Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 07

 

TIỂU PHẨM tập II

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. CHƯƠNG TỲ KHƯU NI

 

 

 TỤNG PHẨM THỨ NHẤT

 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự trong lănh thổ của ḍng Sakya ở thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đă đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.”

 

- “Này Gotamī, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố nữa.”

 

Đến lần thứ nh́, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ―(như trên)―.”

 

 - “Này Gotamī, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia ―(như trên)―.”

 

Đến lần thứ ba, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.”

 

- “Này Gotamī, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố nữa.”

 

Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố’ nên khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đ́a nước mắt, trong khi khóc lóc, đă đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

 

Sau đó, khi đă ngự tại thành Kapilavatthu theo như ư thích đức Thế Tôn đă ra đi du hành đi về phía thành Vesāli. Trong khi tuần tự du hành, ngài đă ngự đến Vesāli. Tại nơi đó, ở Vesāli, đức Thế Tôn ngự tại Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra.

 

Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu ca-sa cùng với nhiều người nữ ḍng Sakya đă ra đi về hướng Vesāli, tuần tự đă đi đến Vesāli, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Khi ấy, bà Mahāpajāpatī Gotamī với hai bàn chân sưng vù, thân h́nh phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đ́a nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào. Đại đức Ānanda đă nh́n thấy bà Mahāpajāpatī Gotamī với hai bàn chân sưng vù, thân h́nh phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đ́a nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào, sau khi nh́n thấy đă nói với bà Mahāpajāpatī Gotamī điều này: - “Này bà Gotamī, tại sao bà lại có hai bàn chân sưng vù, thân h́nh phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đ́a nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào vậy?” - “Thưa ngài Ānanda, như thế này bởi v́ đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.”

 

2. - “Này bà Gotamī, chính v́ điều ấy nên bà hăy ở ngay tại đây trong chốc lát chờ tôi thỉnh cầu đức Thế Tôn về việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.”

 

Sau đó, đại đức Ānanda đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đă ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī Gotamī này với hai bàn chân sưng vù, thân h́nh phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đ́a nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.’ Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.”

 

- “Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố nữa.”

 

Đến lần thứ nh́, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ―(như trên)―.”

 

- “Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia ―(như trên)―.”

 

Đến lần thứ ba, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia ―(như trên)―.”

 

- “Này Ānanda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố nữa.”

 

Khi ấy, đại đức Ānanda (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố; có lẽ ta nên thỉnh cầu đức Thế Tôn việc người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố bằng một phương thức khác?’ Sau đó, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị Nhập Lưu, hoặc quả vị Nhất Lai, hoặc quả vị Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la-hán hay không?”

 

- “Này Ānanda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả phẩm vị A-la-hán.”

 

- “Bạch ngài, nếu người nữ ―(như trên)― có khả năng chứng ngộ ―(như trên)― luôn cả phẩm vị A-la-hán nữa; bạch ngài, bà Mahāpajāpatī Gotamī có nhiều công đức đối với đức Thế Tôn, là d́ ruột, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đă cho đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ ruột qua đời. Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố.”

 

3. - “Này Ānanda, nếu bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám Trọng Pháp, hăy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà:

 

Tỳ khưu ni đă tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu là việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Tỳ khưu ni đă trải qua mùa (an cư) mưa nên hành lễ Pavāraṇā ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc v́ nghi ngờ. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Tỳ khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành h́nh phạt mānatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Cô ni tu tập sự đă thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

 Tỳ khưu ni không v́ bất cứ nguyên do ǵ được phép mắng nhiếc gièm pha tỳ khưu. Đây cũng là pháp ―(như trên)― không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Này Ānanda, nếu bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám Trọng Pháp, chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.”

 

Sau đó, đại đức Ānanda đă học tám Trọng Pháp từ đức Thế Tôn rồi đă đi đến gặp bà Mahāpajāpati Gotamī, sau khi đến đă nói với bà Mahāpajāpatī Gotamī điều này: - “Này bà Gotamī, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp th́ chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà:

 

Tỳ khưu ni đă tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên bậc trên vào ngày hôm ấy. ―(như trên)― Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời.

 

Này bà Gotamī, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp này th́ chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà.”

 

- “Thưa đại đức Ānanda, cũng giống như người nữ hoặc người nam c̣n trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại nên thọ lănh bằng hai tay rồi đặt lên ở đỉnh đầu; thưa đại đức Ānanda, cũng tương tợ như vậy, tôi thọ nhận tám Trọng Pháp này cho đến trọn đời không vi phạm.”

 

4. Sau đó, đại đức Ānanda đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đă ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă thọ nhận tám Trọng Pháp. Người d́ của đức Thế Tôn đă được tu lên bậc trên.”

 

- “Này Ānanda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố, này Ānanda, Phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh Pháp có thể tồn tại một ngàn năm. Này Ānanda, bởi v́ người nữ đă xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đă được đức Như Lai công bố, này Ānanda, giờ đây Phạm hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này Ānanda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ c̣n năm trăm năm.[1]

 

Này Ānanda, cũng giống như những gia đ́nh có nhiều người nữ, ít người nam thường dễ bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Ānanda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài.

 

Này Ānanda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại bệnh gọi là mốc trắng xuất hiện, như thế ruộng lúa ấy không tồn tại lâu dài; này Ānanda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài.

 

Này Ānanda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có loại bệnh gọi là rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài; này Ānanda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài.

 

Này Ānanda, cũng giống như người đàn ông chính v́ pḥng xa nên củng cố bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ānanda, cũng tương tợ như thế, tám Trọng Pháp do ta chính v́ pḥng xa đă quy định cho các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm.”

 

Tám Trọng Pháp của các tỳ khưu ni.

 

*****

 

 

5. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đă ở đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thực hành như thế nào đối với các người nữ ḍng Sakya này?”

 

Khi ấy, đức Thế Tôn đă chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà Mahāpajāpatī Gotamī bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đă được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu được ban phép tu lên bậc trên đến các tỳ khưu ni.”

 

6. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đă nói với bà Mahāpajāpatī Gotamī điều này: - “Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đă được tu lên bậc trên; bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’”

 

Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi đến đă đảnh lễ đại đức Ānanda rồi đứng một bên. Khi đă đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa đại đức Ānanda, các tỳ khưu ni này đă nói với tôi như vầy: ‘Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đă được tu lên bậc trên; bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’”

 

7. Sau đó, đại đức Ānanda đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đă ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ānanda, các tỳ khưu ni này đă nói với tôi như vầy: Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đă được tu lên bậc trên; bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như thế này: Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’”

 

- “Này Ānanda, kể từ lúc bà Mahāpajāpatī Gotamī thọ nhận tám Trọng Pháp, chính vào lúc ấy bà đă được tu lên bậc trên.”

