Trang Chính

Trang Các Bản Dịch Mới

Font VU-Times

 

TAM TẠNG PĀLI - VIỆT tập 06

 

TIỂU PHẨM tập I

ẤN BẢN 2013

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CHƯƠNG HÀNH SỰ

 

 

1. HÀNH SỰ KHIỂN TRÁCH

 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Chính vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka,[1] bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: - “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài.” V́ thế mà những sự xung đột chưa sanh liền sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển.

 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

 

Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, v́ sao những kẻ rồ dại ấy bản thân vốn là những kẻ thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những kẻ thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đă có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đă có đức tin.”

 

3. Sau đó, khi đă khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn đă chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đă ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài ḥa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn. Ngài đă nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu rằng:

 

- Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu Paṇḍuka và Lohitaka cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

4. “Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, căi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, lại c̣n đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, ―(như trên)― và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: ‘Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hăy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;’ v́ thế mà những sự xung đột chưa sanh đă sanh khởi và những sự xung đột đă sanh khởi càng tiến đến t́nh trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện,[2] được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được,[3] được thực hiện với tội đă được sám hối. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai hành sự sai pháp.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp.

 

*****

 

 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia.

 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan.[4] Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu này.

 

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu này.

 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu này.

 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM PHẬN SỰ

 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự khiển trách nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định, không nên tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, không nên đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ư (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt mười tám phận sự.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

1. Sau đó, hội chúng đă thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ chúng tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ chúng tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.”

 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Paṇḍuka và Lohitaka đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự khiển trách là thứ nhất.

 

--ooOoo--

 

 

 

2. HÀNH SỰ CHỈ DẠY

 

 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội.

 

2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “V́ sao đại đức Seyyasaka lại là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), lại sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng:

 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Seyyasaka là kẻ ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

 

4. Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, v́ sao kẻ rồ dại ấy, lại là kẻ ngu si, khờ khạo, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), lại sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội?

 

5. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.’ Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Seyyasaka cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

6. “Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ấy h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.’ Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ấy h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội. Hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.’ Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ’ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ấy h́nh phạt parivāsa, trong khi đưa về lại (h́nh phạt) ban đầu, trong khi ban cho h́nh phạt mānatta, trong khi giải tội. Hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.’ Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ’ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka rằng: ‘Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ’ đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đă được sám hối. ...

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ...

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ...

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai hành sự sai pháp thuộc hành sự chỉ dạy.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ...

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. ...

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

8. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

9. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ...

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp thuộc hành sự chỉ dạy.

 

*****

 

 

SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn thuộc hành sự chỉ dạy.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM PHẬN SỰ

 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự chỉ dạy nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định, không nên tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, không nên đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ư (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự chỉ dạy.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

1. Sau đó, hội chúng đă thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.” Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị ấy trong khi thân cận, trong khi quan hệ, trong khi gần gũi bạn tốt, trong khi nhờ họ đọc tụng, trong khi đặt câu hỏi, đă trở thành vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ các đầu đề, là vị sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Seyyasaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy.”

 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự chỉ dạy là thứ nh́.

 

--ooOoo--

 

 

 

3. HÀNH SỰ XUA ĐUỔI

 

 

[Hành vi sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka]

 

1. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có h́nh thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa che ngực.

 

2. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đ́nh.

 

3. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đ́nh ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm.

 

Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại c̣n nhảy múa cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; họ lại c̣n nhảy múa cùng với người nữ đang ca hát, ca hát cùng với người nữ đang ca hát, tấu đàn cùng với người nữ đang ca hát, vui đùa cùng với người nữ đang ca hát; họ lại c̣n nhảy múa cùng với người nữ đang tấu đàn, ca hát cùng với người nữ đang tấu đàn, tấu đàn cùng với người nữ đang tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại c̣n nhảy múa cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa.

 

Họ c̣n tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp ṿng tṛn, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi tṛ vẽ bằng tay, họ chơi tṛ sấp ngửa, họ chơi tṛ thổi kèn bằng lá cây, họ chơi tṛ uốn dẻo, họ chơi tṛ nhào lộn, họ chơi tṛ dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi tṛ đo lường, họ chơi tṛ đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi tṛ đố chữ, họ chơi tṛ đoán ư, họ chơi tṛ nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huưt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: “Này cô em, hăy nhảy ở đây này,” họ c̣n vỗ tay tán thưởng. Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách.

 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đă trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kāsi, trong khi đi đến thành Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đă trú tại vùng Kīṭāgiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đă mặc y, cầm y bát, và đi vào vùng Kīṭāgiri để khất thực. Vị ấy có phong cách chững chạc, mắt nh́n xuống, với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nh́n ngắm, khi cử động co duỗi.

