Trang Chính

Trang Văn Học Sanskrit

Font VU-Times

 

SUHṚLLEKHA - THƠ GỞI BẠN

Tác giả: Nāgārjuna - Long Thọ
(SANSKRIT - DỊCH ÂM - DỊCH NGHĨA)

 

Dịch Việt: Nguyệt Thiên

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bức h́nh trên do Đại Đức Tuệ Nguyện gởi biếu.

 

*****

 

Pūrvapramattaḥ ko'pi meghānnirgatenduriva tato'pramādī,
sa hi nandāṅgulimālodayanājātaśatrusadṛśaḥ suśobheta. (14)

Ai đó trước đây xao lăng sau đó không c̣n xao lăng,

tựa như mặt trăng đă đi ra khỏi đám mây,
chính vị ấy chói sáng rực rỡ,

tương tợ như Nanda, Aṅgulimāla, Udayana, Ajātaśastru. (14)

Kṣāntisamaṃ naiva tapastatastvayā na krodhāvasaro deyaḥ,

buddhenānumataṃ vai padamavaivartikaṃ krodhaprahāṇena. (15)


Không ǵ sánh bằng sự nhẫn nại như là sự khắc khổ,
do đó bạn không nên để cho cơn giận bộc phát.
Thật vậy, đức Phật đă xác nhận rằng
tư thế không bị hạ thấp bởi việc dứt bỏ cơn giận. (15)

Ākrośīdavadhīnmāmajaiṣīnmāmahārṣīdvai vittaṃ me,
vairairebhiḥ kalahastyajati ya etadvairaṃ sa sukhaṃ śete. (16)


Nó đă mắng chửi, nó đă đánh tôi, nó đă đánh bại tôi,
thật vậy, nó đă lấy đi của cải của tôi,
do các sự thù hằn này mà có náo động,
người nào từ bỏ sự thù hằn này, người ấy nằm ngủ an lạc. (16)

Jale'vanau pāsāṇe citramiva cittaṃ tridhā khalu sattvānām,
kleśavatāṃ hi prathamo dharmābhiḷāṣiṇāmantimo jyāyān. (17)


Tựa như tranh vẽ ở nước, ở đất, ở tảng đá,

tâm của các chúng sanh quả thật có ba loại;

cái đầu tiên của chính những người có ô nhiễm,

cái cuối cùng của những người yêu mến Pháp là hạng nhất. (17)
 

--ooOoo--

 

 

   
 

<Đầu Trang>