Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ
CÚNG DƯỜNG PHÁT TRIỂN
TÀNG KINH CÁC

260 Den Creek Trl, Fayetteville, GA 30215

   
   

NĂM 2023

   
         
  68 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung - GA (10/11/2023) 220 USD CH
         
  67 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/11/2023) 100 USD WF
         
  66 Phật tử Hằng Nguyễn, TX (30/10/2023) 500 USD CH
         
   

NHÓM PHẬT TỬ Ở CALIFORNIA

(do Phat tử Thu Nguyen chuyển, 29/10/2023)

600 USD WF
  65 Cô Thành Xuân : $50
Cô Châu Quỳnh : $50
Cô Diệu lai : $50
Cô Nữ Trần: $100
Cô Diệu Thanh : $100
Gd Thu Nguyên: $250
   
         
  64 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/10/2023) 100 USD WF
         
  63 Phật tử Yến Phan Spear (27/09/2023) 200 USD MS
         
  62 Phật tử Xem Trầm (21/09/2023) 100 USD WF
         
  61

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 18, tháng 9/2023)

375 USD WF
   

1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Thành Trương
14. Ridley Vơ

15. Jenny Nguyễn

16. Anh Phạm

   
   

*****

   
         
  60 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/09/2023) 100 USD WF
         
  59 Phật tử Yến Phan Spear (01/09/2023) 200 USD MS
         
  58 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (26/08/2023) 350 USD WF
         
  57

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 17, tháng 8/2023)

330 USD WF
    1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Amy Trương
14. Ridley Vơ
   
   

*****

   
         
  56 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (21/08/2023) 100 USD WF
         
  55 Phật tử Sương Trần (18/08/2023 200 USD WF
         
  54 Phật tử Hà Nội (06/08/2023) 200 USD WF
         
  53 Phật tử Xem Trầm (08/08/2023) 100 USD WF
         
  52 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/08/2023) 100 USD WF
         
  51 Phật tử Xem Trầm (04/08/2023) 30 USD WF
         
  50 Phật tử Yến Phan Spear (01/08/2023) 200 USD MS
         
  49 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (28/07/2023) 350 USD WF
         
  48

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 16, tháng 7/2023)

310 USD WF
    1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Amy Trương
14. Ridley Vơ
   
   

*****

   
         
  47 Gia đ́nh Phật tử Tịnh Đức, Tịnh Nhă, Tịnh Hương, Tịnh Hạnh (20/07/2023) 300 USD WF
         
  46 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung - GA (19/07/2023) 150 USD MS
         
  45 Phật tử Mai Trân (13/07/2023) 100 USD WF
         
  44 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (10/07/2023) 200 USD WF
         
  43 Phật tử Hà Nội (06/07/2023) 200 USD WF
         
  42 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/07/2023) 100 USD WF
         
  41 Nhóm Phật tử Upali (Texas, 30/06/2023) 300 USD WF
         
  40 Phật tử Phan Văn Châu, Houston, TX (29/06/2023) 200 USD WF
         
  39 Phật tử Hoàng Mộng Hà, Diệu Thiện (29/06/2023) 200 USD MS
         
  38 Phật tử Nguyễn Kiều (28/06/2023, cúng dường 12 tháng, mỗi tháng $5) 60 USD WF
         
  37 Phật tử Nguyễn Hía (28/06/2023, cúng dường 12 tháng, mỗi tháng $5) 60 USD WF
         
  36

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 15, tháng 6/2023)

320 USD WF
    1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Amy Trương
14. Ridley Vơ
   
   

*****

   
         
  35 Phật tử Yến Phan Spear (27/06/2023) 300 USD MS
         
  34 Phật tử Vũ thị Thanh Nhi - Sīlavatī Nhi (12/06/2023) 100 USD WF
         
  33

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 14, tháng 5/2023)

370 USD WF
    1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn 
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh 
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai 
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Thành Trương 
14.  Ridley vơ
320 USD  
    15.  Tâm Đồng 30 USD  
    16.  Cindy Wang 20 USD  
   

*****

   
         
  32

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 13, tháng 4/2023)

520 USD WF
    1. Lâm Hào
2. Trần Bích Thủy
3. Kathy Nguyễn
4. Trần Thị Bạch Thủy
5. Mía Huỳnh
6. Lê Minh Tuệ
7. Lư Xuân Mai
8. Lư Huệ Chánh
9. Trần Kim Liên
10. Huỳnh Lư
11. Lâm Roselyn
12. Lâm Evan
13. Thành Trương
14. Ridley vơ
320 USD  
    15. Nguyễn Tracy Châu 200 USD  
   

*****

   
         
  31 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/06/2023) 100 USD WF
         
  30 Phật tử Mai Trân (06/06/2023) 100 USD WF
         
  29 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (30/05/2023) 600 USD WF
         
  28 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (15/05/2023) 100 USD WF
         
  27 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/05/2023) 100 USD WF
         
  26 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/04/2023) 100 USD WF
         
  25 Phật tử Yến Phan, Pd. Diệu Hiền (02/04/2023) 500 USD MS
         
  24 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (31/03/2023) 100 USD WF
         
  23 Phật tử Reyna Nguyen, Pd. Mỹ Linh 1000 USD CH
         
  22 Phật tử Diệu Tịnh 1000 USD MS
         
  21 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (20/03/2023) 300 USD WF
         
  20

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 12 - 16/03/2023)