 

5. Dân chúng sau khi nh́n thấy vị tỳ khưu ấy đă nói như vầy: - “Người này là ai mà xem ra vô cùng yếu ớt, xem ra vô cùng lười biếng, xem ra vô cùng ngớ ngẩn vậy? Khi gă đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta th́ lịch thiệp, thân thiện, nói năng ḥa nhă, luôn cười xă giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có ngớ ngẩn, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính v́ thế, đồ ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.”

 

6. Có nam cư sĩ nọ đă nh́n thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng Kīṭāgiri, sau khi thấy đă đi đến gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đă đảnh lễ vị tỳ khưu ấy và nói điều này: - “Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?” - “Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin hăy đến. Chúng ta sẽ đi về nhà.”

 

7. Rồi nam cư sĩ ấy đă dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đă nói điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính v́ điều ấy xin ngài đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con, và xin ngài hăy thưa như vầy: ‘Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri đă bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có h́nh thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm ṿng hoa che ngực.

 

Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng ṿng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đ́nh. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đ́nh ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm.

 

Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại c̣n nhảy múa cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; [Nên thực hiện sự luân phiên] ―(như trên)― Họ lại c̣n nhảy múa cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa.

 

Họ c̣n tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp ṿng tṛn, họ chơi lối rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi tṛ vẽ bằng tay, họ chơi tṛ sấp ngửa, họ chơi tṛ thổi kèn bằng lá cây, họ chơi tṛ uốn dẻo.

 

Họ chơi tṛ nhào lộn, họ chơi tṛ dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi tṛ đo lường, họ chơi tṛ đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi tṛ đố chữ, họ chơi tṛ đoán ư, họ chơi tṛ nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huưt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: ‘Này cô em, hăy nhảy ở đây này,’ họ c̣n vỗ tay tán thưởng. Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách.

 

Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không c̣n mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đă bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, c̣n các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng Kīṭāgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri có thể tồn tại.”

 

8. - “Này đạo hữu, được rồi.” Vị tỳ khưu ấy sau khi lắng nghe nam cư sĩ ấy đă ra đi về hướng thành Sāvatthi. Tuần tự, vị ấy đă đến thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

 

9. Điều này đă trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đă nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt lắm.

 

10. Bạch ngài, con đây đă trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kāsi, trong khi đi đến thành Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đă trú tại vùng Kīṭāgiri. Bạch ngài, khi ấy vào buổi sáng con đă mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kīṭāgiri để khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đă nh́n thấy con đang đi khất thực ở vùng Kīṭāgiri, sau khi thấy đă đi đến gần con, sau khi đến đă đảnh lễ con và nói điều này: ‘Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?’ ‘Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.’ ‘Thưa ngài, xin hăy đến. Chúng ta sẽ đi về nhà.’ Bạch ngài, sau đó nam cư sĩ ấy đă dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi đă nói điều này: ‘Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?’ ‘Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn.’ ‘Thưa ngài, chính v́ điều ấy xin ngài đê đầu đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hăy thưa như vầy:

 

‘Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri đă bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có h́nh thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không c̣n mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đă bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, c̣n các tỳ khưu tồi cư ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng Kīṭāgiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kīṭāgiri có thể tồn tại.’ Bạch Thế Tôn, con từ xứ đó đi đến.”

 

11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kīṭāgiri là những tỳ khưu tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có h́nh thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không c̣n mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây giờ cũng đă bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, c̣n các tỳ khưu tồi cư ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

 

12. Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, ―(như trên)― Này các tỳ khưu, v́ sao những kẻ rồ dại ấy lại cư xử hành vi sai trái có h́nh thức như thế? Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, ―(như trên)― Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách?

 

13. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo Sāriputta và Moggallāna rằng: - “Này Sāriputta và Moggallāna, hai ngươi hăy đi đến vùng Kīṭāgiri rồi hăy thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka; các vị này là những đệ tử của hai ngươi.”

 

14. - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka th́ dữ tợn và thô lỗ, làm thế nào chúng con thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sāriputta và Moggallāna, chính v́ điều ấy hai ngươi hăy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Sāriputta và Moggallāna đă trả lời đức Thế Tôn.