 

8. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đi đến gặp đại đức Ānanda, sau khi đến đă đảnh lễ đại đức Ānanda rồi đứng một bên. Khi đă đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đại đức Ānanda điều này: - “Thưa đại đức Ānanda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.”

 

Sau đó, đại đức Ānanda đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đă ngồi xuống một bên, đại đức Ānanda đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ānanda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.’”

 

- “Này Ānanda, việc đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ là điều không có cơ sở và không hợp lư. Này Ānanda, bởi v́ các ngoại đạo này có giáo lư được thuyết giảng tồi c̣n không thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ; vậy điều ǵ khiến Như Lai lại cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ?” Sau đó, đức Thế tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ; vị nào thực hiện th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

9. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đă đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni là (được quy định) chung với các tỳ khưu, bạch ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào?”

 

- “Này Gotamī, những điều học nào của các tỳ khưu ni là (được quy định) chung với các tỳ khưu, các tỳ khưu học tập như thế nào các ngươi hăy học tập những điều học ấy như thế ấy.”

 

- “Bạch ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni là không (được quy định) chung với các tỳ khưu, bạch ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào?”

 

- “Này Gotamī, những điều học nào của các tỳ khưu ni là không (được quy định) chung với các tỳ khưu, các ngươi hăy học tập những điều học ấy như đă được quy định.”

 

10. Sau đó, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đă đứng một bên, bà Mahāpajāpatī Gotamī đă nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành thay xin đức Thế Tôn hăy thuyết giảng Pháp một cách vắn tắt để con sau khi nghe Pháp ấy có thể sống một ḿnh, cách ly, không bị xao lăng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm.”

 

- “Và này Gotamī, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa đến tham ái mà không đưa đến sự xa ĺa tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa đến sự khởi công tinh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự dễ nuôi dưỡng; này Gotamī, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này không phải là Pháp, điều này không phải là Luật, điều này không phải là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.’

 

Này Gotamī, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa đến sự xa ĺa tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tấn mà không đưa đến sự biếng nhác, đưa đến sự dễ nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi dưỡng; này Gotamī, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này là Pháp, điều này là Luật, điều này là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.’”

 

11. Vào lúc bấy giờ, giới bổn Pātimokkha không được đọc tụng cho các tỳ khưu ni. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “Ai sẽ đọc giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni.”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni và đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là t́nh nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.”

 

Các tỳ khưu đă nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni; vị nào đọc tụng th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni đọc tụng giới bổn Pātimokkha cho các tỳ khưu ni.”

 

Các tỳ khưu ni không biết: “Giới bổn Pātimokkha nên được đọc tụng như vầy.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha như vầy.’”

 

12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không sửa chữa tội đă vi phạm. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên không sửa chữa tội đă vi phạm; vị ni nào không sửa chữa th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

Các tỳ khưu ni không biết: “Tội đă vi phạm nên được sửa chữa như vầy.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên sửa chữa tội đă vi phạm như vầy.’”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “Ai sẽ ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni.”

 

13. Vào lúc bấy giờ, khi nh́n thấy vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngơ cụt, nơi giao lộ, các tỳ khưu ni để xuống b́nh bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi sửa chữa tội đă vi phạm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là t́nh nhân của những ông này. Sau khi đă làm mích ḷng hồi đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni; vị nào ghi nhận th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni.”

 

Các tỳ khưu ni không biết: “Tội nên được ghi nhận như vầy.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên ghi nhận tội như vầy.’”

 

14. Vào lúc bấy giờ, hành sự cho các tỳ khưu ni đă không được thực hiện. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “Ai sẽ thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.”

 

15. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngơ cụt, nơi giao lộ, các tỳ khưu ni có hành sự đă được hoàn tất để xuống b́nh bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, bày tỏ sự hối lỗi, trong khi nghĩ rằng: ‘Chắc là nên được thực hiện như vầy.’ Dân chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là t́nh nhân của những ông này. Sau khi đă làm mích ḷng hồi đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni; vị nào thực thi th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.”

 

Các tỳ khưu ni không biết: “Hành sự nên được thực hiện như vầy.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên thực hiện hành sự như vầy.’”

 

16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ở giữa hội chúng đă nảy sinh ra xung đột, đă nảy sinh ra gây gỗ, đă đưa đến tranh căi, sống châm chích lẫn nhau bằng các vũ khí mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.”

 

17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xét xử, các vị được biết rằng các tỳ khưu ni cần thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các tỳ khưu ni đă nói như vầy: - “Thưa các đại đức, tốt lành thay chính các ngài đại đức hăy thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni, chính các ngài đại đức hăy ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni, bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.’” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu xác định hành sự của các tỳ khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni; (cho phép) các tỳ khưu xác định tội của các tỳ khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni.”

 

18. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học tṛ của tỳ khưu ni Uppalavanṇṇā trong khi học tập về Luật đă theo đức Thế tôn bảy năm. Cô ấy có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị tỳ khưu ni ấy đă nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn có ư định đi đến thành Sāvatthi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đă khởi ư điều này: “Trong khi học tập về Luật, ta đă theo đức Thế Tôn bảy năm. Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ để đi theo bậc Đạo Sư cho đến trọn đời; vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đă kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đă kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu giảng về Luật cho các tỳ khưu ni.”

 

Tụng phẩm thứ nhất.

 

*****

 

 

TỤNG PHẨM THỨ NH̀ 

 

19. Sau đó, khi đă đă ngự tại Vesāli theo như ư thích đức Thế Tôn đă lên đường du hành về phía Sāvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đă ngự đến Sāvatthi. Tại nơi đó ở Sāvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika.

 

20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên rắc nước bùn lên các tỳ khưu ni; vị nào rắc th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện h́nh phạt đối với vị tỳ khưu ấy.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “H́nh phạt ǵ nên được thực hiện?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.”

 

21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, tṛ chuyện với các tỳ khưu ni, giao lưu với các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên tṛ chuyện với các tỳ khưu ni, không nên giao lưu với các tỳ khưu ni; vị nào giao lưu th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện h́nh phạt đối với vị tỳ khưu ấy.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “H́nh phạt ǵ nên được thực hiện?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.”

 

22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ khưu (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên rắc nước bùn lên các tỳ khưu; vị ni nào rắc th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện h́nh phạt đối với tỳ khưu ni ấy.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “H́nh phạt ǵ nên được thực hiện?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).”

 

Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đ́nh chỉ việc giáo giới.”

