Trang Chính

 

Font VU-Times

 

 

TRANG VĂN CHƯƠNG PHẬT GIÁO

Các Sách & Bài Viết

 

Cập Nhật: Tuesday, January 29, 2019

 

 

BÀI MỚI CẬP NHẬT:

 

PHÁP CÚ: Văn bản Pāḷi với các bản tương đương tiếng Prakrit Sanskrit hóa, cùng

Bài nghiên cứu về bộ Pháp Cú. Ānandajoti Bhikkhu - Nguyễn Quốc B́nh dịch và chú. Jan. 28, 2016

 

*****

 

 
 

LUẬT

KINH VI DIỆU PHÁP THIỀN HỌC TỔNG QUÁT THAM KHẢO  
 

 

 

(Được sắp theo thứ tự abc):

 

LUẬT:

 

BÀI VIẾT NGẮN:

 

Công Dụng Của Giới Đức Tỳ khưu Thanissaro - B́nh Anson dịch.

Cuộc đời không bị tiền bạc trói buộc - Kiến thức về những giới luật sử dụng tiền bạc cho Tăng Ni Phật giáo. Tỳ khưu Dhamminda - Thanh Liên dịch.

+ Đức Phật đă nói ǵ về việc ăn thịt? Tỳ kheo Ajahn Brahmavamso - Tỳ kheo Thiện Minh dịch.
Giới Học - Thích Chơn Thiện.
Giới Luật Công Truyền hay Bí Truyền? Thích Phước Sơn.

+ Giới Thiệu về Tạng Luật - Tỳ khưu Indacanda.
So sánh các bộ luật Tỳ-kheo - B́nh Anson.

Tam Quy, Ngũ Giới - Phạm Kim Khánh.
Tam Quy, Ngũ Giới - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
T́m Hiểu về Giới Luật Trong Phật Giáo - Thích Quang Thạnh.

 

SÁCH:

 

Cẩm Nang Quy Y Tam Bảo - Tỳ khưu Hộ Pháp.

Cư Sĩ Giới Pháp - Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisīla Bhikkhu).

Cương Yếu Giới Luật - Ḥa thượng Thích Thiện Siêu.
+ Giới Bổn Patimokkha của Tỳ Khưu Ni - Tỳ khưu Indacanda.

Gương Bậc Xuất Gia (Anagāriyūdāharana) - Tỳ khưu Hộ Pháp.

Lễ Dâng Y Kathina - Tỳ khưu Hộ Pháp.

Luật Nghi Sa-di - Tỳ khưu Giác Giới.

Luật Nghi Tổng Quát - Tỳ khưu Giác Giới.
Luật Xuất Gia - Ḥa thượng Hộ Tông.
Tứ Thanh Tịnh Giới - Ḥa thượng Hộ Tông.
Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận Sự của Bậc Xuất Gia - Ḥa thượng Bửu Chơn.
 

NGHI LỄ:


Bài Kinh Cho Người Bệnh - Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu).

Kinh Nhật Hành (Tóm Tắt & Phiên Âm).
Kinh Nhật Tụng của Cư Sĩ - Tỳ khưu Tăng Định hợp soạn.
Kinh Nhật Tụng của Cư Sĩ (Tóm tắt).
Kinh Tụng - Ḥa thượng Hộ Tông (ấn bản 2005).
Nghi Lễ Công Phu Chiều - Tổ đ́nh Bửu Quang Tự.

Nghi Lễ và Tự Viện Phật Giáo Nam Tông Việt Nam - Các thông tin căn bản - Tỳ khưu Thiện Minh.

Nghi Thức Căn Bản Tại Tây Úc - B́nh Anson dịch.
Nghi Thức Lễ Dâng y Ka-thi-na - B́nh Anson ghi.
Nghi Thức Thọ Tam Quy, Ngũ Giới, và Bát Quan Trai Giới - B́nh Anson ghi.

Nghi Thức Tụng Niệm - Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam.
Nhựt Hành của Người Tại Gia Tu Phật - Ḥa thượng Hộ Tông (ấn bản 2006).

 

*****

 

KINH:
 

BÀI VIẾT NGẮN:

 

+ Chánh Giác Tông (Buddhavamsa - Tiểu Bộ) Lịch sử các vị Phật tổ - Ḥa thượng Bửu Chơn tóm lược.

+ Chuyện Ngạ Quỷ - Ḥa thượng Bửu Chơn.

Khái Quát Lịch Sử Truyền Bá Kinh Điển và Những Đặc Điểm của Kinh Tạng Nikàya - Thích Viên Giác.

Khái Quát về Nguồn Gốc Kinh A-hàm - Thích Nguyên Hiền.

Mười Pháp Ba-la-mật. Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.

Thập Nhị Nhân Duyên. Piyadassi Mahathera - Phạm Kim Khánh dịch.

T́m hiểu ư nghĩa câu kệ "Namo..lễ Phật" - Tỳ khưu Thiện Minh.

+ Theragāthā & Therīgātha - Tỳ khưu Indacanda. August. 11, 2011
+ Vài Ghi Chú Khi Đọc Kinh Điển -
B́nh Anson.


SÁCH:  

 

Bố Thí Độ (Dāna Pāramitā) - Tỳ khưu Chánh Minh.

Chú Giải Kinh Căn Bản Pháp Môn (Trung bộ kinh). Bhikkhu Bodhi - Tỳ khưu Giác Lộc dịch.
Chú Giải Kinh Phạm Vơng (Trường bộ kinh). Bhikkhu Bodhi - Tỳ khưu Giác Lộc dịch.
Chú Giải Người và Cơi - Tỳ khưu Thiện Phúc dịch.

Chuyển Pháp Luân. Trích giảng kinh điển, về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo - Huỳnh Văn Niệm soạn dịch.

Diệu Pháp Yếu Lược (Saddhammasangaha) - Tỳ khưu Indacanda dịch.

Đến Bờ Kia - Pāramitā hay Pāramī: Tổng quát về Balamật - Tỳ khưu Chánh Minh.

Điều Phục Tâm Ư: Trích dẫn kinh điển - B́nh Anson biên dịch.

Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Giảng Giải Kinh Tất Cả Lậu Hoặc (Trung Bộ). Ḥa thượng Buddharakkhita - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.

Đường Đến Giác Ngộ: 37 Phần Bồ đề. Giảng giải chi tiết - Tỳ khưu Chánh Minh.

Hạnh Phúc An Lành. Giảng kinh Đại Hạnh Phúc - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Hạnh Phúc An Lành, tập 2: Hiếu Nghĩa. Giảng kinh Đại Hạnh Phúc - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Hạnh Phúc An Lành, tập 3: Nhẫn Nại. Giảng kinh Đại Hạnh Phúc - Tỳ khưu Hộ Pháp.

Học Kinh Phật (I): Trường Bộ Kinh - Thiện Nhựt Huỳnh Hữu Hồng.

Khái Niệm và Thực Tại Trong Tư Tưởng Phật Giáo Nguyên Thủy - Luận đề về ‘Papañca’ và ‘Papañca-Saññā-Sankhā’ (Concept and Reality). Bhikkhu Ñānananda - Tỳ khưu Giác Lộc dịch.

Kho Tàng Pháp Học. Trích giảng các pháp số trong Tam tạng Pàli - Tỳ khưu Giác Giới.

Kinh Giới Hạnh (Silavanta Sutta). Ḥa thượng Thiền sư Silananda - Nita Truitner dịch Việt.
Kinh Vô Ngă Tướng - Thiện Nhựt thuyết tŕnh.