 

15. - Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đ́nh và có các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rơ mà c̣n được nghe đồn nữa. Các gia đ́nh bị hư hỏng v́ họ không những được thấy rơ mà c̣n được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.’ Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đ́nh và có các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rơ mà c̣n được nghe đồn nữa. Các gia đ́nh bị hư hỏng v́ họ không những được thấy rơ mà c̣n được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.’ Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đ́nh và có các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rơ mà c̣n được nghe đồn nữa. Các gia đ́nh bị hư hỏng v́ họ không những được thấy rơ mà c̣n được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.’ Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: ‘Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri’ đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

[Dứt việc thực hiện hành sự xua đuổi]

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP THUỘC HÀNH SỰ XUA ĐUỔI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đă được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai hành sự sai pháp thuộc hành sự xua đuổi.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai hành sự đúng pháp thuộc hành sự xua đuổi.

 

*****

 

 

MƯỜI BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự đùa giỡn bằng thân, vị có sự đùa giỡn bằng khẩu, vị có sự đùa giỡn bằng thân và khẩu. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sở hành sai trái bằng thân, vị có sở hành sai trái bằng khẩu, vị có sở hành sai trái bằng thân và khẩu. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự gây tổn hại bằng thân, vị có sự gây tổn hại bằng khẩu, vị có sự gây tổn hại bằng thân và khẩu. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, vị có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, vị có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

8. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự căi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này.

 

9. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng có sự đùa giỡn bằng thân, hạng có sự đùa giỡn bằng khẩu, hạng có sự đùa giỡn bằng thân và khẩu. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng có sở hành sai trái bằng thân, hạng có sở hành sai trái bằng khẩu, hạng có sở hành sai trái bằng thân và khẩu. ―(như trên)―

 

13. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng có sự gây tổn hại bằng thân, hạng có sự gây tổn hại bằng khẩu, hạng có sự gây tổn hại bằng thân và khẩu. ―(như trên)―

 

14. Này các tỳ khưu, ―(như trên)― đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu này.

 

Dứt mười bốn trường hợp trong khi mong muốn thuộc hành sự xua đuổi.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM PHẬN SỰ

 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự xua đuổi nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, ―(như trên)― không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự xua đuổi.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

1. Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sāriputta và Moggallāna đă đi đến vùng Kīṭāgiri và đă thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kīṭāgiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kīṭāgiri.” Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm phận sự đúng đắn, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài ḷng, họ mắng nhiếc, họ gièm pha, do có sự thiên vị v́ thương, do có sự thiên vị v́ ghét, do có sự thiên vị v́ si mê, do có sự thiên vị v́ sợ hăi, họ bị sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

 

- “V́ sao các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi lại không làm phận sự đúng đắn, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài ḷng, họ lại mắng nhiếc, họ lại gièm pha, do có sự thiên vị v́ thương, do có sự thiên vị v́ ghét, do có sự thiên vị v́ si mê, do có sự thiên vị v́ sợ hăi, họ bị sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?”

 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lư do ấy nhân sự kiện ấy đă triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đă hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không làm phận sự đúng đắn ―(như trên)― họ hoàn tục, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự xua đuổi.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự xua đuổi.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự xua đuổi.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đă được thực hiện hành sự xua đuổi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các vị tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy:

 

“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)―

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự xua đuổi là thứ ba.

 

--ooOoo--

 

 

 

4. HÀNH SỰ H̉A GIẢI

 

1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom công tŕnh mới, là vị thường xuyên thọ lănh vật thực của gia chủ Citta ở làng Macchikāsaṇḍa. Mỗi khi gia chủ Citta có ư muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, th́ gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ư kiến của đại đức Sudhamma.

 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lăo như đại đức Sāriputta, đại đức Mahāmoggallāna, đại đức Mahākaccāna, đại đức Mahākoṭṭhika, đại đức Mahākappina, đại đức Mahācunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại đức Upāli, đại đức Ānanda, và đại đức Rāhula đang đi du hành trong xứ Kāsi và đă đến ngụ tại Macchikāsaṇḍa.

 

3. Gia chủ Citta đă nghe rằng: “Nghe nói các vị tỳ khưu trưởng lăo đă đi đến Macchikāsaṇḍa.” Khi ấy, gia chủ Citta đă đi đến gặp các vị tỳ khưu trưởng lăo, sau khi đến đă đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lăo rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đă ngồi xuống một bên, đại đức Sāriputta đă chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Citta bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đă được đại đức Sāriputta chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, gia chủ Citta đă nói với các vị tỳ khưu trưởng lăo điều này: - “Bạch các ngài, xin các trưởng lăo hăy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị văng lai vào ngày mai.” Các vị tỳ khưu trưởng lăo đă nhận lời bằng thái độ im lặng.

 

4. Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các vị tỳ khưu trưởng lăo, gia chủ Citta đă từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lăo, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi đă đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đă đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi đứng một bên. Khi đă đứng một bên, gia chủ Citta đă nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lăo.”