350 USD WF
    1/ Lâm Hào
2/ Trần Bích Thủy
3/ Kathy Nguyễn
4/ Trần Thị Bạch Thủy
5/ Mía Huỳnh
6/ Lê Minh Tuệ
7/ Lư Xuân Mai
8/ Lư Huệ Chánh
9/ Trần Kim Liên
10/ Huỳnh Lư
11/ Lâm Roselyn
12/ Lâm Evan
13/ Thành Trương
14/ Chị Vân và Mẹ
   
         
  19 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (07/03/2023) 100 USD WF
         
  18 Phật tử Diệu Hiền, Spear Phan Yến (07/03/2023) 100 USD WF
         
  17 Phật tử Mai Trân (06/03/2023) 100 USD WF
         
  16 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (27/02/2023) 300 USD WF
         
  15 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (07/02/2023) 100 USD WF
         
  14

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 11 - 24/02/2023)

330 USD WF
   

1/ Lâm Hào
2/ Trần Bích Thủy
3/ Kathy Nguyễn
4/ Trần Thị Bạch Thủy
5/ Mía Huỳnh
6/ Lê Minh Tuệ
7/ Lư Xuân Mai
8/ Lư Huệ Chánh
9/ Trần Kim Liên
10/ Huỳnh Lư
11/ Lâm Roselyn
12/ Lâm Evan
13/ Thành Trương

(Hồi hướng phước báu đến hương linh Phật tử Hiền Vương, sinh ngày 28/04/1939, tạ thế vào lúc 5 giờ sáng ngày 25/02/2013)

   
         
  13 Phật tử Mỹ Linh Nguyễn (26/01/2023) 500 USD CH
         
  12 Phật tử Xuân Vinh + Minh Lâu (24/01/2023) 500 USD CH
         
  11

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 10 - 23/01/2023)

300 USD WF
    1/ Lâm Hào
2/ Trưởng Lê
3/ AmyTrương
200 USD  
    4/ Trần Bích Thủy 10 USD  
    5/ Kathy nguyễn 10 USD  
    6/ Trần Thị Bạch Thủy 10 USD  
    7/ Mía Huỳnh 10 USD  
    8/ Lê Minh Tuệ 20 USD  
    9/ Lư Xuân Mai 20 USD  
    10/ Lư Huệ Chánh 10 USD  
    11/ Trần Kim Liên 10 USD  
   

*****

   
         
  10 Cô Ngọc Thanh, Cô Ngọc Chơn, gia đ́nh Tịnh Đức + Tịnh Nhă (23/01/2023) 300 USD WF
         
  09 Gia đ́nh Phật tử Kim Anh (22/01/2023) 100 USD MS
         
  08 Phật tử Diệu Mẫn (22/01/2023) 100 USD MS
         
  07 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung - GA (21/01/2023) 120 USD CH
         
  06 Phật tử Vivian Nguyen (20/01/2023) 500 USD WF
         
  05 Phật tử Trần Khánh Vân, Phd. Từ Vân (20/01/2023) 200 USD MS
         
  04 Phật tử Ngọc Phan (18/01/2023) 200 USD CH
         
  03 Phật tử Yến, Phd. Diệu Hiền (17/01/2023) 100 USD MS
         
  02 Phật tử Mai Trân (14/01/2023) 100 USD WF
         
  01 Phật tử Nguyễn Tung Thiên (01/01/2023 - lần thứ 2) 500 USD WF
         
   

NĂM 2022

   
         
  52 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (29/11/2022) 300 USD WF
         
  51 Phật tử Tammy Phạm, Phd. Tâm Hương (29/12/2022) 100 USD CH
         
  50 Phật tử Đỗ Việt (22/12/2022) 100 USD WF
         
  49 Phật tử San Jose (15/12/2022) cúng dường tiền điện sưởi ấm mùa đông 800 USD WF
    1/ Cô Kim 50 USD  
    2/ Cô Thu 50 USD  
    3/ Cô Điệu Lễ 100 USD  
    4/ Cô Mỹ 100 USD  
    5/ D. Trang và Trần Minh Lợi 500 USD  
   

***

   
         
  48 Phật tử Mai Trân (15/12/2022) 100 USD WF
         
  47 Gia đ́nh Phật tử Nhật Trí (Cang) + Thiện Đức (Kiên) (04/12/2022) 147 USD MS
         
  46 Sư Cô Quảng Hạnh (30/11/2022) 200 USD WF
         
  45 Nhóm Phật tử hộ độ Tàng Kinh Các (29/11/2022) 300 USD WF
         
  44 Phật tử Diệu Hiển, GA (24/11/2022) 100 USD MS
         
  43 Gia đ́nh Cô Kim Anh, GA (24/11/2022) 50 USD MS
         
  42 Gia đ́nh Cô Dung, FL (24/11/2022) 200 USD MS
         
  41 Sư Cô Thiền Hạnh, GA (23/11/2022) 400 USD MS
         
  40 Phật tử Lại Cang (08/10/2022) 400 USD WF
         
  39 Phật tử Vivian Nguyen (31/10/2022) 500 USD WF
         
  38 Phật tử Lại Cang (08/10/2022) 510 USD WF
         
  37 Phật tử Mai Trân (04/10/2022) 200 USD WF
         
  36 Nhóm Phật tử San Jose (03/09/2022) 200 USD WF
  Gia đ́nh Phật tử Tịnh Đức, Tịnh Nhă, Tịnh Hương, Tịnh Hạnh 300 USD
         
  35

Nhóm Phật tử Georgia (21/08/2022)

