Trang Chnh

Trang n Cố Tri Tn

Font VU-Times

 

 

THỐNG K PĀLI + CH GIẢI + SỚ GIẢI

 

(Theo hệ thống sắp xếp của Miến Điện)

 

Bhikkhu Rama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đy l những thống k Pali + Ch giải + Sớ giải, theo Lần kết tập Kinh Tạng Pali lần thứ su (Chaṭṭhasaṅgāyana) tại Myanmar:

Phần Chnh Tạng: 40 cuốn( 5-Luật + 23-Kinh + 12-V Tỷ Php)

Phần Ch giải: 51 cuốn

Phần Sớ giải, Hậu Sớ giải: 26 cuốn

Tổng Cộng: 117 cuốn.
 

CHNH TẠNG PĀḶI


VINAYAPIṬAKA

Stt Tựa đề K hiệu


1 Pārājika Vi-1

2 Pācittiya Vi-2

3 Mahāvagga Vi-3

4 Cuḷavagga Vi-4

5 Parivāra Vi-5
 

SUTTANTAPIṬAKA

Stt Tựa đề K hiệu

 

 

DĪGHANIKĀYA

6 Sīlakkhandhavagga Dī-1

7 Māhāvagga Dī-2

8 Pāthikavagga Dī-3
 

MAJJHIMANIKĀYA

9 Mūlapaṇṇāsa Ma-1

10 Majjhimapaṇṇāsa Ma-2

11 Uparipaṇṇāsa Ma-3
 

SAṀYUTTANIKĀYA

12 Sagāthāvagga & Nidānavagga Saṁ-1

13 Khandhavagga & Saḷāyatanavagga Saṁ-2

14 Mahāvagga Saṁ-3
 

AṄGUTTARANIKĀYA

15 Aṅguttara(Pa) Aṅ-1

16 Aṅguttara(Du) Aṅ-2

17 Aṅguttara(Ta) Aṅ-3
 

ABHIDHAMMAPIṬAKA

18 Dhammasaṅganī Abhi-1

19 Vibhaṅga Abhi-2

20 Dhātukathā & Puggalapaatti Abhi-3

21 Kathāvatthu Abhi-4

22 Yamaka(pa) Abhi-5

23 Yamaka(du) Abhi-6

24 Yamaka(ta) Abhi-7

25 Paṭṭhāna(pa) Abhi-8

26 Paṭṭhāna(du) Abhi-9

27 Paṭṭhāna(ta) Abhi-10

28 Paṭṭhāna(ca) Abhi-11

29 Paṭṭhāna(ma) Abhi-12
 

KHUDDAKANIKĀYA

30 Khuddaka, Dhammapada,Udāna,Itivuttaka,Suttanipāta Khu-1

31 Vimānavatthu,Petavatthu,Theragāthā,Therīgāthā Khu-2

32 Apadāna(pa) Khu-3

33 Apadāna(du),Buddhavaṁsa,Cariyāpiṭaka Khu-4

34 Jātaka(pa) Khu-5

35 Jātaka(du) Khu-6

36 Mahāniddesa Khu-7

37 Cūḷaniddesa Khu-8

38 Paṭisambhidāmagga Khu-9

39 Netti, Peṭakopadesa Khu-10

40 Milindapaā Khu-11


CH GIẢI AṬṬHAKATHĀ

 

Stt Tựa đề K hiệu

 

