Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2023

 

*****

Cập nhật: Thursday, June 06, 2024

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

 

       
     
 

THÁNG 01/2023

 
       
1 Gia đ́nh Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 18) 1.000 USD WF
       
2 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (04/01/2023 - lần thứ 30) 200 USD CH
       
3 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ nh́, 06/01/2023) 50 USD WF
       
4 Phật tử Diệu Tịnh, TX (08/01/2023) 500 USD CH
       
5 Gia đ́nh Phật tử Thủy Tiên, TX (10/01/2023) 100 USD WF
       
6 Phật tử Mai Trân (14/01/2023 - lần thứ 19) 100 USD WF
       
7 Gia đ́nh Phật tử Văn Thị Yến Dung (23/01/2023 - lần thứ 19) 200 USD CH
       
8 Gia đ́nh Phật tử Hiền Vương & Nam Trần (23/01/2023) 100 USD WF
       
9 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (30/01/2022) 400 USD WF
       
       
 

THÁNG 02/2023

 
       
10 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ ba, 03/02/2023) 50 USD WF
       
11 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (06/02/2023 - lần thứ 31) 200 USD WF
       
12

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG & TVD

(08/02/2023)

12.900.000 VND BD
  1. Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) 2.300.000 VND  
  2. Nguyễn Ngọc Ánh Linh 2.000.000 VND  
  3. Đoàn Thị Bích Ngân 1.000.000 VND  
  4. Trần Đoàn Xuân Thành 500.000 VND  
  5. Trần Đoàn Xuân Tiền 500.000 VND  
  6. Nguyễn Minh Luân 500.000 VND  
  7. Vơ Thị Thơ 500.000 VND  
  8. Nguyễn Văn Mười 500.000 VND  
  9. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 500.000 VND  
  10. Lê Đ́nh Phi 500.000 VND  
  11. Tô Nguyễn Hồng Quân 200.000 VND  
  12. Nguyễn Ngọc Anh Tú 200.000 VND  
  13. Trương Thị Thanh 200.000 VND  
  14. Trần Minh Tuấn 200.000 VND  
  15. Trần Thị Mai Chi 200.000 VND  
  16. Trần Thị Thanh Mai 200.000 VND  
  17. Lê Minh Anh 200.000 VND  
  18. Huỳnh Linh Mỹ Duyên 200.000 VND  
  19. Nguyễn Thuư Vy 500.000 VND  
  20. Nguyễn Đ́nh Bảo Long 500.000 VND  
  21. Vơ Thị Dung 500.000 VND  
  22. Nguyễn Hoàng Vũ 1.000.000 VND  
 

*****

   
       
13

NHÓM PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Phật tử Thân Văn Hảo đại diện - 10/02/2023)

1.400.000 VND BD
  1. Vợ chồng Hảo Phương cùng 2 con Đại & Phát 1.000.000 VND  
  2. Chị Nguyễn Thị Hương 200.000 VND  
  3. Chị Nguyễn Thị Lĩnh 100.000 VND  
  4. Cháu Nguyễn Quân 100.000 VND  
 

*****

   
       
14 Đại Đức Tuệ Tàm (10/02/2023) 200 USD CH
       
15 Gia đ́nh Phật tử Khương Tạ (17/02/2023) 100 USD CH
       
16 Ni Sư Hạnh Bửu & Sư Cô Trí Thục (17/02/2023) 1300 USD MS
       
17 Phật tử Holly Tran, Phd. Hải Ư (20/02/2023) 500 USD MS
       
18 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (27/02/2023) 90 USD WF
       
       
 

THÁNG 03/2023

 
       
19 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ tư, 03/03/2023) 50 USD WF
       
20 Phật tử Mai Trân (06/03/2023 - lần thứ 20) 100 USD WF
       
21 Gia đ́nh Trần Mỹ Tiên (06/03/2023) 200 USD WF
       
22 Sư Cô Thiền Trí (07/03/2023) 100 USD WF
       
23 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (09/03/2023 - lần thứ 32) 200 USD WF
       