   
    1/ Phật tử Phước Tấn & Diệu Bạch 200 USD  
    2/ Phật tử Trí Tạng & Tịnh Hoa 100 USD  
    3/ Phật tử Nguyễn Thanh Nhàn 100 USD  
    4/ Phật tử Vũ 200 USD  
   

*****

   
         
  34 Phật tử Hằng Nguyễn (08/08/2022) 500 USD CH
         
  33 Như Hoa Gross (04/08/2022) 500 USD WF
         
  32 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung - GA (29/07/2022) 120 USD CH
         
   

AN CƯ MÙA MƯA

   
  01 Phật tử Trần Thị Điệp Nguyễn Thị Thanh Bạch (01/07/2022) 100 USD MS
  02 Phật tử Cao Văn Chung (06/07/2022) - Hộ tŕ 3 tháng an cư 200 USD WF
  03 Sư Cô Trí Hiếu (11/07/2022) - Hộ tŕ 3 tháng an cư 1200 USD CH
  04 Phật tử Viên Thường (12/07/2022) - Tứ vật dụng 810 USD WF
  05 Gia đ́nh Phật tử Viên Hạnh (07/08/2022) - Hộ tŕ 3 tháng an cư 1000 USD WF
  06 Sư Cô Quảng Hạnh (07/08/2022) 100 USD WF
  07 Phật tử Thom Vo (26/08/2022) 100 USD WF
         
   

*****

   
         
  31 Gia đ́nh Từ Phong & Diệu Phúc - VA (14/07/2022) 500 USD MS
         
  30 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung - GA (08/07/2022) 120 USD CH
         
  29 Phật tử Trần Thị Điệp và gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch (01/07/2022) 329.20 USD MS
         
  28 Phật tử Lại Cang (02/06/2022) Vật dụng bảo quản  
         
  27 Phật tử Dallas hành hương (27/05/2022) 500 USD MS
         
  26 Phật tử Chơn Phương Tâm, hồi hướng đến Phạm Thị Thanh Đầm, Phd: Phước Quang, sanh: 1943, mất: 29/04/2022, hưởng thọ 79 tuổi 50 USD MS
         
  25 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung (GA) 120 USD CH
         
    Tịnh Tín 50 USD  
  24 Phật tử Chánh Tâm                           (02/05/2022) 100 USD WF
    Gia đ́nh Tịnh Đức & Tịnh Nhă 350 USD  
         
  23

Phật tử Lâm Hào và thân hữu

Phật tử Hiền Trần

Phật tử Trưởng Lê 

Phật tử Sương Trần 

Phật tử Phượng Trần

250 USD

CH
Phật tử Cúc Trương 100 USD
Phật tử Cindy Lee Wang và thân mẫu Lưu Quan 80 USD
         
  22 Phật tử Thủy Trương (bạn Cô Ngọc Oanh) 100 USD MS
         
  21 Nhóm Satipaṭṭhāna (USA), Nhóm Abhidhamma (USA), Nhóm Cư Sĩ Áo Trắng (VN) hành hương (18-20/03/2022) 1000 USD MS
         
  20 Gia đ́nh Phật tử Viên Hạnh (15/03/2022) 1000 USD WF
         
  19

Phật tử Lâm Hào

Phật tử Trưởng Lê 

Phật tử Amy L Truong (15/03/2022)

300 USD CH
         
  18 Phật tử Cindy Lee Wang và thân mẫu Luu Quan (15/03/2022) 100 USD CH
         
  17 Thượng Tọa Thường Niệm (09/03/2022) 500 USD MS
         
  16 Phật tử Lại Cang 40 USD MS
         
  15 Phật tử California: Diệu Thanh, Trần Lọi, Tịnh Tín, Diệu Tài, Chánh Tâm, Gđ. Phật tử Tâm Giới 1000 USD WF
         
  14 Phật tử Thiện Duyên (15/02/2022) 100 USD MS
         
  13 Phật tử Phan Văn Châu, Houston, TX (15/02/2022) + Sư Upali 500 USD CH
         
  12 Sc. Thiền Phúc, Sc. Thiền Minh, Sc. Thiền Ḥa, Sc. Thiền Nguyên, Pht. Chơn Lạc, Pht. Diệu Nguyệt, Pht. Chơn Phương Tâm (12/02/2022) 610 USD MS
         
  11 Phật tử Hải Ư (04/02/2022) 100 USD MS
         
  10 Gia đ́nh Trương Đ́nh Nguyên (01/02/2022) 200 USD MS
         
  09 Phật tử Chơn Hạnh, Năm Đặng, Saddhā Tịnh Tín, Uujtā Chánh Tâm, Diệu Thanh (22/01/2022) 500 USD MS
         
  08 Phật tử Cuong Truong, Cumming - GA (22/01/2022) 100 USD MS
         
  07 Gia đ́nh Phật tử Xuân Vinh & Minh Lâu (07/01/2022) 500 USD CH
         
  06 Gia đ́nh Phật tử Tuệ Hiền & Từ Viên (07/01/2022) 500 USD CH
         
  05 Phật tử Viên Thường (06/01/2022) 1.000 USD WF
         
  04 Phật tử Nguyễn Khải Hoàn (06/01/2022) 1.000 USD WF
         
  03 Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức (06/01/2022) 1.000 USD CH
         
  02 Gia đ́nh Phật tử Hà Nguyễn (02/01/2022) 30 USD MS
         
  02 Gia đ́nh Phât tử Tran Randy, Tran Erick, Tran Thanh Nhă 100 USD MS
         
  01 Nhóm Phật tử Abhidhamma hành hương (01-02/01/2022) 750 USD MS
         
   

