Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2019

 

*****

Cập nhật: Friday, January 11, 2019

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

       
     
 

THÁNG 01/2019

 
       
01 Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 14) 200 USD PR
       
02 Tu Nữ Tiffani Do (Tuyết Đỗ) 200 USD HH
       
03 Phật tử Nguyễn Văn Linh, SG 1.000.000 VND NT
       
04 Châu Thị Ngọc Linh (Vĩnh Duy) 2.000.000 VND NT
       
05 Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 1.000.000 VND NT
       
06 Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 14) 500 USD PR
       
07 Đại Đức Thiện Chiếu, chùa Bửu Quang 1.000.000 VND BD
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 02/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 03/2019

 
       
       
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
 

THÁNG 04/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 05/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 06/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 07/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 08/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 09/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 10/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 11/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 12/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

TỔNG KẾT

TÀI CHÁNH NĂM 2019

 

 

CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG:

TTPV Tập 43:

 

 

 

 Printing Charges                     =                                LKR

 

Các Chi Phí Khác:                                                 LKR

 Transparent Covers                =  LKR

 Boxes                                    =   LKR

 Bubble Wrapping                    =  LKR

 Binding Cloth                          =  LKR

 Postage                                  =   LKR

 Postage                                  =   LKR

 Other Expenses                      =   LKR

 

CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH:  LKR trong năm 2019 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu v́ không đủ thời gian):

 Mua tài liệu,

 Văn pḥng phẩm,

 Đi lại,

 Điện thoại,

 Ngoại vụ & linh tinh.

  
   
       
 

<Đầu Trang>