Trang Chính

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT

 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU tập I

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

BHIKKHUVIBHAṄGO & PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU

Tập 1

 

*****

 

(Văn Bản PDF hoàn chỉnh)

 

Còn dưới đây là văn bản gồm nhiều trang PDF:

 

PHẦN GIỚI THIỆU:

 

THƯ MỤC CÁC CÂU KỆ & TỪ VỰNG:

 

1. VERAÑJAKAṆḌO - CHƯƠNG VERAÑJĀ:

 

VERAÑJABHĀṆAVĀRO - TỤNG PHẨM VERAÑJĀ:

Nidānaṃ - Phần duyên khởi

Buddhaguṇakathā - Giảng về ân đức Phật

Verañjabrāhmaṇakathā - Giảng về vị Bà-la-môn Verañja

Ñāṇakathā - Giảng về trí

Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ - Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước

Cutūpapātañāṇaṃ - Trí về sự sanh tử của chúng sanh

Āsavakkhayañāṇaṃ - Trí đoạn tận các lậu hoặc

Verañjabrāhmaṇassa saraṇagamanaṃ - Sự đi đến nương nhờ của vị Bà-la-môn Verañja

Verañjāyaṃ vassāvāsādhivānaṃ - Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Verañjā

Verañjāyaṃ dubbhikkhakathā - Giảng về sự khan hiếm vật thực ở Verañjā

Mahāmoggallānassa sīhanādakathā - Giảng về tiếng rống sư tử của Mahāmoggallāna

Sāriputtassa sikkhāpaññattiyācanaṃ - Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sāriputta

Verañjabrāhmaṇassa dhammadesanā - Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Verañja

Bhagavato janapadacārikā - Sự du hành trong xứ sở của đức Thế Tôn 

 

***

 

2. PĀRĀJIKAKAṆDO - CHƯƠNG PĀRĀJIKA:

 

PAṬHAMAPĀRĀJIKAṂ - ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT:

Sudinnabhāṇavāro - Tụng phẩm Sudinna

Sudinnassa pabbajjākathā - Giảng về sự xuất gia của Sudinna

Sudinnassa sakapitunivesanupasaṅkamanaṃ - Sự đi đến nhà cha mình của Sudinna

Mātāpitunnaṃ bījakayācanaṃ - Sự cầu xin chủng tử của mẹ cha 

Sudinnassa purāṇadutiyikāya methunadhammābhiviññāpanaṃ - Xúi giục về việc đôi lứa với người vợ cũ của Sudinna

Sahāyakabhikkhūhi bhagavato ārocanaṃ - Sự trình lên đức Thế Tôn bởi những vị tỳ khưu bạn

Bhagavato sikkhāpadapaññāpanaṃ - Sự quy định điều học của đức Thế Tôn

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

 

MAKKAṬĪVATTHU - CHUYỆN CON KHỈ CÁI:

Aññatarabhikkhussa makkaṭiyā methunapatisevanaṃ - Sự thực hiện việc đôi lứa với khỉ cái của vị tỳ khưu nọ

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 

 

SANTHATABHĀṆAVĀRO - TỤNG PHẨM ĐƯỢC CHE PHỦ:

Vajjiputtakānaṃ bhikkhūnaṃ methunapatisevanaṃ - Sự thực hiện việc đôi lứa của các tỳ khưu Vajjiputtaka

Tatiyapaññatti - Sự quy định lần ba

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

DUTIYAPĀRĀJIKAṂ - ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ:

Dhaniyassa kumbhakāraputtassa kuṭikaraṇakathā - Giảng về việc làm liêu cốc của Dhaniya con trai người thợ gốm

Rājabhaṇḍāvaharaṇakathā - Giảng về việc lấy trộm đồ vật của đức vua

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Chabbaggiyabhikkhūnaṃ rajakabhaṇḍavaharaṇakathā - Giảng về việc lấy trộm gói đồ nhuộm của các tỳ khưu nhóm Lục Sư

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

Nayamātikā - Tiêu đề hướng dẫn

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

TATIYAPĀRĀJIKAṂ - ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ BA:

Bhagavato vesālībhikkhūnaṃ asubhakathā - Đức Thế Tôn giảng (đề mục) tử thi cho các tỳ khưu ở Vesalī

Vesālībhikkhūnaṃ jīvitavoropenakathā - Giảng về việc sai bảo đoạt lấy mạng sống của các tỳ khưu ở Vesalī

Ānāpānasatisamādhikathā - Giảng về định của niệm hơi thở ra hơi thở vào

Mūlapaññatti - Sự quy địnhcăn bản

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

Nayamātikā - Tiêu đề hướng dẫn

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

CATUTTHAPĀRĀJIKAṂ - ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ TƯ:

Vaggumudātīriyabhikhūnaṃ uttarimanussadhamma-samudācaraṇaṃ - Sự tuyên bố về pháp thượng nhân của các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā

Pañcamahācorakathā - Giảng về năm kẻ cướp lớn

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

Suddhikavāro - Các trường hợp đơn giản

Vattukāmavārakathā - Giảng về trường hợp ‘Có ý định nói’

Paccayapaṭisaṃyuttavārakathā - Giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

***

 

3. SAṄGHĀDISESAKAṆDO - CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA:

 

1. SUKKAVISAṬṬHISIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC XUẤT RA TINH DỊCH:

Seyyasakavatthu - Chuyện về vị Seyyasaka

Paṭhamapaññatti - Sự quy định lần đầu

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

2. KĀYASAṂSAGGASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ:

Udāyivatthu - Chuyện về vị Udāyi

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI  

 

3. DUTTHULLAVĀCĀSIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC:

Udāyivatthu - Chuyện về vị Udāyi

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

4. ATTAKĀMAPĀRICARIYĀSIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN:

Udāyivatthu - Chuyện về vị Udāyi

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

5. SAÑCARITTASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI:

Udāyivatthu - Chuyện về vị Udāyi 

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Udāyissa taṅkhaṇikasañcarittasamāpajjanaṃ - Sự tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc của Udāyi

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

VINĪTAVATTHU - CHUYỆN DẪN GIẢI

 

6. KUṬIKĀRASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU:

Āḷavakabhikkhūnaṃ kuṭikaraṇavatthu - Chuyện làm cốc liêu của các vị tỳ khưu ở thành Āḷavi

Maṇikaṇṭhanāgarājakathā - Giảng về rồng chúa Maṇikaṇṭha 

Himavantavāsīaññatarabhikkhussa kathā - Giảng về vị tỳ khưu nọ sống ở Hi-mã-lạp-sơn

Raṭṭhapālakathā - Giảng về Raṭṭhapāla

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

7. VIHĀRAKĀRASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ:

Channassa vatthu - Chuyện về vị Channa

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

8. PAṬHAMADUṬṬHADOSASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN:

Dabbamallaputtassa senāsanapaññāpanakathā - Giảng về việc phân bố chỗ trú ngụ của Dabbamallaputta

Mettiyabhummajakabhikkhūnaṃ vatthu - Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

9. DUTIYADUṬṬHADOSASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN:

Mettiyabhummajakabhikkhūnaṃ vatthu - Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

10. PAṬHAMASAṄGHABHEDASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG:

Devadattassa pañcavatthuyācanaṃ - Sự cầu xin năm sự việc của Devadatta 

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

11. DUTIYAMASAṄGHABHEDASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG:

Devadattavatthu - Chuyện về vị Devadatta

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

12. DUBBACASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY:

Channassa anācāravatthu - Chuyện sai trái của Channa

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

13. KULADŪSAKASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VỊ LÀM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐÌNH:

Assajipubbasukānaṃ anācāravatthu - Chuyện sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

***

 

4. ANIYATAKAṆDO - CHƯƠNG ANIYATA:

 

1. PAṬHAMA ANIYATASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT:

Udāyivatthu - Chuyện về vị Udāyi

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

2. DUTIYA ANIYATASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHÌ:

Udāyivatthu - Chuyện về vị Udāyi 

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

***

 

5. NISSAGGIYAKAṆDO - CHƯƠNG NISSAGGIYA:

 

5. 1. CĪVARAVAGGO - PHẨM Y:

 

1. PAṬHAMAKAṬHINASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KAṬHINA:

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Ānandassa atirekacīvaravatthu - Chuyện y phụ trội của Ānanda

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

2. DUTIYAKAṬHINASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KAṬHINA:

Bhikkhūnaṃ santaruttarena janapadacārikāvatthu - Chuyện du hành trong xứ sở với y nội và thượng y của các tỳ khưu

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

3. TATIYAKAṬHINASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KAṬHINA:

Aññatarabhikkhussa akālacīvaravatthu - Chuyện y ngoài hạn kỳ của vị tỳ khưu nọ

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

4. PURĀṆACĪVARASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ: 

Udāyissa purāṇadutiyikāvatthu - Chuyện về người vợ cũ của Udāyi

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

5. CĪVARAPAṬIGGAHAṆASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y:

Udāyissa uppalavaṇṇābhikkhuniyā cīvarapaṭiggahaṇavatthu - Chuyện Udāyi nhận lãnh y từ tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản 

Pārivaṭṭakacīvara-appaṭiggahaṇavatthu - Chuyện về việc không nhận lãnh y trao đổi 

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

6. AÑÑĀTAKAVIÑÑATTISIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC YÊU CẦU NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN:

Upanandavatthu - Chuyện về vị Upananda

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Naggabhikkhūnaṃ vatthu - Chuyện các tỳ khưu lõa thể