 

23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở chổ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, tṛ chuyện với các tỳ khưu, giao lưu với các tỳ khưu (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở chổ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên tṛ chuyện với các tỳ khưu, không nên giao lưu với các tỳ khưu; vị ni nào giao lưu th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện h́nh phạt đối với vị tỳ khưu ni ấy.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “H́nh phạt ǵ nên được thực hiện?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đ́nh chỉ việc giáo giới.”

 

Khi ấy, các tỳ khưu đă khởi ư điều này: “Lễ Uposatha được phép thực hiện với tỳ khưu ni bị đ́nh chỉ giáo giới hay không được phép?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, lễ Uposatha không nên thực hiện với tỳ khưu ni bị đ́nh chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng ấy c̣n chưa được giải quyết.”

 

24. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi sau khi đ́nh chỉ việc giáo giới đă ra đi du hành. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao ngài đại đức Udāyi sau khi đ́nh chỉ việc giáo giới lại ra đi du hành?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sau khi đ́nh chỉ việc giáo giới rồi không nên ra đi du hành; vị nào ra đi th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngu dốt không có kinh nghiệm đ́nh chỉ việc giáo giới. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc giáo giới không nên bị đ́nh chỉ bởi vị ngu dốt, không có kinh nghiệm; vị nào đ́nh chỉ th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đ́nh chỉ việc giáo giới không có sự việc, không có nguyên do. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc giáo giới không nên bị đ́nh chỉ không có sự việc, không có nguyên do; vị nào đ́nh chỉ th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đ́nh chỉ việc giáo giới không đưa ra sự phán xét. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sau khi đ́nh chỉ việc giáo giới, không nên không đưa ra sự phán xét; vị nào không đưa ra th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi (để nghe) giáo giới. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên không đi (để nghe) giáo giới; vị ni nào không đi nên được hành xử theo Pháp.”[2]

 

29. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni đều đi (để nghe) giáo giới. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là t́nh nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni. Nếu đi th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi (để nghe) giáo giới bốn hay năm tỳ khưu ni.”

 

30. Vào lúc bấy giờ, bốn hay năm tỳ khưu ni đi (để nghe) giáo giới. Dân chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là t́nh nhân của những ông này. Bây giờ những ông này này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới bốn hay năm tỳ khưu ni. Nếu các vị đi th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép đi (để nghe) giáo giới hai hay ba tỳ khưu ni. Nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi nên nói như vầy: ‘Thưa ngài đại đức, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ ở chân của hội chúng tỳ khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. Thưa ngài, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) giáo giới.’

 

Vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha và nên nói như vầy: ‘Thưa ngài, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ ở chân của hội chúng tỳ khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. Thưa ngài, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) giáo giới.’ Vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Có vị tỳ khưu nào đó đă được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni?’ Nếu có vị tỳ khưu nào đó đă được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu tên (như vầy) đă được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni hăy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu không có vị tỳ khưu nào đă được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Vị đại đức nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni?’

 

Nếu có vị nào đó đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni và vị ấy có tám yếu tố,[3] sau khi chỉ định xong nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu tên (như vầy) đă được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni hăy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu không có vị nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pātimokkha nên nói rằng: ‘Không có tỳ khưu nào được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni được thành đạt với sự hoan hỷ.’”

 

31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhận lănh việc giáo giới. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không thể không nhận lănh việc giáo giới; vị nào không nhận lănh th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là ngu dốt. Các tỳ khưu ni đă đi đến gặp vị ấy và đă nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới.”

 

- “Này các chị gái, bởi v́ tôi ngu dốt, làm sao tôi nhận lănh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên nhận lănh việc giáo giới cho các tỳ khưu ni.’” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trừ ra vị ngu dốt các vị c̣n lại nhận lănh việc giáo giới.”

 

32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu ni đă đi đến gặp vị ấy và đă nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi v́ tôi bị bệnh, làm sao tôi nhận lănh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới, bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, các vị c̣n lại nên nhận lănh việc giáo giới.’”

 

Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị c̣n lại nhận lănh việc giáo giới.”

 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị xuất hành. Các tỳ khưu ni đă đi đến gặp vị ấy và đă nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi v́ tôi là vị xuất hành, làm sao tôi nhận lănh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới, bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị c̣n lại nên nhận lănh việc giáo giới.’”

 

Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị c̣n lại nhận lănh việc giáo giới.”

 

34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng. Các tỳ khưu ni đă đi đến gặp vị ấy và đă nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi tôi cư ngụ ở trong rừng, làm sao tôi nhận lănh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hăy nhận lănh việc giáo giới, bởi v́ đức Thế Tôn đă quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị c̣n lại nên nhận lănh việc giáo giới.’”

 

Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu là vị ngụ ở rừng nhận lănh việc giáo giới và (cho phép) quy định điểm hẹn: ‘Tôi sẽ thực hiện ở chỗ kia.’”

 

35. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lănh việc giáo giới các tỳ khưu không thông báo. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không thể không thông báo việc giáo giới; vị nào không thông báo th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

36. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lănh việc giáo giới các tỳ khưu không thực hiện. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc giáo giới không thể không thực hiện; vị nào không thực hiện th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

37. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi đến điểm hẹn. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên không đi đến điểm hẹn; vị ni nào không đi th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni mang dây thắt lưng loại dài, lại c̣n bó thắt eo bằng chúng nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên mang dây thắt lưng loại dài; vị ni nào mang th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni (sử dụng) dây thắt lưng được thực hiện một ṿng, và không nên bó thắt eo bằng dây thắt lưng; vị ni nào bó thắt (eo) th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni buộc (dây thắt lưng) thành dải tua bằng sợi tre chẻ mỏng, buộc thành dải tua bằng sợi da thú, buộc thành dải tua bằng sợi vải dệt, buộc thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, buộc thành dải tua bằng vải dệt thắt bím, buộc thành dải tua bằng sợi vải coḷa, buộc thành dải tua bằng vải coḷa tết đuôi sam, buộc thành dải tua bằng vải coḷa thắt bím, buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, buộc thành dải tua bằng chỉ thắt bím. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên buộc (dây thắt lưng) thành dải tua bằng sợi tre chẻ mỏng, không nên buộc thành dải tua bằng sợi da thú, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải dệt, không nên buộc thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bằng vải dệt thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải coḷa, không nên buộc thành dải tua bằng vải coḷa tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bằng vải coḷa thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bằng chỉ thắt bím; vị ni nào buộc th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương đùi, bảo đấm bóp vùng hông với xương hàm con ḅ, bảo đấm bóp bàn tay, bảo đấm bóp mu bàn tay, bảo đấm bóp bàn chân, bảo đấm bóp mu bàn chân, bảo đấm bóp đùi, bảo đấm bóp mặt, bảo đấm bóp nướu răng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương đùi, ―(như trên)― không nên bảo đấm bóp nướu răng; vị ni nào bảo đấm bóp th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thoa dầu ở mặt, chà xát mặt, đánh phấn ở mặt, đắp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên thoa dầu ở mặt, không nên chà xát mặt, không nên đánh phấn ở mặt, không nên đắp mặt bằng phấn đỏ, không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, không nên tô màu ở mặt và ở cơ thể; vị ni nào làm th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, nh́n qua cửa sổ (xuống đường phố), đứng tựa cửa lớn (khoe phần thân trên), tổ chức nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lăi, tiến hành việc thương măi, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên kẻ mí mắt, ―(như trên)― không nên mang mảnh da mài dao cạo; vị ni nào mang th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ (máu), mặc các y toàn màu tím, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu đỏ tía, mặc các y nhuộm toàn màu hồng, mặc các y không cắt đường viền, mặc các y có đường viền rộng, mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, mặc các y có đường viền có vẽ trái cây, mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tirīṭaka. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, ―(như trên)― không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tirīṭaka; vị ni nào mặc th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong khi lâm chung đă nói như vầy: - “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hăy thuộc về hội chúng.” Ở nơi ấy, các tỳ khưu và các tỳ khưu ni tranh căi rằng: - “Thuộc về chúng tôi, thuộc về chúng tôi.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ni trong trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hăy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, nếu vị ni tu tập sự, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu vị sa di ni trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hăy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hăy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu nam cư sĩ, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu nữ cư sĩ, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu người nào khác trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hăy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu.”

 

45. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ trước đây là người xứ Malla đă xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô ni ấy sau khi gặp vị tỳ khưu yếu đuối trên đường đă cho cái thúc bằng bả vai rồi tiếp tục đi. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại cho vị tỳ khưu cái thúc?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cho vị tỳ khưu cái thúc; vị ni nào cho th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni bước sang (một bên) nhường lối đi khi nh́n thấy vị tỳ khưu, ngay khi (vị ấy) c̣n ở đàng xa.”

 

46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi vắng bị có thai với t́nh nhân. Cô ấy đă làm cho sẩy thai rồi đă nói với vị tỳ khưu ni thường đi đến nhà điều này: - “Thưa ni sư, xin hăy dùng b́nh bát mang đi cái bào thai này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đă bỏ cái bào thai ấy vào trong b́nh bát, che kín bằng y hai lớp, rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực đă lập dự tính rằng: “Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ thọ lănh đầu tiên đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni th́ ta sẽ không thọ thực.”

 

Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đă nh́n thấy vị tỳ khưu ni ấy và đă nói điều này: - “Này chị gái, hăy nhận lănh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần thứ nh́, vị tỳ khưu ấy đă nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hăy nhận lănh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu ấy đă nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hăy nhận lănh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” - “Này chị gái, tôi đă lập dự tính rằng: ‘Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ thọ lănh đầu tiên đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni th́ ta sẽ không thọ thực.’ Này chị gái, hăy nhận lănh phần vật thực.”

 

Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy trong lúc bị quấy rầy bởi vị tỳ khưu ấy đă đưa b́nh bát ra cho xem: - “Thưa ngài, hăy nh́n cái bào thai trong b́nh bát nè. Và chớ có nói với bất cứ ai.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại dùng b́nh bát mang đi cái bào thai vậy?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đă kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao tỳ khưu ni lại dùng b́nh bát mang đi cái bào thai vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên dùng b́nh bát mang đi bào thai; vị ni nào mang đi th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni khi gặp vị tỳ khưu th́ lấy b́nh bát ra và đưa cho xem.”

 

47. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư xoay tṛn (b́nh bát) và cho xem phần dưới của b́nh bát. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư xoay tṛn (b́nh bát) và cho xem phần dưới của b́nh bát?” Sau đó, các vị tỳ khưu đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ khưu tỳ khưu ni không nên xoay tṛn (b́nh bát) và cho xem phần dưới của b́nh bát; vị nào cho xem th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ khưu ta cho phép tỳ khưu ni lật ngửa b́nh bát rồi đưa cho xem. Và vật thực nào có trong b́nh bát, nên thỉnh mời vị tỳ khưu với vật ấy.”

 

48. Vào lúc bấy giờ, trên đường phố ở thành Sāvatthi có vật biểu tượng nam tánh bị quăng bỏ. Các tỳ khưu ni đă nh́n chăm chú vào vật ấy. Dân chúng đă la ầm lên. Các tỳ khưu ni ấy đă bị xấu hổ. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đă đi đến ni viện và đă kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao các tỳ khưu ni lại nh́n chăm chú vào vật biểu tượng nam tánh?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đă kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên nh́n chăm chú vào vật biểu tượng nam tánh; vị nào nh́n chăm chú th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

49. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu cho đến các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao các ngài đại đức lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân, không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị nào cho th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có được vật thực dồi dào. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến hội chúng.” C̣n dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu được dồi dào. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu sau khi đă được các tỳ khưu trao cho.”

 

51. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni cho đến các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao các tỳ khưu ni lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị ni nào cho th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có được vật thực dồi dào. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến hội chúng.” C̣n dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu ni được dồi dào. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu ni sau khi đă được các tỳ khưu ni trao cho.”

 

53. Vào lúc bấy giờ, sàng tọa của các tỳ khưu th́ dồi dào, của các tỳ khưu ni th́ không có. Các tỳ khưu ni đă phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu: - “Thưa các ngài, lành thay các ngài hăy cho chúng tôi (mượn) sàng tọa trong một thời gian.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho các tỳ khưu ni (mượn) sàng tọa trong một thời gian.”

 

54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có kinh nguyệt ngồi và nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Chỗ nằm ngồi bị lấm lem bởi máu. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên ngồi hoặc nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm; vị ni nào ngồi hoặc nằm th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) y nội trợ.”

 

Y nội trợ bị lấm lem bởi máu. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim gài và mảnh vải.” Mảnh vải bị rơi xuống Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu lại bằng chỉ và buộc ở đùi.” Chỉ bị đứt. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) váy, băng vải buộc ở hông.”

 

55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mang băng vải buộc ở hông vào mọi lúc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mang băng vải buộc ở hông vào mọi lúc; vị ni nào mang th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) băng vải buộc ở hông đối với vị ni có kinh nguyệt.”

 

Tụng phẩm thứ nh́.

