Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 06

 

TIỂU PHẨM tập I

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HÀNH SỰ ÁN TREO VỀ VIỆC KHÔNG NH̀N NHẬN TỘI

 

 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Channa sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

 

3. Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, v́ sao kẻ rồ dại này sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

 

4. - Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Channa cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

5. “Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn nh́n nhận tội. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

6. Và này các tỳ khưu, hăy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: “Tỳ khưu Channa đă được (hội chúng) thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.”

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đă được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai hành sự sai pháp.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp.

 

*****

 

 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn thuộc hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ THUỘC HÀNH SỰ ÁN TREO

VỀ VIỆC KHÔNG NH̀N NHẬN TỘI

 

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định, không nên tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch, không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu, không nên đeo vật biểu hiện của người tại gia, không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không nên phục vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các tỳ khưu, nên học tập về việc học tập của tỳ khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không nên cư ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, nên đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không nên xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, không nên đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ư (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội.

 

*****

 

 

[VIỆC LÀM PHẬN SỰ ĐÚNG ĐẮN CỦA TỲ KHƯU CHANNA]

 

1. Sau đó, hội chúng đă thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Vị ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đă đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. Tại đó, các tỳ khưu đă không đảnh lễ, đă không đứng dậy, đă không chắp tay, đă không làm hành động thích hợp, đă không trọng vọng, đă không cung kính, đă không sùng bái, đă không cúng dường.

 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đă đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác.

 

Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đă không đảnh lễ, đă không đứng dậy, đă không chắp tay, đă không làm hành động thích hợp, đă không trọng vọng, đă không cung kính, đă không sùng bái, đă không cúng dường.

 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đă đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác.

 

Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đă không đảnh lễ, đă không đứng dậy, đă không chắp tay, đă không làm hành động thích hợp, đă không trọng vọng, đă không cung kính, đă không sùng bái, đă không cúng dường.

 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đă quay trở về lại Kosambi.

 

2. Vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành như thế nào?”

 

Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị đeo vật biểu hiện của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các ngoại đạo, không phục vụ các tỳ khưu, không học tập về việc học tập của tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ngụ ở chỗ trú chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không đeo vật biểu hiện của người tại gia, không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không phục vụ các ngoại đạo, phục vụ các tỳ khưu, học tập về việc học tập của tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, vị đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Channa ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy:

 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội.”

 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, tỳ khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, tỳ khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội, tỳ khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội đối với tỳ khưu Channa đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự án treo về việc không nh́n nhận tội là thứ năm.

 

--ooOoo--

 

 

 

6. HÀNH SỰ ÁN TREO VỀ VIỆC KHÔNG SỬA CHỮA LỖI

 

 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi?”

 

2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

 

3. Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, v́ sao kẻ rồ dại này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

 

4. - Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Channa cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Và này các tỳ khưu, hăy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: “Tỳ khưu Channa đă được (hội chúng) thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.”

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đă được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai trường hợp về hành sự sai pháp thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai trường hợp về hành sự đúng pháp thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.

 

*****

 

 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia.

 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ

 

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định, không nên tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch, không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, không nên chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu, không nên đeo vật biểu hiện của người tại gia, không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không nên phục vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các tỳ khưu, nên học tập về việc học tập của tỳ khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không nên cư ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, nên từ chỗ ngồi đứng dậy khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không nên xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, không nên đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ư (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.

 

*****

 

 

1. Sau đó, hội chúng đă thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.

 

Vị ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đă đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác.

 

2. Tại đó, các tỳ khưu đă không đảnh lễ, đă không đứng dậy, đă không chắp tay, đă không làm hành động thích hợp, đă không trọng vọng, đă không cung kính, đă không sùng bái, đă không cúng dường. Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đă đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác.

 

3. Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đă không đảnh lễ, đă không đứng dậy, đă không chắp tay, đă không làm hành động thích hợp, đă không trọng vọng, đă không cung kính, đă không sùng bái, đă không cúng dường. Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đă đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đă không đảnh lễ, đă không đứng dậy, đă không chắp tay, đă không làm hành động thích hợp, đă không trọng vọng, đă không cung kính, đă không sùng bái, đă không cúng dường. Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đă đi quay trở về lại Kosambi.

 

4. Vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị đeo vật biểu hiện của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các ngoại đạo, không phục vụ các tỳ khưu, không học tập về việc học tập của tỳ khưu. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị ngụ ở chỗ trú chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị không bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị không đeo vật biểu hiện của người tại gia, không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không phục vụ các ngoại đạo, phục vụ các tỳ khưu, học tập về việc học tập của tỳ khưu. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có năm yếu tố khác nữa: Vị không ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Channa ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là thứ sáu.