 

5. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): “Trước đây, gia chủ Citta này mỗi khi có ư muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, th́ ông ta không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ư kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ư ta mà đă thỉnh mời các vị tỳ khưu trưởng lăo; giờ đây, gia chủ Citta này đă hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không c̣n gắn bó với ta nữa,” nên đă nói với gia chủ Citta điều này: - “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Đến lần thứ nh́, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, gia chủ Citta đă nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lăo.” - “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Khi ấy, gia chủ Citta (nghĩ rằng): “Ngài Sudhamma sẽ gây ra điều ǵ cho ta cho dù nhận lời hay không nhận lời?” nên đă đảnh lễ đại đức Sudhamma, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi.

 

6. Sau đó, khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Citta đă cho người chuẩn bị thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm cho các vị tỳ khưu trưởng lăo. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): “Có lẽ ta nên xem qua vật đă được chuẩn bị cho các vị tỳ khưu trưởng lăo của gia chủ Citta như thế nào?” nên vào buổi sáng đă mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đă ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.

 

7. Khi ấy, gia chủ Citta đă đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đă đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đă ngồi xuống một bên, đại đức Sudhamma đă nói với gia chủ Citta điều này: - “Này gia chủ, thức ăn loại cứng loại mềm này đă được ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ. C̣n một thứ ở đây không có, đó là ‘Bánh mè.’” - “Thưa ngài, trong khi rất nhiều điều cao quư được t́m thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều ǵ đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh mè.’

 

8. Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương nam đă đi đến xứ sở phía đông v́ việc buôn bán. Từ xứ ấy, họ đă đem về một con gà mái. Thưa ngài, sau đó con gà mái ấy đă được cho ở chung với con quạ. Nó đă sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của con quạ th́ nó kêu: ‘quạ quạ ̣-ó-ooo;’ khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của con gà trống th́ nó kêu: ‘̣-ó-ooo quạ quạ.’ Thưa ngài, tương tợ y như thế, trong khi rất nhiều điều quư báu được t́m thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều ǵ đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là ‘Bánh mè.’”

 

9. - “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, con không có mắng nhiếc, con không có gièm pha ngài đại đức Sudhamma. Thưa ngài, xin ngài đại đức Sudhamma hăy cư ngụ ở Macchikāsaṇḍa. Khu rừng xoài thật là khả ái! Con sẽ ra sức đối với ngài đại đức Sudhamma về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú, và thuốc men khi bị bệnh.” Đến lần thứ nh́, ―(như trên)― Đến lần thứ ba, đại đức Sudhamma đă nói với gia chủ Citta điều này: - “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, ngài đại đức Sudhamma sẽ đi đâu?” - “Này gia chủ, ta sẽ đi đến Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính v́ điều ấy nên điều ǵ ngài đă nói và điều ǵ con đă nói, tất cả các điều ấy xin ngài hăy tŕnh lên đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc ngài đại đức Sudhamma sẽ trở lại Macchikāsaṇḍa một lần nữa là điều không kỳ lạ.”

 

10. Sau đó, đại đức Sudhamma đă dọn dẹp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi đến Sāvatthi. Theo tuần tự, đại đức Sudhamma đă đi đến Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đă đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đă ngồi xuống một bên, đại đức Sudhamma đă tŕnh lên đức Thế Tôn tất cả điều ǵ bản thân đă nói và điều ǵ gia chủ Citta đă nói.

 

11. Đức Phật Thế Tôn đă khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật là không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, v́ sao ngươi lại sỉ vả một cách thậm tệ, lại khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đă nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

 

12. - Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy:

 

Trước hết, tỳ khưu Sudhamma cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.’ Đại đức nào đồng ư việc thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: ‘Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi’ đă được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đă được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đă được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự sai Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đă được giải quyết tồi.

 

Dứt mười hai hành sự sai pháp thuộc hành sự ḥa giải.

 

*****

 

 

MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ―(như trên)―

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện sau khi đă xác định tội. ―(như trên)―

 

4. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

5. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

6. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

7. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

8. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

9. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

10. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

11. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. ―(như trên)―

 

12. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải là hành sự đúng Pháp ―(như trên)― có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đă xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đă được giải quyết tốt đẹp.

 

Dứt mười hai trường hợp hành sự đúng pháp thuộc hành sự ḥa giải.

 

*****

 

 

BỐN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN

 

1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi lộc, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các người tại gia, vị chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức Phật trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, vị sỉ vả các người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm tệ, vị không thực hiện điều hứa hẹn hợp lư đối với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với năm hạng tỳ khưu: Hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi lộc, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, hạng mắng nhiếc gièm pha các người tại gia, hạng chia rẽ các người tại gia với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với năm hạng tỳ khưu này.