 

*****

 

 

TỤNG PHẨM THỨ BA

 

56. Vào lúc bấy giờ, các người nữ đă tu lên bậc trên được thấy là: không có hiện tướng (người nữ), khiếm khuyết hiện tướng (người nữ), không có kinh nguyệt, bị băng huyết, thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị căn, người nữ vô căn, bị lại đực, tiêu tiểu chung một khiếu, người nữ lưỡng căn. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang cho tu lên bậc trên được hỏi về hai mươi bốn pháp chướng ngại. Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô là người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải là lính của vua? Cô đă được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đă tṛn hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên ǵ? Ni sư tế độ tên ǵ?’”

 

57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại của các tỳ khưu ni. Các cô có ư muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu đến người nữ đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, (và) được trong sạch.”

 

58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi các pháp chướng ngại đến các cô có ư muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các cô có ư muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, không thể trả lời. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chổ ấy, ở giữa hội chúng. Như thế ấy, các cô có ư muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể trả lời. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng ngại ở giữa hội chúng.

 

Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, nên bảo chọn vị thầy tế độ. Sau khi đă bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn về y bát: ‘Đây là b́nh bát của cô, đây là y hai lớp, đây là thượng y, đây là y nội, đây là áo lót, đây là vải choàng tắm. Hăy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.’ Các vị ni ngu dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Được giảng dạy tồi, các cô có ư muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, không thể trả lời. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên giảng dạy; vị ni nào giảng dạy th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” Các vị ni chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni chưa được chỉ định không nên giảng dạy; vị ni nào giảng dạy th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy đối với vị ni đă được chỉ định.

 

Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự ḿnh chỉ định cho chính ḿnh, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Và thế nào là tự ḿnh chỉ định cho chính ḿnh? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho cô ni tên (như vầy).’ Như vậy là tự ḿnh chỉ định cho chính ḿnh. Và thế nào là người khác chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị ni tên (như vầy) sẽ giảng dạy cho cô ni tên (như vầy).’ Như vậy là người khác chỉ định cho người khác.

 

Vị tỳ khưu ni đă được chỉ định ấy nên đi đến gần cô có ư muốn tu lên bậc trên và nên nói như vầy: - ‘Này cô tên (như vầy), hăy lắng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều ǵ được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng th́ nên nói: ‘Đúng;’ nếu không đúng, nên nói: ‘Không đúng.’ Chớ nên bối rối, chớ nên mắc cở. Các vị sẽ hỏi cô như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô có bị các bệnh như thế này hay không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô là người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải là lính của vua? Cô đă được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đă tṛn hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên ǵ? Ni sư tế độ tên ǵ?’”

 

59. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Không nên đi đến chung (cùng một lúc). Vị ni giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đă giảng dạy cho cô ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, cô tên (như vầy) có thể đi đến.’ Và nên nói rằng: ‘Cô hăy đi đến.’

 

Nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ khưu ni, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên: ‘Bạch chư đại đức ni, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy tế độ tôi v́ ḷng thương xót. Bạch chư đại đức ni, lần thứ nh́ tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy tế độ tôi v́ ḷng thương xót. Bạch chư đại đức ni, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy tế độ tôi v́ ḷng thương xót.’

 

Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi cô ni tên (như vầy) về các pháp chướng ngại. Này cô tên (như vầy), hăy lắng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều ǵ được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng th́ nên nói: Đúng; nếu không đúng, nên nói: Không đúng. Cô không phải là người không có hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? ―(như trên)― Cô tên ǵ? Ni sư tế độ tên ǵ?’

 

Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ư sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị ni nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ư sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị ni nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Cô ni tên (như vầy) đă được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’

 

Ngay sau khi hoàn tất việc ấy, nên đưa (cô ni ấy) đi đến hội chúng tỳ khưu, nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên: ‘Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy tế độ tôi v́ ḷng thương xót. Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ nh́ tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy tế độ tôi v́ ḷng thương xót. Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy tế độ tôi v́ ḷng thương xót.’

 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ư sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Cô này đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ư sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Cô ni tên (như vầy) đă được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’

 

Ngay khi ấy, bóng nắng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đă được kết tập lại nên được chỉ dạy, các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Nên chỉ dạy cô ni này ba điều nương nhờ[4] và tám điều không nên làm.’” [5]

 

60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi xác định chỗ ngồi trong nhà ăn đă bị quá giờ (thọ thực). Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, (chỗ ngồi) của các vị c̣n lại tính theo thứ tự đi đến.”

 

61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đă cho phép (chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, (chỗ ngồi) của các vị c̣n lại tính theo thứ tự đi đến’ nên ở khắp mọi nơi chừa lại đúng tám chỗ cho các tỳ khưu ni tính theo thâm niên, các chỗ c̣n lại th́ theo thứ tự đi đến. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trong nhà ăn (chỗ ngồi của) tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên và (chỗ ngồi) của các vị c̣n lại tính theo thứ tự đi đến, c̣n ở những nơi khác không nên chừa lại theo thứ tự thâm niên; vị nào chừa lại th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hành lễ Pavāraṇā. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên không hành lễ Pavāraṇā; vị ni nào không hành lễ Pavāraṇā nên được hành xử theo Pháp.”[6] Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu ni rồi không hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni sau khi hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu ni rồi không nên không hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu; vị ni nào không hành lễ Pavāraṇā nên được hành xử theo Pháp.”

 

63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pavāraṇā chỉ một phía với các tỳ khưu đă tạo nên sự lộn xộn. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên hành lễ Pavāraṇā chỉ một phía với các tỳ khưu; vị ni nào hành lễ Pavāraṇā (chỉ một phía) th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pavāraṇā trước bữa thọ trai nên đă bị quá giờ. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni hành lễ Pavāraṇā sau bữa thọ trai.” Sau bữa thọ trai, các vị trong khi c̣n hành lễ Pavāraṇā đă bị trời tối. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu ni ngày hôm nay và hành lễ Pavāraṇā nơi hội chúng tỳ khưu vào ngày kế.”

 

64. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni trong lúc hành lễ Pavāraṇā đă gây nên sự lộn xộn. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu v́ lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni nên được yêu cầu; sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu v́ lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu v́ lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. Đại đức ni nào đồng ư việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu v́ lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni xin im lặng; vị ni nào không đồng ư có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên (như vầy) đă được hội chúng chỉ định để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu v́ lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’

 

Vị tỳ khưu ni đă được chỉ định ấy nên đưa hội chúng tỳ khưu ni đi đến gặp hội chúng tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc v́ nghi ngờ. Bạch các ngài, v́ ḷng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hăy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến lần thứ nh́, bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc v́ nghi ngờ. Bạch các ngài, v́ ḷng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hăy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến lần thứ ba, bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc v́ nghi ngờ. Bạch các ngài, v́ ḷng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hăy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi.’”