Lời Vàng Bậc Thánh (1) – Sớ giải Trưởng Lăo Tăng Kệ - Bhikkhu Kusalapuñño (Tỳ khưu Thiện Phúc).
Lời Vàng Bậc Thánh (2) – Sớ giải Trưởng Lăo Ni Kệ - Bhikkhu Kusalapuñño (Tỳ khưu Thiện Phúc).

Luận Giải Kinh Căn Bản Pháp Môn - Tỳ khưu Chánh Minh.
Luận Giải Kinh Chánh Tri Kiến - Tỳ khưu Chánh Minh.

Lư Nhân Quả. Lư Thuyết về Nghiệp và Nhân Quả. Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.
Lư Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Tạng Pàli. Luận án Tiến sĩ - Thích Chơn Thiện.

Nghiệp và Quả của Nghiệp - Tỳ khưu Hộ Pháp.

PHÁP CÚ: Văn bản Pāḷi với các bản tương đương tiếng Prakrit Sanskrit hóa, cùng Bài nghiên cứu về bộ Pháp Cú. Ānandajoti Bhikkhu - Nguyễn Quốc B́nh dịch và chú.

Pháp Duyên khởi - Luận giảng chi tiết về luật Duyên Khởi và Thiền quán minh sát tuệ. Trưởng lăo Mahasi Sayadaw - Tỳ khưu Minh Huệ dịch.
Pháp Độ - Tỳ khưu Chánh Minh.

Phật Ngôn Diễn Giảng - Tỳ khưu Padhānakāmo Dũng Chí.
So Sánh Kinh Trung A-hàm và Kinh Trung Bộ. Luận án Tiến sĩ . Ḥa thượng Thích Minh Châu - Thích Nữ Trí Hải dịch.
Tám Sự Tích Phật Lực. Sự tích của bài kệ Hạnh phúc thù thắng - Tỳ khưu Hộ Pháp.

Tâm Từ Vô Lượng. Trích dẫn Kinh tạng - Mai Hiên biên soạn.

Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhi Magga của Luận sư Buddhaghosa) - Thích Nữ Trí Hải dịch.

Thanh Tịnh Đạo Luận Toát Yếu - Thích Phước Sơn biên soạn.

Tích Truyện Pháp Cú (Buddhist Legends). E. W. Burlingame - Thiền viện Viên Chiếu dịch.
T́m Hiểu Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Toát Yếu Kinh Trung Bộ - Ni sư Thích Nữ Trí Hải tóm tắt và chú giải.

Trí Tuệ Trong Đạo Phật - Trích dẫn kinh điển Nguyên Thủy - Ḥa thượng Thích Minh Châu.

Tŕ Giới Độ (Sīla Pāramitā) - Tỳ khưu Chánh Minh.
Trích Giảng Tiểu Bộ - Gs Trần Phương Lan.
Trích Giảng Trung Bộ - Nhiều tác giả.

Xuất Ly Độ (Nekkhamma Pāramitā) - Tỳ khưu Chánh Minh.

 

*****

 

VI DIỆU PHÁP:
 

BÀI VIẾT NGẮN:  

 

Biểu Đồ Vi Diệu Pháp - B́nh Anson sưu tập.

Diệu Pháp Lư Hợp (Abhidhammattha Sangaha), kệ thơ lục bát - Ḥa thượng Tịnh Sự soạn dịch.

Duy Thức Trong Thắng Pháp - B́nh Anson.

Sự H́nh Thành của A Tỳ Đạt Ma - Ḥa thượng Thích Thiện Siêu.
Vi Diệu Pháp: Mục Lục Tổng Quát.

 

SÁCH:

 

Abhidhamma Áp Dụng (Adhidhamma in practice). N. K. G. Mendis - Như Nhiên dịch.

A-tỳ-đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ. Jintaro Takakusu - Tỳ khưu Giác Nguyên dịch.

Đường Vào Thắng Pháp - Tỳ khưu Chánh Minh.

Giáo Tài A-tỳ-đàm. Ḥa thượng Saddhammajotika - Tỳ khưu Giác Nguyên dịch.

Khái Lược Duyên Hệ - Tỳ khưu Chánh Minh.

Kinh Duyên Sinh - Đặng Huy Hoàng.

Quy Tŕnh Tâm Pháp - Tỳ khưu Chánh Minh.

Siêu Lư Học - Tỳ khưu Giác Chánh.

Tâm Lư Học Phật Giáo - Thích Tâm Thiện.
Tâm Lư và Triết Học Phật Giáo Trong Đời Sống Hằng Ngày. Giảng giải ứng dụng Vi Diệu Pháp. Nina Van Gorkom - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Tâm Sở (Cetasikas): Môn Tâm lư và Triết học Phật giáo. Nina Van Gorkom - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Tâm Sở Vấn Đáp I: Tâm sở tợ tha - Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp II: Tâm sở bất thiện - Tỳ khưu Chánh Minh.
Tâm Sở Vấn Đáp III: Tâm sở tịnh hảo - Tỳ khưu Chánh Minh.

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha của Luận sư Anuruddha) - Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch và chú giải.

Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Hậu Sớ Giải - Tỳ khưu Khải Minh.

Vấn Đáp: Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm - Tỳ khưu Chánh Minh.

Vi Diệu Pháp Giảng Giải - Tỳ khưu Giác Chánh
Vi Diệu Pháp Nhập Môn - Tỳ khưu Giác Chánh

Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng. Ḥa thượng Janakabhivamsa (Bản dịch Anh ngữ của U Ko Lay) - Cư sĩ Thiện Nhựt dịch
Vi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammattha Sangaha của Luận sư Anuruddha), Ḥa thượng Narada chú giải - Phạm Kim Khánh dịch
Vi Diệu Pháp Trong Đời Sống Hằng Ngày. Nina Van Gorkom - Tỳ khưu Thiện Minh dịch

 

*****

 

THIỀN HỌC:

 

BÀI VIẾT NGẮN:

 

Bốn Nền Tảng của Chánh Niệm. Thiền sư Brahmavamso - B́nh Anson dịch.

Bước Đầu Hành Thiền. Sarah Lim - B́nh Anson dịch.

Ф Cái nh́n ban đầu về Thiền minh sát. Trưởng Lăo Henepola Gunaratana - Chơn Quán Trần Ngọc Lợi dịch.

Căn Bản Pháp Hành Thiền. Thiền sư Brahmavamso - Thiện Nhựt & B́nh Anson dịch.

Chứng Đạo Ca. Ca Khúc Giải Thoát. Thiền sư Bhùridatto (Ajahn Mun) - Phạm Kim Khánh dịch.

Con Đường Thiền Định của Thế Tôn - Thích Chơn Thiện.

Giới Thiệu Kinh Đại Niệm Xứ. Ḥa thượng Silananda - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.

© Giới Thiệu về Thiền Vipassana - Vipassana International Academy- Thích Minh Diệu dịch.

© Đoạn Trừ Phiền Năo. Sayadaw U. Paññādipa Giảng. HT. Kim Triệu hiệu đính. - Tỳ khưu Khánh Hỷ soạn dịch.

Hành Thiền để Giải Phóng Tâm - Phạm Kim Khánh.

Ф Làm giảm stress với thiền (quán). DK Howe - Supanna dịch.

Ф Làm thế nào để vượt qua năm triền cái? Pa Auk Sayadaw - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.

Lợi Ích của Thiền Hành. Ḥa thượng Silananda - B́nh Anson dịch.

Ф Lợi ích của Thiền Vipassana cho bản thân và xă hội. Usha Modak - Mỹ Thanh dịch.

© Nghệ Thuật Sống: Thiền Vipassana. S.N. Goenka - Đinh Văn Thao dịch.

Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền - Tỳ khưu Khánh Hỷ.