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

7. TATUTTARISIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY:

Bahucīvaraviññāpanavatthu - Chuyện về việc yêu cầu nhiều y

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

8. PAṬHAMA UPAKKHAṬASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ:

Upanandassa cīvaravikappanāpajjanavatthu - Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

9. DUTIYA UPAKKHAṬASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ:

Upanandassa cīvaravikappanāpajjanavatthu - Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

10. RĀJASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA:

Upanandavatthu - Chuyện về vị Upananda

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

5. 2. KOSIYAVAGGO - PHẨM TƠ TẰM:

 

1. KOSIYASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẰM:

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

2. SUDDHAKĀḶAKASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN:

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư  

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

3. DVEBHĀGASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN:

Chabbaggiyavatthu - Chuyện về các vị Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ 

 

4. CHABBASSASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM:

Anuvassaṃ santhanakārāpanavatthu - Chuyện về việc bảo làm tấm trải nằm hàng năm 

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản  

Santhanasammutiyācanavatthu - Chuyện về việc cầu xin sự đồng ý về tấm trải nằm 

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

5. NISĪDANASANTHANASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM:

Santhana-ujjhitavatthu - Chuyện quăng bỏ các tấm trải nằm

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

6. EḶAKALOMASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU:

Eḷakalomāharaṇavatthu - Chuyện mang lông cừu 

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

7. EḶAKALOMADHOVĀPANASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU:

Chabbaggiyānaṃ eḷakalomadhovāpanavatthu - Chuyện về việc bảo giặt lông cừu của các vị nhóm Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

8. RŪPIYASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC:

Upanandassa rūpiyapaṭiggahaṇavatthu - Chuyện thọ lãnh vàng bạc của Upananda

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

9. RŪPIYASAṂVOHĀRASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC:

Chabbaggiyānaṃ rūpiyasaṃvohāravatthu - Chuyện trao đổi bằng vàng bạc của các vị nhóm Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

10. KAYAVIKKAYASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN:

Upanandassa kayavikkayasamāpajjanavatthu - Chuyện về việc tiến hành mua bán của Upananda

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

5. 3. PATTAVAGGO - PHẨM BÌNH BÁT:

 

1. PATTASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ BÌNH BÁT:

Chabbaggiyānaṃ pattasannicayavatthu - Chuyện tích trữ bình bát của các vị nhóm Lục Sư  

Mūlapaññatti - Sự quy định căn bản

Ānandassa atirekapattavatthu - Chuyện bình bát phụ trội của Ānanda

Dutiyapaññatti - Sự quy định lần hai 

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

2. ŪNAPAÑCABANDHANASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ:

Chabbaggiyānaṃ pattaviññāpanavatthu - Chuyện yêu cầu bình bát của các vị nhóm Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ  

 

3. BHESAJJASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM: 

Pilindivacchavatthu - Chuyện về vị Pilindivaccha 

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

4. VASSIKASĀṬIKASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA:

Chabbaggiyānaṃ vassikasāṭikapariyesanavatthu - Chuyện tìm kiếm vải choàng tắm mưa của các vị nhóm Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

5. CĪVARA ACCHINDANASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠI Y:

Upanandassa cīvara-acchindanavatthu - Chuyện về việc giật lại y của Upananda 

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

6. SUTTAVIÑÑATTISIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHỈ SỢI:

Chabbaggiyānaṃ suttaviññāpanavatthu - Chuyện yêu cầu chỉ sợi của các vị nhóm Lục Sư

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

7. MAHĀPESAKĀRASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT:

Upanandassa pesakārasuttavikappanāpajjanavatthu - Chuyện đưa ra sự căn dặn về chỉ sợi đối với thợ dệt của Upananda

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

8. ACCEKACĪVARASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT:

Accekacīvarakālasamayātikkamanavatthu - Chuyện về việc vượt quá thời hạn của y đặc biệt

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

9. SĀSAṄKASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ (CHỖ NGỤ) NGUY HIỂM:

Antaraghare cīvaranikkhepanavatthu - Chuyện về việc để lại y ở trong xóm nhà

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

10. PARIṆATASIKKHĀPADAṂ - ĐIỀU HỌC VỀ ‘ĐÃ ĐƯỢC THUYẾT PHỤC’:

Chabbaggiyehi saṅghikalābhaṃ attano pariṇāmanavatthu - Chuyện các vị nhóm Lục Sư thuyết phục dâng lợi lộc thuộc về hội chúng đến bản thân

Sikkhāpadapaññatti - Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ - Phân tích từ ngữ

 

PĀRĀJIKAPĀḶI NIṬṬHITĀ - DỨT BỘ PĀRĀJIKAPĀḶI.

 

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>