Trang Chnh

Trang Cc Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 31

 

TRƯỞNG LO KỆ

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn Bản Song Ngữ Pāli Việt)

 

 

 

MỤC LỤC

 

*****

 

    LỜI GIỚI THIỆU

 

1. NHM MỘT

 

PHẨM THỨ NHẤT:

 

1.   Kệ ngn của trưởng lo Subhūti             

2.   Kệ ngn của trưởng lo Mahākoṭṭhita      

3.   Kệ ngn của trưởng lo Kaṅkhārevata      

4.   Kệ ngn của trưởng lo Puṇṇa                   

5.   Kệ ngn của trưởng lo Dabba                   

6.   Kệ ngn của trưởng lo Sītavaniya            

7.   Kệ ngn của trưởng lo Bhalliya                

8.   Kệ ngn của trưởng lo Vīra                       

9.   Kệ ngn của trưởng lo Piḷindavaccha      

10. Kệ ngn của trưởng lo Puṇṇamāsa          

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

 

***

 

DUTIYAVAGGO - PHẨM THỨ NH:

 

11. Kệ ngn của trưởng lo Cūḷavaccha           

12. Kệ ngn của trưởng lo Mahāvaccha        

13. Kệ ngn của trưởng lo Vanavaccha         

14. Kệ ngn của trưởng lo Sa-di Vanavaccha

15. Kệ ngn của trưởng lo Kuṇḍadhāna        

16. Kệ ngn của trưởng lo Bellaṭṭhisīsa        

17. Kệ ngn của trưởng lo Dāsaka                  

18. Kệ ngn của trưởng lo Sigālapitu             

19. Kệ ngn của trưởng lo Kuṇḍala                

20. Kệ ngn của trưởng lo Ajita  

      Tm Lược Phẩm Ny                                           

 

***

 

PHẨM THỨ BA:

 

21. Kệ ngn của trưởng lo Nigrodha              

22. Kệ ngn của trưởng lo Cittaka                  

23. Kệ ngn của trưởng lo Gosāla                   

24. Kệ ngn của trưởng lo Sugandha              

25. Kệ ngn của trưởng lo Nandiya                

26. Kệ ngn của trưởng lo Ubhaya                  

27. Kệ ngn của trưởng lo Lomasakaṅgiya   

28. Kệ ngn của trưởng lo Jambugāmika          

29. Kệ ngn của trưởng lo Hārita                   

30. Kệ ngn của trưởng lo Uttiya

      Tm Lược Phẩm Ny                                           

 

***

 

PHẨM THỨ TƯ:

 

31. Kệ ngn của trưởng lo Gabbharatīriya        

32. Kệ ngn của trưởng lo Suppiya                 

33. Kệ ngn của trưởng lo Sopāka                  

34. Kệ ngn của trưởng lo Posiya                   

35. Kệ ngn của trưởng lo Sāmaakāni       

36. Kệ ngn của trưởng lo Kumāputta           

37. Kệ ngn của trưởng lo đồng hnh với vị Kumāputta           

38. Kệ ngn của trưởng lo Gavampati    

39. Kệ ngn của trưởng lo Tissa                      

40. Kệ ngn của trưởng lo Vaḍḍhamāna

      Tm Lược Phẩm Ny                                           

 

***

 

PHẨM THỨ NĂM:

 

41. Kệ ngn của trưởng lo Sirivaḍḍha           

42. Kệ ngn của trưởng lo Khadiravaniyarevata  

43. Kệ ngn của trưởng lo Sumaṅgala           

44. Kệ ngn của trưởng lo Sānu                      

45. Kệ ngn của trưởng lo Ramaṇīyavihārī  

46. Kệ ngn của trưởng lo Samiddhi              

47. Kệ ngn của trưởng lo Ujjaya                   

48. Kệ ngn của trưởng lo Sajaya         

49. Kệ ngn của trưởng lo Rāmaṇeyyaka      

50. Kệ ngn của trưởng lo Vimala                  

      Tm Lược Phẩm Ny                                                                     

 

***

 

PHẨM THỨ SU:

 