© Những Nguyên Tắc Căn Bản của Thiền Quán. Sayādaw U Janaka - Thích Giác Hoàng dịch.
Pháp Thiền Nguyên Thủy của Đức Phật - Ḥa thượng Thích Minh Châu.

Ф Phỏng vấn thiền sư Ajhan Suphan - Hiếu Thiện thực hiện và chuyển ngữ.
Quán Niệm Hơi Thở - B́nh Anson.

Ф Quán niệm hơi thở. Ajahn Sumedho - Susanta Nguyễn dịch.

© Thiền Chỉ (Samatha) - The Jhana. Bhikkhu Brahmavamso - Phạm Doăn dịch.

Ф Giải đáp một số thắc mắc về thiền Tứ Niệm Xứ - Supanna thực hiện.

Ф Giải đáp thêm một số thắc mắc về thiền Tứ Niệm Xứ (Phần 2) - Supanna thực hiện.

Ф Thái độ khi tập Thiền Minh sát. Trưởng Lăo Henepola Gunaratana - Chơn Quán Trần Ngọc Lợi dịch.

Ф Thiền định: Ánh Sáng và Nimitta. Ven. Dhammapāla - Viên Hương, Nguyệt Minh dịch.

Ф (Ajahn Sumedho nói về ) Thiền là ǵ? Ajahn Sumedho - Mỹ Thanh dịch.

Ф Thiền định: Cách niệm hơi thở (Anapanasati) (Bài 1). Ven. Dhammapāla - Viên Hương, Nguyệt Minh dịch.

Ф Thiền định: Cách niệm hơi thở (Anapanasati) (Bài 2). Ven. Dhammapāla - Viên Hương, Nguyệt Minh dịch.

Ф Thiền định: Cách niệm hơi thở (Anapanasati) (Bài 3). Ven. Dhammapāla - Viên Hương, Nguyệt Minh dịch.

Ф Thiền định và Thiền quán. Supanna thực hiện.
Thiền Minh Sát: 1. Căn bản thực hành. Ḥa thượng Mahasi - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.
Thiền Minh Sát: 2. Vấn đáp. Ḥa thượng Silananda - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch (Việt-Anh).

Ф Thiền minh sát trong ứng dụng. Ian Hetherington - Diệu Liên Lư Thu Linh dịch.

Ф Thực hành sơ khởi Thiền Minh sát. Trưởng Lăo Henepola Gunaratana - Chơn Quán Trần Ngọc Lợi dịch.

Thực Tập Thiền Minh Sát. Thiền sư Mahasi - Phạm Kim Khánh dịch.

Ф Thiền sư Achaan Naeb. Jack Kornfield - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Ф Tu tập thiền quán- Achaan Naeb (Phần 1). Jack Kornfield - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Ф Tu tập thiền quán- Achaan Naeb (Phần 2). Jack Kornfield - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần một: Đại cương về Tuệ - BS Phạm Doăn.

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần hai: Tuệ phát sinh do tu tập Thiền Định và Tuệ Quán - BS Phạm Doăn.

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần ba: Tuệ và sự Giác Ngộ của Đạo Phật - BS Phạm Doăn.

Ф Tứ niệm xứ cho người mới bắt đầu: Số tức quan - Supanna thực hiện.

Về Pháp Quán Niệm Hơi Thở. Tăng-già-bạt-đà-la - Tỳ khưu Tâm Hạnh dịch.
Về Pháp Tu Thiền - B́nh Anson.

 

SÁCH:

 

An B́nh Tĩnh Lặng - B́nh Anson.
An Lạc Từng Bước Chân - Thích Nhất Hạnh.
Ba Mươi Ngày Thiền Quán - Kim chỉ nam Thiền Vipassana  (The Experience of Insight). Joseph Goldstein - Nguyễn Duy Nhiên dịch.

Ф Bản đồ hành tŕnh tâm linh: (Phần giới thiệu). Thiền sư Sayadaw U Jotika - Tỳ khưu Tâm Pháp dịch.

Biết và Thấy (Knowing and Seeing). Thiền sư Pa-Auk Tawya Sayadaw (U Acinna) - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.
Bước Sen - Nữ Tu & Cư Sĩ Phật Giáo: Cuộc Sống,T́nh Yêu & Thiền Định (Walking On Lotus Flowers - Buddhist Women: Living, Loving and Meditating). M. Batchelor - Diệu-Ngộ Mỹ Thanh & Diệu-Liên Lư Thu Linh dịch.
Căn Bản Pháp Hành Thiền. Thiền sư Brahmavamso - Thiện Nhựt & B́nh Anson dịch.
Căn Bản Thiền Minh Sát. Song ngữ Anh-Việt. Thiền sư Mahasi - Phạm Kim Khánh dịch.

Chẳng Có Ai Cả (No Ajahn Chah). Ajahn Chah - Tỳ khưu Khánh Hỷ chuyển dịch.
Chân Đế và Tục Đế. Áp Dụng Thiền Minh Sát. Ḥa thượng Thondara - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.
Chế Ngự Cơn Giận, Trải Rộng Ḷng Từ. Pháp Hành Thiền Từ Bi. Tỳ khưu Visuddhàcàra - Nhung Gia dịch.

Chỉ Là Một Cội Cây Thôi - Các bài giảng ngắn của thiền sư Ajahn Chah - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.

Chiếu Kiến Nghiệp Xứ - Cẩm nang hành thiền minh sát - Tỳ khưu Giác Chánh.
Chín Yếu Tố Phát Triển Thiền Quán - Chi Tiết Hành Tŕ Thiền Minh Sát Tuệ. Thiền Sư Kundalàbhivamsa - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

© Chính Niệm - Thực Tập Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính.

Con Đường Duy Nhất - Những lời giảng dạy về Thiền Minh Sát. Ḥa Thượng Mahasi - Tỳ khưu Khánh Hỷ và Tỳ khưu Pháp Luân dịch.

Con Đường Thiền Chỉ và Thiền Quán. Ḥa thượng H. Gunaratna - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.
Đại Niệm Xứ - Giảng giải kinh Đại Niệm Xứ và thiền minh sát tuệ. Thiền sư U Silananda - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch

Đi Ngược Ḍng. Bốn Bài Pháp về Hành Thiền. Ni sư Kee Nanayon - Nguyên Mỹ dịch.

© Đơn Giản và Thuần Khiết. Ven. Thanissaro - Diệu Liên Lư Thu Linh dịch

Giác Minh - Những lời giảng dạy của Thiền sư Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh dịch.
Giác Niệm về Hơi Thở (Mindfulness with Breathing). Tỳ khưu Phật Lệ Buddhadasa - Cư sĩ Thiện Nhựt dịch.
Giáo Tŕnh Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanā bhavana). Thiền sư Ajahn Naeb - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Hành Thiền. Pháp thiền của Đức Phật - Ḥa thượng Thích Minh Châu.
Hương Vị Giải Thoát. Các bài giảng ngắn. Thiền sư Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh dịch.
Hưong Vị Pháp Bảo - Tuyển tập các bài pháp luận - Thiền sư U Silananda.

Khi Nào Chim Sắt Bay: Hành Tŕnh Phật Giáo về Phương Tây (When the Iron Eagle flies - Buddhism for the West). Ni Sư Ayya Khema - Diệu Liên Lư Thu Linh biên dịch.