 

65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đ́nh chỉ lễ Uposatha, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở đối với các tỳ khưu. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha của tỳ khưu, dầu đă bị đ́nh chỉ cũng như không bị đ́nh chỉ; vị ni đ́nh chỉ phạm tội dukkaṭa. Không nên đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, dầu đă bị đ́nh chỉ cũng như không bị đ́nh chỉ; vị ni đ́nh chỉ phạm tội dukkaṭa. Không nên làm công việc khuyên bảo, dầu đă được làm cũng như không được làm; vị ni làm phạm tội dukkaṭa. Không nên khởi xướng việc cáo tội, dầu đă được khởi xướng cũng như không được khởi xướng; vị ni khởi xướng (việc cáo tội) phạm tội dukkaṭa. Không nên thỉnh ư (để buộc tội), dầu đă được thỉnh ư cũng như không được thỉnh ư, vị ni thỉnh ư phạm tội dukkaṭa. Không nên quở trách, dầu đă được quở trách cũng như không được quở trách, vị ni quở trách phạm tội dukkaṭa. Không nên nhắc nhở, dầu đă được nhắc nhở cũng như không được nhắc nhở, vị ni nhắc nhở phạm tội dukkaṭa.”

 

66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đ́nh chỉ lễ Uposatha đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở đối với các tỳ khưu ni. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu được đ́nh chỉ lễ Uposatha của tỳ khưu ni, khi đă đ́nh chỉ th́ đă đ́nh chỉ đúng đắn; vị đ́nh chỉ vô tội. Được đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā; khi đă đ́nh chỉ th́ đă đ́nh chỉ đúng đắn; vị đ́nh chỉ vô tội. Được làm công việc khuyên bảo, khi đă làm th́ đă làm đúng đắn; vị làm vô tội. Được khởi xướng việc cáo tội, khi đă khởi xướng th́ đă khởi xướng đúng đắn; vị khởi xướng vô tội. Được thỉnh ư (để buộc tội), khi đă thỉnh ư th́ đă thỉnh ư đúng đắn; vị thỉnh ư vô tội. Được quở trách, khi đă quở trách th́ đă quở trách đúng đắn; vị quở trách vô tội. Được nhắc nhở, khi đă nhắc nhở th́ đă nhắc nhở đúng đắn; vị nhắc nhở vô tội.”

 

67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được kéo bởi các con ḅ cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi các con ḅ đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như lễ hội ở vùng Gaṅgā và Mahī vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên di chuyển bằng xe; vị ni nào di chuyển nên được hành xử theo Pháp.”[7] Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không thể bước đi bằng chân được. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) xe đối với vị ni bị bệnh.” Khi ấy, các tỳ khưu ni đă khởi ư điều này: “Vậy được kéo bởi con cái, hay được kéo bởi con đực?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) toa xe được kéo bởi con cái, được kéo bởi con đực, (và cho phép) xe kéo bằng tay.” Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đă bị khó chịu dữ dội v́ xe bị dằn xóc. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kiệu khiêng, ghế khiêng.”

 

68. Vào lúc bấy giờ, cô kỹ nữ Aḍḍhakāsī đă xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô ấy có ư định đi đến Sāvatthi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tu lên bậc trên trong sự chứng minh của đức Thế Tôn.’ Những kẻ bất lương đă nghe rằng: “Nghe nói kỹ nữ Aḍḍhakāsī có ư định đi đến Sāvatthi.” Bọn họ đă bao vây các ngơ đường. Cô kỹ nữ Aḍḍhakāsī đă nghe rằng: “Nghe nói những kẻ bất lương đă bao vây các ngơ đường” nên đă phái sứ giả đến gặp đức Thế Tôn (thưa rằng): “Bởi v́ con có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiến hành như thế nào?”

 

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện.” Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là tỳ khưu. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là tỳ khưu; vị nào cho tu lên bậc trên th́ phạm tội dukkaṭa.” Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô ni tu tập sự. ―(như trên)― Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là sa di. ―(như trên)― Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là sa di ni. ―(như trên)― Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm. - “Này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm; vị nào cho tu lên bậc trên th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực. Vị tỳ khưu ni đại diện ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi nên nói như vầy:

 

‘Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Cô ấy đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính v́ có sự chướng ngại. Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy tế độ cô ấy v́ ḷng thương xót.

 

Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Cô ấy đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính v́ có sự chướng ngại. Bạch các ngài, lần thứ nh́ cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy tế độ cô ấy v́ ḷng thương xót.

 

Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Cô ấy đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni không đi đến chính v́ có sự chướng ngại. Bạch các ngài, lần thứ ba cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy tế độ cô ấy v́ ḷng thương xót.’

 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính v́ có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính v́ có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ư sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ư muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đă được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính v́ có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ư sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Cô ni tên (như vầy) đă được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’

 

Ngay khi ấy, bóng râm cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đă được kết tập lại nên được chỉ dạy. Các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Hăy chỉ dạy cô ni này ba điều nương nhờ và tám điều không nên làm.’”

 

69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni cư ngụ ở trong rừng. Những kẻ bất lương làm nhơ. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cư ngụ ở trong rừng; vị ni nào cư ngụ th́ phạm tội dukkaṭa.” Vào lúc bấy giờ, kho chứa đồ đạc đă được nam cư sĩ nọ dâng đến hội chúng tỳ khưu ni. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kho chứa đồ đạc. Kho chứa đồ không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) căn nhà. Căn nhà không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) công tŕnh mới.” Công tŕnh mới không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng theo cá nhân.”

 

70. Vào lúc bấy giờ, một người phụ nữ nọ, có bào thai đă đậu, xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Khi cô ấy đă xuất gia, cái thai đă chào đời. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đă khởi ư điều này: “Ta nên thực hành như thế nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết.”[8]

 

Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đă khởi ư điều này: “Ta không thể sống mỗi một ḿnh, và tỳ khưu ni khác không thể sống với đứa bé trai, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng sự với tỳ khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại đức ni nào đồng ư sự chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tỳ khưu ni tên (như vầy) đă được hội chúng chỉ định là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”

 

Khi ấy, tỳ khưu ni cộng sự ấy đă khởi ư điều này: “Ta nên thực hành như thế nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hành liên quan đến đứa bé trai này tương tợ như là thực hành liên quan đến người đàn ông khác ngoại trừ việc ngụ chung nhà.”