51. Kệ ngn của trưởng lo Godhika               

52. Kệ ngn của trưởng lo Subāhu                 

53. Kệ ngn của trưởng lo Valliya                  

54. Kệ ngn của trưởng lo Uttiya                   

55. Kệ ngn của trưởng lo Ajanavaniya       

56. Kệ ngn của trưởng lo Kuṭivihārī            

57. Kệ ngn của trưởng lo Kuṭivihārī thứ nh

58. Kệ ngn của trưởng lo Ramaṇīyakuṭika

59. Kệ ngn của trưởng lo Kosalavihārī        

60. Kệ ngn của trưởng lo Sīvali 

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

 

***

 

PHẨM THỨ BẢY:

 

61. Kệ ngn của trưởng lo Vappa                   

62. Kệ ngn của trưởng lo Vajjiputta            

63. Kệ ngn của trưởng lo Pakkha                 

64. Kệ ngn của trưởng lo Vimalakoṇḍaa

65. Kệ ngn của trưởng lo Ukkhepakaṭavaccha

66. Kệ ngn của trưởng lo Meghiya               

67. Kệ ngn của trưởng lo Ekadhammasavanīya                            

68. Kệ ngn của trưởng lo Ekudāniya    

69. Kệ ngn của trưởng lo Channa                 

70. Kệ ngn của trưởng lo Puṇṇa                   

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

 

***

 

PHẨM THỨ TM:

 

71. Kệ ngn của trưởng lo Vacchapāla   

72. Kệ ngn của trưởng lo Ātuma                   

73. Kệ ngn của trưởng lo Māṇava                 

74. Kệ ngn của trưởng lo Suyāma                 

75. Kệ ngn của trưởng lo Susārada              

76. Kệ ngn của trưởng lo Piyajaha             

77. Kệ ngn của trưởng lo Hatthārohaputta

78. Kệ ngn của trưởng lo Meṇḍasira            

79. Kệ ngn của trưởng lo Rakkhita              

80. Kệ ngn của trưởng lo Ugga  

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

                            

***

 

PHẨM THỨ CHN:

 

81. Kệ ngn của trưởng lo Samitigutta          

82. Kệ ngn của trưởng lo Kassapa         

83. Kệ ngn của trưởng lo Sīha   

84. Kệ ngn của trưởng lo Nīta   

85. Kệ ngn của trưởng lo Sunāga                  

86. Kệ ngn của trưởng lo Nāgita           

87. Kệ ngn của trưởng lo Paviṭṭha               

88. Kệ ngn của trưởng lo Ajjuna           

89. Kệ ngn của trưởng lo Devasabha thứ nhất                              

90. Kệ ngn của trưởng lo Sāmidatta     

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

 

***

 

PHẨM THỨ MƯỜI:

 

91. Kệ ngn của trưởng lo Paripuṇṇaka        

92. Kệ ngn của trưởng lo Vijaya                   

93. Kệ ngn của trưởng lo Eraka                    

94. Kệ ngn của trưởng lo Mettajī                 

95. Kệ ngn của trưởng lo Cakkhupāla         

96. Kệ ngn của trưởng lo Khaṇḍasumana   

97. Kệ ngn của trưởng lo Tissa                     

98. Kệ ngn của trưởng lo Abhaya          

99. Kệ ngn của trưởng lo Uttiya                   

100. Kệ ngn của trưởng lo Devasabha           

       Tm Lược Phẩm Ny                                          

 

***

 

PHẨM THỨ MƯỜI MỘT:

 

101. Kệ ngn của trưởng lo Belaṭṭhānika        

102. Kệ ngn của trưởng lo Setuccha               

103. Kệ ngn của trưởng lo Bandhura             

104. Kệ ngn của trưởng lo Khitaka                 

105. Kệ ngn của trưởng lo Malitavambha     

106. Kệ ngn của trưởng lo Suhemanta           

107. Kệ ngn của trưởng lo Dhammasava       

108. Kệ ngn của trưởng lo Dhammasavapitu

109. Kệ ngn của trưởng lo Saṅgharakkhita   

110. Kệ ngn của trưởng lo Usabha                 

      Tm Lược Phẩm Ny                                                                         

 

*** 


 

PHẨM THỨ MƯỜI HAI:

 

111. Kệ ngn của trưởng lo Jenta                     

112. Kệ ngn của trưởng lo Vacchagotta         

113. Kệ ngn của trưởng lo Vanavaccha          

114. Kệ ngn của trưởng lo Adhimutta           

115. Kệ ngn của trưởng lo Mahānāma           

116. Kệ ngn của trưởng lo Pārāsariya           

117. Kệ ngn của trưởng lo Yasa                      

118. Kệ ngn của trưởng lo Kimbila                

119. Kệ ngn của trưởng lo Vajjiputta             

120. Kệ ngn của trưởng lo Isidatta                 

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

      Tm Lược Nhm Ny                                          

 

***

 

2. NHM HAI

 

PHẨM THỨ NHẤT:

 

121. Kệ ngn của trưởng lo Uttara                   

122. Kệ ngn của trưởng lo Piṇḍolabhāradvāja

123. Kệ ngn của trưởng lo Valliya                  

124. Kệ ngn của trưởng lo Gaṅgātīriya          

125. Kệ ngn của trưởng lo Ajina                     

126. Kệ ngn của trưởng lo Melajina               

127. Kệ ngn của trưởng lo Rādha                    

128. Kệ ngn của trưởng lo Surādha                

129. Kệ ngn của trưởng lo Gotama                 

130. Kệ ngn của trưởng lo Vasabha                

      Tm Lược Phẩm Ny                                           

 

***

 

PHẨM THỨ NH:

 

131. Kệ ngn của trưởng lo Mahācunda          

132. Kệ ngn của trưởng lo Jotidāsa                

133. Kệ ngn của trưởng lo Heraakāni       

134. Kệ ngn của trưởng lo Somacitta             

135. Kệ ngn của trưởng lo Sabbamitta          

136. Kệ ngn của trưởng lo Mahākāḷa             

137. Kệ ngn của trưởng lo Tissa                     

138. Kệ ngn của trưởng lo Kimbila                

139. Kệ ngn của trưởng lo Nanda                   

140. Kệ ngn của trưởng lo Sirimā                   

      Tm Lược Phẩm Ny                                                                       

 

*** 

 

PHẨM THỨ BA:

 

141. Kệ ngn của trưởng lo Uttara                   

142. Kệ ngn của trưởng lo Bhaddaji               

143. Kệ ngn của trưởng lo Sobhita                 

144. Kệ ngn của trưởng lo Valliya                  

145. Kệ ngn của trưởng lo Vītasoka               

146. Kệ ngn của trưởng lo Puṇṇamāsa          

147. Kệ ngn của trưởng lo Nandaka               

148. Kệ ngn của trưởng lo Bharata                

149. Kệ ngn của trưởng lo Bhāradvāja          

150. Kệ ngn của trưởng lo Kaṇhadinna         

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

 

***

 

PHẨM THỨ TƯ:

 

151. Kệ ngn của trưởng lo Migasira               

152. Kệ ngn của trưởng lo Sīvaka                   

153. Kệ ngn của trưởng lo Upavāna               

154. Kệ ngn của trưởng lo Isidinna                

155. Kệ ngn của trưởng lo Sambulakaccāna

156. Kệ ngn của trưởng lo Khitaka                 

157. Kệ ngn của trưởng lo Selissariya            

158. Kệ ngn của trưởng lo Nisabha                

159. Kệ ngn của trưởng lo Usabha                  

160. Kệ ngn của trưởng lo Kappaṭakura        

      Tm Lược Phẩm Ny                                           

 

***

 

PHẨM THỨ NĂM:

 

161. Kệ ngn của trưởng lo Kumārakassapa   

162. Kệ ngn của trưởng lo Dhammapāla       

163. Kệ ngn của trưởng lo Brahmāli              

164. Kệ ngn của trưởng lo Mogharāja           

165. Kệ ngn của trưởng lo Visākhapacālaputta    

166. Kệ ngn của trưởng lo Cūḷaka                  

167. Kệ ngn của trưởng lo Anūpama             

168. Kệ ngn của trưởng lo Vajjita                  

169. Kệ ngn của trưởng lo Sandhita              

      Tm Lược Phẩm Ny                                          

      Tm Lược Nhm Ny                                         

 