Khóa Thiền Minh Sát 10 Ngày. Thiền sư S.N. Goenka - Thích Minh Diệu dịch.
Kinh An Ban Thủ Ư lược giải - Thích Đạt Đạo biên soạn.
Kinh Nghiệm Nội Quán. Các bài giảng trong khóa thiền minh sát 30 ngày. Joseph Goldstein - Chánh Trực dịch
Kinh Vô Ngă Tướng. Giảng luận và thiền tập. Thiền sư Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch.
Lợi Ích Chữa Bệnh Trong Thiền Quán. Thiền sư Mahasi Sayadaw - Tỳ khưu Tăng Định dịch.
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (A still forest pool) - Cốt tủy của Thiền Phật giáo. Thiền sư Ajahn Chah - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.
Minh Sát Diễn Giải - Tathāpaññā dịch Việt, Tỳ khưu Chánh Minh hiệu đính.

© Minh Sát Thực Tiễn. Mahasi Sayadaw - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.
Minh Sát Tu Tập (Vipassana bhavana). Thiền sư Acharn Naeb - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.
Minh Sát Tuệ. Kinh nghiệm tu thiền. Frank Tullius - Thích Nữ Tuệ Dung dịch.

Một Kỹ Thuật Sống Dựa Theo Các Nguyên Tắc Tâm Lư Phật Giáo - Minh Nguyệt dịch.
Mười Ngày Thiền Tập. Các bài pháp trong khóa Thiền 10 ngày - Thiền sư Khippanno Kim Triệu.
Mười Pháp Tùy Niệm - Trích dẫn kinh điển. Tỳ khưu Thanissaro - B́nh Anson biên dịch.
Ngay Trong Kiếp Sống Nầy - Hướng dẫn hành thiền minh sát. Thiền sư U Pandita - Tỳ khưu Khánh Hỷ dịch.
Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta. Bài pháp về sự già bệnh và chết. Thiền sư Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh dịch.
Ngục Tù Của Đời Sống. Tỳ khưu Phật Lệ (Buddhadàsa Bhikkhu) - Thiện Nhựt phỏng dịch.

Những Giai Đoạn Tiến Triển của Thiền Minh Sát (song ngữ Anh-Việt). Thiền sư Mahasi - Phạm Kim Khánh dịch.
Niệm Ân Đức Phật. Giảng luận về 9 ân đức Phật và phương pháp niệm Phật - Susanta Nguyễn.
Niệm và Người Hành Thiền. Phỏng vấn về pháp hành tại các trung tâm thiền. Thiền sư U Pandita - Phạm Kim Khánh dịch.
Nơi ấy Cũng Là Bây Giờ và Ở Đây. Chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Jon Kabat-Zinn - Nguyễn Duy Nhiên dịch.
Nữ Thiền sư Phật giáo tại Hoa Kỳ. Lenore Friedman - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Ốc Đảo Tự Thân (Be an Island).- Các bài pháp về tu học. Ni sư Ayya Khema - Diệu Liên dịch.

Pháp Chánh Định và Sưu Tập Pháp.- Các đề mục hành thiền và cách thức tu tập - Ḥa thượng Hộ Tông.

Pháp Tứ Niệm Xứ Áp Dụng Vào Đời Sống Hiện Đại. Các lời khuyên thực tế. V.F. Gunaratna - Lê Thị Ánh dịch.
Phát Triển Tuệ Giác. 15 nguyên tắc hành thiền Minh sát. Ajahn Naeb - Uyển Minh dịch.
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức - Thích Nhất Hạnh.
Phương Thức Nhẹ Nhàng của Thiền Phật Giáo. Bài giảng trong khóa thiền 7 ngày. Godwin Samararatne - Nguyên Mỹ dịch.
Sống Thiền (Living Meditation, Living Insight). Bs Thyn Thyn - Từ Thám dịch.
Sống Trong Hiện Tại. Ananda Pereira - Phạm Kim Khánh dịch.
Sống Trong Từng Sát-na. Thiền tập theo kinh Tứ niệm xứ - Trường Đinh.

Tâm Từ - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Tâm Từ. Pháp hành thiền từ bi dựa theo kinh điển - Tỳ khưu Hộ Pháp.

© Thể Nhập Thiền Định (samatha) và Thiền Tuệ (vipassana) - Tâm Chánh dịch.

Thiền Chỉ Tịnh Minh Giải. Giải về ư nghĩa Chỉ Tịnh theo Thắng pháp Yếu hiệp. Ḥa thượng Jotika - Tỳ khưu Pháp Nhiên dịch.
Thiền Định và Sức Khỏe (Quán niệm hơi thở) - Tỳ khưu Thiện Minh (Bhikkhu Varapanno).
Thiền Giữa Đời Thường. Sưu tập các lá thư của ngài thiền sư Jotika - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Thiền Học Nam Truyền. Hướng Dẫn Hành Thiền. Joseph Goldstein và Jack Kornfield - Tỳ khưu Giác Nguyên dịch.
Thiền Minh Sát Bằng Tiếng Việt Thông Thường (Mindfulness in Plain English). Ḥa thượng Henepola Gunaratana - Chơn Quán Trần Ngọc Lợi dịch.

© Thiền Niệm Xứ - Thích Thông Huệ.
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think). Sylvia Boorstein - Nguyễn Duy Nhiên dịch.
Thiền Quán - Tiếng Chuông Vượt Thời Gian. Các bài giảng và tham vấn về thiền minh sát. Thiền sư U Ba Khin và Goenka - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Thiền Quán và Tâm Thức. Jack Kornfield - Nguyễn Duy Nhiên dịch.
Thiền Sư Dipa Ma - Một thời để nhớ. Cuộc đời của nữ thiền sư Dipa Ma. Amy Schmidt - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Thiền Sư Đương Thời - Về các vị thiền sư Nguyên thủy. Jack Kornfield - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Thiền Tâm Từ - Về Pháp Hành Thiền Ḷng Từ Bi và Kinh Nghiệm Tu Tập. Sharon Salzberg - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Thiền Tập - Cư sĩ Nguyên Giác biên dịch.
Thiền Tập Trong Phật Giáo. Pháp Hành Thiền Nguyên Thủy. Ḥa thượng Piyadassi - Phạm Kim Khánh dịch.
Thiền Tứ Niệm Xứ. Hướng Dẫn Hành Thiền - Thích Trí Siêu.
Thiền Tứ Niệm Xứ - Minh Sát Tuệ - Ḥa thượng Giới Nghiêm.
Thiền Vipassana - Những Bài Giảng về Thiền Minh Sát. Sayadaw U Janakabhivamsa - Diệu Tâm Phan Minh Nguyệt dịch Việt.
Thoát Ḍng Trần Tục. Lời khuyên quư báu trong pháp hành thiền Chỉ Quán. Thiền sư Ajahn Thoon Khippapanno - Phạm Kim Khánh dịch.

Thực Hành Pháp Hành Thiền Tuệ: Đối Tượng Tứ Oai Nghi - Tỳ khưu Hộ Pháp.
T́m Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ. Cẩm nang hành thiền - Tỳ khưu Hộ Pháp.
T́m Hiểu Pháp Môn Niệm Phật.- Niệm ân đức Phật trong truyền thống đạo Phật Nguyên thủy - Tỳ khưu Hộ Pháp.
T́m Vào Thực Tại - Cẩm Nang Tu Thiền - Thích Chơn Thiện.

Trái Tim Thiền Quán. Giảng giải pháp quán niệm hơi thở theo Vi Diệu Pháp - Tỳ khưu Giác Chánh.
Trọng Tâm Thiền Phật Giáo (The Heart of Buddhist Meditation). Ḥa thượng Nyanaponika - Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch.
"Tuccho Pothila" - Dưỡng Nuôi Phật Giáo Bằng Pháp Niệm Tâm. Thiền sư Ajahn Chah - Phạm Kim Khánh dịch.