 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị phạm tội nặng và là vị đang thực hành h́nh phạt mānatta. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đă khởi ư điều này: “Ta không thể sống mỗi một ḿnh, và vị tỳ khưu ni khác không thể sống với ta, vậy ta nên thực hành như thế nào?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng sự với tỳ khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

 

Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại đức ni nào đồng ư việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tỳ khưu ni tên (như vầy) đă được hội chúng chỉ định là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’”

 

71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi xả bỏ sự học tập đă hoàn tục. Cô ấy đă quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu ni sự tu lên bậc trên. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không có việc xả bỏ sự học tập đối với tỳ khưu ni; chính khi cô ấy hoàn tục th́ chính khi ấy cô ấy không c̣n là tỳ khưu ni nữa.”

 

Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ vẫn mang y ca-sa đă chuyển sang (tu tập ở) lănh vực của ngoại đạo. Cô ấy đă quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu ni sự tu lên bậc trên. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni nào mang y ca-sa chuyển sang (tu tập ở) lănh vực của ngoại đạo, khi cô ấy quay trở lại th́ không nên cho tu lên bậc trên nữa.”

 

72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi ngần ngại không ưng thuận việc đảnh lễ, việc cạo tóc, việc cắt móng, việc băng bó vết thương bởi những người nam. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ưng thuận (những việc ấy).”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi kiết già. Các vị ưa thích sự xúc chạm của gót chân. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên ngồi kiết già; vị ni nào ngồi th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không xếp chân thế kiết già, vị ni ấy không được thoải mái. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thế bán già đối với tỳ khưu ni.”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đại tiện ở nhà vệ sinh. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư trục bỏ bào thai ngay tại chỗ ấy. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên thực hiện việc đại tiện ở trong nhà vệ sinh; vị ni nào thực hiện th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện việc đại tiện ở chỗ trống trải phần bên dưới và che kín phần bên trên.”

 

74. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với bột phấn thoa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm với bột phấn thoa; vị ni nào tắm th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cám thô, đất sét.”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với đất sét có mùi thơm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm với đất sét có mùi thơm; vị ni nào tắm th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét loại b́nh thường.”

 

75. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư trong khi tắm ở nhà tắm hơi đă gây nên sự lộn xộn. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở nhà tắm hơi; vị ni nào tắm th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở luồng nước chảy, ưa thích sự xúc chạm của gịng nước. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở luồng nước chảy; vị ni nào tắm th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở chỗ không phải là băi tắm. Những kẻ bất lương làm nhơ. Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở chỗ không phải là băi tắm; vị ni nào tắm th́ phạm tội dukkaṭa.”

 

76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở băi tắm dành cho người nam. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở băi tắm dành cho người nam; vị ni nào tắm th́ phạm tội dukkaṭa. Này các tỳ khưu, ta cho phép tắm ở băi tắm dành cho phụ nữ.”

 

Tụng phẩm thứ ba.

 

Chương Tỳ Khưu Ni là thứ mười.

 

*****

 

 

Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc.

 

 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY

 

 

1. Bà Gotamī đă thỉnh cầu việc xuất gia, đức Như Lai đă không cho phép. Vị Lănh Đạo đă rời Kapilavatthu đi đến Vesāli.

 

2. Với (thân h́nh) phủ đầy bụi, ở cổng ra vào, bà đă cho vị Ānanda biết, vị đă yêu cầu bằng cách thức: ‘Có khả năng không?’ Là người mẹ,’ và ‘Là người nuôi dưỡng.’

 

3. Một trăm năm, và vào ngày hôm ấy, (nơi) không có tỳ khưu, sự mong mỏi, lễ Pavāraṇā, các tội nghiêm trọng, hai năm, việc không được mắng nhiếc.

 

4. Bị ngăn cấm, và tám pháp, việc hành theo cho đến trọn đời, việc thọ nhận tám Trọng Pháp, chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.

 

5. Một ngàn năm chỉ c̣n năm trăm, với các ví dụ về kẻ trộm, bệnh mốc trắng, bệnh rệp cây, các việc làm tổn hại Chánh Pháp là tương tợ.

 

6. Với các ví dụ về người nên củng cố bờ đê, hơn nữa là sự tồn tại của Chánh Pháp, được ban phép tu lên bậc trên, bà (chưa được tu lên bậc trên), việc đảnh lễ tính theo thâm niên.

 

7. Các (ngoại đạo) không thực hành, điều ǵ vậy, (được quy định) chung và không (được quy định) chung, việc giáo giới, và giới bổn pātimokkha, bởi vị nào, ni viện.

 

8. Các vị ni không biết, và đă chỉ dạy, và các vị ni không làm, bởi các tỳ khưu, được ghi nhận tội bởi các tỳ khưu, việc ghi nhận tội bởi các tỳ khưu ni.

 

9. Vị đă chỉ dẫn, hành sự, bởi các tỳ khưu, họ phàn nàn, hoặc bởi các tỳ khưu ni, được chỉ dạy, và sự xung đột, sau khi bàn giao lại, và vị Uppalavaṇṇā.

 

10. Ở thành Sāvatthi, nước bùn, không đảnh lễ, (phô bày) thân, và đùi, và chỗ kín, việc tṛ chuyện, các vị giao lưu, các vị nhóm Lục Sư.

 

11. Không nên đảnh lễ, h́nh phạt, các vị tỳ khưu ni cũng tương tợ, và việc ngăn cấm, việc giáo giới, được phép không, vị đă ra đi.

 

12. Các vị ngu dốt, (không có) sự việc, sự phán xét, việc giáo giới, hội chúng, với năm vị ni, hai vị ni, ba vị ni, không nhận lănh, các vị ngu dốt, các vị bị bệnh, và các vị xuất hành.

 

13. Các vị ở rừng, các vị không thông báo, và các vị không đi đến, (dây thắt lưng) dài, (sợi) tre chẻ mỏng, và da thú, vải dệt tết đuôi sam, và thắt bím, vải coḷa tết đuôi sam, và thắt bím, chỉ tết đuôi sam, và thắt bím.

 

14. Khúc xương đùi, với xương hàm con ḅ, mu bàn tay, bàn chân là tương tợ, phần đùi, khuôn mặt, nướu răng, việc thoa dầu, chà xát, và đánh phấn.

 

15. Các vị đắp (ở mặt), và việc tô màu ở cơ thể, việc tô màu ở mặt, hai việc là tương tợ, việc kẻ mí mắt, làm dấu ở trán, (nh́n) qua cửa sổ, (đứng) tựa cửa, và với việc nhảy múa.

 

16. Gái điếm, quán bán rượu, tiệm bán thịt, cửa hiệu, lấy lăi, việc thương măi, trong khi nuôi tôi trai, tớ gái, trai làm mướn, gái làm thuê.

