Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

LUẬT ĐẠI PHẨM tập I

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

MAHĀVAGGAPĀḶI & LUẬT ĐẠI PHẨM

Tập 1

 

*****

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh)

 

Cn dưới đy l văn bản gồm nhiều trang PDF:

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CC CU KỆ & TỪ VỰNG:

 

I. MAHĀKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG TRỌNG YẾU:

 

Bodhikathā - Phần giảng về sự Gic Ngộ - trang 02

Ajapālakathā - Phần giảng về (cội cy si của những) người chăn d - trang 06

Mucalindakathā - Phần giảng về cy Mucalinda - trang 06

Rājāyatanakathā - Phần giảng về cy Rājāyatana - trang 08

Brahmāyācanakathā - Phần giảng về sự thỉnh cầu của vị Phạm Thin - trang 10

Pacavaggiyakathā - Phần giảng về nhm năm vị - trang 14

Pabbajjākathā - Phần giảng về sự xuất gia - trang 30

Catugihīsahāyapabbajjā - Sự xuất gia của bốn người bạn tại gia - trang 38

Mārakathā - Phần giảng về Ma Vương - trang 42

Tīhi saraṇagamanehi pabbajjā-upasampadākathā - Phần giảng về sự xuất gia v sự tu ln bậc trn bằng ba sự đi đến nương nhờ - trang 44

Dutiyamārakathā - Phần giảng thứ nh về Ma Vương - trang 46

Bhaddavaggiyavatthu - Cu chuyện về những người bạn thuộc nhm cc vương tử - trang 48

Uruvelapāṭihāriyakathā - Phần giảng về điều kỳ diệu ở Uruvelā - trang 50

Bimbisārasamāgamakathā - Phần giảng về việc gặp đức vua Bimbisāra - trang 74

Sāriputtamoggallānapabbajjā - Sự xuất gia của Sāriputta v Moggallāna - trang 82

Upajjhāyavattaṃ - Phận sự đối với thầy tế độ - trang 92

Saddhivihārikavattaṃ - Phận sự đối với đệ tử - trang 106

Panāmitakathā - Phần giảng về những kẻ bị đuổi đi - trang 114

Ācariyavattaṃ - Phận sự đối với thầy dạy học - trang 126

Antevāsikavattaṃ - Phận sự đối với học tr - trang 142

Panāmanā-khamāpanā - Việc đuổi đi - Việc xin lỗi - trang 152

Bāla-avyattavatthu - Cu chuyện về cc vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm - trang 154

Nissayapaṭippassaddhi - Sự đnh chỉ việc nương nhờ - trang 156

Upasampādetabbapacakaṃ - Nhm năm của phần Nn ban php tu ln bậc trn - trang 162

Upasampādetabbachakkaṃ - Nhm su của phần Nn ban php tu ln bậc trn - trang 164

Aatitthiyapubbakathā - Phần giảng về người trước đy theo ngoại đạo - trang 172

Paca-ābādhavatthu - Cu chuyện về năm thứ bệnh - trang 178

Rājabhaṭavatthu - Cu chuyện về cc binh sĩ của đức vua - trang 182

Aṅgulimālacoravatthu - Cu chuyện về kẻ cướp c mang chuỗi ngn tay - trang 184

Kārabhedakacoravatthu - Cu chuyện về kẻ cướp ph ngục - trang 184

Likhitakacoravatthu - Cu chuyện về kẻ cướp bị co thị tầm n - trang 186

Kasāhatavatthu - Cu chuyện về kẻ bị phạt đnh bằng roi - trang 186

Lakkhaṇāhatavatthu - Cu chuyện về kẻ bị phạt đng dấu - trang 186

Iṇāyikavatthu - Cu chuyện về kẻ thiếu nợ - trang 186

Dāsavatthu - Cu chuyện về kẻ n tỳ - trang 188

Kammārabhaṇḍavatthu - Cu chuyện về người thợ bạc bị si đầu - trang 188

Upālidārakavatthu - Cu chuyện về thiếu nin Upāli - trang 190

Ahivātakarogavatthu - Cu chuyện về bịnh dịch hạch - trang 192

Kaṇṭakavatthu - Cu chuyện về (sa di) Kaṇṭaka - trang 194

Āhundarikavatthu - Cu chuyện về (hướng đi) bị tắt nghẽn - trang 194

Nissayakathā - Phần giảng về việc nương nhờ - trang 196

Rāhulavatthu - Cu chuyện về Rāhula - trang 204

Sikkhāpadakathā - Phần giảng về cc điều học - trang 208

Daṇḍakammavatthu - Cu chuyện về hnh phạt - trang 208

Anāpucchāvaraṇavatthu - Cu chuyện về sự ngăn cấm khi chưa hỏi trước - trang 212

Apalāḷanavatthu - Cu chuyện về việc dụ dỗ - trang 212

Kaṇṭakasāmaṇeravatthu - Cu chuyện về (sa di) Kaṇṭaka - trang 212

Paṇḍakavatthu - Cu chuyện về kẻ v căn - trang 212

Theyyasaṃvāsakavatthu - Cu chuyện về kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) - trang 214