2022

   
   

2019 2020 2021

   
   

NĂM 2019

   
         
 

01

Phật tử Vivian Ngoc Nguyen, Lynnwood, WA

300 USD

 
   

Phật tử Đức Nguyễn, Lynnwood, WA

200 USD

 
         
 

02

Phật tử Lâm Thị Oanh, NC

100 USD

 
   

Phật tử Lâm Trung Khiên, VN

100 USD

 
         
 

03

Sư Cô TN Giác Nguyên và Phật tử chùa Tam Bảo, Fresno, CA

1.000 USD

 
         
 

04

Phật tử Hồng Thị Kim Nhung, VN

100 USD

VL
         
 

05

Phật tử Phương Thị Mai, VN

100 USD

VL
         
 

06

Một Phật tử Ẩn Danh

400 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

 
         
 

07

Gia đ́nh Phật tử Kinh và Thủy Tiên, Houston, TX

1.000 USD

 
         
 

08

Sư Cô Quảng Hạnh, Houston, TX

1 máy giặt

và 1 máy sấy

 
         
 

09

Phật tử Phổ Thông, Atlanta, GA

1 Microwave

 
         
 

10

Gia đ́nh Phật tử Huy Phuong Vo

100 USD

 
         
 

11

Phật tử Hoàng Đỗ Nghĩa, Tacoma, WA

300 USD

 
         
 

12

Phật tử Huỳnh Nguyễn Thuỳ Trang
Phật tử Huỳnh Thị Bé
Phật tử Nguyễn thị Chính Nghĩa
Phật tử Lại Thế Quân

800 USD

4 tủ chưng Tam Tạng

 
         
 

13

Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN cúng dường tủ chưng Tam Tạng và ấn tống Kinh

400 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

BD
         
 

14

Gđ. Phật tử Tịnh Thanh, Diệu Như, Giác Nhiên, VN, cúng dường 1 tủ chưng Tam Tạng và vật dụng

500 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

BD
         
  15 Phật tử Trương Đ́nh Ḥa, VN 20 USD NT
         
  16

Phật tử Việt Nam cúng dường tùy hỷ đển Tàng Kinh Các

(do Phật tử Tuệ Ân và Ngô Triệu Linh chuyển)

970 USD  
   

Gđ. Phật tử Tuệ Ân cùng nhóm bạn: 10 màn thiền; 10 tọa cụ; 10 vơng

Nhóm Phật tử Ngô Triệu Linh hùn phước tiền mua vơng.
Gđ. Phật tử Pháp Nhăn: 500.000đ
Phật tử Dung Nguyễn 500.000đ
Gđ.Phật tử Nguyễn Kim Dung 500.000đ
Phật tử Tony Anh 550.000đ
Phật tử Quư Nguyễn 1.700.000đ
Chưa biết tên 300.000đ
Gđ. Phật tử My Mun 1.000.000đ
Gđ. Phật tử Tăng Huỳnh Yến 200.000đ
Phật tử Đàm Thị Trà My 500.000đ 
Phật tử Tô Toàn 1.000.000đ
Phật tử Dung Nguyễn 500.000đ
Phật tử Bách Nguyễn 500.000đ
Phật tử Trần Thu Hiền 1.000.000đ
Phật tử Thiện Đức 500.000đ
Phật tử Nhung Đinh Cẩm 1.000.000đ
Phật tử Đinh Cẩm Vân 1.000.000đ
Phật tử Nguyen Minh Phuong 2.000.000đ
Phật tử Nguyen Tuan Hoang 300.000đ
Gđ. Phật tử Quy Tinh + Minh Thư 1.000.000đ
Phật tử B́nh Bùi 200.000đ
Phật tử Hoang An Dinh 2.300.000đ
Phật tử Hoang An Dinh 2.300.000đ
Phật tử Trần Kim Yến 500.000đ
Phật tử Từ Huệ 5.000.000đ
Phật tử Minh Chau Tran 500.000đ

   
         
  17 Phật tử Kỳ Thủy Trang và gia đ́nh, Pd. Tâm Như Hạnh + 100 USD  
   

Phật tử Bùi Thị Thái Phượng

4 USD  
         
  18 Gia đ́nh Phật tử Thùy Chung + Ngọc Anh và các con cháu 100 USD  
    Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Hạnh + Trương Trung và các con cháu 100 USD  
   

 

   
  19

Phật tử Việt Nam cúng dường tùy hỷ đến Tàng Kinh Các

(do Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa chuyển)

1475 USD  
    1. Đặng Phúc Nguyên 5.000.000 VND 300 USD  
    2. Nguyễn Thị Thu Thúy 1.000.000 VND  
    3. Trần Thanh Mai 250.000 VND  
    4. Trần Thị Thanh Tuyền 250.000 VND  
    5. Trần Duy Thức 200.000 VND  
    6. Bé Lan Danh 100.000 VND  
    7. Khemacittā Anh (lần thứ 4) 500 USD  
    8. Khemacittā Anh (lần thứ 5) 500 USD  
    9. Nguyễn Chính Nghĩa cúng dường bàn làm việc ở TKC 175 USD  
   

***

   
         
  20

Phật tử Thảo Vơ cúng dường 1 tủ chưng Tam Tạng, TX

200 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

 
   

Cô Hiếu, Pd. Visakha Nguyen, TX

100 USD

 
         
  21

Tu nữ Tâm An, CA

450 USD

 
         