Vô Ngă, Vô Ưu - Các bài pháp ngắn trong khóa thiền. Ni sư Ayya Khema - Diệu Đạo dịch.
Vun Trồng An Định, Gặt Hái Tuệ Minh. Căn bản pháp hành thiền. Thiền sư Brahmavamso - Thiện Nhựt và B́nh Anson dịch.


*****

 

TỔNG QUÁT:

 

BÀI VIẾT NGẮN:

 

Các Ngày Lễ Quan Trọng - B́nh Anson ghi.

Cây Cổ Thụ Phật Giáo - Richard Hayes.

Chuyện Ngụ Ngôn "Bốn con rắn". Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.

Con Đường Giác Ngộ Theo Kinh Điển Nikaya - Thích Nữ Trí Liên.

Duyên Khởi và Vô Ngă - Thích Chơn Thiện.

Đạo Đức Trong Nếp Sống Người Phật Tử - Ḥa thượng Thích Minh Châu.

Đạo Phật: Bản Chất và Con Đường Giác Ngộ - Thích Nữ Huệ Liên.

Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Ḥa thượng W. Rahula - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Đạo Phật và Nền Trật Tự Đạo Đức Mới - Ḥa thượng Thích Minh Châu.

Đời Sống Bấp Bênh - Đối Phó Với Sự Chết. Ḥa thượng Sri Dhammananda - Phạm Kim Khánh dịch.

Đức Phật của Chúng Ta - Ḥa thượng Thích Minh Châu.

Giới Thiệu Đạo Phật - Tỳ khưu Bodhicitto.
Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Gia Tuệ.
Luật Nghiệp Quả. Sharon Salzberg - Diệu Nguyệt dịch (Việt-Anh).

Mahayana và Theravada - B́nh Anson.

Mười Điều Thiện - Phúc Trung.
Người Phật Tử Chân Chánh - Phúc Trung.

Ө Nhập tu báo hiếu - Minh Thiện (Giác Ngộ On Line)

Niết-bàn: Bản Chất và Mục Tiêu Giác Ngộ - Thích Nhật Từ.
Phật Giáo Là Ǵ? Ḥa Thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.

Phật Giáo, Một Phương Pháp Luyện Tâm. Ứng dụng của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Leonard Bullen - Phạm Kim Khánh dịch.

+ Suy nghĩ về việc bỏ ăn tối - Trương Hồng Hạnh

Sự H́nh Thành Đại Thừa - J. O'Neil.

Thập Nhị Nhân Duyên. Giảng giải 12 yếu tố của lư nhân duyên. Ḥa thượng Piyadassi - Phạm Kim Khánh dịch.

+ Thống Kê Pāli + Chú Giải + Sớ Giải - Bhikkhu Rama.
Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo - Tỳ khưu Dhammika.
Trách Vụ của Phật Tử - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.

Tu Phước và Tu Huệ - Thích Nhất Hạnh.

Tứ Diệu Đế và Con Đường Giải Thoát - B́nh Anson trích dịch.

Tứ Vô Lượng Tâm. Về ḷng từ, bi, hỷ, xả. Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.

Vô Ngă là Niết Bàn - Ḥa thượng Thích Thiện Siêu.

 

SÁCH:

 

Asoka. Cuộc Đời và Sự Nghiệp Vua A Dục. Tuyển tập.
Ân Đức Tam Bảo. Về ư nghĩa của Phật, Pháp, Tăng - Ḥa thượng Bửu Chơn.
Ba Đặc Tướng của Đời Sống. Bàn về Khổ, Vô Thường và Vô Ngă - Phạm Kim Khánh.
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (The Requisites of Enlightenment). Giảng giải chi tiết về các phần bồ-đề. Ḥa thượng Ledi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch.

Ba Ngày Luận Đạo. Vấn đáp về các điểm căn bản. Maha Thongkham Medivongs.
Bài Học Nhân Một Đám Táng. Bài giảng về vô thường. Thiền sư Maha Boowa - Phạm Kim Khánh dịch.
Bát Chánh Đạo: Con Đường Đến Hạnh Phúc. Ḥa thượng Henepola Gunaratana - Diệu Liên Lư Thu Linh dịch.
Bồ Tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa - Thích Nữ Giới Hương.
Bước Đầu Học Phật. Các Vấn Đề Căn Bản - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Các Vấn Đề Của Xă Hội Hôm Nay (Human Life and Problems). Ḥa thượng K. Sri Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.
Cách Nh́n Pháp (The Vision of Dhamma). Ḥa thượng Nyanaponika - Tu nữ Huyền Châu dịch.

Cành Lá Vô Ưu - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Căn Bản Phật giáo. Mười bài viết ngắn - B́nh Anson.
Cẩm Nang Tu Học Dành Cho Tầng Lớp Tại Gia Cư Sĩ (Tập I) - Tỳ khưu Giác Hạnh.

Cây Giác Ngộ (The Tree of Enlightenment). Peter D. Santina - Thích Tâm Quang chuyển dịch.
Chánh Pháp và Hạnh Phúc. Tuyển tập các bài pháp luận - Ḥa thượng Thích Minh Châu.
Chết Có Thật Đáng Sợ Không? Về sự chết và tang lễ. Ḥa thượng Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.

Chết Trong An B́nh (Loving and Dying). Tỳ Khưu Visuddhacara - Thích Tâm Quang dịch.

Ch́a Khóa Vào Chơn Lư Thiên Nhiên. Buddhadàsa Bhikkhu - Thiện Nhựt phỏng dịch.
Con Đường Cổ Xưa - Trích giảng kinh điển về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Ḥa thượng Piyadassi - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.
Con Đường Cũ Xa Xưa - Giảng luận về Bát Chánh Đạo - Phạm Kim Khánh.
Con Đường Giải Thoát Khổ - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Con Đường Hạnh Phúc - Toàn bộ 23 bài giáo lư căn bản - Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ.
Con Đường Xưa - Tóm tắt Bát chánh đạo. Ḥa thượng Piyadassi - Minh Châu & Đặng Tấn Hậu trích dịch.
Công Hạnh Ba-la-mật - Thích Nữ Ngọc Duyên biên soạn.
Cuộc Đời Đức Phật. A. F. Herold - Tịnh Minh dịch.
Cuộc Đời Đức Phật - Truyện thơ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Cuộc Đời Bà Visakha, vị nữ đại hộ pháp thời Đức Phật - Nguyễn Điều
Cuộc Đời Ông Cấp Cô Độc, vị nam đại hộ pháp thời Đức Phật - Nguyễn Điều
Cuộc Đời Ngài A-nan-đa, vị thị giả thánh tăng đệ nhất đa văn - Nguyễn Điều.
Cuộc Đời Ngài A-nậu-lâu-đà, vị tăng đệ nhất thiên nhăn - Nguyễn Điều.
Cuộc Đời Ngài Buddhaghosa (Buddhaghosuppatti) - Tỳ khưu Indacanda dịch.
Cuộc Đời Ngài Ca-diếp, vị tăng thống đầu tiên - Nguyễn Điều.
Cuộc Đời Ngài Mục-kiền-liên, vị thánh tăng đệ nhất thần thông - Nguyễn Điều.
Cuộc Đời Ngài Xá-lợi-phất, vị tăng đệ nhất trí tuệ - Nguyễn Điều.
Cư Trần Lạc Đạo, tập 1. Các bài pháp luận ngắn - Cư sĩ Chính Trực.
Cư Trần Lạc Đạo, tập 2. Các bài pháp luận ngắn - Cư sĩ Chính Trực.
Cư Trần Lạc Đạo, tập 3 - Cư sĩ Chính Trực.
Dẫn Lối Về Nguồn. Căn bản Phật Pháp - Trà Giang Tử (Tỳ khưu Định Lực).