***

 

3. NHM BA

 

170. Kệ ngn của trưởng lo Aṅgaṇikabhāradvāja                            

171. Kệ ngn của trưởng lo Paccaya                

172. Kệ ngn của trưởng lo Bakkula                

173. Kệ ngn của trưởng lo Dhaniya                

174. Kệ ngn của trưởng lo Mātaṅgaputta     

175. Kệ ngn của trưởng lo Khujjasobhita     

176. Kệ ngn của trưởng lo Vāraṇa                  

177. Kệ ngn của trưởng lo Passika                 

178. Kệ ngn của trưởng lo Yasoja                   

179. Kệ ngn của trưởng lo Sāṭimattiya         

180. Kệ ngn của trưởng lo Upāli                    

181. Kệ ngn của trưởng lo Uttarapāla           

182. Kệ ngn của trưởng lo Abhibhūta            

184. Kệ ngn của trưởng lo Gotama                

184. Kệ ngn của trưởng lo Hārita                   

185. Kệ ngn của trưởng lo Vimala                  

      Tm Lược Nhm Ny                                          

 

***

 

4. NHM BỐN

 

186. Kệ ngn của trưởng lo Nāgasamāla         

187. Kệ ngn của trưởng lo Bhagu                   

188. Kệ ngn của trưởng lo Sabhiya                 

189. Kệ ngn của trưởng lo Nandaka               

190. Kệ ngn của trưởng lo Jambuka              

191. Kệ ngn của trưởng lo Senaka                  

192. Kệ ngn của trưởng lo Sambhūta            

193. Kệ ngn của trưởng lo Rāhula                  

194. Kệ ngn của trưởng lo Candana               

195. Kệ ngn của trưởng lo Dhammika         

196. Kệ ngn của trưởng lo Sappaka             

197. Kệ ngn của trưởng lo Mudita                

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

5. NHM NĂM

 

198. Kệ ngn của trưởng lo Rājadatta           

199. Kệ ngn của trưởng lo Subhūta              

200. Kệ ngn của trưởng lo Girimānanda     

201. Kệ ngn của trưởng lo Sumana              

202. Kệ ngn của trưởng lo Vaḍḍha               

203. Kệ ngn của trưởng lo Nadīkassapa      

204. Kệ ngn của trưởng lo Gayākassapa      

205. Kệ ngn của trưởng lo Vakkali               

206. Kệ ngn của trưởng lo Vijitasena           

207. Kệ ngn của trưởng lo Yasadatta            

208. Kệ ngn của trưởng lo Soṇakuṭikaṇṇa   

209. Kệ ngn của trưởng lo Kosiya                 

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

6. NHM SU

 

210. Kệ ngn của trưởng lo Uruvelakassapa

211. Kệ ngn của trưởng lo Tekicchakāni      

212. Kệ ngn của trưởng lo Mahānāga          

213. Kệ ngn của trưởng lo Kulla                   

214. Kệ ngn của trưởng lo Māluṅkyaputta  

215. Kệ ngn của trưởng lo Sappadāsa          

216. Kệ ngn của trưởng lo Kātiyāna             

217. Kệ ngn của trưởng lo Migajāla             

218. Kệ ngn của trưởng lo Jenta                   

219. Kệ ngn của trưởng lo Sumana               

220. Kệ ngn của trưởng lo Nhātakamuni    

221. Kệ ngn của trưởng lo Brahmadatta     

222. Kệ ngn của trưởng lo Sirimanda          

223. Kệ ngn của trưởng lo Sabbakāmi         

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

7. NHM BẢY

 

224. Kệ ngn của trưởng lo Sundarasamudda

225. Kệ ngn của trưởng lo Lakuṇṭakabhaddiya

226. Kệ ngn của trưởng lo Bhadda               

227. Kệ ngn của trưởng lo Sopāka                

228. Kệ ngn của trưởng lo Sarabhaṅga        

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

8. NHM TM

 

229. Kệ ngn của trưởng lo Mahākaccāyana

230. Kệ ngn của trưởng lo Sirimitta             

231. Kệ ngn của trưởng lo Mahāpanthaka                                   

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

9. NHM CHN

 