  22

Phật tử Dan Trang Nguyen

200 USD

 
         
  23

Một thí chủ ẩn danh cúng dường vật liệu xây dựng, CA

Vật liệu xây dựng

 
         
  24

Phật tử Vơ Thế Lưu và Phật tử Phú cúng dường vật liệu xây dựng, TX

Vật liệu xây dựng

 
         
  25

Phật tử Hựu Huyền và hai cháu: Nguyễn Đức Khôi Nguyên cùng Nguyễn Đức Tuệ Nguyên cúng dường 1 tủ chưng Tam Tạng

200 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

 
         
  26

Phật tử Cao Thị Minh Hiếu cúng dường 1 tủ chưng Tam Tạng, CA

200 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

 
         
  27 Phật tử Landi Dang, CA 30 USD  
         
  28 Một Phật tử ẩn danh cúng dường 1 tủ chưng Tam Tạng, WA

200 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

 
         
  29 Gia đ́nh Phật tử Tô Thị Nguyệt & Gia đ́nh Phật tử Tô Mỹ Hương  cúng dường sửa chữa và 2 tủ chưng Tam Tạng, PERTH

600 USD

2 tủ chưng Tam Tạng

AD
         
  30 Gia đ́nh Phật tử Kinh và Thủy Tiên, Houston, TX

200 USD

 
         
  31 Gia đ́nh Phật tử Thanh & Tốt, FL

200 USD

 
         
  32 Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh 100 USD  
         
  33 Phật tử Trân, FL 200 USD  
         
  34 Phật tử Lê Thị Huế 300 USD  
         
  35 D́ Sắc (chùa Liên Hoa) 500 USD  
         
  36 Gia đ́nh Phật tử Công Huyền Tôn Nữ Thùy Nhi 100 USD  
         
  37 Một Phật tử ẩn danh cúng dường thuốc men và 2 tủ đựng thuốc 200 USD và một số thuốc Tây thông dụng  
         
  38 Sư Cô Trí Hạnh (cúng dường sửa chữa máy lạnh) 3.000 USD  
         
  39 Gia đ́nh Phật tử Nam & B́nh 200 USD  
         
  40 Thân mẫu Phật tử Nguyễn Ngọc Châu 100 USD  
         
  41 Tu nữ Tâm An, CA 200 USD  
         
  42 Phật tử Hà Thị Ngọc Bích, Pd. Từ Huệ, hồi hướng phước báu cúng dường đến hương linh Trừng Tề Hà Thúc Tập, Tôn nữ thị Quy, và Thiện Duyên Nguyễn văn Định.

400 USD

1 tủ chưng Tam Tạng

 
         
  43 Phật tử Tôn nữ Diệu Hương, Pd. Tâm Thủy, hồi hướng phước báu cúng dường đến hương linh Tâm Thông Tôn Thất Tứ, Quảng Nhă Trương văn Lang 100 USD  
         
  44 Cụ ông Tôn Thất Quế 100 USD  
         
  45 Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết (Nhị Tường) 100 USD  
         
  46 Thầy Cô Giáo Đắt (Canada) 100 USD  
         
  47 Đại Đức Chánh Kiến, chùa Đạo Quang 50 USD  
         
  48 Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN 450 USD  
         
  49

Phật tử Hằng Nguyễn, TX

Phật tử Trang Đặng, TN

1000 USD

500 USD

 
         
  50 Gia đ́nh Minh Chi Khôi (lần thứ 3) 1000 USD  
         
  51 Phật tử Nhung Kim Nguyen 50 USD  
         
  52 Gia đ́nh cháu William Vo 1200 USD  
         
    Gia đ́nh Phật tử Vơ Thị Thắm 35 USD  
  53 Nhóm Từ Thiện T́nh Thương 300 USD  
    Gia đ́nh Phật tử Trần Thị Điệp 273 USD  
         
  54 Thầy Cô Giáo Đắt, Canada (lần thứ 2) 100 USD  
         
  55 Phật tử Lâm Thanh Thảo ( Giọt Mưa Cuối Mùa ) 100 USD  
         
  56 Nhóm Phật tử California (do Cô Thuy Binh chuyển) 5000 USD  
         
  57 Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức 1000 USD  
         
  58 Phật tử Diệu Huệ 200 USD  
  Phật tử Chinh Lương 100 USD  
  Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 200 USD  
         
  59 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Huỳnh T Trinh 1000 USD  
         
  60

PHẬT TỬ PHILADELPHIA

(Do Phật tử Thanh Đức chuyển)

400 USD  
  Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Hữu Phước  
  Gia đ́nh Phật tử Ngụy Hinh  
   

****

   
         
  61 Gđ. Phật tử Thao Nguyen & Ninh Nguyên 200 USD  
         
  62 Phật tử Tâm Hạnh 220 USD SL
         
         
 

- Gia đ́nh Phật tử Vơ Thế Lưu cúng dường 1 tượng Phật Việt Nam và 1 hào quang điện tử

     
 

- Nhóm Phật tử Mai Thiên Kim và các đạo hữu cúng dường 1 tượng Phật Campuchia và 5 chiếu Campuchia

     
 

- Gia đ́nh Phật tử Viên Hạnh cúng dường 1 bộ đèn đồng, 1 tượng Phật Thái Lan, 3 tủ chưng Tam Tạng, v.v...