Đạo Đức Phật Giáo và Hạnh Phúc Con Người - 29 bài trích giảng kinh điển - Ḥa thượng Thích Minh Châu.
Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Các bài tiểu luận - Thích Nhất Hạnh.
Đạo Phật Ngày Nay - Thích Nhất Hạnh.
Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới. Áp Dụng Đạo Phật Trong Thời Đại Mới - Trần Thạc Đức.

Đạo Phật và Tuổi Trẻ.- Các Lời Khuyên Giới Phật Tử Trẻ - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Đạo Trường Siêu Thanh. Truyện thơ Phật giáo - Tỳ khưu Giác Chánh.
Địa Vị Người Phụ Nữ Trong Giáo Lư Đức Phật. Tiểu luận - Thích Nữ Huệ Hướng.
Định Nghiệp Trong Phật Giáo - Ḥa thượng Thích Thiện Siêu.
Đức Phật Của Chúng Ta.- Tuyển tập các bài viết về Đức Phật - Ḥa thượng Thích Minh Châu.
Đức Phật Đă Dạy Những Ǵ (What the Buddha taught) - Căn bản đạo Phật. Ḥa thượng Walpola Rahula - Thích Nữ Trí Hải dịch.
Đức Phật Gotama, Tối Thượng Y Vương. Cách chữa các tâm bệnh. Ananda Nimalasuria - Phạm Kim Khánh dịch.
Đức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) - Cuộc đời Đức Phật, dựa theo kinh điển và tài liệu khảo cỗ. H.W. Schumann - Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch.
Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài. Tài liệu giảng dạy song ngữ Anh-Việt. E. K. S. Hunt - Tịnh Minh soạn dịch.
Đức Phật và Phật Pháp (The Buddha and His Teachings) - Cuộc đời Đức Phật, Tăng Đoàn, và Giáo Pháp. Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.

Giáo Lư Nhà Phật. Trích lục kinh điển - Huỳnh Văn Niệm.
Giáo Lư Đạo Phật về Tái Sanh. Ḥa thượng Narada - Nguyễn Trạch Thiện dịch.
Giải Đáp Thắc Mắc Người Cư Sĩ - Các câu hỏi thông thường trong Đạo Phật - Maha Thongkham Medivongs.
Giải Thoát Bằng Năm Tập Hợp (The Five Aggregates: Understanding Theravāda Psychology and Soteriology). Giáo sư Mathieu Boisvert - Như Nhiên dịch.
Giải về Kiếp - Ḥa thượng Giới Nghiêm Thitasilo.
Giảng Giải 38 Pháp Hạnh Phúc - Pháp sư Maha Thongkham Medivongs.
Giới Thiệu Đạo Phật. 21 bài viết ngắn - B́nh Anson biên tập.
Hạnh Phúc Mộng và Thực: Giảng giải Kinh Tam-Di-Đề (Samiddhi Sutta) - Thích Nhất Hạnh.
Hạnh Phúc và Con Đường Tu Học - Nguyễn Duy Nhiên
Hăy Đến Để Thấy: Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc. Ni sư Ayya Khema - Chơn Minh Nguyễn Văn Phú, Tịnh Nghiêm Nghiêm Xuân Cường, Diệu Liên Lư Thu Linh dịch.
Hỏi Hay, Đáp Đúng - Các câu hỏi thông thường về đạo Phật. Tỳ khưu Dhammika - Thích Nguyên Tạng dịch.
Hôn Nhân Hạnh Phúc (A happy married life) - Lời khuyên cho cuộc sống gia đ́nh. Ḥa thượng Dhammananda - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.  

Khéo Vấn, Khéo Đáp (Good Question, Good Answer) - Các câu hỏi thông thường về Đạo Phật. Tỳ khưu Shravasti Dhammika - Phạm Kim Khánh & B́nh Anson dịch.
Khó khăn Trong Cuộc Đời và Trách Nhiệm Con Người. Các lời khuyên thực tế trong cuộc sống. Ḥa thượng K. Sri Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.
Làm Sao Thực Hành Giáo Lư của Đức Phật. Ḥa thượng Sri Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.
Lịch Sử Đức Phật Tổ Cồ-Đàm - Maha Thongkham Medivongs.
Luân Lư Phật Giáo và Xă Hội. Các bổn phận và đời sống của cư sĩ. Ḥa thượng W. Rahula - Phạm Kim Khánh dịch

Lư Thuyết & Thực Tế - B́nh Anson.
Mục Đích của Cuộc Đời. Ḥa thượng Sri Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.
Năm Chữ Vàng Trong Kinh Tạng Pali - Như Quang.
Nền Tảng của Đạo Phật. Các bài thuyết giảng căn bản. Peter De Santina - Thích Tâm Quang dịch.
Nền Tảng Phật Giáo: 1. Tam Bảo - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Nền Tảng Phật Giáo: 2. Quy Y Tam Bảo - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Nền Tảng Phật Giáo: 3. Hành Giới - Tỳ khưu Hộ Pháp.
Nghệ Thuật Tạo Hạnh Phúc (The Art of Happiness). Đức Đạt Lai Lạt Ma - Thích Tâm Quang chuyển dịch.

Nguồn An Lạc. Mười bài pháp ngắn - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Nguồn Mạch Tâm Linh - Thích Nữ Trí Hải.
Người Phật Tử và Con Đường Tu Phật - Phạm Kim Khánh.
Nhặt Lá Bồ Đề, 1. Tuyển tập các bài pháp ngắn - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Nhặt Lá Bồ Đề, 2. Tuyển tập các bài pháp ngắn - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Nhặt Lá Bồ Đề, 3. Tuyển tập các bài pháp ngắn - Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Những Bước Thăng Trầm. Về 8 pháp thế gian. Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.
Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại. Các điều tra nghiên cứu về tái sinh và luân hồi - Thích Tâm Quang trích dịch.
Những Hạt Ngọc Trí Tuệ (Gems of Buddhist wisdom).- Tuyển tập các bài pháp luận giá trị - Thích Tâm Quang dịch.
Những Hạt Sương.- Tuyển tập các bài biên khảo - Thích Chơn Thiện.

Những Lời Dạy của Đức Phật. Tu nữ Ngọc Duyên.
Những Lời Dạy của Đức Phật về Ḥa B́nh. Bài giảng song ngữ Việt-Anh có kèm các đoạn kinh Pàli - Ḥa thượng Thích Minh Châu.
Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật - Tỳ khưu Thiện Minh Varapanno.
Những Tôn Giáo Lớn Trong Đời Sống Nhân Loại. Floyd H. Ross & Tynette Hills - Thích Tâm Quang dịch.
Những Vấn Đề của Kiếp Nhân Sinh. Ḥa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch.
Pháp Hành Đưa Đến B́nh An. Thiền Sư U Pandita - Tỳ khưu Pháp Luân dịch.

Pháp Luận. Tỳ khưu Thanissaro - Thích Nữ Chân Giải Nghiêm dịch.
Pháp Trích Lục - Trích lục kinh điển - Huỳnh Văn Niệm trích dịch.
Pháp Trích Lục 2 - Trích lục kinh điển - Huỳnh Văn Niệm trích dịch.
Phật Giáo Dưới Mắt Nhà Trí Thức. Các lời b́nh luận về đạo Phật. Ḥa thượng Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.
Phật Giáo, Nền Tảng của Khoa Học. Ḥa thượng Payutto - Thích Tâm Quang dịch.

Phật Giáo, Nh́n Toàn Diện (The Spectrum of Buddhism). Tập hợp các bài giảng luận quan trọng. Ḥa thượng Piyadassi - Phạm Kim Khánh dịch.