232. Kệ ngn của trưởng lo Bhūta               

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

10. NHM MƯỜI

 

233. Kệ ngn của trưởng lo Kāḷudāyi             

234. Kệ ngn của trưởng lo Ekavihāriya        

235. Kệ ngn của trưởng lo Mahākappina     

236. Kệ ngn của trưởng lo Cūḷapanthaka     

237. Kệ ngn của trưởng lo Kappa                  

238. Kệ ngn của trưởng lo Upasena             

239. Kệ ngn của trưởng lo Gotama khc                                      

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

11. NHM MƯỜI MỘT

 

240. Kệ ngn của trưởng lo Saṅkicca             

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

12. NHM MƯỜI HAI

 

241. Kệ ngn của trưởng lo Sīlava               

242. Kệ ngn của trưởng lo Sunīta                 

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

13. NHM MƯỜI BA

 

243. Kệ ngn của trưởng lo Soṇa                   

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

14. NHM MƯỜI BỐN


244.
Kệ ngn của trưởng lo Khadiravaniya Revata                       

245. Kệ ngn của trưởng lo Godatta               

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

15. NHM MƯỜI SU

 

246. Kệ ngn của trưởng lo Aākoṇḍaa  

247. Kệ ngn của trưởng lo Udāyī                  

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

16. NHM HAI MƯƠI

 

248. Kệ ngn của trưởng lo Adhimutta         

249. Kệ ngn của trưởng lo Pārāsariya         

250. Kệ ngn của trưởng lo Telakāni             

251. Kệ ngn của trưởng lo Raṭṭhapāla         

252. Kệ ngn của trưởng lo Māluṅkyaputta

253. Kệ ngn của trưởng lo Sela                     

254. Kệ ngn của trưởng lo Bhaddiya           

255. Kệ ngn của trưởng lo Aṅgulimāla        

256. Kệ ngn của trưởng lo Anuruddha         

257. Kệ ngn của trưởng lo Pārāsariya          

      Tm Lược Nhm Ny                                       

 

***

 

17. NHM BA MƯƠI

 

258. Kệ ngn của trưởng lo Phussa                

259. Kệ ngn của trưởng lo Sāriputta           

260. Kệ ngn của trưởng lo Ānanda               

      Tm Lược Nhm Ny                                                                      

 

***

 

18. NHM BỐN MƯƠI

 

261. Kệ ngn của trưởng lo Mahākassapa    

      Tm Lược Nhm Ny                                       

 

***

 

19. NHM NĂM MƯƠI

 

262. Kệ ngn của trưởng lo Tālapuṭa    

      Tm Lược Nhm Ny                                       

 

***

 

20. NHM SU MƯƠI

 

263. Kệ ngn của trưởng lo Mahāmoggallāna                      

      Tm Lược Nhm Ny                                        

 

***

 

21. NHM LỚN

 

264. Kệ ngn của trưởng lo Vaṅgīsa        

      Tm Lược Nhm Ny                                       

      Tm Lược Tc Phẩm Ny                                 

 

 

TRƯỞNG LO KỆ ĐƯỢC CHẤM DỨT.

 

--ooOoo--

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

***

 

 

Theragāthāpāḷi l tập thứ tm thuộc Suttantanikāya - Tạng Kinh, Khuddakanikāya - Tiểu Bộ. Nội dung gồm c cc kệ ngn đ được cc vị tỳ khưu trưởng lo thốt ln. Được biết Theragāthāpāḷi đ được sưu tập vo thời kỳ kết tập lần thứ nhất (ThagA. i, 2). Chng ti đề nghị tựa đề tiếng Việt cho tập Kinh ny l Trưởng Lo Kệ.