 

--ooOoo--

 

 

 

7. HÀNH SỰ ÁN TREO VỀ VIỆC KHÔNG TỪ BỎ TÀ KIẾN ÁC

 

 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng đă sanh khởi tà kiến ác như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.”

 

2. Nhiều vị tỳ khưu đă nghe rằng: - “Nghe nói tỳ khưu tên Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng đă sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.’”

 

3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă đi đến gặp tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng, sau khi đến đă nói với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng điều này:

 

- “Này đại đức Ariṭṭha, nghe nói đại đức đă sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?”

 

- “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.”

 

4. - “Này đại đức Ariṭṭha, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi v́ việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi v́ đức Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức Ariṭṭha, đức Thế Tôn đă giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.

 

Đức Thế Tôn đă giảng giải rằng dục t́nh chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là ḷ sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.”

 

5. Khi được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, theo như tôi hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.”

 

Bởi v́ các vị tỳ khưu ấy không thể giúp cho tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác ấy, sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng rằng: - “Này Ariṭṭha, nghe nói tà kiến ác đă sanh khởi ở ngươi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?”

 

- “Bạch ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.”

 

- “Này kẻ rồ dại, v́ sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đă giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành hay sao?

 

7. Dục t́nh đă được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

 Dục t́nh đă được ta giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là ḷ sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

Dục t́nh đă được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi c̣n nhiều hơn.

 

8. Này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự sai lạc của bản thân mà ngươi c̣n làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều bất thiện nữa. Này kẻ rồ dại, chính điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

 

- “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.

 

Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

9. “Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Ariṭṭha này, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đă sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Ariṭṭha này, trước đây là người huấn luyện chim ưng, đă sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Ariṭṭha này trước đây là người huấn luyện chim ưng đă sanh khởi tà kiến ác như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đă được đức Thế Tôn thuyết giảng th́ những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

10. Và này các tỳ khưu, hăy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: “Tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.”

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đă được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai trường hợp về hành sự sai pháp.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai trường hợp về hành sự đúng pháp.

 

*****

 

 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

 

*****

 

 

BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ

 

1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định, không nên tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, ―(như trên)― đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, không nên đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ư (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt bốn mươi ba phận sự thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

 

*****

 

 

1. Sau đó, hội chúng đă thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị ấy đă hoàn tục.

 

2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Ariṭṭha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đă hoàn tục, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

 

4. Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: ―(như trên)― Này các tỳ khưu, v́ sao kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đă được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên tŕnh với hội chúng như vầy:

 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)―

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là thứ bảy.

 

Dứt Chương Hành Sự là thứ nhất.

 

*****

 

 

Trong chương này có bảy sự việc.

 

 

 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY

 

 

1. Các tỳ khưu thuộc nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, đă đi đến các vị có sở hành tương tợ và ra sức tạo ra các sự xung đột.

 

2. Các sự xung đột chưa xảy ra th́ các vị tạo ra, và đă xảy ra rồi th́ làm cho tăng trưởng. Các vị tỳ khưu tốt lành, ít ham muốn, phàn nàn. Bậc Pháp Chủ, -

 

3. - đấng duy tŕ Chánh Pháp, đức Phật, bậc Tự Tại, Nhân Vật Tối Cao, đấng Chiến Thắng ở thành Sāvatthi ra lệnh làm hành sự khiển trách.

 

4. Việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, thiếu sự tra hỏi, với sự không thừa nhận, và việc ấy được thực hiện với tội không có vi phạm, không sám hối được, đă được sám hối.

 

5. Việc ấy được thực hiện khi chưa quở trách, chưa nhắc nhở, chưa xác định tội, và việc ấy được thực hiện thiếu sự hiện diện, không theo Pháp, và c̣n theo phe nhóm nữa.

 

6. Việc ấy được thực hiện thiếu sự tra hỏi, không theo Pháp, và c̣n theo phe nhóm nữa. Và việc ấy c̣n được thực hiện với sự không thừa nhận, không theo Pháp, và c̣n theo phe nhóm nữa.

 

7. Và việc ấy c̣n được thực hiện với tội không có vi phạm, không theo Pháp, và c̣n theo phe nhóm nữa. Và c̣n với tội đưa đến việc không sám hối được, không theo Pháp, và theo phe nhóm nữa.

 

8. Và tương tợ như thế ấy với tội đă được sám hối, không theo Pháp, c̣n theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấy khi chưa quở trách, không theo Pháp, c̣n theo phe nhóm nữa.