24 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (14/03/2023) 300 USD WF
       
25

NHÓM PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Phật tử Thân Văn Hảo đại diện - 14/03/2023)

800.000 VND BD
  1. Vợ chồng Hảo Phương 500.000 VND  
  2. Vợ chồng Nghĩa Thắm 200.000 VND  
  3. Nguyễn Tiến Quỳnh 100.000 VND  
 

*****

   
       
26 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (20/03/2023) 100 USD WF
       
    TTPV 12  
 

THÁNG 04/2023

 
       
27 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ nh́, 01/04/2023) 250 USD WF
       
28 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (02/04/2023 - lần thứ 33) 200 USD CH
       
29 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ năm, 03/04/2023) 50 USD WF
       
30 Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Pd. Ngọc Ái (04/04/2023) 50 USD MS
       
31 Phật tử Nguyễn Hạ Anh (05/04/2023) 2.000.000 VND BD
       
32 Sư Cô Thiền Hạnh, GA (lần thứ nh́, 09/04/2023) 500 USD MS
       
33 Nhóm Phật tử Philadelphia (lần thứ 33, 26/04/2023) 700 USD CH
       
       
 

THÁNG 05/2023

 
       
34 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ ba, 01/05/2023) 200 USD WF
       
35 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ sáu, 03/05/2023) 50 USD WF
       
36 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (05/05/2023 - lần thứ 34) 200 USD CH
       
37 Phật tử Ngô Minh Hải (19/05/2023) 2.000.000 VND TA
       
38 Phật tử Hựu Huyền (28/05/2023) 100 USD MS
       
39 Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa (28/05/2023) 100 USD MS
       
40 Phật tử Trần Thị Điệp và gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch, Perth (28/05/2023) 1500 AUD MS
       
41 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Vũ Thị Minh Anh (28/05/2023) 500 USD CH
       
42 Tu nữ Thiền Viện Phước Sơn (30/05/2023) 200 USD MS
       
43 Nhóm Phật tử Phan Thành Lộc 50 USD MS
       
       
 

THÁNG 06/2023

 
       
44 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (02/06/2023 - lần thứ 35) 200 USD CH
       
45 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ 4, 05/06/2023) 200 USD WF
       
46 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ bảy, 05/06/2023) 50 USD WF
       
47 Phật tử Mai Trân (06/06/2023 - lần thứ 21) 200 USD WF
       
48 Phật tử Bùi Anh Tú (06/06/2023) 200 USD WF
       
49 Gia đ́nh Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên (08/06/2023, lần thứ 14 - TTPV 10 & 11 & 12) 1500 USD CH
       
50 Thầy Thích Minh Hạnh, Chicago (12/06/2023) 200 USD CH
       
51 Phật tử Nguyễn Thùy (13/06/2023) 100 USD WF
       
52 Phật tử Lê Thị Thanh Hồng (17/06/2023) 200 USD WF
       
53 Phật tử Tuyết Đỗ (21/06/2023) 100 USD CH
       
54 Phật tử Đào Tuyền (27/06/2023) 200 AUD AD
       
55 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (30/06/2023) 100 USD WF
       
       
 

THÁNG 07/2023

 
       
56 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/07/2023 - lần thứ 36) 200 USD CH
       
57 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ tám, 05/07/2023) 50 USD WF
       
58 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ 5, 06/07/2023) 200 USD WF
       
59 Phật tử Chi Nguyễn (12/07/2023) 500 USD WF
       
60 Phật tử Mai Trân (13/06/2023 - lần thứ 22) 200 USD WF
       
61 Tu nữ Quảng Hạnh (16/07/2023) 100 USD WF
       
62 Phật tử Vơ Thảo, FL (16/07/2023) 100 USD WF
       
63 Sư Cô Thiền Nguyên (23/07/2023) 100 USD MS
       
       
 

THÁNG 08/2023

 
       
64 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/08/2023 - lần thứ 37) 200 USD CH
       