Phật Giáo Vấn Đáp - B́nh Anson biên dịch.
Phật Giáo VN và Hướng Đi Nhân Bản - Tuyển tập các bài giảng luận - Trần Thạc Đức (Thích Nhất Hạnh).
Phật Học Cơ Bản - Phật học hàm thụ - Ban Hoằng pháp GHPGVN.
Phật Học Khái Luận - Căn bản Phật Pháp dựa theo kinh điển nguyên thủy - Thích Chơn Thiện.
Phật Lư Cơ Bản - Về 37 phần bồ đề - Thích Đức Thắng.
Phật Ở Trong Ḷng - Ḥa thượng Thích Thiện Siêu.
Phật Pháp Cho Sinh Viên (Buddha Dhamma for students). Các câu hỏi đáp. Ḥa thượng Buddhadasa - Thiện Nhựt dịch.
Phật Pháp Giảng Giải - Các bài giảng căn bản về Đạo Phật. Ḥa thượng U Thittila - Tỳ khưu Pháp Thông dịch.
Phật Pháp Vấn Đáp - B́nh Anson biên dịch.
Phật Tử - Những Câu Hỏi Thông Thường về Đạo Phật - Ḥa thượng Thích Thiện Châu.
Phật và Thánh Chúng. Các bài giảng trong trường Cơ bản Phật học về cuộc đời Đức Phật và các vị đệ tử - Thích Minh Tuệ.
Phật và Thánh Chúng - Cao Hữu Đính.
Quả Dự Lưu (1) - Trích dẫn kinh điển. Tỳ khưu Thanissaro - B́nh Anson biên dịch.
Quả Dự Lưu (2) - Trích dẫn kinh điển. Tỳ khưu Thanissaro - B́nh Anson biên dịch.
Quan Điểm về Nghiệp Trong Phật Giáo Nguyên thủy - Thích Hạnh B́nh.
Sự Vi Diệu Của Đấng Giác Ngộ - Thích Nữ Ngọc Duyên.
Tam Độc và Pháp Đối Trị. Giải về Tham, Sân, Si - Maha Thongkham Medhivongs.
Tăng-già Thời Đức Phật. Nếp sống và sinh hoạt Tăng đoàn thời nguyên thủy - Thích Chơn Thiện.

Tâm và Đạo - Quán Tưởng về Cuộc Sống Trong Đạo Phật (The Mind and The Way - Buddhist Relections on Life). Ajahn Sumedho - Susanta Nguyễn dịch.
Thập Độ Ba-la-mật. Các Truyện Tiền Thân và 10 Pháp Ba-la-mật - Ḥa thượng Hộ Tông.
Thoát Đến Thực Tế. Các Lời Trong Đời Sống Hằng Ngày. Ananda Pereira - Phạm Kim Khánh dịch.
Thuần Hóa Tâm Hồn (Taming the Monkey Mind). Ni sư Thupten Chodron - Thích Minh Thành dịch.
Thuyết Tứ Đế. Bài giảng về tứ đế, duyên nghiệp và tam học - Giáo sư Minh Chi.
Thủ Bản Cho Nhơn Loại (Handbook for Mankind). Thiền sư Buddhadasa - Thiện Nhựt dịch
Thức Biến. Tuyển tập các bài pháp luận - Ḥa thượng Thích Thiện Siêu.

Thực Tại Hiện Tiền. Giảng Bát Nhă Tâm Kinh theo Vi Diệu Pháp - Viên Minh.
Thương Yêu là Thông Cảm - Tuyển tập 10 bài viết ngắn - B́nh Anson.
Tiền Kiếp và Luân Hồi Có Thật Không? B.L. Weiss - Thích Tâm Quang dịch.
Tiếng Vọng Từ Chân Tâm. Ba bài giảng về tâm và hành thiền chỉ quán. Thiền sư Acharn Maha Boowa - Phạm Kim Khánh dịch.
T́m Hiểu Đạo Phật. Các Vấn Đề Căn Bản Trong Đạo Phật - Pháp sư Maha Thongkham Medivongs.
T́m Hiểu Ngôn Ngữ Kinh Tạng Phật giáo - Khảo luận lịch sử - Thích Tâm Thiện.
T́m Hiểu Pháp Thần Thông Trong Phật Giáo. Phorn Ratanasuwan - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
T́m Hiểu Phước Bố Thí - Tỳ khưu Hộ Pháp.
T́m Hiểu về Giáo Dục Phật Giáo - Thích nữ Hạnh Từ.
Tinh Hoa và Sự Phát Triển của Đạo Phật (Buddhism - Its Essence and Development). Edward Conze (1951) - Chân Pháp Nguyễn Hữu Hiệu dịch (1969).
Trị Tâm Sân Hận. Năng Lực Nhẫn Nhục. Đức Đạt Lai Lạt Ma - Thích Hằng Đạt dịch.
Triết Lư Về Nghiệp - Giảng Luận về Nghiệp, Nhân quả, Lư Duyên Khởi - Ḥa thượng Hộ Tông.
Trưởng Lăo Buddhaghosa - Nhà chú giải kinh điển Pàli (The Life and Work of Buddhaghosa). Bimala Charan Law - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Tuyển Tập Thư Thầy. Các Lời Khuyên Quư Báu Trong Việc Tu Tập - Tỳ khưu Viên Minh.
Từ Nguồn Diệu Pháp - Thích Nữ Trí Hải.
Tứ Diệu Đế. Các bài pháp thoại giảng về Kinh Chuyển Pháp Luân. Ḥa thượng Ajahn Sumedho - Dương Vĩnh Hùng dịch.
Tứ Diệu Đế. Giảng giải và trích dẫn kinh điển - Phạm Kim Khánh.
Tứ Vô Lượng Tâm. Thuyết giảng về ḷng từ, bi, hỷ, xả. Đại đức Ananda Mangala - Hồ Đắc Thăng dịch.
Vài Bài Viết Trong Những Năm Xưa - Phạm Kim Khánh biên soạn.
Vấn Đề Ẩm Thực Trong Đạo Phật - B́nh luận về việc ăn chay. Jan Sanjivaputta - Tỳ khưu Thiện Minh dịch.
Vấn Đề Chay Mặn Trong Đạo Phật. Tuyển tập các bài b́nh luận.
V́ Sao Tin Phật (What Buddhists believe). Các vấn đề trong đời sống cư sĩ. Ḥa thượng K. Sri Dhammananda - Thích Tâm Quang dịch.
Ṿng Luân Hồi (The Wheel of Birth and Death). Tỳ khưu Khantipalo - Phạm Kim Khánh dịch.
Vô Ngă.- Pháp tu vô ngă và không tính - Thích Trí Siêu.
Ư Nghĩa Đêm Rằm Tháng Tư - Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu).
 

TRUYỆN & HỒI KƯ:

 

Ánh Đạo Vàng.- Cuộc Đời Đức Phật - Vơ Đ́nh Cường.

Chuyện Cửa Thiền. Các mẫu chuyện đạo - Minh Đức Triều Tâm Ảnh.

Đạo ǵ? Hồi Kư Một Nhà Tu - Thích Trí Siêu.

Đối Mặt Với Thực Tại - Con Đường của Thương Yêu. Ni sư Pema Chodron - Nguyên Hạnh dịch.

Đường Vào Nội Tâm. Các câu chuyện đạo - Thích nữ Trí Hải.

Góp Nhặt - Các vấn đề tu học - Thích Trí Siêu.