VINAYA-AṬṬHAKATHĀ
 


1 Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā(pa) Vi-Aṭ-1

2 Pārājikakaṇḍa-aṭṭhakathā(du) Vi-Aṭ-2

3 Pācityādi-aṭṭhakathā Vi-Aṭ-3

4 Cūḷavaggādi-aṭṭhakathā Vi-Aṭ-4

5 Vinayasaṅgaha-aṭṭhakathā Vi-Saṅgaha

6 Kaṅkhāvitaraṇī-aṭṭhakathā Kaṅkhā-Aṭ


DĪGHANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

7 Sīlakkhandha-aṭṭhakathā Dī-Aṭ-1

8 Mahāvagga-aṭṭhakathā Dī-Aṭ-2

9 Pāthikavagga-aṭṭhakathā Dī-Aṭ-3


MAJJHIMANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

10 Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā(pa) Ma-Aṭ-1

11 Mūlapaṇṇāsa-aṭṭhakathā(du) Ma-Aṭ-2

12 Majjhimapaṇṇāsa-aṭṭhakathā Ma-Aṭ-3

13 Uparipaṇṇāsa-aṭtṭhakathā Ma-Aṭ-4


SAṀYUTTANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

14 Saṁyutta-aṭṭhakathā(Pa) Saṁ-1

15 Saṁyutta-aṭṭhakathā(Du) Saṁ-2

16 Saṁyutta-aṭṭhakathā(Ta) Saṁ-3


AṄGUTTARANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

17 Aṅguttara-aṭṭhakathā(Pa) Aṅ-Aṭ-1

18 Aṅguttara-aṭṭhakathā(Du) Aṅ-Aṭ-2

19 Aṅguttara-aṭṭhakathā(Ta) Aṅ-Aṭ-3


ABHIDHAMMA-AṬṬHAKATHĀ

20 Aṭṭhasālinī-aṭṭhakathā Abhi-Aṭ-1

21 Sammohavinodanī-aṭṭhakathā Abhi-Aṭ-2

22 Pacapakaraṇa-aṭṭthakathā Abhi-Aṭ-3


KHUDDAKANIKĀYA-AṬṬHAKATHĀ

23 Khuddakapāṭha-aṭṭhakathā Khuddaka-Aṭ

24 Dhammapada-aṭṭhakathā(Pa) Dhamma-Aṭ-1

25 Dhammapada-aṭṭhakathā(Du) Dhamma-Aṭ-2

26 Udāna-aṭṭhakathā Udāna-Aṭ

27 Itivuttaka-aṭṭhakathā Itivut-Aṭ

28 Suttanipāta-aṭṭhakathā(Pa) Suttani-Aṭ-1

29 Suttanipāta-aṭṭhakathā(Du) Suttani-Aṭ-2

30 Vimānavatthu-aṭṭhakathā Vimāna-Aṭ

31 Petavatthu-aṭṭhakathā Peta-Aṭ

32 Paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathā(Pa) Paṭisam-Aṭ-1

33 Paṭisambhidāmagga-aṭṭhakathā(Du) Paṭisam-Aṭ-2

34 Theragāthā-aṭṭhakathā(Pa) Thera-Aṭ-1

35 Theragāthā-aṭṭhakathā(Du) Thera-Aṭ-2

36 Therīgāthā-aṭṭhakathā Therī-Aṭ

37 Apadāna-aṭṭhakathā(Pa) Apa-Aṭ-1

38 Apadāna-aṭṭhakathā(Du) Apa-Aṭ-2

39 Buddhavaṁsa-aṭṭhakathā Buddhavaṁ-Aṭ

40 Cariyāpiṭika-aṭṭhakathā Cariyā-Aṭ

41 Mahāniddesa-aṭṭhakathā Mahāni-Aṭ

42 Cūḷaniddesa-aṭṭhakathā Cūḷani-Aṭ

Nettippakaraṇa-aṭṭhakathā Netti-Aṭ

43 Jātaka-aṭṭhakathā(Pa) Jā-Aṭ-1

44 Jātaka-aṭṭhakathā(Du) Jā-Aṭ-2

45 Jātaka-aṭṭhakathā(Ta) Jā-Aṭ-3

46 Jātaka-aṭṭhakathā(Ca) Jā-Aṭ-4

47 Jātaka-aṭṭhakathā(Ma) Jā-Aṭ-5

48 Jātaka-aṭṭhakathā(Cha) Jā-Aṭ-6

49 Jātaka-aṭṭhakathā(Sa) Jā-Aṭ-7

50 Visuddhimagga-aṭṭhakathā(Pa) Visuddhi-1

51 Visuddhimagga-aṭṭhakathā(Du) Viduddhi-2


SỚ GIẢI (ṬĪKĀ), HẬU SỚ GIẢI (ANUṬĪKĀ)


Stt Tựa đề K hiệu

VINAYA- ṬĪKĀ

1 Vajirabuddhi-ṭīkā Vajira

2 Sāratthadīpanī-ṭīkā(Pa) Sārattha-Ṭī-1

3 Sāratthadīpanī-ṭīkā(Du) Sārattha-Ṭī-2

4 Sāratthadīpanī-ṭīkā(Ta) Sārattha-Ṭī-3

5 Vimativinodanī-ṭīkā(Pa) Vimati-Ṭī-1

6 Vimativinodanī-ṭīkā(Du) Vimati-Ṭī-2

7 Kaṅkhāvitaraṇīpurāṇaṭīkā & Abhinava-ṭīkā Kaṅkhā-Ṭī


DĪGHANIKĀYA- ṬĪKĀ

8 Sīlakkhandhavagga-ṭīkā Dī-Ṭī-1

9 Sīlakkhandhavagga-abhinava-ṭīkā(Pa) Sī-Ṭī-Sac-1

10 Sīlakkhandhavagga-abhinava-ṭīkā(Du) Sī-Ṭī-Sac-2

11 Mahāvagga-ṭīkā Dī-Ṭī-1

12 Pāthikavagga-ṭīkā Dī-Ṭī-2


MAJJHIMANIKĀYA- ṬĪKĀ

13 Mūlapaṇṇāsa-ṭīkā(Pa) Ma-Ṭī-1

14 Mūlapaṇṇāsa-ṭīkā(Du) Ma-Ṭī-2

15 Majjhimauparipaṇṇāsa-ṭīkā Ma-Ṭī-3


SAṀYUTTANIKĀYA-ṬĪKĀ

16 Saṁyutta-ṭīkā(Pa) Saṁ-Ṭī-1

17 Saṁyutta-ṭīkā(Du) Saṁ-Ṭī-2


AṄGUTTARANIKĀYA-ṬĪKĀ

18 Aṅguttara-ṭīkā(Pa) Aṅ-Ṭī-1

19 Aṅguttara-ṭīkā(Du) Aṅ-Ṭī-2

20 Aṅguttara-ṭīkā(Ta) Aṅ-Ṭī-3


ABHIDHAMMA-ṬĪKĀ

21 Mūlaṭīkā(Pa) Mūla-Ṭī-1

Anuṭīkā(Pa) Anu-Ṭī-1

22 Mūlaṭīkā(Du) Mūla-Ṭī-2

Anuṭīkā(Du) Anu-Ṭī-2

23 Mūlaṭīkā(Ta) Mūla-Ṭī-3

Anuṭīkā(Ta) Anu-Ṭī-3


KHUDDAKANIKĀYA-ṬĪKĀ

24 Visuddhimaggamahāṭīkā(Pa) Visuddhi-Ṭī-1

25 Visuddhimaggamahāṭīkā(Du) Visuddhi-Ṭī-1

26 Netti-ṭīkā Netti-Ṭī Netti-vibhānī-ṭīkā Netti-Vibhā

Bhikkhu Rama sưu tập

Nguồn: Facebook của Group Pali - Chuyn Đề

http://www.facebook.com/groups/paliviet/

 

   
 

<Đầu Trang>