 

Ch giải của tập Kinh Theragāthāpāḷi - Trưởng Lo Kệ c tn l Paramatthadīpanī tập V, ngoi ra cn c tn gọi khc l Theragāthā-Aṭṭhakathā v Theragāthāvaṇṇanā. Ch Giải Sư l Ngi Dhammapāla sống ở thế kỷ thứ 5 theo Ty Lịch v l người đ kế tục cng việc của Ch Giải Sư Buddhaghosa. Ngi Dhammapāla đ thực hiện cc bộ Ch Giải cho cc tập Kinh thuộc Tiểu Bộ l: Itivuttaka, Theragāthā, Therīgāthā, Udāna, Vimānavatthu, Petavatthu, Cariyāpiṭaka, v Nettippakaraṇa. Thm vo đ, Ngi cn l tc giả của cc ti liệu Phụ Ch Giải c tn như sau: Paramatthamajūsā, Dīghanikāyaṭīkā, Majjhimanikāyaṭīkā, Samyuttanikāyaṭīkā, Jatakaṭṭhakathāṭīkā, Buddhavaṃsaṭṭhakathā-ṭīkā, v Nettippakaraṇaṭīkā (Somapala Jayawardhana, Handbook of Pali Literature, trang 48). Ngi Dhammapāla đ thực hiện Ch Giải ny trong lc ngụ tại tu viện Badaratitthavihāra (ThagA. iii, 210). Ch Giải ghi lại sơ lược tiểu sử của từng vị trưởng lo v cn chỉ ra phần trch dẫn lin quan đến vị ấy, nếu c, từ bộ Kinh Apadāna - Thnh Nhn K Sự. Tiếp theo đ l lời giải thch nghĩa của một số từ đ được chọn lọc.

 

Tập Kinh Theragāthāpāḷi - Trưởng Lo Kệ được phn chia thnh nipāta, được dịch l Nhm. Tn gọi của Nhm được căn cứ vo số lượng kệ ngn: Nhm Một c 1 kệ ngn, Nhm Hai c 2 kệ ngn, v cứ thế cho đến Nhm Mười Bốn c 14 kệ ngn, rồi Nhm Mười Su c 16 kệ ngn (khng c nhm 15 kệ ngn), ở cc Nhm cn lại số lượng kệ ngn chỉ c tnh cch gộp chung: Nhm Hai Mươi c số lượng kệ ngn từ 21 đến 29 cu, tương tợ như vậy đối với cc Nhm Ba Mươi, Nhm Bốn Mươi, Nhm Năm Mươi, Nhm Su Mươi, v Nhm Lớn c 72 kệ ngn; tổng cộng l 21 nhm. Số lượng cc kệ ngn ở văn bản Pali-Sinhala được ghi nhận l 1291, v tổng số cc vị trưởng lo l 264 vị.

 

Về nội dung, ngoi cc kệ ngn do đch thn cc vị tỳ khưu đ ni ln, tập Kinh Theragāthāpāḷi - Trưởng Lo Kệ cn c một số kệ ngn được xc định l lời của đức Phật, lời của Ma Vương (Māra), lời của Thin chủ Sakka, lời của một số Thin nhn, lời của vị B-la-mn, lời của người cha, lời của người mẹ, lời của vị nam cư sĩ, v.v... C một số trường hợp vị trưởng lo chỉ lập lại lời của người khc, nhưng những lời đ được xem như l lời ni của vị ấy. Ngoi ra cn c một số kệ ngn của cc vị Trưởng Lo đ tham gia cuộc kết tập thm vo để giải thch hoặc kết luận sự việc.

 

Điểm đng được lưu ở đy l một số vị trưởng lo c tn khc nhau đ ni ln những kệ ngn giống nhau: V dụ như cu kệ của vị  Lomasakaṅgiya (27) giống cu kệ của vị Mātaṅgaputta (233); cu kệ của vị Gabbharatīriya (31) giống cu kệ của vị Yasoja (244); cu kệ của vị Tissa (39) v cu kệ của vị Vaḍḍhamāna (40) giống hai cu kệ của vị Mahāmoggallāna (1173, 1174); cu kệ của vị Vacchapāla (71) giống cu kệ của vị Visākhapacālaputta (210); cu kệ của vị Piṇḍolabhāradvāja (124) tương tợ cu kệ của vị Mahākaccāyana (495) v giống cu kệ của vị Mahākassapa (1058); cu kệ của vị Paccaya (224) giống cu kệ của vị Mudita (314); hai cu kệ của vị Nāgasamāla (269, 270) giống hai cu kệ của cc vị Bhagu (273, 274), Rājadatta (318, 319), Sappadāsa (409, 410), v Sundarasamudda (464, 465); ba cu kệ của vị Bakkula (225-227) giống ba cu kệ của vị Hārita (261-263); hai cu kệ của vị Vakkali (350, 351) giống hai cu kệ của vị (435, 436); cc cu kệ của vị Raṭṭhapāla (769-775) tương đương với cc cu kệ của vị Ānanda (1019-1025) v giống cc cu kệ của vị Mahāmoggallāna (1162-1168), v.v...