 

4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với năm hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, hạng sỉ vả các người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm tệ, hạng không thực hiện điều hứa hẹn hợp lư đối với các người tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự ḥa giải đối với năm hạng tỳ khưu này.

 

Dứt bốn trường hợp trong khi mong muốn.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM PHẬN SỰ THUỘC HÀNH SỰ H̉A GIẢI

 

1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự ḥa giải nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định, không nên tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đ́nh chỉ lễ Uposatha, không nên đ́nh chỉ hành lễ Pavāraṇā, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ư (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.”

 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự ḥa giải.

 

*****

 

 

1. Sau đó, hội chúng đă thực hiện hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.” Khi được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, vị ấy đă đi đến Macchikāsaṇḍa nhưng v́ xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy đă quay trở lại Sāvatthi lần nữa. Các tỳ khưu đă nói như vầy: - “Này đại đức Sudhamma, đại đức đă yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi chưa?” - “Này các đại đức, trong trường hợp này tôi đă đi đến Macchikāsaṇḍa nhưng v́ xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi.” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

 

2. - Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy cho sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Hội chúng cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Đại đức nào đồng ư việc cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) là sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi đă được hội chúng cho phép. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

3. Này các tỳ khưu, tỳ khưu Sudhamma ấy và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên đi đến Macchikāsaṇḍa và nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi rằng: - “Này gia chủ, hăy thứ lỗi. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia chủ, hăy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Vị ấy đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia chủ, hăy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia chủ, hăy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này v́ lời nói của hội chúng.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lỗi, như thế việc ấy là tốt đẹp.

 

Nếu vị ấy không thứ lỗi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi không nên dẫn tỳ khưu Sudhamma đi khỏi tầm nh́n, không nên dẫn đi khỏi tầm nghe của gia chủ Citta, nên bảo đắp thượng y một bên vai, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo sám hối tội ấy.”

 

4. Sau đó, đại đức Sudhamma và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đă đi đến Macchikāsaṇḍa và đă yêu cầu gia chủ Citta thứ lỗi. Vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đă tŕnh sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính v́ điều ấy hội chúng hăy thu hồi hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ư (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi thuộc hành sự ḥa giải.

 

*****

 

 

MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI

 

1. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đă được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

2. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đă được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này.

 

3. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đ́nh chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đ́nh chỉ lễ Pavāraṇā, không làm công việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ư (để buộc tội), không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự ḥa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này.

 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi thuộc hành sự ḥa giải.

 

*****

 

 

[VIỆC THU HỒI]

 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Sudhamma ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự ḥa giải.”

 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nh́. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.

 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:

 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự ḥa giải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đây là lời đề nghị.

 

Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự ḥa giải. Hội chúng thu hồi hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nh́. ―(như trên)― Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hăy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự ḥa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự ḥa giải. Hội chúng thu hồi hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đại đức nào đồng ư việc thu hồi hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma xin im lặng; vị nào không đồng ư có thể nói lên.

 

Hành sự ḥa giải đối với tỳ khưu Sudhamma đă được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ư nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”

 

Dứt hành sự ḥa giải là thứ tư.

 

--ooOoo--

  


 

[1] Hai vị này là hai trong sáu vị đứng đầu nhóm Lục Sư. Thứ tự được tŕnh bày là hai vị Paṇḍuka và Lohitaka ở Sāvatthi, Mettiya và Bhummajaka ở Rājagaha, Assaji và Punabbasuka ở vùng núi Kīṭā (VinA. iii, 614).

[2] Được thực hiện thiếu sự hiện diện (asammukhā kataṃ) được giải thích là “được thực hiện không có sự hiện diện của hội chúng, của Pháp, của Luậṭ, và của vị bị khiển trách” (VinA. vi, 1155).  Ở chương IV, có đề cập chi tiết về việc này bắt đầu từ trang 396.

[3] Là tội pārājika hoặc tội saṅghādisesa (VinA. vi, 1155).

[4] Theo Chú Giải: tăng thượng giới (adhisīla) gồm có bốn tội pārājika và mười ba tội saṅghādisesa, tăng thượng hạnh (ajjhācāra) là các tội khác thuộc về năm nhóm tội của giới bổn Pātimokkha, tà kiến cực đoan (atidiṭṭhi) là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (VinA. v, 989). Xem phần giải thích về hữu biên kiến (antaggāhikā diṭṭhi) ở Paṭisambhidāmagga - Phân Tích Đạo tập 1 (TTPV 37, trang 286-295).

 

 

   
 

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

 
 

<Mục Lục><Đầu Trang>