Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font VU-Times

 

 

 

LƯỢC ĐỒ TAM TẠNG PĀLI

 

 

 

Cập nhật: Saturday, July 09, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

VINAYAPITAKA - TẠNG LUẬT (9 cuốn):

 

01. Pārājikapāli & Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (đă in 6/2009, Pdf. 5.3 Mb)

02. Pācittiyapāli bhikkhu & Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (đă in 6/2009, Pfd. 4.5 Mb)

03. Pācittiyapāli bhikkhunī & Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (đă in 6/2009, Pfd. 3.1 Mb)

04. Mahāvaggapāli I & Đại Phẩm I (đă in 12/2009, Pfd. 4.2 Mb)

05. Mahāvaggapāli II & Đại Phẩm II (đă in 12/2009, Pfd. 3.5 Mb)

06. Cullavaggapāli I & Tiểu Phẩm I (đă in 5/2010, Pfd. 3.5 Mb)

07. Cullavaggapāli II & Tiểu Phẩm II (đă in 5/2010, Pfd. 4.1 Mb)

08. Parivārapāli I & Tập Yếu I (đă in 10/2010, Pfd. 3.1 Mb)

09. Parivārapāli II & Tập Yếu II (đă in 10/2010, Pdf. 3.1 Mb)

 

SUTTANTAPITAKA - TẠNG KINH (36 cuốn): 

 

10. Dīghanikāya I & Trường Bộ I

11. Dīghanikāya II & Trường Bộ II

12. Dīghanikāya III & Trường Bộ III

13. Majjhimanikāya I & Trung Bộ I

14. Majjhimanikāya II & Trung Bộ II

15. Majjhimanikāya III & Trung Bộ III

16. Samyuttanikāya I & Tương Ưng Bộ I

17. Samyuttanikāya II & Tương Ưng Bộ II

18. Samyuttanikāya III & Tương Ưng Bộ III

19. Samyuttanikāya IV & Tương Ưng Bộ IV

20. Samyuttanikāya V (1) & Tương Ưng Bộ V (1)

21. Samyuttanikāya V (2) & Tương Ưng Bộ V (2)

22. Anguttaranikāya I & Tăng Chi Bộ I

23. Anguttaranikāya II & Tăng Chi Bộ II

24. Anguttaranikāya III & Tăng Chi Bộ III

25. Anguttaranikāya IV & Tăng Chi Bộ IV

26. Anguttaranikāya V & Tăng Chi Bộ V

27. Anguttaranikāya VI & Tăng Chi Bộ VI

28. Tiểu Bộ: Khuddakapātha & Tiểu Tụng

---  Tiểu Bộ: Dhammapadapāli & Pháp Cú

---  Tiểu Bộ: Udānapāli & Phật Tự Thuyết

---  Tiểu Bộ: Itivuttakapāli & Phật Thuyết Như Vậy

29. Tiểu Bộ: Suttanipātapāli & Kinh Tập

30. Tiểu Bộ: Vimānavatthupāli & Chuyện Thiên Cung

---  Tiểu Bộ: Petavatthupāli & Chuyện Ngạ Quỷ

31. Tiểu Bộ: Theragathāpāli & Trưởng Lăo Kệ

---  Tiểu Bộ: Therīgāthāpāli & Trưởng Lăo Ni Kệ

32. Tiểu Bộ: Jātakapāli I & Bổn Sanh I

33. Tiểu Bộ: Jātakapāli II & Bổn Sanh II

34. Tiểu Bộ: Jātakapāli III & Bổn Sanh III

35. Tiểu Bộ: Mahāniddesapāli & (chưa dịch)

36. Tiểu Bộ: Cullaniddesapāli & (chưa dịch)

37. Tiểu Bộ: Patisambhidāmagga I & Phân Tích Đạo I (đă in 2007, Pdf. 4.3 Mb)

38. Tiểu Bộ: Patisambhidāmagga II & Phân Tích Đạo II (đă in 2007, Pdf. 2.8 Mb)

39. Tiểu Bộ: Apadānapāli I & Thánh Nhân Kư Sự I (đă in 2008, Pdf 5.45 Mb)

40. Tiểu Bộ: Apadānapāli II & Thánh Nhân Kư Sự II (đă in 2008, Pdf 3.33 Mb)

41. Tiểu Bộ: Apadānapāli III & Thánh Nhân Kư Sự III (đă in 2008, Pdf 2.18 Mb)

42. Tiểu Bộ: Buddhavamsapāli & Phật Sử (đă in 2006, Pdf. 4.2 Mb)

---  Tiểu Bộ: Cariyāpitakapāli & Hạnh Tạng (đă in 2006, Pdf. 4.2 Mb)

43. Tiểu Bộ: Nettipakarana & (chưa dịch)

44. Tiểu Bộ: Petakopadesa & (chưa dịch)

45. Tiểu Bộ: Milindapañhapāli & Mi Tiên Vấn Đáp

 

ABHIDHAMMAPITAKA - TẠNG VI DIỆU PHÁP (13 cuốn): 

 

46. Dhammasanganipakarana & Bộ Pháp Tụ

47. Vibhangapakarana I & Bộ Phân Tích I

48. Vibhangapakarana II & Bộ Phân Tích II

49. Kathāvatthu I & Bộ Ngữ Tông I

50. Kathāvatthu II & Bộ Ngữ Tông II

51. Kathāvatthu III & Bộ Ngữ Tông III

52. Dhātukathā & Bộ Chất Ngữ

--- Puggalapaññattipāli & Bộ Nhân Chế Định

53. Yamakapakarana I & Bộ Song Đối I

54. Yamakapakarana II & Bộ Song Đối II

55. Yamakapakarana III & Bộ Song Đối III

56. Patthānapakarana I & Bộ Vị Trí I

57. Patthānapakarana II & Bộ Vị Trí II

58. Patthānapakarana III & Bộ Vị Trí III

 

   
     
 

<Đầu Trang>

 
 

 

 hosting sponsored by exabytes.com