     
 

- Gia đ́nh Phật tử Tô Thị Nguyệt & Gia đ́nh Phật tử Tô Mỹ Hương cúng dường 1 tượng Phật

     
       
   

NĂM 2020

   
         
  01 Một Phật tử ẩn danh 100 USD CH
         
  02 Phật tử Khemacittā Anh (lần thứ 6) 500 USD PR
         
  03

- Gia đ́nh Phật tử Tôn Nữ Kiến Thức

- Gia đ́nh Phật tử Phi Phượng & Bồi Thêm

200 USD CH
         
  04 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Huỳnh T Trinh (lần thứ 2) 500 USD CH
         
  05 Phật tử Diệu Tịnh, US 500 USD CH
         
  06 Nhóm Phật tử Upali (Texas) 500 USD CH
         
  07 Phật tử Hằng Nguyễn, TX (lần thứ 2) 500 USD CH
         
  08 Gia đ́nh Tam T Do & Nancy A Nguyen 100 USD CH
         
  09 Phật tử Lê Thị Huế 100 USD CH
         
  10 Phật tử Hoa Ho 200 USD CH
         
  11

HT. Kim Triệu 

Ven. Thiện Trí

5,000 USD

1,000 USD

CH
         
  12

PHƯƠNG  DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC

(Do Phật tử Thanh Hồng chuyển - 07/04/2020)

5,200 USD CH
    1/ Tỳ Khưu Pannadhammika Pháp Tuệ, CA 100 USD  
    2/ Tu Nữ Đào Duyên, TX 100 USD  
    3/ Phật tử Kevin Phạm, MN (Xây cất = 150, ấn tống =150) 300 USD  
    4/ Gia đ́nh Tuệ Hùng & Từ Ư, MN (Xây cất = 150, ấn tống =150) 300 USD  
    5/ Gia đ́nh Nick & Mai Bentz, MN (Xây cất = 400, ấn tống =100) 500 USD  
    6/ Gia đ́nh John Le & Jennifer Trần, MN 50 USD  
    7/ Phật tử Kim Lê, MN 30 USD  
    8/ Gia đ́nh Nguyễn Vũ, TX 100 USD  
    9/ Gia đ́nh H́nh Kim Thuận & Kỳ Phương, TX 100 USD  
    10/ Phật tử Linda Lê, TX  100 USD  
    11/ Gia đ́nh Fabien Martel & Hậu Hồ, TX (Xây cất = 50, ấn tống =50) 100 USD  
    12/ Phật tử Đồng Sen, GA 100 USD  
    13/ Phật tử Ngọc Tuyết Lâm, CA 100 USD  
    14/ Phật tử Nga Nguyễn, CA 100 USD  
    15/ Phật tử Diệu Lư, CA (Cúng dường tứ vật dụng) 200 USD  
    16/ Phật tử Thủy Nguyễn, CA 100 USD  
    17/ Gia đ́nh Cao Thị Lang & Lucy Đào, CA 160 USD  
    18/ Gia đ́nh Nga & Trí Cao, CA 100 USD  
    19/ Phật tử Linh Nguyễn, CA 50 USD  
    20/ Phật tử HH, CA 200 USD  
    21/ Phật tử Phượng Nguyễn, CA 100 USD  
    22/ Phật tử Lê thị Hiếu, CA 50 USD  
    23/ Phật tử Amy Nguyễn, CA 100 USD  
    24/ Phật tử Trần Bạch Liên, CA 100 USD  
    25/ Phật tử Bạch Hoa Schrag, CA 100 USD  
    26/ Phật tử Daya Dung, CA 100 USD  
    27/ Phật tử Nga Lâm, CA 100 USD  
    28/ Phật tử Thảo Trần, CA 30 USD  
    29/ Phật tử Ngọc Nguyễn, CA (Hồi hướng đến hương linh Pd. Nguyên Trí lâm chung ngày 29 tháng 3 năm 2020 hưởng thọ 79 tuổi được siêu sinh về nhàn cảnh) 100 USD  
    30/ Gia đ́nh Thanh Thảo & Đức Long Nguyễn, CA 100 USD  
    31/ Phật tử Hồng Tâm, CA 200 USD  
    32/ Gia đ́nh Lê Thanh Hồng, CA 1,230 USD  
         
   

***

   
         
  13

PHƯƠNG  DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC

(Do Phật tử Từ Quán chuyển - 17/04/2020)

2,000 USD CH
    1/ Phật tử Annie Ánh Trần 100 USD  
    2/ Phật tử Đan Lê 50 USD  
    3/ Phật tử Hồng Ngọc Trần 50 USD  
    4/ Phật tử Karen HH Nguyễn & Mẹ 200 USD  
    5/ Gia đ́nh Nga & Trí Cao 100 USD  
    6/ Phật tử Phượng Hoàng Nguyễn 20 USD  
    7/ Phật tử Quỳnh Hoa 20 USD  
    8/ Phật tử Nguyễn Sự 20 USD  
    9/ Gia đ́nh Thủy & Trí Nguyễn 100 USD  
    10/ Phật tử Nguyễn Thủy Tiên 100 USD  
    11/ Gia đ́nh Từ Quán & Lê Tấn 690 USD  
    12/ Phật tử Nguyễn Anh Tuấn 400 USD  
    13/ Phật tử Bùi Thu Uyển 100 USD  
    14/ Gia đ́nh Wynn & Vlad Kolpachev 50 USD  
         
   

***

   
         
  14 Phật tử Phạm Thị Thu Hương 10,000 USD CH
         
  15

PHƯƠNG  DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC

(Do Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên chuyển - 08/05/2020)