 

Ngược lại, cũng c trường hợp hai hay ba vị trưởng lo c cng một tn, hoặc chỉ l một vị, đ c những kệ ngn khc nhau được xếp vo cc nhm khc nhau: V dụ như trưởng lo Khadiravaniyarevata ở Nhm Một (kệ ngn 42) v ở Nhm Mười Bốn (cc kệ ngn 645-658), trưởng lo Kimbila ở Nhm Một (118) v ở Nhm Hai (155-156), trưởng lo Māluṅkyaputta ở Nhm Su (399-404) v ở Nhm Hai Mươi (794-817), trưởng lo Pārāsariya ở Nhm Một (116) v hai lần ở Nhm Hai Mươi (726-746 v 920-948), trưởng lo Puṇṇamāsa ở Nhm Một (10) v ở Nhm Hai (171-172), trưởng lo Vanavaccha hai lần ở Nhm Một (13 v 113), trưởng lo Adhimutta ở Nhm Một (114) v ở Nhm Hai Mươi (705-725). Nếu cc trường hợp đ khng phải l hai hay ba vị trưởng lo c trng tn m chỉ l một vị, phải chăng tổng số cc vị trưởng lo đ được liệt k chỉ cn 257 vị, thay v 264.

 

Thm nữa, c một số kệ ngn cũng đ được ghi lại ở cc văn bản khc của Tam Tạng: V dụ như cc cu kệ 640-644 của trưởng lo Soṇa Koḷivisa cũng được ghi lại ở Mahāvagga của Tạng Luật; cc cu kệ 886-870 của trưởng lo Aṅgulimāla cũng được ghi lại ở Majjhimanikāya bi Kinh 86, Aṅgulimālasuttaṃ; cc cu kệ 776-788 trưởng lo Raṭṭhapāla cũng được ghi lại ở bi Kinh 82, Raṭṭhapālasuttaṃ; hoặc c một số kệ ngn cũng được tm thấy ở cc bản Kinh khc như Dhammapadapāḷi - Php C, Suttanipātapāḷi - Kinh Tập, v.v...  

 

Về hnh thức, tập Kinh Theragāthāpāḷi - Trưởng Lo Kệ được viết theo thể kệ thơ (gāthā), mỗi kệ ngn gồm c bốn pāda được trnh by thnh hai dng. Đa số cc kệ ngn của tập Kinh ny lm theo thể thng dụng thường gặp gồm c tm m cho mỗi pāda, tuy nhin cc thể khc phức tạp hơn cũng được tm thấy. Trong đa số trường hợp, hai dng kệ ngn gồm bốn pāda l được hon chỉnh về nghĩa, nhưng cũng c một vi trường hợp nghĩa được nối từ kệ ngn ny sang kệ ngn khc; trong trường hợp như vậy, chng ti sử dụng dấu ba chấm (...) ở cuối kệ ngn trước v ở đầu kệ ngn sau để bo hiệu sự tiếp nối.

 

Văn bản Pāḷi Roman trnh by ở đy đ được phin m lại từ văn bản Pāḷi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước quốc gio Sri Lanka. Nhn đy, chng ti cũng xin thnh tm tn dương cng đức của Ven. Mettāvihārī đ hoan hỷ cho php chng ti sử dụng văn bản đ được phin m sẵn đang phổ biến trn mạng internet. Điểm đng gp của chng ti trong việc thực hiện văn bản Pāḷi Roman ny l những điểm khc biệt về văn tự ở Tam Tạng của cc nước Thi Lan, Miến Điện, v Anh Quốc được ghi ở phần cước ch đ được so snh kiểm tra lại, đồng thời đ bổ sung thm một số điểm khc biệt đ pht hiện được trong lc so snh cc văn bản với nhau.