 

9. Và tương tợ như thế ấy khi chưa nhắc nhở, không theo Pháp, c̣n theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấy khi chưa xác định, không theo Pháp, c̣n theo phe nhóm nữa.

 

10. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng được nghiệm ra. Và trong khi mong muốn hội chúng có thể thực hiện việc khiển trách đến vị ấy.

 

11. Sự xung đột, vị ngu si, sống thân cận, vị bị hư hỏng về tăng thượng giới, về tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tà kiến cực đoan, hội chúng nên thực hiện việc khiển trách.

 

12. Và vị nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, th́ hội chúng nên thực hiện việc khiển trách đối với cả ba vị tỳ khưu này.

 

13. Hạng thường gây nên sự xung đột, ngu si, nương tựa vào sự thân cận, về tăng thượng giới, về tăng thượng hạnh, tương tợ như thế ấy về tà kiến cực đoan.

 

14. Và hạng nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, việc thực hành phận sự đúng đắn đối với hạng đă được thực hiện hành sự khiển trách là như vậy.

 

15. Việc cho tu bậc trên, việc ban phép nương nhờ, sự phục vụ của sa di, việc giáo giới, cho dù đă được chỉ định, vị đă được thực hiện hành sự th́ không nên làm.

 

16. Và tương tợ như thế, không nên phạm lại tội ấy, tội tương tợ như vậy, và nghiêm trọng hơn thế, không nên chỉ trích hành sự, và luôn cả các vị thực hiện hành sự.

 

17. Đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội, việc thỉnh ư (để buộc tội), và với việc quở trách.

 

18. Việc nhắc nhở, và việc kết bè phái, việc tương tợ như thế là không nên làm. Việc cho tu bậc trên, ban cho phép nương nhờ, sự phục vụ của sa di, -

 

19. - việc giáo giới, cho dầu đối với vị đă được chỉ định, với năm yếu tố th́ không được thu hồi. Và vị phạm lại tội ấy, tội tương tợ như vậy, và nghiêm trọng hơn thế, -

 

20. - vị chỉ trích hành sự và các vị thực hiện hành sự, th́ không thu hồi. Lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, việc khuyên bảo, việc cáo tội, -

 

21. - việc thỉnh ư (để buộc tội), và luôn cả việc quở trách, việc nhắc nhở, việc kết bè phái, vị nào gắn bó với tám điều này, th́ không thu hồi.

 

22. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng được nghiệm ra. Vị Seyyasa là ngu si, phạm nhiều tội, và lại c̣n thân cận.

 

23. Đấng Toàn Giác, bậc Đại Hiền Trí, đă ra lệnh làm hành sự chỉ dạy. Ở Kīṭāgiri có hai vị tỳ khưu Assaji và Punabbasuka.

 

24. Họ không thu thúc, và đă thực hành việc sai trái các loại. Bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng, ở thành Sāvatthi (đă cho phép) hành sự xua đuổi. Vị Sudhamma ở Macchikāsaṇḍa đă là vị thường trú của (gia chủ) Citta.

 

25. Vị Sudhamma sỉ vả nam cư sĩ Citta về câu chuyện ḍng dơi. Đấng Thiện Thệ đă ra lệnh làm hành sự ḥa giải.

 

26. Vị tỳ khưu Channa ở thành Kosambi không muốn nh́n nhận tội. Đấng Chiến Thắng tối thượng đă ra lệnh treo tội về việc không nh́n nhận.

 

27. Channa không muốn sửa chữa chính tội lỗi ấy, vị Lănh Đạo đă ra lệnh làm hành sự án treo về việc không sửa chữa (lỗi).

 

28. Tà kiến ác, được nương tựa ở sự thiếu trí, đă khởi đến vị Ariṭṭha. Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến đă được bậc Chiến Thắng giảng giải.

 

29. Hành sự chỉ dạy, xua đuổi, và ḥa giải là tương tợ như thế, về việc không nh́n nhận, sửa chữa, và không từ bỏ tà kiến.

 

30. Việc đùa giỡn, sở hành sai trái, việc làm tổn hại, và nuôi mạng sái quấy, các điều phụ trội này là ở hành sự xua đuổi.

 

31. Mất lợi lộc, chê bai, hai lần năm có tên là ‘hai nhóm năm,’ các điều phụ trội này là ở hành sự ḥa giải.

 

32. Việc khiển trách, và việc chỉ dạy, cả hai hành sự ấy là tương tợ. Việc xua đuổi, việc ḥa giải là có các điều c̣n lại.

 

33. Ba hành sự án treo là tương tợ và đă được phân tích. Cũng theo phương thức của hành sự khiển trách, các hành sự c̣n lại được nghiệm ra.”

 

Dứt Chương Hành Sự.

 

--ooOoo--

 

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>