550 USD CH
    1/ Phật tử Mai Hân Shultz 100 USD  
    2/ Phật tử Mai Trâm Huỳnh 100 USD  
    3/ Phật tử Victor Lê Nguyên Văn 100 USD  
    4/ Phật tử Vinh, Pd. Trúc Hiển 40 USD  
    5/ Phật tử Mai Vy, Pd. Trúc Hiền 30 USD  
    6/ Phật tử Mai Linh, Pd. Tâm Mỹ 30 USD  
    7/ Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 100 USD  
    8/ Phật tử Hoàng Thị Bé, Pd. Diệu Quí 50 USD  
         
   

***

   
         
  16 Nhóm Phật tử Upali (Texas) (20/05/2020) 500 USD CH
         
  17 Sư Cô Trí Hiếu (hồi hướng đến hương linh Ngô Thị Kết, Pháp danh Diệu Đức, tạ thế ngày 09 tháng 05 năm 2020, hưởng thọ 85 tuối). 200 USD CH
         
  18 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Huỳnh T Trinh (lần thứ 3, ngày 06/06/2020) 500 USD CH
         
  19 Nhóm Phật tử Upali (Texas) (07/07/2020) 500 USD CH
         
  20 Phật tử Phạm Thị Thu Hương 5,000 USD CH
         
  21 Cô Hà (chùa Liên Hoa) hồi hướng đến thân mẫu Đặng Thị Sau, Pd. Minh Tiến, tạ thế ngày 7 tháng 6 năm 2020. 200 USD CH
         
  22 Gia đ́nh Phật tử Đỗ Việt hồi hướng phước báu đến chư Thiên, thân bằng quyến thuộc đă quá văng, cùng các chúng sanh có oan trái cũng như không oan trái. Cầu mong cho tất cả đều thoát được cảnh khổ, giữ giới trong sạch, và sớm được giải thoát Niết Bàn. 500 USD WF
         
  23 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Huỳnh T Trinh (lần thứ 4, ngày 16/08/2020) 500 USD CH
         
  24 Phật tử Phan Văn Châu, Houston, TX (18/08/2020) 500 USD CH
         
 

25

Sư Cô Thích Nữ Giác Hương, GA 500 USD

CH

         
  26

Phật tử Phạm Thị Thu Hương

Phật tử Minh Nguyễn, Hong Kong

5,000 USD

750 USD

CH
         
  27

Phật tử Đỗ Ngọc Oanh, Pd. Thân Quy

& Phật tử Trần Thủy

500 USD CH
         
  28 Phật tử Trần Thị Điệp và gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch hồi hướng phước báu đến hương linh Cao Tường Điệp, từ trần ngày 18/7/2020 250 AUD MS
 

Cô Tum

Cô Thai

Cô Jenny Le

50 AUD

50 AUD

50 AUD

         
  29 Phật tử Jenni Tran (cầu an cho con trai tên Trần Việt Devan, sanh 22/10/2001) 500 USD CH
         
  30 Phật tử Reyna Nguyen 100 USD WF
         
  31 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (21/11/2020) 200 USD CH
         
  32 Phật tử Trương Phương Chi (28/11/2020) 400 USD -WF
         
  33 Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức 500 USD -CH
         
  34 Phật tử chùa Như Pháp (Vĩnh Long) 800 USD -WF
         
  35 Visakha Group 200 USD -WF
         
  36 Gia đ́nh Phật tử Tôn Nữ Kiến Thức 100 USD -CH
         
  37 Gia đ́nh Phật tử  Đức Nguyễn + Thảo Trần + Nerissa Nguyễn 300 USD MS
         
  38 Phật tử Huỳnh Nguyễn Hà My 20 USD -WF
         
  39 Phật tử Tô Mỹ Hương 400 AUD -MS
         
  40 Phật tử Phạm Trọng Độ 518 tấm gạch  
         
  41 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Huỳnh T Trinh (lần thứ 5, ngày 22/12/2020) 500 USD CH
         
  42 Gia đ́nh Phật tử  Đức Nguyễn + Thảo Trần + Nerissa Nguyễn 500 USD MS
         
  43 Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng (17/11/2020, PA, lần thứ 4) 200 USD WF
       
   

NĂM 2021

   
         
  01 Phật tử Jenni Tran (04/01/2021 - lần thứ 3) 100 USD WF
         
  02 Phật tử Jenny Cao 20 USD WF
         
  03 Phật tử Cao Văn Chung 200 USD -WF
         
  04 Phật tử Jenni Tran (01/02/2021 - lần thứ 4) 100 USD WF
         
  05 Phật tử Khemacittā Anh (02/02/2021 - lần thứ 7) 1000 USD BD
         
  06 Phật tử ẩn danh (16/02/2021) 262 USD CH
         
  07 Phật tử Cao Thị Hoa (16/02/2021) 33 USD CH
         
  08 Phật tử Jenni Tran (01/03/2021 - lần thứ 5) 100 USD WF
         
  09 Phật tử Đỗ Ngọc Oanh & Mỹ Vân 150 USD WF
         
  10

Phật tử Vũ Đ́nh Lâm

Phật tử Nguyễn Trần Việt Dũng (04/03/2021

700 USD

300 USD

WF
         
  11 Nhóm Phật tử Upali (Texas) (03/2021) 500 USD WF
         
  12 Phật tử chùa Liên Hoa (Irving, Dallas) 1700 USD WF
         
  13 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (15/03/2021) 5000 USD WF
         
  14 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (20/03/2021) 5000 USD WF
         
  15 Gia đ́nh Phật tử  Đức Nguyễn + Thảo Trần + Nerissa Nguyễn 500 USD MS
         
    Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (01/04/2021) 200 USD WF
         
 