65 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (lần thứ chín, 05/08/2023) 50 USD WF
       
66 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (lần thứ 6, 05/08/2023) 200 USD WF
       
67 Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ, CA (08/08/2023) 1.000 USD WF
       
68 Phật tử Nguyễn Thị Hoa (29/08/2023) 200 USD WF
       
69 Gia đ́nh Phật tử Trí Minh Trân (30/08/2023) 200 USD CH
       
70 Gia đ́nh Phật tử Quang Đỗ, Tuyết Đỗ, Vivian Đỗ, Mathew Đỗ (30/08/2023) 300 USD CH
       
       
 

THÁNG 09/2023

 
       
71 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/09/2023 - lần thứ 38) 200 USD CH
       
72 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (02/09/2023 - lần thứ 7) 200 USD WF
       
73 Phật tử Viên Thường (02/09/2023) 1000 USD WF
       
74 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (05/09/2023 - lần thứ 10) 50 USD WF
       
75 Phật tử Cẩm Trương, Pd. Diệu Lư (05/09/2023) 200 USD CH
       
76 Phật tử Xem Trầm (15/09/2023) 300 USD WF
       
77 Phật tử Mai Trân (21/09/2023 - lần thứ 23) 300 USD WF
       
78 Nhóm Phật tử Philadelphia (28/09/2023 - lần thứ 34) 700 USD CH
       
79 Phật tử Jennifer Ngọc Phan (29/09/2023) 500 USD CH
       
       
 

THÁNG 10/2023

 
       
80 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/10/2023 - lần thứ 39) 200 USD CH
       
81 Ni Sư TN Như Ân, chùa Bạch Liên, Đồng Tháp 500 USD CH
       
82 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (04/10/2023 - lần thứ 11) 50 USD WF
       
83 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (04/10/2023 - lần thứ 8) 200 USD WF
       
84 Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ, CA (07/10/2023) 1000 USD WF
       
85 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (08/10/2023) 200 USD WF
       
86 Gia đ́nh Phật tử Chơn Hạnh (13/10/2023) 200 USD CH
       
87

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 19, tháng 10/2023)

375 USD WF
 

1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Thành Trương
14. Ridley Vơ

15. Jenny Nguyễn

16. Anh Phạm

   
 

*****

   
       
88 Gia đ́nh hồi hướng phước báu đến hương linh Phật tử Chung Cao (28/10/2023) 500 USD WF
       
       
 

THÁNG 11/2023

 
       
89 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/11/2023 - lần thứ 40) 200 USD CH
       
90 Phật tử Phạm Bảo Chân, CA (03/11/2023 - lần thứ 12) 50 USD WF
       
91 Phật tử Vơ Thị Uyển Nhă (12/11/2023) 100 USD WF
       
92 Phật tử Hoang Lam, Phd. Quảng Giới (14/11/2023) 500 USD CH
       
93

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 20, tháng 11/2023)

425 USD WF
 

1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Thành Trương
14. Ridley Vơ

15. Jenny Nguyễn

16. Anh Phạm

17. Ngọc Phan $50

   
       
     
 

THÁNG 12/2023

 
       
94 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (04/12/2023 - lần thứ 40) 200 USD CH
       
95 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (04/12/2023 - lần thứ 9) 200 USD WF
       
96 Phật tử Nguyễn Thu Hằng (11/12/2023) 200 USD WF
       
97

Phật tử Mai Hân, Pd. Diệu Linh và

Phật tử Mai Trâm, Pd. Diệu Phượng

100 USD

100 USD

CH
       
98 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Vũ Thị Minh Anh (19/12/2023) 500 USD MS
       
99

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 21, tháng 12/2023)

425 USD WF
 

1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Thành Trương
14. Ridley Vơ

15. Jenny Nguyễn

16. Anh Phạm

17. Ngọc Phan $50

*****

   
       
       
       
       
       
       
       
       
 

<Đầu Trang>

 
 

 hosting sponsored by exabytes.com