Tiracchānagatavatthu - Cu chuyện về loi th - trang 214

Mātughātakavatthu - Cu chuyện về kẻ giết mẹ - trang 218

Pitughātakavatthu - Cu chuyện về kẻ giết cha - trang 218

Arahantaghātakavatthu - Cu chuyện về kẻ giết A-la-hn - trang 218

Bhikkhuṇīdūsakavatthu - Cu chuyện về kẻ lm nhơ tỳ khưu ni - trang 220

Ubhatobyajanakavatthu - Cu chuyện về người lưỡng căn - trang 220

Anupajjhāyakādivatthu - Cu chuyện về người khng c thầy tế độ, v.v... - trang 222

Apattakādivatthūni - Cc cu chuyện về người khng c bnh bt, v.v... - trang 222

Na upasampādetabbavīsati - Hai mươi trường hợp khng nn cho tu ln bậc trn - trang 222

Hatthacchinnakādi na pabbājetabbadvattiṃsa - Ba mươi hai trường hợp khng nn cho xuất gia: người bị đứt cnh tay, v.v... - trang 226

Alajjinissayavatthūni - Cc cu chuyện về sự nương nhờ vị khng c lim sỉ - trang 228

Gamikādicattāri anissitavatthūni - Bốn cu chuyện về (sống) khng nương nhờ: vị xuất hnh, v.v... - trang 228

Gottena anusāvaṇānujānanā - Sự cho php đọc tuyn ngn với tn của dng họ - trang 230

Dve upasampadāpekkhā - Hai người c muốn tu ln bậc trn - trang 230

Gabbhavīsūpasampadā - Việc tu ln bậc trn của người hai mươi (tuổi) tnh theo thai bo - trang 230

Upasampadāya antarāyikadhammapucchā - Việc hỏi cc php chướng ngại đối với người c muốn tu ln bậc trn - trang 232

Cattāro nissayā - Bốn vật nương nhờ - trang 238

Cattāri akaranīyāni - Bốn điều khng nn lm - trang 240

Āpattiyā adassanādisu ukkhittakā - Cc vị bị n treo trong việc khng nhn nhận tội, v.v... - trang 242

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 244

 

*****

 

II. UPOSATHAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG UPOSATHA:

 

Uposathasannipātakathā - Phần giảng về việc tụ hội vo ngy lễ Uposatha - trang 248

Pātimokkhuddeso - Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha - trang 250

Mahākappinavisuddhikathā - Phần giảng về sự thanh tịnh của vị Mahākappina - trang 256

Sīmāsammuti - Việc ấn định ranh giới - trang 258

Uposathāgārasammuti - Việc chỉ định nh hnh lễ Uposatha - trang 260

Uposathāgārasamūhataṃ - Việc hủy bỏ nh hnh lễ Uposatha - trang 260

Upsathappamukhasammuti - Việc ấn định mặt tiền của chỗ hnh lễ Uposatha - trang 262

Avippavāsasīmāsammuti - Việc ấn định ranh giới khng (bị phạm tội v) xa la ba y - trang 264

Sīmāsamūhanaṃ - Việc hủy bỏ ranh giới - trang 266

Gāmādisīmākathā - Phần giảng về cc ranh giới: lng, v.v... - trang 268

Dve uposathā - Hai lễ Uposatha - trang 268

Cattāri uposathakammāni - Bốn hnh sự Uposatha - trang 270

Pacapātimokkhuddeso - Năm cch đọc tụng giới bổn Pātimokkha - trang 270

Saṅkhittena pātimokkhudeso - Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha một cch tm tắt - trang 272

Pātimokkhuddesassantarāyā - Cc trường hợp nguy hiểm đối với việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha 

Vinayapucchā - Việc hỏi về Luật - trang 272

Vinayavissajjanā - Việc trả lời về Luật - trang 274

Codanā - Việc buộc tội - trang 274

Adhammakammapaṭikkosanā - Việc phản đối hnh sự sai Php - trang 276

Sagahaṭṭhaparisāya pātimokkhuddesapaṭikkhepo - Sự ngăn cấm việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha

ở hội chng c sự hiện diện của cư sĩ - trang 278

Pātimokkhuddesaka-ajjhesanā - Việc thỉnh mời vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha - trang 280

Pakkhagaṇanādi uggahaṇaṃ - Việc học cch tnh ton (ngy) của nửa thng, v.v... - trang 282

Uposathārocanā - Việc thng bo về ngy lễ Uposatha - trang 282

Pubbakaraṇāni - Cc việc lm trước - trang 284

Disaṅgamikādi vatthu - Cu chuyện về cc vị ln đường đi xa, v.v... - trang 286

Pārisuddhidānaṃ - Việc by tỏ sự trong sạch - trang 288

Chandadānaṃ - Việc by tỏ sự ty thuận - trang 290

ātakādiggahaṇaṃ - Việc nắm giữ của cc thn quyến, v.v... - trang 294

Ummattakasammuti - Sự đồng về bệnh đin - trang 294

Saṅghuposathādi uposathappabhedā - Sự phn loại cc lễ Uposatha: Lễ Uposatha của hội chng, v.v... - trang 298

Āpattipaṭikammaṃ - Việc sửa chữa tội (đ phạm) - trang 304

Sabhāgāpattipaṭikammaṃ - Việc sửa chữa tội đ phạm giống nhau - trang 306

Anāpatti paṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp v tội - trang 306

Vaggāvaggasaī paṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp l phe nhm v c sự nhận biết l phe nhm

Vematikapaṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp c sự nghi ngờ - trang 318

Kukkuccapakatapaṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp đ bỏ qua sự ngần ngại - trang 320

Bhedapurekkhārapaṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp c dự tnh chia rẽ - trang 322

Sīmokkantikapeyyālaṃ - Phần tương tợ c lin quan đến cc vị đi vo trong ranh giới - trang 330

Āvāsikākāraliṅgādidassanaṃ - Việc nhn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư tr - trang 332

Nānāsaṃvāsakādīhi uposathakaraṇaṃ - Việc tiến hnh lễ Uposatha với cc vị thuộc nhm cộng tr khc, v.v... - trang 334

Nagantabbavārā - Cc trường hợp khng nn đi - trang 336

Gantabbavārā - Cc trường hợp c thể đi - trang 338

Vajjanīyapuggaladassanādi - Về sự hiện diện (ở lễ Uposatha) của những nhn vật cần phải trnh, v.v...

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 342

 

*****

 

III. VASSŪPANĀYIKAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG VO MA MƯA:

 

Dve vassūpanāyikā - Hai thời điểm vo ma (an cư) mưa - trang 346

Vassāne cārikapaṭikkhepo - Sự ngăn cấm việc ra đi trong ma (an cư) mưa - trang 348

Vassukkaḍḍhanaṃ - Việc dời lại ma (an cư) mưa - trang 348

Sattāhakaraṇīyakathā - Phần giảng về cng việc c thể giải quyết trong bảy ngy - trang 350

Antarāye anāpatti vassacchedassa - V tội cho việc cắt đứt ma (an cư) mưa khi c chướng ngại - trang 372

Saṅghabhede anāpatti vassacchedassa - V tội cho việc cắt đứt ma (an cư) mưa khi c sự chia rẽ hội chng - trang 376

Vajādīsu vassūpagamanaṃ - Việc vo ma (an cư) mưa ở khu ro gia sc, v.v... - trang 380

Vassaṃ anupagantabbaṭṭhānāni - Cc nơi chốn khng nn vo ma (an cư) mưa - trang 380

Akattabbakatikā - Điều thỏa thuận khng nn thực hiện - trang 382

Paṭissave dukkaṭāpatti - Tội dukkaṭa ở sự nhận lời - trang 382

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 392

 

*****

 

IV. PAVĀRAṆAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG PAVĀRAṆĀ:

 

Phāsuka-aphāsukavihārādikathā - Phần giảng về việc cư ngụ thoải mi v khng thoải mi, v.v... - trang 394

Pavāraṇavidhi-anujānanā - Cch thức v việc cho php về lễ Pavāraṇā - trang 400

Dve pavāraṇā - Hai lễ Pavāraṇā - trang 402

Cattāri pavāraṇakammāni - Bốn hnh sự Pavāraṇā - trang 402

Pavāraṇadānaṃ - Việc by tỏ lời thỉnh cầu - trang 402

Chandadānaṃ - Việc by tỏ sự ty thuận - trang 406

ātakādiggahaṇaṃ - Việc nắm giữ của cc thn quyến, v.v... - trang 406

Saṅghapavāraṇādi pavāraṇabhedā - Sự phn loại cc lễ Pavāraṇā: Lễ Pavāraṇā của hội chng, v.v...