 

Về phương diện dịch thuật v trnh by văn bản tiếng Việt, chng ti đ ghi nghĩa Việt của cc kệ ngn bằng văn xui nhằm diễn tả trọn vẹn nghĩa của văn bản gốc. C một số từ, do việc khng tm ra được nghĩa Việt, như trường hợp tn cc loại thảo mộc nn đ được giữ nguyn từ Pāli. Về văn phong của lời dịch, chng ti chủ trương ghi lại lời tiếng Việt st theo văn bản gốc v cố gắng khng bỏ st từ no khng dịch. Lời văn tiếng Việt của chng ti c chứa đựng những mấu chốt gip cho những ai c thch nghin cứu Pāḷi thấy ra được cấu trc của loại ngn ngữ ny, đồng thời tạo sự thuận tiện cho cng việc hiệu đnh trong tương lai. Việc lm ny của chng ti khng hẳn đ được hon hảo, dẫu sao cũng l bước khởi đầu nhằm thc đẩy phong tro nghin cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhin, một số sai st trong qu trnh phin dịch đương nhin khng thể trnh khỏi, chng ti xin chịu hon ton trch nhiệm về trnh độ yếu km.

 

Nhn đy, chng ti cũng xin chn thnh ghi nhận sự quan tm chăm sc trực tiếp hoặc gin tiếp đối với cng tc phin dịch của chng ti về phương diện vật thực bồi dưỡng v thuốc men chữa bệnh của cc vị hữu n sau: Thượng Tọa Bửu Hiền - Trụ Tr Cha Php Bảo Mỹ Tho, Nghin cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, C Phạm Thu Hương (Hồng Kng), Phật tử Hong Thị Lựu v gia đnh (Đ Nẵng). Cng việc soạn thảo ny được thng suốt, khng bị gin đoạn, chnh l nhờ c sự hỗ trợ nhiệt tnh v qu bu của qu vị. Thnh tm cầu chc qu vị lun giữ vững niềm tin v thnh tựu được nhiều kết quả trong cng việc tu tập giải thot.

 

Một điều thiếu st lớn nếu khng đề cập đến sự nhiệt tnh gip đỡ của Phật tử Nguyễn Tung Thin v Phật tử Trương Hồng Hạnh đ sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cch kỹ lưỡng v đ đng gp nhiều kiến su sắc gip cho chng ti trnh được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chng ti cũng xin thnh tm ty hỷ v tn dương cng đức của cc th chủ đ nhiệt tm đng gp ti chnh gip cho Cng Trnh Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt được tồn tại v pht triển. Mong sao phước bu Php th ny lun dẫn dắt qu vị vo con đường tu tập đng theo Chnh Php, thnh tựu Chnh Tr, chứng ngộ Niết Bn, khng cn lun hồi sanh tử nữa.

 

Nhn đy, cũng xin thnh knh tri n cng đức của Ngi Ha Thượng Ven. Devahandiye Paāsekara Nāyaka Mahāthera, tu viện trưởng tu viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đ cung cấp tr xứ v cc vật dụng cần thiết gip cho chng ti c thể tập trung ton thời gian cho cng việc thực hiện tập Kinh ny.

 

Cuối cng, ngưỡng mong phước bu pht sanh trong cng việc soạn thảo tập Kinh ny được thnh tựu đến thầy tổ, song thn, v tất cả chng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, c tr tuệ, v tinh tấn tu tập ng hầu thnh đạt cứu cnh giải thot, chấm dứt khổ đau.

 

                                                                                                           Knh bt, 

                                                                            ngy 12 thng 10 năm 2011

                                                    Tỳ Khưu Indacanda (Trương đnh Dũng)

 

 

CC CHỮ VIẾT TẮT:

  

ND                  : Ch thch của Người Dịch.

PTS.                : Nh Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc).

Sđd.                : Sch đ dẫn.

ThagA.            : Theragāthaṭṭhakathā - Ch Giải Theragāthā (PTS.).

TTPV.             : Tam Tạng Pāḷi - Việt.

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>