Hành Hương 2002 - Tường tŕnh. Thăm viếng các chùa ở Việt Nam & Thái Lan - B́nh Anson.
Hành Hương 2003 - Nhật kư. Thăm viếng các chùa ở Việt Nam & Thái Lan - B́nh Anson.
Hành Hương 2004 - Nhật Kư. Thăm viếng Ấn Độ, Nepal, Thái Lan và Việt Nam, tháng 11 năm 2004 - B́nh Anson.
Hành Hương 2004 - H́nh ảnh. H́nh ảnh các Phật tích ở Ấn Độ và Nepal - B́nh Anson.
Hành Hương 2006 - Nhật Kư. Thăm viếng Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam, tháng 2 năm 2006 - B́nh Anson.
Hành Hương 2007 - H́nh ảnh. Thăm viếng 170 chùa tại Việt Nam, tháng 1 năm 2007 - B́nh Anson.

Hành Hương 2008 - H́nh ảnh. Thăm viếng các chùa tại Việt Nam - B́nh Anson.
Hành Tŕnh Đến Chánh Niệm: Tự truyện của Bhante Gunaratana. Bhante Henepola Gunaratana & Jeanne Malmgren - Diệu Liên Lư Thu Linh dịch.

Họ Đă Nghĩ Như Thế - Tuyển tập các bài pháp của đệ tử Âu Mỹ của ngài Ajahn Chah - Tỳ khưu Giác Nguyên dịch.
Hoa Ngọc Lan - Hồi Kư Một Nhà Tu - Thích Chơn Thiện.

Ḥa Thượng Piyadassi, Vị Sứ Giả Ḥa B́nh - Cuộc đời và Thời đại. Kirthie Abeyesekera - Tu nữ Huyền Châu dịch.

Lá Thư Bạn Đạo. Tâm t́nh gửi các bạn Phật tử - Nghệ sĩ Bạch Tuyết.

Lời Kinh Xưa, Buổi Sáng Nầy - Nguyễn Duy Nhiên

Một Cuộc Đời, Một Ngôi Sao. Chi tiết về cuộc đời ngài Xá-Lợi-Phất - Minh Đức Triều Tâm Ảnh.

Ngàn Xưa Hương Bối. Các câu chuyện đạo - Tỳ khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh).

Ngập Sâu Trong Ân Sủng (Knee deep in grace) - Cuộc đời và lời dạy của nữ thiền sư Dipa ma. Amy Schmidt - Thiện Nhựt dịch.

Quà Tặng Cuộc Đời: Tự truyện của một Tỳ Kheo Ni người Tây phương. Ni Sư Ayya Khema - Diệu Liên Lư Thu Linh dịch.

Thinh Văn Sử. Sử Tích Các vị Đại Đệ Tử của Đức Phật - Ḥa thượng Hộ Giác.

T́nh Đời, Ư Đạo - Cuộc đời Thánh tăng Ananda - Ḥa thượng Hộ Giác.

Trên Đường Hoằng Pháp của Phật Tổ Gotama. Cuộc đời Đức Phật - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu.

Trú Quán Qua Đêm - Tự truyện của một Tăng Sĩ Hoa Kỳ. Tỳ khưu Yogagivacara Rahula - Chơn Quán Trần Ngọc Lợi dịch.

Truyện Cổ Phật Giáo - Tập I. Truyện thơ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Truyện Cổ Phật Giáo - Tập II. Truyện thơ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Truyện Cổ Phật Giáo - Tập III. Truyện thơ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Truyện Thơ Tiền Thân Đức Phật - Tập 1 - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Truyện Thơ Tiền Thân Đức Phật - Tập 2 - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Truyện Thơ Tiền Thân Đức Phật - Tập 3 - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.
Truyện Thơ Tiền Thân Đức Phật - Tập 4 - Tâm Minh Ngô Tằng Giao.

Vi Tiếu. Vài Mẫu Chuyện Đạo - Huyền Không Tử.

Yêu và Chết (Loving and Dying) - Tỳ Khưu Visuddhacara (Không Tuệ dịch).  

 

*****

 

THAM KHẢO:

 

TỰ ĐIỂN:

 

Buddhist Dictionary - Nyanatiloka Mahathera.
Concise Pali-English Dictionary - Buddhadatta Mahathera.
English-Pali Dictionary - Metta Net, Sri Lanka.

Phép Bỏ Dấu Hỏi-Ngă Trong Tiếng Việt và Tự Vị Hỏi-Ngă - Đinh Sĩ Trang.
Small Pali-English Glossary of Buddhist Terms - Bhikkhu Bodhi.

Tự Điển Pali-Việt Giản Lược - Ḥa thượng Bửu Chơn.

 

TÀI LIỆU:
 

Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken - Ḥa Thượng Thích Quảng Độ dịch.

Đường Về Xứ Phật - Các di tích lịch sử tại Ấn Độ - Hoà thượng Thích Minh Châu, Thích Thiện Châu, Thích Huyền Vi.

Giới thiệu văn học kinh điển Pàli (An Introduction to Pàli Literature). S. C. Banerji - Tỳ khưu Giác Nguyên dịch Việt.
Học Pàli Qua Kinh Tụng. Một Phương Pháp Tự Học Pàli - Tỳ khưu Indacanda.

Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển (Guide to Tipitaka của Gs. U Ko Lay - Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch.
Mẫu Tự Pāli và Cách Phát Âm - Tỳ khưu Indacanda.

Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken - Ḥa Thượng Thích Quảng Độ dịch.
Pāli Căn Bản (Pāli Primer). Gs De Silva - Tỳ khưu Giác Hạnh dịch.
Pāli Hàm Thụ - Tỳ khưu Giác Giới.

Thuật Ngữ Luật Tạng Pali - Tỳ khưu Giác Nguyên biên dịch.
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Kimura Taiken - Ḥa Thượng Thích Quảng Độ dịch.

* Tṛ Chuyện Pāli Kỳ 1 - Huỳnh Trọng Khánh tŕnh bày.

 

LỊCH SỬ:

 

Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới. (A Concise History Of Buddhism). Andrew Skilton (Dharmacari Sthiramati) - Tỳ khưu Thiện Minh chuyển dịch.

Đại Vương Thống Sử (Mahavamsa) - Tỳ khưu Minh Huệ dịch.

Giới Thiệu Phật Giáo Nguyên Thủy tại VN.

Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy VN. Lịch sử thành lập, các ngôi chùa chính, nghi thức và lễ hội.
Lịch Sử Kết Tập Kinh Điển và Truyền Giáo. Về 6 kỳ kết tập và 9 đoàn truyền giáo - Tỳ khưu Thiện Minh

Liệt Kê Tam Tạng Kinh Điển - B́nh Anson.
Những Thánh Địa Phật Giáo tại Ấn Độ (Nguyên bản: Buddhist Shrines In India) - Thích nữ Minh Tâm dịch.
Sử liệu về đảo Lanka (Dīpavamsa) - Tỳ khưu Indacanda dịch.

Sử Liệu về Xá-lợi Răng Phật (Dathavamsa). Nguyên tác Pali: Dhammakitti Rājaguru Thera - Tỳ khưu Indacanda dịch.
Sử Liệu về Bảo Tháp Xá-lợi Phật (Thupavamsa). Nguyên tác Pali: Vacissarat Thera - Tỳ khưu Indacanda dịch.
Tam Tạng Kinh Điển: Lịch sử - B́nh Anson.

 

*****

 

Kư hiệu về nguồn trích dẫn:

 

*  Budsas   Ω Đạo Phật Ngày Nay   Ө Giác Ngộ Online   + Tamtangpaliviet.net   

Ф Phật Tử Việt Nam   ∩ Quảng Đức   © Thư Viện Hoa Sen   Ѱ

 

 

 
 

 

 
 

<Đầu Trang>