Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font VU-Times

 

 

 THÀNH PHẦN NHÂN SỰ:

 

   

 

CỐ VẤN DANH DỰ:

 

Ven. Devahandiye Paññāsekara Nāyaka Mahāthera

President of the Thimbirigasyaya Religious Association

“Sāsana Arakshaka Mandalaya”

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo

 

CỐ VẤN THỰC HIỆN:

 

Ven. Kirama Wimalajothi Nāyaka Mahāthera

Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre

 

 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH:

 

 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahāthera

Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurādhapura - Sri Lanka

Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipiaka Dhammāyatana

Malegoda, Payāgala - Sri Lanka

 

 

CỐ VẤN VI TÍNH:

 

Ven. Mettāvihārī (Đan Mạch)

Ban điều hành Mettānet Foundation (www.metta.lk)

 

****

 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

 

 Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đ́nh Dũng)

 

 

 

PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH:

- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đ́nh Dũng)

 

 

PHỤ TRÁCH VI TÍNH:

 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa)

 

 

 

PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH:

 

- Tỳ Khưu Cittadīpa (Tâm Đăng)

 

 

   
     
 

<Đầu Trang>

 
 

 

 hosting sponsored by exabytes.com