Āpattipaṭikammaṃ - Việc sửa chữa tội (đ phạm) - trang 412

Āpatti-āvīkaraṇaṃ - Việc by tỏ về tội (đ phạm) - trang 414

Sabhāgāpattipaṭikammaṃ - Việc sửa chữa tội đ phạm giống nhau - trang 414

Anāpatti paṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp v tội - trang 418

Vaggāvaggasaī paṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp l phe nhm v c sự nhận biết l phe nhm

Vematikapaṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp c sự nghi ngờ - trang 426

Kukkuccapakatapaṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp đ bỏ qua sự ngần ngại - trang 428

Bhedapurekkhārapaṇṇarasakaṃ - Mười lăm trường hợp c dự tnh chia rẽ - trang 430

Sīmokkantikapeyyālaṃ - Phần tương tợ c lin quan đến cc vị đi vo trong ranh giới - trang 436

Cātuddasikādidivasanānattaṃ - Tnh chất khc biệt về cc ngy mười bốn, v.v... - trang 436

Āvāsikākāraliṅgādidassanaṃ - Việc nhn thấy sự biểu hiện, đặc điểm, v.v... của việc cư tr - trang 438

Nanāsaṃvāsakādīhi pavāraṇā - Lễ Pavāraṇā với cc vị thuộc nhm cộng tr khc, v.v... - trang 440

Nagantabbavārā - Cc trường hợp khng nn đi - trang 440

Gantabbavārā - Cc trường hợp c thể đi - trang 444

Vajjanīyapuggaladassanaṃ - Về sự hiện diện của những nhn vật cần phải trnh - trang 446

Dvevācikādipavāraṇā - Sự thỉnh cầu hai lần đọc - trang 448

Pavāraṇassa antarāyā - Cc sự nguy hiểm đối với lễ Pavāraṇā - trang 450

Pavāraṇaṭṭhapanaṃ - Việc đnh chỉ lễ Pavāraṇā - trang 452

Thullaccayavatthu - Cu chuyện về tội thullaccaya - trang 458

Vatthuṭhapanaṃ - Sự đnh chỉ v sự việc - trang 462

Bhaṇḍanakārakavatthu - Cu chuyện về cc vị thường gy nn sự xung đột - trang 464

Phāsuvihārādhigamo - Sự đạt đến trạng thi tr ngụ thoải mi - trang 468

Pavāraṇasaṅgahā - Việc hon lại ngy lễ Pavāraṇā - trang 470

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 472

 

*****

 

V. CAMMAKKHANDHAKAṂ - CHƯƠNG DA TH:

 

Soṇakoḷivīsavatthu - Cu chuyện về Soṇa Koḷivīsa - trang 474

Diguṇādi-upāhanapaṭikkhepo - Việc ngăn cấm cc đi dp loại hai lớp, v.v... - trang 486

Sabbanīlikādi-upāhanapaṭikkhepo - Việc ngăn cấm cc đi dp ton mu xanh, v.v... - trang 486

Ganaṅganūpāhanānujānanā - Việc cho php cc đi dp loại nhiều lớp - trang 490

Ajjhārāme upāhanapaṭikkhepo - Sự ngăn cấm việc (mang) dp trong khun vin tu viện - trang 492

Pādukādipaṭikkhepo - Việc ngăn cấm cc đi guốc, v.v... - trang 494

Yānapaṭikkhepo - Việc ngăn cấm (di chuyển bằng) xe - trang 500

Uccāsayana-mahāsayanapaṭikkhepo - Việc ngăn cấm chỗ nằm cao v chỗ nằm rộng lớn - trang 500

Sabbacammapaṭikkhepo - Việc ngăn cấm tất cả cc loại da th - trang 502

Gihīvikaṭānujānanā - Việc cho php về chỗ (ngồi) đ được lm sẵn bởi cư sĩ - trang 504

Soṇakuṭikaṇṇavatthu - Cu chuyện về vị Soṇa Kuṭikaṇṇa - trang 506

Paccantimajanapadesu vinayadharapacamena upasampadā-anujānanā - Sự cho php việc tu ln bậc trn với nhm c vị thứ năm rnh rẽ về Luật ở cc xứ thuộc vng bin địa - trang 512

Uddānagāthā - Cc cu kệ tm lược - trang 516

        

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>