Trang Chnh

Trang Cng Trnh Ấn Tống

Font VU-Times

 

 

CC BẢN DỊCH

CỦA TỲ KHƯU INDACANDA, Ph. D.

 

 

Cập nhật: Thursday, November 10, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

HẠ TẢI (DOWNLOAD) cc văn bản pdf. đầy đủ (complete book) ở đy.

Văn bản web html v pdf. được trnh by ở trang Tam Tạng Pāli - Cc Bản Dịch Mới.

 

 

Trọn Bộ Bản Dịch về Tạng Luật li (9 cuốn)

  

 

      Giới Thiệu Tổng Qut Tạng Luật (Vinaya Piṭaka): (Html) (Pdf. 595 kb)

     ● Pārājikapāḷi & Phn Tch Giới Tỳ Khưu I (2004, 2008) (Pdf. 5.3 Mb)

     ● Pācittiyapāḷi bhikkhu & Phn Tch Giới Tỳ Khưu II (2004, 2008) (Pdf. 4.5 Mb)

     ● Pācittiyapāḷi bhikkhunī & Phn Tch Giới Tỳ Khưu Ni (2004, 2008) (Pdf. 3.1 Mb)

     ● Mahāvaggapāḷi I & Đại Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 4.2 Mb)

     ● Mahāvaggapāḷi II & Đại Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

     ● Cullavaggapāḷi I & Tiểu Phẩm I (2003, 2009) (Pdf. 3.5 Mb)

     ● Cullavaggapāḷi II & Tiểu Phẩm II (2003, 2009) (Pdf. 4.1 Mb)

     ● Parivārapāḷi I & Tập Yếu I (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

     ● Parivārapāḷi II & Tập Yếu II (2004, 2010) (Pdf. 3.1 Mb)

 

Cc Bản Dịch thuộc Tạng Kinh li (24 cuốn)

 

     ● Khuddakapāṭhapāḷi - Tiểu Tụng (2013) (Pdf. 4.1 Mb)

     ● Dhammapadapāḷi - Php C (2008) (chung với file bn trn)

     ● Udānapāḷi - Phật Tự Thuyết (2013) (chung với file bn trn)

     ● Itivuttakapāḷi - Phật Thuyết Như Vậy (2013) (chung với file bn trn)     

     ● Suttanipātapāḷi - Kinh Tập (2014) (Pdf. 3.0 Mb)

     ● Vimānavatthupāḷi - Chuyện Thin Cung (2012) (Pdf. 3.5 Mb)

     ● Petavatthupāḷi - Chuyện Ngạ Quỷ (2012) (chung với file bn trn)

     ● Theragathāpāḷi - Trưởng Lo Kệ (2011) (Pdf. 3.8 Mb)

     ● Therīgāthāpāḷi - Trưởng Lo Ni Kệ (2011) (chung với file bn trn)

     ● Jātakapāḷi - Bổn Sanh, tập I (2015) (Pdf. 4.4 Mb)

     ● Jātakapāḷi - Bổn Sanh, tập II (2016) (Pdf. 3.7 Mb)

     ● Jātakapāḷi - Bổn Sanh, tập III (2017) (Pdf. 3.9 Mb)

     ● Mahāniddesapāḷi - Đại Diễn Giải (2015) (Pdf. 7.1 Mb)

     ● Cullaniddesapāḷi - Tiểu Diễn Giải (2018) (Pdf. 5.6 Mb)

     ● Patisambhidamaggapāḷi I - Phn Tch Đạo, tập I (2006) (Pdf. 4.3 Mb)

     ● Patisambhidamaggapāḷi II - Phn Tch Đạo, tập II (2006) (Pdf. 2.8 Mb)

     ● Apadanapāḷi I - Thnh Nhn K Sự, tập I (2008) (Pdf 5.45 Mb)

     ● Apadanapāḷi II - Thnh Nhn K Sự, tập II (2007) (Pdf 3.33 Mb)

     ● Apadanapāḷi III - Thnh Nhn K Sự, tập III (2007) (Pdf 2.18 Mb)

     ● Buddhavamsapāḷi - Phật Sử (2005) (Pdf. 4.2 Mb)

     Cariyapitakapāḷi - Hạnh Tạng (2005) (Pdf. 4.2 Mb)

     Nettipakaraṇapāḷi - Cẩm Nang Học Phật (2019) (Pdf. 2.96 Mb)

     Peṭakopadesapāḷi - Tam Tạng Chỉ Nam (2020) (Pdf. 5.72 Mb)

     Milindapahapāḷi - Milinda Vấn Đạo (2011) (Pdf. 5.6 Mb)

 

Cc Dịch Phẩm v Ti Liệu Khc về Pāli

 

     Bhikkhunī Pātimokkha - Giới bổn Pātimokkha của Tỳ khưu ni (Html) (Pdf. 1.2 Mb)

     Dīpavamsa - Sử liệu về đảo Lanka (Pdf. 1.4 Mb)

     Saddhammasangaha - Diệu php yếu lược (Pdf. 1.2 Mb

     Buddhaghosuppatti - Cuộc đời ngi Buddhaghosa

     Dāthāvamsa - Sử liệu về X-lợi Răng Phật (Pdf. 0.8 Mb)

     Thūpavamsa - Sử liệu về Bảo thp X-lợi Phật (Pdf. 1.8 Mb

     Mẫu Tự Pāli v Cch Pht m, Tỳ khưu Indacanda soạn (Html)

     Học Pāli qua kinh tụng, Tỳ khưu Indacanda soạn (Pdf. 313 Kb

 

Cc Bản Dịch từ Sankrit (Pdf. files):

(với bt hiệu Nguyệt Thin)

 

      ● Chuyện Cổ Tch Ấn Độ (Hitopadeśa) đ  in song ngữ 2000

     Phật Độ Nan Đ (Saundarananda) đ  in song ngữ 2001 (Pdf.)

     Truyền Thuyết Vua A Dục (Aśokāvadāna(Pdf. 670 Kb)

  

*****

 

   

BIOGRAPHY - TIỂU SỬ

 

 

- Full Name:                Ven. TRUONG DINH DUNG

                                    - INDACANDA Bhikkhu -

 

- Date of Birth:            23-07-1958

 

- Fathers Name:          Truong Dinh Cau (deceased)

 

- Mothers Name:        Truong Thi Tuyet Nga (deceased)

 

- Ordination Date:       07-11-1984 (Pabbajjā)

 

- Higher Ordination:    22-05-1986 (Upasampadā)

 

- Upajjhāya Name: HT. Nhieu Nheng (Brahmasuvaṇṇa Mahāthera)

 

- Place of Ordination: Candaraṇsyārāma, District 3, Saigon, Vietnam

 

- Educationnal - Obtained/Acquired Degrees: 

 

            - 1976, High School Certificate: Ham Nghi High School, Hue City, Vietnam

 

            - 2001, Bachelor of Arts, Magna Cum Laude, University of Washington, USA

 

            - 2004, Master of Arts: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka

 

            - 2008, Doctor of Philosophy: Postgraduate Institute of Pali and Buddhist Studies,

University of Kelaniya, Sri Lanka

 

- Ritual Places and Countries visited: India, Myanmar, Thailand, Sri Lanka

 

- Arrival Date to Sri Lanka: 16-12-2002

 

- Arrival Date to Sri Jayawardhanaramaya: 20-12-2002

 

- Literary Services: Translator: From Pali and Sanskrit into Vietnamese

 

                       

*****
 

 

 <Đầu Trang>

 

 hosting sponsored by exabytes.com