16

Diệu Từ Lê Thị Ngoan

Diệu Tịnh Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Diệu Tịnh Huỳnh Ngọc Mai Hân

Diệu Phượng Huỳnh Ngọc Mai Trâm (02/04/2021)

100 USD

100 USD

100 USD

100 USD

CH

         
  17 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung (GA) 140 USD CH
         
  18 Phật tử Tâm Hạnh 600 EUR WF
         
  19 Gia đ́nh Phật tử Kim Oanh, GA 100 USD CH
         
  20 Gia đ́nh Phật tử Thạch Hồng Phát & Thanh Tâm 500 USD WF
         
  21 Gia đ́nh Phật tử Phạm Trọng Độ 500 tấm gạch  
         
  22 Phật tử Trần Minh Lợi 1000 USD WF
         
  23 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (01/05/2021) 200 USD WF
         
  24 Phật tử Hằng Nguyễn, TX (13/05/2021, lần thứ 3) 500 USD CH
         
  25 Nhóm Phật tử Upali (Texas) (05/2021) 500 USD CH
         
  26 Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức 500 USD -CH
         
  27 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (01/06/2021) 200 USD WF
         
  28 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Huỳnh T Trinh (lần thứ 6, ngày 19/06/2021) 500 USD CH
         
  29 Phật tử Viên Thường (29/06/2021) 1000 USD WF
         
  30 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (01/07/2021) 200 USD WF
         
  31 Phật tử Phạm Thu Hương (01/07/2021) 1000 USD WF
         
  32 Gia đ́nh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hoàng Thùy Dung (GA) 140 USD CH
         
  33 Phật tử Phổ Thông 300 USD -MS
         
  34 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (01/08/2021) 200 USD WF
         
  35 Gia đ́nh Phật tử Phước Lâm (hồi hướng phước báu đến thân nhân đă quá văng) 100 USD MS
         
  36 Phật tử Khương Tạ 100 USD MS
         
  38 Phật tử Tuệ Viên Tánh 200 USD MS
         
  39 Phật tử Nguyễn Phương Thức 200 USD MS
         
  40 Gia đ́nh Phật tử Nguyên Trương (09/08/2021) 200 USD MS
         
  41 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch, Perth 729.29 AUD MS
         
  42 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (25/08/2021) hồi hướng đến Cụ ông Trần Văn Bá pháp danh Thiện Lai, sanh ngày 2-2-1940, hưởng thọ 82 tuổi. 200 USD CH
         
  43 Phật tử Phạm Thu Hương (25/08/2021) 1000 USD WF
         
  44 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (24/09/2021) 200 USD CH
         
  45 Phật tử Khương Tạ (03/10/2021) 100 USD WF
         
  46 Phật tử Khiêm Nguyên pháp danh Ngọc chơn (03/10/2021) 600 USD WF
         
  47 Phật tử Diệu Đức, California (04/10/2021) 200 USD WF
         
  48 Phật tử Chánh Cần, TX  (08/10/2021) 250 USD WF
         
  49

Phật tử Mỹ Vân cúng dường Tam Bảo (12/10/2021)

(cầu an cho chị Văn Thị Lợi)

300 USD WF
         
  50 Phật tử Tô Mỹ Hương, Australia (13/10/2021) 200 AUD MS
         
  51 Phật tử Từ Phong, Phật tử Diệu Phúc, Phật tử Hiền Mai, Phật tử Ngọc Hồ 200 USD MS
         
  52 Gia đ́nh Phật tử Tiffany Nguyễn 200 USD WF
         
  53 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Mỹ Trang, VN 100 USD WF
         
  54 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (27/10/2021) 200 USD WF
         
  55 Gross Family, California (30/10/2021) 10,000 USD WF
         
  56 Nhóm Phật tử Upali (Texas) (11/2021) 500 USD CH
         
  57 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (26/11/2021) 200 USD WF
         
  58 Phật tử Nha Trang (27/11/2021) 5,000 USD WF
         
  59 Gia đ́nh Phật tử Đỗ Việt (29/11/2021) 100 USD WF
         
  60 Phật tử Jenni Tran và Trần thị Ngọc Trân hồi hướng đến Cụ ông Trần Văn Bá và nguyện thành tựu phước trí nghe pháp thông suốt hiểu lời Phật dạy để thực hành chứng đắc Niết-bàn (29/11/2021) 200 USD WF
         
  61 Phật tử Jenni Tran & Đỗ Ngọc Oanh (25/12/2021) 200 USD WF
         
  62 Sư Cô Trí Hiếu (25/12/2021) 500 USD WF
         
  63 Phật tử Vivian Nguyen, hồi hướng đến thân phụ 2,000 USD WF
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Trang tài chánh tạo lập Tàng Kinh Các:

http://www.tamtangpaliviet.net/TTPV/TTPV_ProtoBud_01.htm

 
         
         
         
 

Mọi đóng góp về tài chánh xin ghi ngân phiếu (check) đề tên đối tượng nhận lănh là:

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES OF GEORGIA INC.

và gởi thơ về địa chỉ:

 

To: Ven. Dung Dinh Truong

260 Den Creek Trl,

Fayetteville, GA 30215 – USA

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Số điện thoại: +1 (678) 783 8388

tamtangpaliviet@gmail.com

tamtangpaliviet@yahoo.com

 
 
         
         
 

<Đầu Trang>

 

 hosting sponsored by exabytes.com