư) mưa - trang 226

Saṅghe bhinne cīvaruppādakathā - Phần giảng về việc pht sanh y khi hội chng bị chia rẽ - trang 228

Duggahitasuggahitādikathā - Phần giảng về (y) đ được lấy sai tri v đ được lấy đng đắn - trang 228

Aṭṭhacīvaramātikā - Tm tiu đề về y - trang 232

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 234

 

*****

 

IX. CAMPEYYAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG CAMPĀ:

 

Kassapagottavatthu - Cu chuyện về vị Kassapagotta  - trang 238

Adhammenavaggādikathā - Phần giảng về hnh sự sai php theo phe nhm, v.v... - trang 244

attivipannakammādikathā - Phần giảng về hnh sự thiếu lời đề nghị, v.v... - trang 248

Catuvaggakaraṇādikathā - Phần giảng về việc lm của nhm bốn vị, v.v... - trang 254

Pacavaggakaraṇādikathā - Phần giảng về việc lm của nhm năm vị, v.v... - trang 258

Pārivāsakādikathā - Phần giảng về vị đang chịu hnh phạt parivāsa, v.v... - trang 260

Dvenissāraṇādikathā - Phần giảng về hai trường hợp mời ra, v.v... - trang 262

Adhammakammādikathā - Phần giảng về hnh sự sai Php, v.v... - trang 266

Upālipucchā - Cc cu hỏi của vị Upāli - trang 270

Tajjanīyakammaṃ - Hnh sự khiển trch - trang 282

Niyassakammaṃ - Hnh sự chỉ dạy - trang 288

Pabbājanīyakammaṃ - Hnh sự xua đuổi - trang 288

Paṭisāraṇīyakammaṃ - Hnh sự ha giải - trang 288

Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ - Hnh sự n treo về việc khng nhn nhận tội - trang 288

Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammaṃ - Hnh sự n treo về việc khng sửa chữa lỗi - trang 290

Āpattiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ - Hnh sự n treo về việc khng từ bỏ t kiến c - trang 290

Tajjanīyakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự khiển trch - trang 292

Niyassakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự chỉ dạy - trang 296

Pabbājanīyakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự xua đuổi - trang 298

Paṭisāraṇīyakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự ha giải - trang 298

Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự n treo về việc khng nhn nhận tội - trang 298

Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự n treo về việc khng sửa chữa lỗi - trang 300

Diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammapaṭippassaddhi - Sự thu hồi hnh sự n treo về việc khng từ bỏ t kiến - trang 300

Tajjanīyakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự khiển trch - trang 302

Niyassakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự chỉ dạy - trang 304

Pabbājanīyakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự xua đuổi - trang 306

Paṭisāraṇīyakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự ha giải  - trang 306

Āpattiyā adassane ukkhepanīyakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự n treo về việc khng nhn nhận tội - trang 306

Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự n treo về việc khng sửa chữa lỗi - trang 308

Diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci về hnh sự n treo về việc khng từ bỏ t kiến - trang 308

Tajjanīyakammapaṭippassaddhivivādakathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự khiển trch - trang 308

Niyassakammapaṭippassaddhivivādakathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự chỉ dạy - trang 312

Pabbājanīyakammapaṭippassaddhivivādakathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự xua đuổi  - trang 312

Paṭisāraṇīyakammapaṭippassaddhivivādakathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự ha giải - trang 314

Āpattiyā adassane kkhepanīyakammapaṭippassaddhivivādakathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự n treo về việc khng nhn nhận tội - trang 314

Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammapaṭippassaddhivivādakathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự n treo về việc khng sửa chữa lỗi - trang 316   

Diṭṭhiyā appaṭinissagge kkhepanīyakammapaṭippassaddhivivāda- kathā - Phần giảng về sự thu hồi hnh sự n treo về việc khng từ bỏ t kiến - trang 316

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 318

 

*****

 

X. KOSAMBAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG KOSAMBI:

 

Kosambavivādakathā - Phần giảng về sự tranh ci ở Kosambi   324

Dīghāvuvatthu - Cu chuyện về Dīghāvu                                         336

Bālakaloṇakāragamanakathā - Phần giảng về việc đi đến Bālakaloṇakāra           352

Pācīnavaṃsadāyagamanakathā - Phần giảng về việc đi đến khu vườn cy Pācīnavaṃsa           354

Pārileyyakagamanakathā - Phần giảng về việc đi đến Pārileyyaka                                               358

Aṭṭhārasavatthu - Cu chuyện về mười tm sự việc                       362

Osāraṇānujānanā - Sự cho php về việc phục hồi                          368

Saṅghasāmaggi - Sự hợp nhất hội chng                                         370

Upālisaṅghasāmaggipucchā - Cc cu hỏi của vị Upāli về sự hợp nhất hội chng                          372

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược                                                  376

        

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>