 

17. (Nuôi) thú vật, (buôn bán) rau xanh, các vị tự mang mảnh da mài dao cạo, các y màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ (máu), màu tím, màu đen.

 

18. Màu đỏ tía, màu hồng, không được cắt, và (đường viền) quá rộng, (có vẽ) bông hoa, trái cây, và áo choàng, và các vị đă mặc vải dệt bằng sợi vỏ cây tirīṭaka.

 

19. Về việc từ trần của tỳ khưu ni, của vị ni tu tập sự, của vị sa di ni, về các vật dụng được để lại, các tỳ khưu ni là người chủ.

 

20. Của vị tỳ khưu, của vị sa di, của nam cư sĩ, của nữ cư sĩ, và của những người khác, về vật dụng được để lại, các tỳ khưu là người chủ.

 

21. Vị ni người xứ Malla, cái bào thai, phần dưới của b́nh bát, vật biểu tượng (nam tánh), và với vật thực, và được dồi dào, nhiều hơn trước nữa, vật thực được làm để tích trữ.

 

22. Đối với các vị tỳ khưu, phần tương tợ bên dưới, nên thực hiện như vậy đối với các tỳ khưu ni, sàng tọa, các vị có kinh nguyệt, bị lấm lem, mảnh vải và kim gài.

 

23. Chúng bị đứt, vào mọi lúc, các vị ni được thấy là không có hiện tướng (người nữ), v.v... và c̣n (khiếm khuyết) hiện tướng, không có kinh nguyệt nữa, tương tợ y như thế là vị bị băng huyết.

 

24. Thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị căn, người nữ vô căn, và bị lại đực, (tiêu tiểu) chung một khiếu, và cả người nữ lưỡng căn.

 

25. Khởi đầu từ không có hiện tướng, sau khi đă thực hiện, và cô nào là người nữ lưỡng căn, điều này là từ phần giản lược ở bên dưới, bệnh cùi, bệnh mụt nhọt, bệnh chàm.

 

26. Bệnh lao phổi, bệnh động kinh, cô là loài người, cô là người nữ, và cô là người được tự do, không thiếu nợ, không là lính của vua, đă được cho phép và hai mươi (tuổi).

 

27. Và đầy đủ (y bát), cô tên ǵ, ni sư tế độ của cô tên ǵ, sau khi hỏi về hai mươi bốn pháp chướng ngại, là việc tu lên bậc trên.

 

28. Các cô bị bối rối, khi chưa được giảng dạy, và tương tợ y như thế ở giữa hội chúng, việc chọn vị thầy tế độ, y hai lớp, thượng y, và y nội.

 

29. Áo lót, và vải choàng tắm, sau khi được chỉ dạy, nên bảo đứng (ở chỗ kia), vị ni ngu dốt, chưa được chỉ định, (đi đến) chung, và nếu đă hỏi các pháp chướng ngại.

 

30. Cô ni đă được tu lên bậc trên ở một phía, ở hội chúng tỳ khưu như thế một lần nữa, bóng nắng, mùa tiết, và (phân chia) ngày, việc kết tập, ba sự nương nhờ.

 

31. Tám điều không nên làm, (bị quá) giờ, ở mọi nơi, (đúng) tám chỗ, các tỳ khưu ni không hành lễ Pavāraṇā, và tương tợ y như thế nơi hội chúng tỳ khưu.

 

32. Sự lộn xộn, trước bữa ăn, và lúc tối trời, sự lộn xộn, (đ́nh chỉ) lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội.

 

33. Thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở đă bị ngăn cấm bởi vị Đại Ẩn Sĩ, tương tợ y như thế tỳ khưu (đối với) tỳ khưu ni được cho phép bởi vị Đại Ẩn Sĩ.

 

34. Xe, bị bệnh, và được kéo, bị dằn xóc bởi xe, chuyện Aḍḍhakāsī, vị tỳ khưu, vị ni tu tập sự, vị sa di, vị sa di ni, và vị ni ngu dốt.

 

35. Ở trong rừng, bởi vị nam cư sĩ, kho chứa đồ, căn nhà, không đáp ứng (nhu cầu), công tŕnh mới, có bào thai đă h́nh thành, mỗi một ḿnh.

 

36. Và việc ngụ chung nhà, tội nặng, sau khi xả bỏ (sự học tập), và đă chuyển sang, việc đảnh lễ, (cạo) tóc, và các móng, việc băng bó vết thương.

 

37. Với thế kiết già, và vị ni bị bệnh, việc đại tiện, với bột tắm, được tẩm hương, ở nhà tắm hơi, ở luồng nước chảy, ở nơi không phải là băi tắm, và (tắm) với người nam.

 

38. Bà Mahāgotamī đă thỉnh cầu, và cả vị Ānanda khôn khéo, mà có được tứ chúng, việc xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng.

 

39. Nhằm sự lợi ích của việc sanh khởi sự động tâm và sự phát triển của Chánh Pháp, ví như thuốc men đối với người bị bệnh, lời đă được đức Phật thuyết giảng là như vậy.

 

40. Được hướng dẫn như thế về Chánh Pháp, luôn cả các người nữ khác, các cô ấy cũng đạt đến vị thế Bất Tử, là nơi sau khi đi đến th́ không sầu khổ.”

 

--ooOoo--

 

 

 


 

[1] Về vấn đề Thánh Pháp (saddhamma) có thể tồn tại một ngàn năm, ngài Buddhaghosa giải thích như sau: “Nói đến 1000 năm là đề cập đến sự diệt tận các lậu hoặc với sự thành đạt về bốn Tuệ Phân Tích. Từ đó về sau là 1000 năm của sự diệt tận các lậu hoặc do thuần túy Minh Sát, 1000 năm của đạo quả Bất Lai, 1000 năm của đạo quả Nhất Lai, 1000 năm của đạo quả Nhập Lưu. Như vậy, Pháp Thành sẽ tồn tại 5000 năm” (Sđd. 1291).

[2] Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pācittiya 58 của tỳ khưu ni (ND).

[3] Xem tám yếu tố ở điều học pācittiya 21 (TTPV 02, trang 153).

[4] Tỳ khưu ni không được ngụ ở rừng nên không có điều nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, trong khi tỳ khưu có bốn điều (ND).

[5] Là tám điều pārājika, trong khi tỳ khưu chỉ có bốn điều (ND).

[6] Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pācittiya 57 của tỳ khưu ni (ND).

[7] Liên quan đến tội pācittiya 85 của tỳ khưu ni (ND).

[8] Cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết nghĩa là cho đến khi đứa bé có thể nhai, ăn, tắm, và trang phục đúng cách cho bản thân (VinA. vi, 1295).

 

 

 

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>